Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

компетентнісний підхід

Компетентності в навчанні

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

компетентнісний підхід

 1. 1. Формування та розвиток життєвих компетентностей особистості в НВП
 2. 2. Новий державний стандарт ґрунтується на засадах • Особистісно-орієнтованого підходу, що забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних здібностей учнів; • Компетентнісного підходу, який сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей; • Діяльнісного підходу на розвиток умінь і навичок учнів застосування здобутих знань у практичних ситуаціях.
 3. 3. Формування мотивації навчальної діяльності • Формування позитивного ставлення до навчання; • Формування почуття відповідальності; • Створення ситуації захвату від навчального матеріалу і способів його подачі; • Вплив емоційного стану учня на мотивацію навчання; • Мотивація до навчання обдарованих дітей.
 4. 4. Якості компетентної людини Здатність працювати самостійно, без постійного керівництва Здатність брати на себе відповідальність з власної ініціативи Здатність виявляти ініціативу Готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх розв'язання Уміння аналізувати нові ситуації й застосовувати вже наявні знання для аналізу Здатність ладнати з іншими Здатність засвоювати знання за власною ініціативою Уміння приймати рішення на основі здорових суджень
 5. 5. Компетентність Основний акцент - не на завантаження дитини інформацією з окремо взятих предметів, а на озброєння кожної дитини вмінням знаходити та аналізувати необхідну інформацію, займатися самоосвітою, ефективно і толерантно співпрацювати з людьми, цінувати культуру, мистецтво, шанувати загальнолюдські цінності.
 6. 6. Компетентності Уміння вчитися інформаційна компетентність соціальна загальнокультурна громадянська здоров’єзберігаюча підприємницька Українські вчені визначили сім ключових компетентностей школярів
 7. 7. 1. Уміння вчитись Компетентність передбачає, що учень: - сам визначає мету навчально-пізнавальної діяльності або приймає учителеву; - планує, програмує свою діяльність; - організовує свою працю для досягнення мети; - відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв'язання задачі; - виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; - усвідомлює свою діяльність і практично її вдосконалює; - має уміння й навички самоконтролю та самооцінки. Метою даної компетентності є виховання в учнів активного, відповідального, ініціативного ставлення до навчання, заохочення вольових зусиль, формування прагнення до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення
 8. 8. - створення програми самоосвітньої діяльності учнів; - формування стійкої позитивної мотивації до саморозвитку та постійного вдосконалення; - виконання випереджуючих завдань, завдання різного рівня складності; - варіативні домашні завдання, нетрадиційні домашні завдання; - самостійне складання задач, тестів, питань до теми; - залучення учнів до пошукової та дослідницької діяльності; - складання учнями опорних конспектів, виконання творчих завдань; - розробка учнями вікторин, написання рефератів - організація самостійної роботи з інформаційними джерелами; - позакласна робота (тематичні вечори, предметні тижні); - залучення учнів до роботи консультантами, інструкторами. Можливості формування та реалізація:
 9. 9. 2. Загальнокультурна Метою даної компетентності є використання відомостей із різних галузей знань, формування грамотного логічного мовлення, розвитку культури особистості Компетентність передбачає вміння: - аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства; - застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії; - користуватися рідною мовою та іноземними мовами, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури; використовувати рідну й іноземні мови у активній взаємодії; - спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей; - реалізовувати моделі толерантної поведінки в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами і країнами
 10. 10. Завдання: - пропагування досягнень культури; - виховання на прикладах видатних людей, вчених; - формування культури міжособистісних стосунків; - дотримання принципів толерантності; - виховання мовної культури; - мотивація ролі предмета в різних галузях знань.
 11. 11. 3. Громадянська Компетентність передбачає такі здібності: - орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, знати процедури участі в діяльності політичних інститутів демократичної держави, органів місцевого самоврядування; - застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод громадян, виконання громадянських обов'язків у межах місцевої громади, держави; - взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й громадянському суспільству; - використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини й громадянина; - приймати індивідуальні та колективні рішення, враховуючи інтереси й потреби громадян, суспільства і держави. Метою даної компетентності є навчити учнів відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків з метою розвитку демократичного суспільства.
 12. 12. 4. Підприємницька Компетентність передбачає реалізацію здібностей: -співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними ресурсами, інтересами й потребами інших людей та суспільства; -застосовувати технології моніторингу ресурсів і забезпечення стійкого росту; - організувати власну трудову та підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин; - аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх з потребами ринку праці; - складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті бізнес-проекти, розробляти програми дій та прийняття економічно й екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі; - презентувати та поширювати інформацію про результати - продукти власної економічної діяльності та діяльності колективу. Метою даної компетентності є допомогти учням зрозуміти, як можна застосовувати набуті на уроках знання, уміння та власний досвід у підприємницькій діяльності, у життєвих ситуаціях.
 13. 13. Завдання: -складання проектів; -розв’язування задач на відсотки, економічного змісту, задач практичного змісту; -використання інтерактивних методів навчання; -організація дослідницької роботи; -проведення інтегрованих уроків; -позакласна робота з предмета..
 14. 14. 5. Соціальна Компетентність передбачає такі здібності: - аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначати в них власне місце; проектувати стратегію свого життя з урахуванням інтересів і потреб інших людей; - продуктивно працювати в різних напрямах в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі; - конструктивно розв'язувати конфлікти, досягати консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання; - спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізувати соціальні проекти і стратегії дій; - визначати мету спілкування, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншим; застосовувати стратегії спілкування залежно від ситуації. Метою даної компетентності є навчити учнів продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.
 15. 15. Завдання: - стимулювання діалогічного спілкування; - проведення факультативів, гуртків; - проведення уроків, позакласних заходів у формі ситуативних занять, дискусій, рольових ігор; - формування засобами предмета патріотичних почуттів, традицій українського народу; - використання групових, парних, колективних форм організації навчальної діяльності; - упровадження технологій і методів навчання, що сприяють формуванню правильної оцінки і самооцінки, умінь застосовувати власний досвід, адаптуватися до змін. - різнорівневі навчальні і контролюючі завдання; - самооцінювання та взаємооцінювання; - вибір раціонального способу розв'язування задач; - використання життєвих ситуацій, пов’язаних з певними темами.
 16. 16. 6. Компетентності з інформаційних і комунікативних технологій Компетентність передбачає здібності: - застосовувати інформаційно-комунікативні технології в навчанні та повсякденному житті; - раціонально використовувати комп'ютер й комп'ютерні засоби для розв'язання задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням; - будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ; - оцінювати процес й досягнуті результати технологічної діяльності. Метою даної компетентності є навчити учнів здобувати потрібну інформацію, використовуючи доступні джерела (довідники, підручники, словники, ЗМІ) та передавати її.
 17. 17. Інформаційна компетентність: - раціональне використання фактичного матеріалу підручника як основного джерела інформації; - осмислений збір інформації, складання плану, тез, конспекту, алгоритмів, схем; - використання альтернативних джерел інформації; -застосування нових інформаційних технологій, мережі Інтернет; -активізація пізнавальної діяльності учнів;
 18. 18. Комунікативна компетентність: -організація дискусій, стимулювання учнів до висловлення власної точки зору; - створення проблемних ситуацій; -нестандартні уроки; -забезпечення розвитку монологічного мовлення, діалогічне мовлення; -розвиток навичок письмового викладу матеріалу; - розвиток культури мовлення.
 19. 19. 7. Здоров'язберігаюча Компетентність збереження власного фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я і здоров'я свого оточення. Вона включає: - життєві навички, що сприяють фізичному здоров'ю (раціональне харчування, рухова активність, санітарно-гігієнічний режим праці та відпочинку); - навички, що сприяють соціальному здоров'ю (ефективне спілкування, співчуття, розв'язання конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації, спільна діяльність та співробітництво); - навички, що сприяють духовному та психічному здоров'ю (самоусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей та програм, самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі) .
 20. 20. Завдання: - забезпечення й дотримання санітарно-гігієнічних умов на уроках; - використання текстів здоров’язбережувального змісту при розв’язуванні задач; - проведення фізкультхвилинок і релаксацій тощо - розвиток і закріплення навичок збереження фізичного, соціального, психічного, духовного здоров'я.
 21. 21. Формула компетентності: Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення. Компетентний фахівець, компетентна людина – це дуже вигідна перспектива.
 22. 22. Підготовка до уроку Ключові запитання до уроку  Що ми ставимо за мету?  Як організувати навчання?  Наскільки успішним буде досягнення визначених цілей?  Де в житті учні зможуть застосувати набуті знання ?
 23. 23. Рефлексія

×