Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vnr presentation nyttorealisering31 januari

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vnr presentation nyttorealisering31 januari

 1. 1. Vägledning i nyttorealisering- ramverk för effektstyrd verksamhetsutveckling Presentation för Svenskt Projektforum Stockholm, 2011-01-31
 2. 2. A widespread failure to deliver the planned benefits from changeprogrammes ... marten.janerud@enterprise.ministry.se 2
 3. 3. En strukturerad ansats till nyttorealisering är en förutsättning för framgångsrik verksamhetsutveckling?”Vi ska aldrig starta ett projekt…   Forskning har visat att de organisationer•  om vi inte kan anges exakt vad nyttorna är som erhåller störst nytt av investeringar i IT är de som inför en formell och•  om vi inte vet hur vi kommer att mäta framgång strukturerad process för nyttorealisering och som säkerställer att process- och•  om vi inte vet hur nyttorna kan realiseras verksamhetsutveckling är integrerat med•  och vem kommer att ansvara för att teknikförändringar förverkliga dem” (”Benefits Management” Ward och Daniel) (OGC, Storbritannien)Erfarenheter från många och kostsamma   ”Det enda sättet att veta säkert att enmisslyckade IT-projekt har genererat ett förändring har lyckats är om vi kan följabehov av en strukturerad ansats för att upp att den har levererat förväntadekonkret beskriva nyttorna med en satsning, nyttor.”samt hur dessa ska realiseras och följas upp (UK Cabinet Office) (”Benefits Realisation Management” OECD) marten.janerud@enterprise.ministry.se 3
 4. 4. Vägledning för NyttorealiseringSyfteInföra ett Ramverk för Nyttorealisering som tillhandahåller ett strukturerat stöd för•  beslutsfattande kopplat till verksamhetsutveckling•  realisering och uppföljning av eftersträvade nyttorMålgruppAtt användas av E-delegationens medlemmar och andra offentliga organisationer i derasverksamhetsutvecklingKomplement till (och oberoende av) befintliga verktyg och modeller•  RFN ska komplettera befintliga portfölj-, program- och projektstyrningsmodeller•  Organisationer som redan har implementerade verktyg och modeller för att identifiera, värdera och realisera nyttor hittar förhoppningsvis något användbart marten.janerud@enterprise.ministry.se 4
 5. 5. Deltagare Arbetsgrupp Referensgrupp •  Arbetsförmedlingen •  CSN •  Bolagsverket •  ESV •  Försäkringskassan •  Centrum för e-Hälsa i Samverkan •  Jordbruksverket •  Transportstyrelsen •  Landstinget i Västmanland •  Statskontoret •  Migrationsverket •  Särskild referensgrupp kommuner •  Skatteverket •  Benägna •  SKL •  Sveriges Radio •  Trafikverket •  Tullverket •  Vattenfall marten.janerud@enterprise.ministry.se 5
 6. 6. Satsning?•  Investering av tid, resurser och kunskap•  Syfte att åstadkomma nyttoeffekter vilket direkt eller indirekt bidrar till att verksamheten kan uppnå fastställda mål och strategier•  Omfattar aktiviteter kopplade till nyttorealisering•  Arbetsmodeller är t.ex. linjearbete, uppdrag, projekt och program. marten.janerud@enterprise.ministry.se 6
 7. 7. Några styrande principer…•  Satsningar måste värderas utifrån vilken nytta de levererar•  Nyttorealisering är ett ansvar för verksamhetschefer, inte projektledare•  Identifiera realiseringsansvariga samt indikatorer för prioriterade nyttor•  Involvera intressenter under hela genomförandet•  Nyttorealisering förutsätter en aktiv förändringsledning•  Anpassa ramverket till verksamhetens behov marten.janerud@enterprise.ministry.se 7
 8. 8. Ramverket marten.janerud@enterprise.ministry.se 8
 9. 9. Begrepp VERKSAMHETS- STRATEGI UPPDRAG STÄLLER KRAV PÅ VERKSAMHETS- UTVECKLING KONKRETISERAS I BESLUTS- UNDERLAG SPECIFICERAR EFFEKTMÅL KRAV LINJE- BEHOV ARBETE LIGGER TILL DRIVER GRUND FÖR PROGRAM SATSNING FÖRÄNDRING GENOMFÖRS FÖR ÄR ARBETSMODELLER ATT ÅSTADKOMMA FÖLJS UPP INOM LEVERERAR FÖR ATT GENOMFÖRA EN KRÄVER PROJEKT MÖJLIG- GÖRARE EFFEKTER FÖRMÅGA SKAPAR PÅVERKAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖLJS UPP MED REALISERING AV FÖR ATT UTVECKLA HJÄLP AV BESTÅR AV INDIKATORER KAN VARA KOSTNADER NYTTOR ONYTTOR PENGAR PENGAR TID TID KVALITET marten.janerud@enterprise.ministry.se 9
 10. 10. En nytta kan definieras som resultatet av en förändring som upplevs sompositivt av dess intressenter (Bradley) Ekonomisk nytta Kvalitativ nytta Direkt • Minskade kostnader • Bättre informationskvalitet • Frigjord arbetstid • Frigjord arbetstid • Sparade årsarbetskrafter • Bättre informationsdelning • Flexiblare arbetssätt Indirekt • Undvikta kostnader • Bättre service • Effektivare • Nöjdare kunder resursanvändnnig • Ökad tillgänglighet • Minskade ledtider • Ökad insyn Svårvärderad • Bättre image nytta • … Myndigheten, andra offentliga aktörer, privatpersoner, företag och ideella organisationer samt samhället (”allmänna nyttigheter”) marten.janerud@enterprise.ministry.se 10
 11. 11. Nyttorealisering handlar om att realisera de identifierade effekter som ligger till grund föratt en satsning i verksamhetsutveckling genomförs Behov & problem Definiera motiv Krav Idé Identifiera mål Möjligheter Identifiera & Risker Styrning Utvärdera av processen satsning Följ upp för nytto- Ta fram realisering Business Case Följa upp förändrings- Planera arbete Ta fram nytto- realiseringsplan Synliggör nyttorna (B&R- Realisera dialog) Förbered verksamheten Genomför Realisera förändringar möliggörare marten.janerud@enterprise.ministry.se 11
 12. 12. Nyttorealisering är inget som står för sig självt - måste vara en integrerad del Projektledning Rapportering och Program- och prognostisering portföljstyrning Verksamhets- Kravhantering och utvecklings- systemutveckling processen Upphandling och Budget- och verksamhets- Nyttorealisering leverantörs- styrning planering Investerings- Resultat- processen redovisning Verksamhets- Strategisk arkitektur Behovs- styrning inventering marten.janerud@enterprise.ministry.se 12
 13. 13. Effektkedja för verksamhetsutveckling KRÄVER SKAPAR FÖRUT- BIDRAR TILL MÖJLIGGÖR SÄTTNINGAR FÖR MÖJLIGGÖRARE SATSNINGAR FÖRÄNDRINGAR NYTTOR EFFEKTMÅL KRAVSTÄLLE GENERERAR KRÄVER KONKRETISERAS I R marten.janerud@enterprise.ministry.se 13
 14. 14. Beslutsunderlagets innehåll (Business Case) marten.janerud@enterprise.ministry.se 14
 15. 15. marten.janerud@enterprise.ministry.se 15
 16. 16. Förslag på dokumentstruktur Nytto- realiserings- strategi ger ramar för utformning av definierar vad som ska följas upp i Effekt- Besluts-underlag ligger till grund för beslut om Nytto- uppföljnings-Idébeskrivning ligger till grund för beslut om (Business Case) framtagande av realiseringsplan plan framtagande av reglerar uppföljning av konkretiseras i bryts ned i stöder stöder Nyttoregister konkretiserar Nyttoprofil enskilda nyttor i marten.janerud@enterprise.ministry.se 16
 17. 17. Under v6 publiceras remissversionen på http://edelegationen.ning.com/ marten.janerud@enterprise.ministry.se 17

×