Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektforum 2013: Håkan Sjöholm, Projektgranskning

1,674 views

Published on

Projektgranskning utförs genom granskning av projektdokument och genom intervjuer av projektmedarbetare och övriga intressenter. I föredraget presenteras hur en projektgranskning genomförs och vilka olika metoder som kan användas.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projektforum 2013: Håkan Sjöholm, Projektgranskning

  1. 1. Projektgranskning Varför och vad? Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 1 Motiv för projektgranskning n Lösa akuta problem (reaktivt) n Rapportering till organisationens ledning (förtroendeskapande) n Förhindra problem senare i projektet (proaktivt) n Erfarenhetsåterföring för framtida projekt (proaktivt) Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 2
  2. 2. Projektgranskning i nio steg 1. Uppdrag 2. Planering 3. Granskning av organisationens projektmodell 4. Granskning av projektdokument 5. Sammanställning av frågelista 6. Intervjuer 7. Utvärdering 8. Utarbetande av rapport 9. Uppföljning Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 3 1. Uppdrag n Syfte n Omfattning n Bas för granskning = projektmodell (internationell, nationell, organisationens, granskarens) n Vad är speciellt viktigt i projektet (framgångsfaktorer) Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 4
  3. 3. 2. Planering n Vilka dokument ska granskas Organisationens dokument (projektmodell) Projektdokument n Vilka personer ska intervjuas n Tider Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 5 3. Granskning av projektmodell n Förstå modellen och veta vad som ska förväntas vid granskning av projektet n Avgöra om modellen är adekvat Projektet ansvarar inte för icke adekvat modell Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 6
  4. 4. Dokument att granska: Projektmodell n Beskrivning av ett projekts förlopp med hjälp av faser och beslutspunkter n Rekommenderad organisation för olika faser/perioder n Rollbeskrivningar n Struktur för projektdokument n Mallar för obligatoriska dokument Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 7 4. Granskning av projektdokument n Före projektet n Startmöte n Projektplan n Projektgenomförande Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 8
  5. 5. Dokument att granska: Före projektet n Förstudie n Business case n Beslut att starta projektet n Projektdirektiv Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 9 Dokument att granska: Projektplan n Strategier n Organisationsschema n Rollbeskrivningar n Plan för hantering av intressenter n Mål samt prioritering mellan projektmål n Omfattning inklusive arbetsstruktur (WBS) n Beskrivning av arbetspaket n Resursplan Projektkonsult Håkan Sjöholm AB n Ansvarsmatris n Resursavtal n Inköpsplan n Plan för hantering av osäkerheter n Tidplan n Budget inklusive likviditetsplan n Kommunikationsplan n Förutsättningar och antaganden för projektplanen Sida 10
  6. 6. Dokument att granska: Projektgenomförande n Protokoll från projektgruppsmöten n Ärendeförteckning n Ändringsbegäran n Ändringsförteckning n Lägesrapporter n Protokoll från styrgruppsmöten Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 11 5. Sammanställning av frågelista n Organisationens projektmodell n Granskade projektdokument n Granskarens erfarenheter Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 12
  7. 7. 6. Intervjuer n Inledande möte Förklara syfte och omfattning Skapa förtroende Frågor och svar n Insamling av information Intervjuer baserade på frågelista samt öppna frågor (cirka 1½ timma per person) Ytterligare projektdokument n Avslutande möte Presentation av de viktigaste observationerna Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 13 7. Utvärdering n Sammanställning n Analys Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 14
  8. 8. 8. Utarbetande av rapport n Förankring med intervjupersoner n Slutsatser n Rekommendationer Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 15 9. Uppföljning n Planer för korrigerande åtgärder Projektorganisationen Linjeorganisationen n Uppföljningsgranskningar Projektkonsult Håkan Sjöholm AB Sida 16

×