Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium081106

837 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Frukostseminarium081106

 1. 1. Business Case Program-kontor Värde Nyttor Programmål Projekt mål Besluts-punkter Prioriterings faktorer Strategiska mål Projekt-modeller Mått o Mätning Portfölj-styrgrupp Intressenter Projekt-process Resurs-planering Nytto-realisering Program Projekt Projektport-följ Projekt-prioritering
 2. 2. Tänk om man hade en vägvisare!
 3. 3. Vägvisaren heter P3M3 (OGC) en Mognadsmodell för Projekt, Program och Portfölj.
 4. 4. P3M3 hjälper en organisation att: <ul><li>Konstatera vad som uppnåtts (nu-läge) </li></ul><ul><li>Hitta styrkor och svagheter </li></ul><ul><li>Bestämma vilken nivå man vill ligga på (bör-läge) </li></ul><ul><li>Genomföra en gap-analys, dvs konstatera vad som måste göras för att komma från nu- till bör-läge </li></ul><ul><li>Fokusera på hela organisationens mognad och inte på enskilda initiativ </li></ul><ul><li>Ger en plan för en kontinuerlig förbättring </li></ul><ul><li>Motiverar investeringar i program- och projektstyrning </li></ul>
 5. 5. När använder man en mognadsmodell? Exempel Nytta Före införandet av system för projekt- och portföljstyrning Prioritera funktionalitet som stöder de planerade förbättringarna Efter ett samgående med en annan organisation Visar vilka processer och verktyg som bör användas i den nya organisationen för att uppnå de önskade målen Efter att ha investerat i utbildning/verktyg men inte lyckats uppnå de önskade förbättringarna Förstå hur man kan använda resurser som redan finns i den egna organisationen och att införa ett strukturerat arbetsätt för att komma di vi vill. Företag som möter en allt ökande konkurrens Forskning visar på att verksamheter som ökar sin mognadsgrad också minskar sin tid för att lansera nya produkter och tjänster.
 6. 6. P3M3 Ny modell (2008) <ul><li>3 modeller som kan användas oberoende av varandra </li></ul><ul><ul><li>Portfölj </li></ul></ul><ul><ul><li>Program </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt </li></ul></ul><ul><li>5 mognadsnivåer i alla 3 modeller </li></ul><ul><li>7 perspektiv som kan analyseras oberoende av modell </li></ul><ul><li>Attribut som beskriver nivåer och utgör mål som organisationer kan jämföra sig mot </li></ul><ul><ul><li>Generella per nivå </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifika per nivå </li></ul></ul>
 7. 7. P3M3 Portfölj Program Projekt 3 modeller Intern kontroll Nyttor Ekonomi Intress-enter Risk Ledning Resurser
 8. 8. 5 Mognadsnivåer Nivå 1 – Initial Ej dokumenterad, inga riktlinjer eller dokumentation. Ad-hoc styrdning Nivå 2 – Upprepningsbar Lokalt utvecklad, ej planerad utbildning, öar av kunskap, inget samband mellan olika initiativ, ett minimum av kontinuerliga förbättringar, enkel planering, fokus på dokumentation för att starta projekt, enskilda ”hjältar”, svagt samarbete mellan avdelningar Nivå 3 – Definierad Verksamhetsomfatttande arbetssätt, processägare, standards på plats, definierade processer , central styrgrupp, verktyg används på samma sätt, riktlinjer för hur man ska arbeta, olika ramverk, definierad styrning, kunnig personal, bra kommunikation och samarbete, kopplingar till den strategiska planeringen Nivå 4 – Styrd Integration med verksamhetsstyrning, kvantitativa mått, validerad information, statistiska analyser, kompetent och kvalificerad personal, ägarskap av ledningen, mentorer, processtyrning, strategisk planering, samarbete, anpassning Nivå 5 – Optimerad Processoptimering, verksamheten är processägare, integrerad med verksamhetsstrategi, erfarenhetsutbyte, ständiga förbättringar, värdestyrd kultur, och innovationsvänligt klimat.
 9. 9. Mognadsnivå/Perspektiv Intern kontroll Nytto-realiser. Risk Ekonomi Intress-enter Extern påverk Resurser N 5 N 4 N 3 N 2 N 1
 10. 10. 7 Perspektiv Perspektiv Attribut Intern kontroll Planering, beslutspunkter, kontroller, visioner, ”blåkopior”, resultatmätningar verksamhetsstrategi, förändringshantering, Nyttor Krav, nyttor, uppföljning, ägarskap, ansvar , realisering Ekonomi Kostnader, business case, , uppföljning Risk Risktyper, omfattning, struktur, process riskhantering, påverkan, möjligheter och hot Intressenter och kommunikation Operationell styrning, intressenter, engagemang, intressentanalyser, analysis, kommunikation, kravhantering , hantering av ideer och förbättringsförslag Ledning Ledarskap, inriktning, intressenternas deltagande, ledningens engagemang och ansvarstagande, balans mellan operationell styrning och PPM, roller, rapportvägar, lagar och policies Resurser Resurstyper, inköp, leverantörer, kunskap och erfarenhet, kontroll, fördelning och användning
 11. 11. Kontinuerlig förbättringsprocess Var vill vi vara? Hur kommer vi dit? Var befinner vi oss idag? Hur vet vi att vi är där? Nyckelprocesser Nulägesanalys KPI:er Förbättringskarta Löpande analys
 12. 12. Exempel på ”Nu-läge” Intern kontroll Nyttor Risk Ekonomi Intress-enter Ledning Resurser N 5 N 4 N 3 N 2 N 1
 13. 13. Exempel på plan för”Bör-läge” i 2 steg = Nu-läge = Bör-läge 1 = Bör-läge 2 Intern kontroll Nyttor Risk Ekonomi Intress-enter Ledning Resurser N 5 N 4 N 3 N 2 N 1
 14. 14. Kontaktuppgifter Olav Björk E-mail: [email_address] Mobil: 070-523 6113

×