Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

618 views

Published on

  • Be the first to comment

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Anotace:Následující text je věnován canisterapii a druhem její podpory u dětí se specifickýmiporuchami učení. Článek obsahuje úvod do rozdělení canisterapie, její využití v praxi,informace o druzích specifických poruch učení a autorův pohled na příznivý vliv terapie udětí s těmito poruchami.Klíčová slova:- canisterapie- specifické poruchy učení- vzdělávání Canisterapie a děti se specifickými poruchami učení Co to vlastně canisterapie je? Canisterapií rozumíme léčebný kontakt psa a člověka.Nemůžeme říci, že určité plemeno je vhodnější a jiné zase nikoliv, k terapii se využívajípsi různých druhů i plemen, nejdůležitější roli hraje povaha. Ne nadarmo se říká, že pes jenejlepším přítelem člověka a každý milovník zvířat ví, že pes už jen svou přítomností dokáževyvolat dobrou náladu a tam kde je jí nedostatek je to určitě obrovským přínosem. Navíc jakvšichni víme, úsměv léčí a s úsměvem jde vždycky všechno lépe, o tom nemůže být pochyb.Ale canisterapie není jen o radosti, kterou psi lidem přináší, umí toho mnohem víc. Canisterapii můžeme rozdělit podle jejího zaměření na tři základní druhy:1. Aktivity za pomoci psaZde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete, v tomto případě psa, zaměřujeme nazlepšení kvality života klienta a jeho celkovou aktivizaci.Jedná se například o běžnou péči o psa – jeho venčení, nutnost dát mu najíst, napít. Klienttímto získává sebedůvěru, musí se o někoho starat, není tedy sám a necítí se být méněcenným.2. Terapie za pomoci psaJedná se o cílený kontakt psa s klientem, kde úkoly a nasměrování určuje sám odborník. Můžese jednat se o fyzioterapeuta, psychologa, speciálního pedagoga a podobně. Canisterapie sev tomto směru stává jednou z podpůrných metod celkového léčby a rehabilitace klienta.Jako příklad z praxe si můžeme uvést procvičování jemné motoriky – zapnout psovi obojek,přicvaknout vodítko, uvázat na krk šátek, vyčesat mu kožich pomocí různých druhů hřebenů,rozlomení piškotu a podání pamlsku psovi a další. Z procvičování hrubé motoriky to můžebýt například strojení psa do oblečení (tuto aktivitu mají velmi rádi jak děti, tak dospělí).Samozřejmě nesmíme zapomenout na polohování, kdy dochází k prohřívání soustavyjednotlivých svalů a u klientů, kteří mají spasmy je výsledek viditelný téměř okamžitě. Velmiúčinné na uvolnění například rukou je nechat psa vylizovat pamlsek z ruky, kdy díky prohřátídochází k postupnému viditelnému povolování svalů.3. Vzdělávání za pomoci psůZde pedagogové využívají pozitivního vlivu psů hlavně na žáky se specifickými poruchamiučení, ale nejen na ně. Canisterapie se využívá i jako součást zážitkové výuky a jako pozitivnímotivace pro všechny žáky. V následujícím textu se budeme věnovat třetímu bodu, a to vzdělávání za pomoci psů.Jelikož jako asistent pedagoga, u dívky se zrakovým postižením (Retinopatie nedonošených)integrované na běžné základní škole ve třídě s dalšími jedenácti dětmi (kdy u třech z nich bylapotvrzena specifická porucha učení), jsem měla a mám možnost provozovat canisterapii as odstupem času porovnávat výsledky naší společné práce.
  2. 2. Vzdělávání za pomoci psů u dětí se specifickými poruchami učení Nejprve si musíme ujasnit, co to specifické poruchy učení jsou. Za specifické poruchyučení označujeme následující:1. Dyslexie – specifická porucha čtení, při níž se jedinec potýká s problémy s rozpoznáváníma zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště pak s rozlišováním písmen tvarověpodobných. Má potíže s rychlostí čtení, správností čtení a s porozuměním čtenému textu.2. Dysgrafie – specifická porucha psaní postihující písemný projev, který bývá nečitelný aneuspořádaný. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, píšepomalu a s námahou.3. Dysortografie – specifická porucha pravopisu, která se projevuje tzv. specifickýmidysortografickými chybami. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií.4. Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností, která postihuje operaces čísly, matematické představy, prostorové představy apod.5. Dysmúzie – specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Jedinecmá problémy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopen reprodukovat rytmus.6. Dyspinxie – specifická porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby.7. Dyspraxie – specifická porucha celkové obratnosti. U dětí se specifickou poruchou učení (v nejčastějším případě se jedná o první čtyři) jecanisterapie velkým přínosem. Přítomnost psa dokáže děti uklidnit, pomoci se více soustředit,může jim být i pomůckou a hlavně je obrovskou motivací pro celou třídu. Pes respektuječlověka takového, jaký je a nedělá žádné rozdíly, proto je canisterapie mezi dětmi velmioblíbená.Jako příklad využití psa si uveďme jeden z mnoha příkladů. Jedná se o sedmiletého chlapcenavštěvujícího první třídu, který má diagnostikovanou dyslexii. Chlapec se běžně přihodině nedokáže soustředit, je roztěkaný, neklidný, na hodiny s českým jazykem se netěší,je předem velmi smutný, čtení mu dělá velké potíže. Situace se mění při přítomnosti psa,který si při hodině sedne k jeho lavici, chlapec si psa hladí nebo si pes položí svou hlavuna jeho klín. Chlapec je klidný, čte pro psa, takže se soustředí pouze na něho a čtení zvládávýrazně lépe, neztrácí se v textu. Odměnou mu je přítomnost jeho věrného kamaráda, kterýmu naslouchá, i když udělá chybu. Poté je čtený text chlapcem znovu interpretován prokontrolu správného porozumění. S odstupem času je viditelné velké zlepšení, které potvrzujei speciální pedagogické centrum. Chlapcovi díky zlepšení stouplo sebevědomí, v kolektivu jeoblíbenější, na hodiny s českým jazykem se těší a čtení zvládá dobře i bez přítomnosti psa.Tento jeden příklad z mnoha je důkazem, že pes je lékařem lidské duše a díky tělesnémukontaktu se psem při canisterapii se zlepšuje psychický i zdravotní stav. Shrňme si na závěr pozitiva, která přináší canisterapie u dětí se specifickýmiporuchami učení v následujícím diagramu.
  3. 3. Uvolněná a přátelská atmosféra v kolektivu (třídě) Pozornost Pozitivní od psa bez motivace rozdílů Canistera pie a její pozitivní Odměna vliv na děti za dobře se SPU Učení hrou provedenou práci nebo snahu Soustředění Uklidnění sePoužitá literatura:GALAJDOVÁ, Lenka a Zdenka GALAJDOVÁ. Canisterapie: pes lékařem lidské duše. Vyd. 1. Praha:Portál, 2011, 167 s. ISBN 978-807-3678-791.Pomocné tlapky - canisterapie [online]. 2009 - 2013 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://www.canisterapie.cz/cz/SEDLÁROVÁ, Miroslava. Canisterapie ve škole. Canisterapie ve škole. 2011, Dostupné z: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/miroslava-sedlarova.php?itemid=14047Hodnocení použitých zdrojů1. zdroj - odborná monografie - autorka s dlouholetou praxí a množstvím zkušeností - odborné rady - souhrnný přehled o oboru canisterapie - teoretická i praktická část velmi dobře zpracována
  4. 4. 2. zdroj - hlavní zdroj informací na českém internetu z této oblasti - texty psány zkušenými odborníky s dlouholetou praxí - nové aktuální informace - ověřenost zdroje - aktuální články3. zdroj - článek k tématu - pozitivní zkušenost z jiné základní školy - autorka s dlouholetou praxí - ukázka fotografií z canisterapie - názor autorkyArgumentace vybraného tématuVýběr tématu, Canisterapie a děti se specifickými poruchami učení, nebyl nijak složitý.Pracuji třetím rokem jako asistent pedagoga na běžné základní škole, souběžně studujispeciální pedagogiku obor komunikační techniky na Masarykově univerzitě v Brně a čtvrtýmrokem se intenzivně zabývám canisterapií. Tato terapie je komunikační technikou mezi lidmia zvířaty a díky podpoře paní ředitelky na základní škole kde pracuji, mohu výuku pomocí psadovytvářet a sledovat tak posuny a výsledky naší společné práce.Název práce byl definován tak, aby čtenáři bylo hned od začátku jasné o čem článek je a cood něho může očekávat.

×