Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miside-løftet Sunnfjord 15.04.09

648 views

Published on

Prosjektet Miside-løftet med seminar om Los og beste praksis

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miside-løftet Sunnfjord 15.04.09

 1. 1. Los i praksis - seminar om bruk av Los Førde, 15.04.09 - av Svein Ølnes, Vestlandsforsking
 2. 2. Los i praksis 10:00 Velkommen, presentasjon av deltakarane Orientering om KS-prosjektet Miside-løftet og Verdikt-prosjektet Ressursnettverk for e-forvaltning Svein Ølnes, Vestlandsforsking, 10:30 Status for Los og gjennomgang av dei viktigaste endringane Susanne Daae-Qvale, Difi, prosjektleiar for Los 11:00 Leverandørane orienterer om bruken av Los og vidare planar Acos 11.45 Lunsj 12.30 Leverandørane held fram med orientering Sem & Stenersen Prokom 13:15 Pause 13:30 Leverandørane orienterer Bouvet (Bergen kommune) 14:15 Oppsummering og diskusjon om vidare arbeid med Los www.vestforsk.no
 3. 3. Miside-løftet 1. Generell rådgiving til kommunane om beste praksis for godt strukturerte portalar 2. Rådgiving til kommunane for tilpassing til Miside 3. Rådgiving i bruk av Los Prosjektet vart formelt avslutta 31.03.09 Står att: Los-seminar i Førde 15.04.09 Seminar i Nordfjord, tidspunkt ikkje fastsett www.vestforsk.no
 4. 4. Koordinering med regionane Miside-løftet - Miside-tilpassing - Los-rådgiving - informasjonsstruktur LOS-rådgiving og - Miside Informasjons-arkitektur implementering - portal-integrering Miside-integrasjon - hovudvekt på sikker tilgang Informasjonsarkitektur Sogn Sunnfjord (SYS) Balestrand Nordfjord Leikanger ÅLAV Sogndal Luster www.vestforsk.no
 5. 5. Ressursnettverk for e-forvaltning (RNeF) samarbeidsnettverk for fremjing av e-forvaltning finansiert av Verdikt-programmet i Forskingsrådet Knutepunkt: Samhandling/Interoperabilitet – Vestlandsforsking Personvern – Univ. i Oslo, avd. for forvaltningsinformatikk Gevinstrealisering – Univ. i Agder/Komp.senteret for eForvaltning eDemokrati – Univ. i Agder Digital kompetanse – Høgskulen i Sogn og Fjordane eForvaltning og ny teknologi – NTNU Fri programvare – Friprog-senteret + eKoR http://www.rnef.no www.vestforsk.no
 6. 6. Oppsummering av utfordringar: Struktur og snarvegar Los-strukturen kontra snarvegar bør løfta fram mykje brukte emne(ord) på framsida • kutta ut undertema og berre bruka hovudtema pluss mykje brukte emne dersom Los-strukturen skal vera ein sentral del av navigeringa, bør det leggjast ein del arbeid i utforming av gode transportsider (sjå www.kongsvinger.kommune.no) dersom Los-strukturen blir tona ned, kan ein gjerne berre bruka den som den er og ikkje leggja ekstra arbeid i presentasjon • ressursane må då leggjast i god tilgang til mykje brukte emne/kjerne- sider www.vestforsk.no
 7. 7. Utfordringar: Los og annan informasjonsstruktur Los er nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg for ein god informasjonsstruktur Viktig å finna ein god balanse mellom intern info.struktur og Los Los kan i dag ta seg av: kopling av eksterne informasjonsressursar (lenker) kopling av interne info.ressursar • tenestebeskrivelsar • interaktive skjema • andre skjema • informasjonssider (nyheiter o.l.) www.vestforsk.no
 8. 8. Utfordringar: Utviding av info.typar Utviding av dei faste informasjonstypane? Bør vera muleg å utvida med lokale informasjons- typar www.vestforsk.no
 9. 9. Utfordringar: Eksterne ressursar Los gir i dag tilgang til eksterne (helst statlege) nett- ressursar ville vore ønskjeleg å kunna seia noko meir om desse, i dag blir det berre ”eksterne ressursar”, ”andre nett- ressursar” o.l. som ikkje seier så mykje Los kan også i dag informera om kven som er info.eigar Los kan også seia kva informasjonstype det er Korleis kan Los gi meir informasjon om dei eksterne nett-ressursane? www.vestforsk.no

×