Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Losseminar150409sda

769 views

Published on

Presentasjon av status for Los og dei endringane i emneord og struktur som er føreslegne

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Losseminar150409sda

 1. 1. Status for Los og gjennomgang av framlegg til endringar Los-seminar i Førde 15. april
 2. 2. Status og framdrift for revisjonsarbeidet Hausten 2008 Oppstart og etablering av arbeidsgruppe for revisjon Fleire arbeidsmøte med gjennomgang av strukturen Våren 2009 Etablering av referansegruppe Fellesmøte med arbeidsgruppe og referansegruppe Høyring: mai - juni, deretter gjennomgang av innspel frå høyringa Hausten 2009 Lansering ny Los-struktur Direktoratet for forvaltning og IKT
 3. 3. Los - revisjonsarbeidet Innspel frå arbeidsgruppa Innspel frå andre kommunar Gjennomgang og behandling av forslaga Flest endringar i hjelpeord og emneord, men også revisjon av temastrukturen Direktoratet for forvaltning og IKT
 4. 4. Endringar i Los Hjelpeord Hjelpeord Emneord Emneord Temastruktur Tema Direktoratet for forvaltning og IKT
 5. 5. Årsak til endringar Endring etter innmelding av praktisk behov Endra forståing av betydning Revurdering av faktisk tenesteinnhald Lovendring Endra inndelingslogikk Endra terminologi Teknologisk utvikling Oppgradering av hjelpeord Presentasjon Spesialisering Generalisering Direktoratet for forvaltning og IKT
 6. 6. Hjelpeord - emneord Hjelpeord og emneord har bytta plass: Tidlegare: Emneord: Friskule Hjelpeord: Privatskule Ny versjon: Emneord: Privatskule Hjelpeord: Friskule Årsak: Lovendring (vart endra til privatskule frå 1.08.2008) Direktoratet for forvaltning og IKT
 7. 7. Nye hjelpeord Tidlegare versjon: Ny versjon: Emneord: Turisme Emneord: Turisme Hjelpeord: Besøksgard Hjelpeord: Agroturisme Besøksgard Bygdeturisme Geoturisme Gardsturisme Grønt reiseliv Opplevelsesturisme Økoturisme Årsak: Framlegg frå arbeidsgruppa. Ønske om å ta høgde for fleire variantar Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT
 8. 8. Eksempel på nye emneord (bokmål) i hovudtema Bustad og eigedom Tidlegare versjon: Ny versjon: Kommuneplanlegging Kommuneplan - manglar Ferdigattest - manglar Midlertidig brukstillatelse - manglar Universell utforming - manglar Bolignummer Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT
 9. 9. Eksempel på endra emneord (bokmål) Tidlegare versjon: Ny versjon: Fødselspermisjon Foreldrepermisjon Uførestønad Tidsbegrenset uførestønad Ungdomsklubb Fritidsklubb Dansearrangement Dans Musikkarrangement Musikk Teaterforestilling Teater Luftforurensning Luftkvalitet Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT
 10. 10. Eksempel på fleire nye emneord med hjelpeord (bokmål) Emneord: Hjelpeord: Elbil El-bil Ladeplass Ladestasjon Aktiv fritid Tilrettelagt fritid Ferietilbud Fritidskalender Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT
 11. 11. Temastrukturen Hovudtema der det ikkje Nye hovudtema: er lagt til nye emneord: Innvandring og integrering Arbeid Kultur, idrett og fritid Forbrukarspørsmål Transport og reiser (Trafikk og samferdsle) Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT
 12. 12. Los – revisjonsarbeidet og høyringsprosessen Invitasjon til å delta i høyringa med å gi kommentarar til framlegget går til: Alle kommunar som har tatt i bruk Los KS sentralt KS regionalt KS standardiseringsråd Fylkeskommunar Ev statlege Direktoratet for forvaltning og IKT
 13. 13. susanne.daae-qvale@difi.no Telefon: 57 65 50 49 Mobil: 480 04 097
 14. 14. Eventuelt meir om ….. Los informasjonsstruktur Emneord Emneord og gjenfinning Sjå også-henvisningar Hjelpeord Bruk av Los i indeksering Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT
 15. 15. Los informasjonsstruktur Dokument/nettside – kan få fleire emneord Emneord – knytta til eitt eller fleire undertema Hjelpeord – knytta til eitt eller fleire emenord Temastruktur: Hovudtema Undertema Direktoratet for forvaltning og IKT
 16. 16. Emneord Unike ord/termar Knytta til eitt eller fleire undertema Knytta til ein eller flerie tenester Kan vere knytta til eitt eller fleire andre relevante emneord gjennom sjå også-henvisningar Vert vist til gjennom sjå-henvisningar frå ”ikkje føretrukne” ord/termar – hjelpeord Emneord vert valgt ut frå fokus på tenestene som skal indekserast, ikkje på målgrupper, livssituasjon e.l. Emneord vert vist i ubunden form eintal. Unntak der denne formen er uhensiktsmessig eller kjem i konflikt med naturleg språk Direktoratet for forvaltning og IKT
 17. 17. Emneord og gjenfinning Emneord vert nytta til indeksering av tenester og knyter tenester til temahierarkiet Gjenfinning - tre måtar: Navigere i temahierarkiet Bla i ei alfabetisk liste over emneord (og eventuelt sjå- henvisningar) Søk på emneord og sjå-henvisningar Direktoratet for forvaltning og IKT
 18. 18. Sjå også-henvisningar Sjå også-henvisningar viser koplingar mellom ulike emneord som ligg ulike stader i strukturen. Dette skal hjelpe brukaren til å finne relaterte tenester som også kan vere relevante. Eksempel: Boligfinansering – sjå også Bostøtte, Eiendomsomsetning Opphaldsløyve – sjå også Arbeidsløyve Avlastningsheim – sjå også Besøksheim Direktoratet for forvaltning og IKT
 19. 19. Hjelpeord Synonym Språk- variant Utgått Emneord term Assosiativ Spesifikk Direktoratet for forvaltning og IKT
 20. 20. Bruk av Los i indeksering Den som indekserar kan gå vegen om hjelpeord for å finne rett emne Eksempel: Teneste: Melding om bekymring, skjema Hjelpeord: Bekymringsmelding Emneord: Barnevern Undertema: Barne- og familievern Hovudtema: Barn og familie Direktoratet for forvaltning og IKT
 21. 21. Undertema Hovudtema Nettredaktør og indeksering av nettsider: Hjelpeord Dokument/ nettside Emneord Direktoratet for forvaltning og IKT

×