Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ракаў, Вялікія Крывічы, Яршэвічы

858 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ракаў, Вялікія Крывічы, Яршэвічы

 1. 1. 20102010 Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна,Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна, Круглік Ганна АнтонаўнаКруглік Ганна Антонаўна Дзяржаўная ўстанова адукацыіДзяржаўная ўстанова адукацыі “Валожынскі сельскагаспадарчы“Валожынскі сельскагаспадарчы прафесіянальны ліцэй”прафесіянальны ліцэй”
 2. 2. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Ракаў ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 3. 3. АграгарадокАграгарадок РакаўРакаў 430 гадоў назад упершыню ў гістарычных430 гадоў назад упершыню ў гістарычных крыніцах называецца мястэчкамкрыніцах называецца мястэчкам З 1590 года Ракаў - сапраўдны горад, сталіца графства магнатаў Агінскіх
 4. 4. Спаса-Спаса- ПраабражэнскаяПраабражэнская царквацарква Царква - прыклад архітэктурыЦарква - прыклад архітэктуры пераходнага перыяду ад барокапераходнага перыяду ад барока да класіцызмуда класіцызму
 5. 5. ПабудаванаПабудавана ўў 1730-93гг. як1730-93гг. як храм уніяцкагахрам уніяцкага манастыраманастыра (заснаваны ў 1702 гг.,(заснаваны ў 1702 гг., скасаваны ў 1839 г.)скасаваны ў 1839 г.) У 1866 г. храм пераасвечаныУ 1866 г. храм пераасвечаны ў праваслаўнуюў праваслаўную Спаса-Спаса- Праабражэнскую царквуПраабражэнскую царкву
 6. 6. Царква на цэнтральнай плошчыЦарква на цэнтральнай плошчы пабудавана з цэглыпабудавана з цэглы
 7. 7. У час святкаванняУ час святкавання 210-210-годдзя храмагоддзя храма
 8. 8. Аднавефавы прамавугольны ў плане храмАднавефавы прамавугольны ў плане храм Да яго з паўночнага боку прымыкаеДа яго з паўночнага боку прымыкае рызніца, з паўднёвагарызніца, з паўднёвага ── НікольскаяНікольская капліца з трохграннай алтарнайкапліца з трохграннай алтарнай часткай. Галоўны заходні фасадчасткай. Галоўны заходні фасад завершаны франтонамзавершаны франтонам
 9. 9. Купал з галоўкай на гранёнымКупал з галоўкай на гранёным барабане надбудаваны пазнейбарабане надбудаваны пазней
 10. 10. У другой палове ХІХ стагоддзя перад царквой, наУ другой палове ХІХ стагоддзя перад царквой, на яе падоўжанай восі, пабудавана двух’яруснаяяе падоўжанай восі, пабудавана двух’ярусная пірамідальная брама. Ніжні ярус уяўляе сабойпірамідальная брама. Ніжні ярус уяўляе сабой арку, верхні – чатырохгранны аб’ём са скразныміарку, верхні – чатырохгранны аб’ём са скразнымі арачнымі праёмаміарачнымі праёмамі
 11. 11. Пакрыццё брамыПакрыццё брамы мае характэрныямае характэрныя длядля старажытнарускагастаражытнарускага дойлідствадойлідства хвалепадобныяхвалепадобныя схілысхілы
 12. 12. Від з боку выцягнутайВід з боку выцягнутай паўкруглай апсідыпаўкруглай апсіды
 13. 13. Святое месцаСвятое месца Каля Ракава ёсць сапраўды святоеКаля Ракава ёсць сапраўды святое месца. Гэта – святая крыніца, якаямесца. Гэта – святая крыніца, якая знаходзіцца злева ад старой дарогізнаходзіцца злева ад старой дарогі Мінск – РакаўМінск – Ракаў
 14. 14. Легенды говорацьЛегенды говораць У 15 стагоддзі жыхару мястэчка, сляпому іУ 15 стагоддзі жыхару мястэчка, сляпому і хвораму, з’явілася Божая Маці.хвораму, з’явілася Божая Маці. Ён пайшоў у лес, адкуль доўга не могЁн пайшоў у лес, адкуль доўга не мог вярнуцца. Змораны і стомлены, сляпывярнуцца. Змораны і стомлены, сляпы пасля малітвы знайшоў крынічку, дзепасля малітвы знайшоў крынічку, дзе наталіў смагу, умыўся - і раптам зрабіўсянаталіў смагу, умыўся - і раптам зрабіўся відушчым.відушчым. Старац стаў на калені, падзякаваў Богу заСтарац стаў на калені, падзякаваў Богу за цудоўнае вылячэнне і ўбачыў на дрэвецудоўнае вылячэнне і ўбачыў на дрэве каля крыніцы лік Божай Маці, ад якогакаля крыніцы лік Божай Маці, ад якога ішло дзіўнае святлоішло дзіўнае святло
 15. 15. Праяўленне іконыПраяўленне іконы Божай МаціБожай Маці У памяць аб праяўленні іконыУ памяць аб праяўленні іконы ракаўчанін сабраў ахвяраванні іракаўчанін сабраў ахвяраванні і збудаваў царкву, дзе знаходзіласязбудаваў царкву, дзе знаходзілася цудадзейная ікона Божай Маціцудадзейная ікона Божай Маці
 16. 16. З гісторыіЗ гісторыі  1737 г.1737 г. ПабудаванаПабудавана новаяновая КрыжаўзвіжанскаяКрыжаўзвіжанская царква.царква.  14 верасня (па14 верасня (па старому стылю).старому стылю). Ладзіліся хрэсныяЛадзіліся хрэсныя хады з Ракаўскайхады з Ракаўскай ПраабражэнскайПраабражэнскай царквы ў новую –царквы ў новую – КрыжаўзвіжанскуюКрыжаўзвіжанскую
 17. 17. З гісторыіЗ гісторыі  1866 г. Адрамантавана1866 г. Адрамантавана Крыжаўзвіжанская царква.Крыжаўзвіжанская царква.  1893 г. Пабудавана агароджа,1893 г. Пабудавана агароджа, якая складалася з цаглянайякая складалася з цаглянай брамы-званіцы і 34 каменныхбрамы-званіцы і 34 каменных слупоў і драўляных жэрдкаўслупоў і драўляных жэрдкаў паміж імі.паміж імі.  1906 г. Пабудавалі каменную1906 г. Пабудавалі каменную капліцу (Крыжаўзвіжанскую)капліцу (Крыжаўзвіжанскую) побач з Крыжаўзвіжанскайпобач з Крыжаўзвіжанскай царквой. Менавіта на гэтымцарквой. Менавіта на гэтым месцы, па паданню, стаяламесцы, па паданню, стаяла дрэва, на якім было з’яўленнедрэва, на якім было з’яўленне Божай МаціБожай Маці
 18. 18. Страчаная спадчынаСтрачаная спадчына 1963 г.1963 г. Крыжаўзвіжанская царква,Крыжаўзвіжанская царква, Крыжаўзвіжанская капліца,Крыжаўзвіжанская капліца, брама-званіца, агароджа крыніцыбрама-званіца, агароджа крыніцы святой вады ў вёсцы Ракаў па-святой вады ў вёсцы Ракаў па- варварску знішчаны.варварску знішчаны. НевядомаНевядома куды знікла цудатворная іконакуды знікла цудатворная ікона
 19. 19. КапліцаКапліца МаціМаці БожайБожай У 1993 годзе збудавалі новуюУ 1993 годзе збудавалі новую каменную капліцукаменную капліцу
 20. 20. Бруіцца ўБруіцца ў ваколіцываколіцы Ракава крыніца,Ракава крыніца, сілкуе душысілкуе душы людзейлюдзей неўміручайнеўміручай верай уверай у хрысціянскіяхрысціянскія каштоўнасцікаштоўнасці
 21. 21. Каплічка ля РакаваКаплічка ля Ракава Стаіць ля Ракава каплічка,Стаіць ля Ракава каплічка, Паданні тоячы свае.Паданні тоячы свае. У ёй гасцінная крынічкаУ ёй гасцінная крынічка Аб нечым роздумна пяе.Аб нечым роздумна пяе. Калі, натомлены дарогай,Калі, натомлены дарогай, Абмыю твар жывой вадой,Абмыю твар жывой вадой, Здаецца, чую голас: “З БогаЗдаецца, чую голас: “З Бога Не насмяешся, сыне мой…”Не насмяешся, сыне мой…” Душой зліваюся з крынічкайДушой зліваюся з крынічкай І спачываю ў цішыні…І спачываю ў цішыні… Стаіць ля Ракава каплічка –Стаіць ля Ракава каплічка – Прытулак Боскай чысціні.Прытулак Боскай чысціні. Змітрок МарозаўЗмітрок Марозаў
 22. 22. „„Святыня знішчанаСвятыня знішчана –– Святыня жывеСвятыня жыве”,”, аўтар Ф. Янушкевічаўтар Ф. Янушкевіч
 23. 23. ПраваслаўнаяПраваслаўная каплічка ў вёсцыкаплічка ў вёсцы СтраплеўцыСтраплеўцы Узведзена ў даўнія гадыУзведзена ў даўнія гады над крынічкай, вада знад крынічкай, вада з якой валодае загадкавайякой валодае загадкавай гаючай сілай.гаючай сілай. Адрадзіў святыню заАдрадзіў святыню за ўласныя сродкі Ігарўласныя сродкі Ігар Аляксандравіч Пашкін.Аляксандравіч Пашкін. З новай сілай забіўЗ новай сілай забіў крынічны струменьчык, ікрынічны струменьчык, і сімвалам вечнасцісімвалам вечнасці гойдаецца на стромкіхгойдаецца на стромкіх хвалях адлюстраваннехвалях адлюстраванне пазалочанага крыжа.пазалочанага крыжа. Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему ВыхадДалей
 24. 24. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Вялікія Крывічы ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 25. 25. ВялікіяВялікія КрывічыКрывічы
 26. 26. Свята-Свята- Аляксандра-Аляксандра- Неўская царкваНеўская царква Пабудавана ў 1893 годзе з бутавагаПабудавана ў 1893 годзе з бутавага каменю і цэглы на месцы драўлянайкаменю і цэглы на месцы драўлянай царквы ў цэнтры вёскіцарквы ў цэнтры вёскі
 27. 27. Помнік архітэктуры рэтраспектыўна-Помнік архітэктуры рэтраспектыўна- рускага стылюрускага стылю
 28. 28. Вырашана ў форме падоўжанагаВырашана ў форме падоўжанага крыжа з глухім купалам па цэнтрыкрыжа з глухім купалам па цэнтры бляшанага дахубляшанага даху
 29. 29. Фасады члянёны двума ярусаміФасады члянёны двума ярусамі аконных праёмаўаконных праёмаў
 30. 30. Адкрыта дляАдкрыта для набажэнстваўнабажэнстваў у 1990 годзе.у 1990 годзе. СлужбыСлужбы праходяць упраходяць у вялікія святывялікія святы
 31. 31. Знаходзіцца на ўзвышшы іЗнаходзіцца на ўзвышшы і бачна здалёкбачна здалёк ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 32. 32. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Яршэвічы ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 33. 33. ЯршэЯршэвічывічы
 34. 34. Старонкі даўніныСтаронкі даўніны 1860 г.1860 г. ПраваслаўныПраваслаўны храм з дрэва.храм з дрэва. 1920-я гады.1920-я гады. ПераабсталяваныПераабсталяваны пад касцёлпад касцёл
 35. 35. Спаса-Спаса- УзнясенскаяУзнясенская царквацарква Знаходзіцца на ўсходняйЗнаходзіцца на ўсходняй ускраіне вёскіускраіне вёскі
 36. 36. Помнік архітэктуры рэтраспектыўна-Помнік архітэктуры рэтраспектыўна- рускага (псеўдарускага) стылюрускага (псеўдарускага) стылю
 37. 37. ПабудаванаПабудавана ў другой палавінеў другой палавіне XIXXIX ст. з бутавага каменюст. з бутавага каменю
 38. 38. Храм падоўжана-восевай кампазіцыіХрам падоўжана-восевай кампазіцыі Складаецца з шатровай трох’яруснай вежы-званіцы (васьмярык на двух чацверыках), нізкага бабінца, кубападобнага асноўнага аб’ёму і апсіды. Асноўны квадратны ў плане аб’ём накрыты чатырохсхільным дахам з цыбулепадобнай галоўкай на васьмігранным барабане.
 39. 39. На фоне бутавай муроўкі сцен вылучаюцца атынкаваныя элементы архітэктурнага дэкору: вуглавыя лапаткі, аркатурныя фрызы, ліштвы здвоеных арачных аконных праёмаў
 40. 40. Від збоку апсідыВід збоку апсіды ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 41. 41. Блаславі, Ўсявышні,Блаславі, Ўсявышні, нашы нівы,нашы нівы, І лясы, і рэкі йІ лясы, і рэкі й сенажаці,сенажаці, Блаславі, каб светлаБлаславі, каб светла і шчасліваі шчасліва Сонцу над зямелькайСонцу над зямелькай нашай ззяці!нашай ззяці! ““Малітва”.Малітва”. В. Гіруць-РусакевічВ. Гіруць-Русакевіч ВыхадВярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему

×