Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пяршаі, Доры, Даўбені

996 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Пяршаі, Доры, Даўбені

 1. 1. 20122012 Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна,Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна, Круглік Ганна АнтонаўнаКруглік Ганна Антонаўна Дзяржаўная ўстанова адукацыі “ВаложынскіДзяржаўная ўстанова адукацыі “Валожынскі сельскагаспадарчы прафесіянальны ліцэй”сельскагаспадарчы прафесіянальны ліцэй”
 2. 2. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Пяршаі ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 3. 3. ПяршаіПяршаі ……Як малюнкі, то на ўзгорку, то пры лясочкуЯк малюнкі, то на ўзгорку, то пры лясочку пасаджаны дзе-нідзе хаткі; быццам хаваюццапасаджаны дзе-нідзе хаткі; быццам хаваюцца яны ад людзей, каб не стрывожылі той цішы,яны ад людзей, каб не стрывожылі той цішы, якая вее ўкруг іх…якая вее ўкруг іх… Ядвігін Ш.Ядвігін Ш.
 4. 4. 470 гадоў назад мястэчкам470 гадоў назад мястэчкам названы населены пунктназваны населены пункт ПяршаіПяршаі (2008 г.)(2008 г.) Царкоўнае мястэчка, у розныя часы ягоЦаркоўнае мястэчка, у розныя часы яго ”гаспадарамі” былі віленскія біскупы: В.Табар,”гаспадарамі” былі віленскія біскупы: В.Табар, Богуш, Савіцэвіч і Нарушэвіч, Радзівіл, князіБогуш, Савіцэвіч і Нарушэвіч, Радзівіл, князі ГальшанскіяГальшанскія
 5. 5. Царква Святой ГанныЦарква Святой Ганны Царква ўЦарква ў прыстасаванымпрыстасаваным памяшканні дзейнічалапамяшканні дзейнічала з 2008 годаз 2008 года ПрастольнаеПрастольнае свята – 7 жніўнясвята – 7 жніўня
 6. 6. 3 чэрвеня 2009 года Пяршаі3 чэрвеня 2009 года Пяршаі наведаў Мітрапаліт Мінскі інаведаў Мітрапаліт Мінскі і СлуцкіСлуцкі ФіларэтФіларэт, Патрыяршы, Патрыяршы Экзарх усяе БеларусіЭкзарх усяе Беларусі
 7. 7. У 2011 годзе пачалосяУ 2011 годзе пачалося будаўніцтва новага храмабудаўніцтва новага храма
 8. 8. У студзеня 2013 г. адбылося першаеУ студзеня 2013 г. адбылося першае набажэнства ў новым будынкунабажэнства ў новым будынку Далей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему Выхад
 9. 9. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Доры ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 10. 10. ДорыДоры
 11. 11. Спаса-Пакроўская царкваСпаса-Пакроўская царква 23 л23 ліпеняіпеня 19431943 годагода спаленаспалена разам з храмамразам з храмам 146 чалавек, з іх -146 чалавек, з іх - 36 дзяцей36 дзяцей Пабудавана ў 1773 г. з дрэва, аднаўлялася ў 1866 г. i 1874 г.
 12. 12. На месцы трагедыіНа месцы трагедыі
 13. 13. Мемарыяльны комплекс зажываМемарыяльны комплекс зажыва спаленым жыхарам в. Доры ў гадыспаленым жыхарам в. Доры ў гады Вялікай Айчыннай вайныВялікай Айчыннай вайны (на месцы трагедыі)(на месцы трагедыі)
 14. 14. Звіняць званы царквы ў Дорах:Звіняць званы царквы ў Дорах: Тужлівы голас тых падзей,Тужлівы голас тых падзей, Калі зямлю таптаў тут ворагКалі зямлю таптаў тут вораг І катаваў нашых людзей…І катаваў нашых людзей…
 15. 15. Крывёй паліты тыя месцы:Крывёй паліты тыя месцы: Не згладзіць памяць, не зраўняцьНе згладзіць памяць, не зраўняць Таго, што носім мы ў сэрцы…Таго, што носім мы ў сэрцы… Маўкліва помнікі стаяць…Маўкліва помнікі стаяць… В. ХарукВ. Харук
 16. 16. Вечная споведзь журбыВечная споведзь журбы ……З самага ранку напалі фашысты.З самага ранку напалі фашысты. Вёска акружана, плач дзетвары,Вёска акружана, плач дзетвары, Кулі свідруюць паветра са свістам,Кулі свідруюць паветра са свістам, Чыняцца здзекі ў кожным двары.Чыняцца здзекі ў кожным двары. Гоняць нявінных людзей з родных хатаў,Гоняць нявінных людзей з родных хатаў, Гоняць на смерць ды на мукі яшчэ.Гоняць на смерць ды на мукі яшчэ. Я. ЗялкоўскіЯ. Зялкоўскі
 17. 17. Фігура жанчыны з абразом ў рукахФігура жанчыны з абразом ў руках сімвалізуе Беларусь, якая благаслаўляе насімвалізуе Беларусь, якая благаслаўляе на абарону Радзімы сваіх сыноўабарону Радзімы сваіх сыноў
 18. 18. Прыстасаванае памяшканнеПрыстасаванае памяшканне царквыцарквы (да 1999г.)(да 1999г.)
 19. 19. Спаса-Пакроўская царкваСпаса-Пакроўская царква ((нновы будынаковы будынак,, 1999 г.1999 г.))
 20. 20. У шэрымУ шэрым полполii белая царква.белая царква. Там на крыжах трымаюцца нябёсы,Там на крыжах трымаюцца нябёсы, II на вачах людсна вачах людскікіх свх свіітаюць слёзы,таюць слёзы, II да сцяжын схда сцяжын схіліляецца трава.яецца трава. В. Шніп
 21. 21. МалітваМалітва Не дапусці, мой Божа, гора болей,Не дапусці, мой Божа, гора болей, Схіні людзей пад мірнае крыло,Схіні людзей пад мірнае крыло, Каб сеяць зерне будучыні здолеў.Каб сеяць зерне будучыні здолеў. Аберагай жа, Божа, мой народ.Аберагай жа, Божа, мой народ. Г. КанановічГ. Канановіч ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 22. 22. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Даўбені ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 23. 23. ДаўбеніДаўбені
 24. 24. Спаса-Спаса- ПраабражэнскаяПраабражэнская царквацарква (1869 г.)(1869 г.) Помнік архітэктуры рэтраспектыўна-Помнік архітэктуры рэтраспектыўна- рускага стылюрускага стылю
 25. 25. Пабудавана з бутавага каменюПабудавана з бутавага каменю
 26. 26. 70-я гады ХХ стагоддзя70-я гады ХХ стагоддзя Храм у заняпадзе.Храм у заняпадзе. Выкарыстоўваўся як складВыкарыстоўваўся як склад
 27. 27. У храмеУ храме (канец хх стагоддзя)(канец хх стагоддзя)
 28. 28. Размешчаны на заходняйРазмешчаны на заходняй ўскраіне вёскіўскраіне вёскі
 29. 29. Будынак чатырохчасткавай аб’ёмна-Будынак чатырохчасткавай аб’ёмна- прасторавай кампазіцыіпрасторавай кампазіцыі
 30. 30. Трох’яруснаяТрох’ярусная вежа-званіцавежа-званіца
 31. 31. Від з бокуВід з боку апсідыапсіды ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 32. 32. Блаславі, Ўсявышні,Блаславі, Ўсявышні, нашы нівы,нашы нівы, І лясы, і рэкі йІ лясы, і рэкі й сенажаці,сенажаці, Блаславі, каб светлаБлаславі, каб светла і шчасліваі шчасліва Сонцу над зямелькайСонцу над зямелькай нашай ззяці!нашай ззяці! ““Малітва”.Малітва”. В. Гіруць-РусакевічВ. Гіруць-Русакевіч ВыхадВярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему

×