Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iвянец, Кіявец, Пральнікі

894 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iвянец, Кіявец, Пральнікі

 1. 1. Дзяржаўная ўстанова адукацыі “ВаложынскіДзяржаўная ўстанова адукацыі “Валожынскі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй”сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй” 20201010 Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна,Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна, Круглік Ганна АнтонаўнаКруглік Ганна Антонаўна
 2. 2. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Івянец ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 3. 3. ІвянецІвянец ((гарадскгарадскii пасёлакпасёлак)) ВВядомы з другой паловы Хядомы з другой паловы ХVV ст.ст. У 1522 г. згадваецца як мястэчка,У 1522 г. згадваецца як мястэчка, уладанне Салагубаўуладанне Салагубаў
 4. 4. З гісторыіЗ гісторыі 1582 г.1582 г. Першы праваслаўны храм ІвянецкагаПершы праваслаўны храм Івянецкага прыхода – царква Божай Маці ўпрыхода – царква Божай Маці ў в.Войценава.в.Войценава. 1878 г.1878 г. Івянецкая Свята-Тройцкая царква мелаІвянецкая Свята-Тройцкая царква мела тры прыпісаныя храмы:тры прыпісаныя храмы:  мястэчка Івянец – у імя дабравернага князямястэчка Івянец – у імя дабравернага князя Аляксандра Неўскага,Аляксандра Неўскага,  в. Старынкі – Спаса-Праабражэнская царква,в. Старынкі – Спаса-Праабражэнская царква,  в. Пральнікі – Свята-Мікалаеўская царква (захаваласяв. Пральнікі – Свята-Мікалаеўская царква (захавалася да нашых дзён)да нашых дзён)
 5. 5. Другая палова ХІХ ст.Другая палова ХІХ ст. ВернікамВернікам перададзены касцёлперададзены касцёл Архістраціга Міхаіла.Архістраціга Міхаіла. 1870 г.1870 г. КасцёлКасцёл пераасвечаны ўпераасвечаны ў праваслаўнуюправаслаўную Свята-ТройцкуюСвята-Тройцкую царквуцаркву
 6. 6. Цэнтральная плошча ІвянцаЦэнтральная плошча Івянца (З гісторыі)(З гісторыі) 1915 г.1915 г. На падмурку храма, які згарэў, узведзенаНа падмурку храма, які згарэў, узведзена драўляная царква.драўляная царква. 9 мая 1915 г.9 мая 1915 г. Асвечана ў імя Ефрасінні ігуменніАсвечана ў імя Ефрасінні ігуменні ПолацкайПолацкай
 7. 7. Летам 1943 годаЛетам 1943 года Усіх жыхароў ІвянцаУсіх жыхароў Івянца сагналі ў царкву, кабсагналі ў царкву, каб спаліць разам саспаліць разам са святыняй, але людзісвятыняй, але людзі пачалі маліцца, спявацьпачалі маліцца, спяваць духоўныя спевы. Падухоўныя спевы. Па малітвах да Святоймалітвах да Святой Ефрасінні яныЕфрасінні яны ўратаваліся – немцыўратаваліся – немцы адмянілі жахлівы загададмянілі жахлівы загад
 8. 8. Храм Ефрасінні ПолацкайХрам Ефрасінні Полацкай знішчанызнішчаны (1952г.)(1952г.)  Айцец КарнілійАйцец Карнілій Трашуцін асуджаны наТрашуцін асуджаны на 25 гадоў лагераў.25 гадоў лагераў.  Цудам выратаваліЦудам выратавалі прыхаджне толькіпрыхаджне толькі Вастрабрамскую іконуВастрабрамскую ікону Божай МаціБожай Маці
 9. 9. Пачатак адраджэнняПачатак адраджэння праваслаўнага жыццяправаслаўнага жыцця 19931993 г. Створаны і зарэгістраваныг. Створаны і зарэгістраваны праваслаўны прыход у імяправаслаўны прыход у імя Прападобнай Ефрасінні ПолацкайПрападобнай Ефрасінні Полацкай
 10. 10. Свята-ЕфрасСвята-Ефрасiiнненнеўскаяўская царквацарква Будаваляся 10 гадоў. ПраектБудаваляся 10 гадоў. Праект распрацавала майстэрня У.Даніленкіраспрацавала майстэрня У.Даніленкі
 11. 11. Імя Свяціцеля МіныІмя Свяціцеля Міны Епіскапа ПолацкагаЕпіскапа Полацкага носіць адзіны ўносіць адзіны ў Беларусі крыптавыБеларусі крыптавы храм івянецкай царквыхрам івянецкай царквы
 12. 12. Верхні, светлы іВерхні, светлы і надзвычай прыгожы,надзвычай прыгожы, асвечаны ў гонарасвечаны ў гонар Заступніцы нашайЗаступніцы нашай краіныкраіны ── СвятойСвятой матушкі Ефрасінніматушкі Ефрасінні ПолацкайПолацкай
 13. 13. Асвечана ўАсвечана ў кастрычнкастрычнiiкуку 20072007 г.г.
 14. 14. ІканастасІканастас
 15. 15. ГаспадыняГаспадыня ў Домеў Доме БожымБожым 6 ліпеня 2008 года па благаславенню6 ліпеня 2008 года па благаславенню свяцейшага Патрыярха ўсяе Беларусісвяцейшага Патрыярха ўсяе Беларусі Мітрапаліта Філарэта праваслаўнай царкве ўМітрапаліта Філарэта праваслаўнай царкве ў Івянцы перададзена часціца мошчаўІвянцы перададзена часціца мошчаў Прападобнай Ефрасінні ПолацкайПрападобнай Ефрасінні Полацкай
 16. 16. Настаяцель царквы Віктар ПерагудаўНастаяцель царквы Віктар Перагудаў прымае часцінкі мошчаў Ефрасінніпрымае часцінкі мошчаў Ефрасінні Полоцкай ў храм ІвянцаПолоцкай ў храм Івянца
 17. 17. КаКаўчэг з мошчамі Прападобнайўчэг з мошчамі Прападобнай Ефрасінні ігуменні ПолацкайЕфрасінні ігуменні Полацкай
 18. 18. Ікона з капсулай мошчаў ЕфрасінніІкона з капсулай мошчаў Ефрасінні ПолацкайПолацкай
 19. 19. Аналой зАналой з іконайіконай ЕфрасінніЕфрасінні ПолацкайПолацкай
 20. 20. Крыж ля царквыКрыж ля царквы Да 100-годдзя перанясення мошчаў Святой апякункіДа 100-годдзя перанясення мошчаў Святой апякункі Беларусі Прападобнай Ефрасінні (1910-2010Беларусі Прападобнай Ефрасінні (1910-2010))
 21. 21. Капліца ў імя Айца, Сына іКапліца ў імя Айца, Сына і Святога ДухаСвятога Духа −− ТРОЙЦЫТРОЙЦЫ
 22. 22. ЦаркваЦарква ‒‒ куточак небакуточак неба на зямліна зямлі ……Словам роднай мовыСловам роднай мовы Гавару, спяваю і малюсяГавару, спяваю і малюся За жыцця выток мой і аснову –За жыцця выток мой і аснову – За людзей, зямельку Беларусі.За людзей, зямельку Беларусі. В.Гіруць-РусакевічВ.Гіруць-Русакевіч Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему ВыхадДалей
 23. 23. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Кіявец ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 24. 24. КіявецКіявец
 25. 25. Свята-ТройцкаяСвята-Тройцкая царквацарква На заходняй ўскраіне вёскіНа заходняй ўскраіне вёскі
 26. 26. Прастольнае свята –Прастольнае свята – на Святуюна Святую ТройцуТройцу
 27. 27. Пабудавана ўПабудавана ў 1919 годзе з1919 годзе з дрэва надрэва на месцымесцы драўлянагадраўлянага храма,храма, пастаўленага ўпастаўленага ў 1789 г.1789 г.
 28. 28. Храм да 1990 годаХрам да 1990 года У будынку царквы размяшчаўся зерняскладУ будынку царквы размяшчаўся зернясклад
 29. 29. Дзейнічае з 1990 годаДзейнічае з 1990 года
 30. 30. Помнік народнага драўлянагаПомнік народнага драўлянага дойлідствадойлідства
 31. 31. Крыжова-Крыжова- купальны храмкупальны храм сіметрычна-сіметрычна- восевайвосевай аб’ёмна-аб’ёмна- прасторавайпрасторавай кампазіцыікампазіцыі
 32. 32. НадНад бабінцамбабінцам надбудавананадбудавана двух’яруснаядвух’ярусная шатроваяшатровая званіцазваніца
 33. 33. Настаяцель храмаНастаяцель храма айцец Валерый Гомельайцец Валерый Гомель
 34. 34. Зімні храмЗімні храм ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 35. 35. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Пральнікі ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 36. 36. ПральнікіПральнікі КапліцаКапліца пахавальнаяпахавальная пабудавана ў 2-йпабудавана ў 2-й паловепалове XIXXIX ст. зст. з цэглы і бутавагацэглы і бутавага каменюкаменю
 37. 37. Пабудавана якПабудавана як радаваярадавая пахавальняпахавальня ўладальнікаўўладальнікаў маёнтка. З 1866маёнтка. З 1866 па 1920-я гады -па 1920-я гады - праваслаўнаяправаслаўная царквацарква
 38. 38. Могілкавая капліцаМогілкавая капліца ў вёсцы Пральнікіў вёсцы Пральнікі прыпісана дапрыпісана да Івянецкай Свята-Івянецкай Свята- ЕфрасіннеўскайЕфрасіннеўскай царквыцарквы
 39. 39. Капліца асвечана ў імяКапліца асвечана ў імя архіепіскапа Міколыархіепіскапа Міколы ЦудатворнагаЦудатворнага Богаслужэнні адбываюцца раз у месяцБогаслужэнні адбываюцца раз у месяц
 40. 40. АдраджэннеАдраджэнне капліцыкапліцы Капліца адрадзілася ў 90-я гадыКапліца адрадзілася ў 90-я гады ХХ стагоддзя. Да гэтага часу янаХХ стагоддзя. Да гэтага часу яна проста прыходзіла ў заняпад:проста прыходзіла ў заняпад: засталася без даху, акон, дзвярэй. Узасталася без даху, акон, дзвярэй. У 1994 годзе вернікі за ўласныя1994 годзе вернікі за ўласныя ахвяраванні пачалі рамонтахвяраванні пачалі рамонт
 41. 41. Помнік архітэктурыПомнік архітэктуры неакласіцызмунеакласіцызму Архітэктурны стыльАрхітэктурны стыль ратонда (круг), шторатонда (круг), што па царкоўнамупа царкоўнаму сімвалізуесімвалізуе бясконцасцьбясконцасць
 42. 42. Архітэктурная рэдкасцьАрхітэктурная рэдкасць У стылі ратонда на Беларусі захавалісяУ стылі ратонда на Беларусі захаваліся толькі дзве царкоўныя пабудовы.толькі дзве царкоўныя пабудовы. Аналагічная ёсць у ЛідзеАналагічная ёсць у Лідзе ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 43. 43. Блаславі, Ўсявышні,Блаславі, Ўсявышні, нашы нівы,нашы нівы, І лясы, і рэкі йІ лясы, і рэкі й сенажаці,сенажаці, Блаславі, каб светлаБлаславі, каб светла і шчасліваі шчасліва Сонцу над зямелькайСонцу над зямелькай нашай ззяці!нашай ззяці! ““Малітва”.Малітва”. В. Гіруць-РусакевічВ. Гіруць-Русакевіч ВыхадВярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему

×