Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cустрэчы з прыродай

557 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cустрэчы з прыродай

 1. 1. Сустрэчы зСустрэчы з прыродайпрыродай Сустрэчы зСустрэчы з прыродайпрыродай Распрацоўшчыкі: КняжэвРаспрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна,іч Ганна Мікалаеўна, Круглік Ганна АнтонаўнаКруглік Ганна Антонаўна Сустрэчы зСустрэчы з прыродайпрыродай Сустрэчы зСустрэчы з прыродайпрыродай Дзяржаўная ўстанова адукацыіДзяржаўная ўстанова адукацыі “Валожынскі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй”“Валожынскі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй”
 2. 2. Мэта ж мая − за руку цябе ўзяць і павесціМэта ж мая − за руку цябе ўзяць і павесці У царства дрымучага лесу, прыроды і звера.У царства дрымучага лесу, прыроды і звера. …………………………………………………………..………………………………………………………….. Тут расчыняе прырода ўсе куфры і клеціТут расчыняе прырода ўсе куфры і клеці Скарбаў сваіх і спрадвечнай сваёй прыгажосці…Скарбаў сваіх і спрадвечнай сваёй прыгажосці… Мікола ГусоўскіМікола Гусоўскі ““Песня пра зубра”Песня пра зубра”
 3. 3. Які лясны масіў наЯкі лясны масіў на Валожыншчыне адносіццаВаложыншчыне адносіцца да ўцалелай часткіда ўцалелай часткі старажытных лясоў?старажытных лясоў? ГлыбоцкаяГлыбоцкая пушчапушча НалібоцкаяНалібоцкая пушчапушча БелавежскаяБелавежская пушчапушча
 4. 4. Налібоцкая пушча рашэннем Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у 2005 годзе − частка аднаго са старажытных еўрапейскіх лясных масіваў становіцца Дзяржаўным ландшафтным заказнікам ‘’Налібоцкі,’’ на агульнай плошчы 77,5 тысяч гектараў, на тэрыторыі сягодняшніх Валожынскага і Стаўбцоўскага раёнаў Мінскай вобласці, а таксама Іў’еўскага і Навагрудскага раёнаў Гродзенскай вобласці Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 5. 5. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ПадказкаПадказка ВыхадВыхад
 6. 6. Калі былі завезеныКалі былі завезены зубры ў Налібоцкуюзубры ў Налібоцкую пушчупушчу?? 20052005 20002000 19941994
 7. 7. Для рэакліматызацыі ўДля рэакліматызацыі ў 1972-1973гг. У1972-1973гг. У Валожынскія лясыВаложынскія лясы былі завезеныбылі завезены еўрапейскіяеўрапейскія благародныя алені.благародныя алені. 4 лютага 19944 лютага 1994 годагода вярнулі на сваювярнулі на сваю гістарычную Радзіму,гістарычную Радзіму, прадстаўнікапрадстаўніка каменнага веку,каменнага веку, магутнага імагутнага і старадаўняга зубра.старадаўняга зубра. Было прывезена зБыло прывезена з Белавежскай пушчыБелавежскай пушчы спачатку 4спачатку 4 зубры, а праз трызубры, а праз тры тыдні іх стала 15, 10тыдні іх стала 15, 10 самак і 5 самцоў.самак і 5 самцоў. Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 8. 8. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! ВыхадВыхадПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ПадказкаПадказка
 9. 9. У якім годзе рашэннем Савета МіністраўУ якім годзе рашэннем Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Налібоцкая пушчаРэспублікі Беларусь Налібоцкая пушча становіцца Дзяржаўным ландшафтнымстановіцца Дзяржаўным ландшафтным заказнікам ‘’Налібоцкі’’ на агульнай плошчызаказнікам ‘’Налібоцкі’’ на агульнай плошчы 77,5 тысяч гектараў?77,5 тысяч гектараў? 2005 г.2005 г.2005 г.2005 г. 2000 г.2000 г.2000 г.2000 г. 1991 г.1991 г.1991 г.1991 г.
 10. 10. Налібоцкая пушча рашэннем СаветаНалібоцкая пушча рашэннем Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у 2005Міністраў Рэспублікі Беларусь у 2005 годзегодзе −− частка аднаго са старажытныхчастка аднаго са старажытных еўрапейскіх лясных масіваўеўрапейскіх лясных масіваў −− становіццастановіцца Дзяржаўным ландшафтным заказнікамДзяржаўным ландшафтным заказнікам ‘’Налібоцкі,’’ на агульнай плошчы 77,5‘’Налібоцкі,’’ на агульнай плошчы 77,5 тысяч гектараў, на тэрыторыі сягодняшніхтысяч гектараў, на тэрыторыі сягодняшніх Валожынскага і Стаўбцоўскага раёнаўВаложынскага і Стаўбцоўскага раёнаў Мінскай вобласці, а таксама Іў’еўскага іМінскай вобласці, а таксама Іў’еўскага і Навагрудскага раёнаў ГродзенскайНавагрудскага раёнаў Гродзенскай вобласці.вобласці. Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 11. 11. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ПадказкаПадказка ВыхадВыхад
 12. 12. Якія рэкі працякаюць празЯкія рэкі працякаюць праз Валожынскі раён?Валожынскі раён? Нёман,Нёман, Буг,Буг, Заходняя Дзвіна,Заходняя Дзвіна, Шчара,Шчара, МухавецМухавец Днепр,Днепр, Прыпяць,Прыпяць, Свіслач,Свіслач, Уша,Уша, СожСож Гальшанка,Гальшанка, Заходняя Бярэзіна,Заходняя Бярэзіна, Іслач,Волка,Іслач,Волка, ВалмянкаВалмянка
 13. 13. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 14. 14. ВаложынВаложынВаложынВаложын ІвянецІвянецІвянецІвянец МаладзечнаМаладзечнаМаладзечнаМаладзечна Назавіце найбольш развітыНазавіце найбольш развіты цэнтр керамічнайцэнтр керамічнай вытворчасці на Беларусі,вытворчасці на Беларусі, які з’яўляецца адначасоваякі з’яўляецца адначасова цэнтрам адпачынку.цэнтрам адпачынку.
 15. 15. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 16. 16. ПаркПарк ““Андрывонж”,Андрывонж”, ““Дуб-велікан”,Дуб-велікан”, паркпарк ““Новы двор”Новы двор” ПаркПарк ““Андрывонж”,Андрывонж”, ““Дуб-велікан”,Дуб-велікан”, паркпарк ““Новы двор”Новы двор” НазавіцеНазавіце батанічныябатанічныя помнікі прыроды,помнікі прыроды, размешчаныя ўразмешчаныя ў ВаложынскімВаложынскім раёне.раёне. ПаркПарк ““Прыбярэжны”,Прыбярэжны”, ““Бяроза з хвояй”,Бяроза з хвояй”, паркпарк ““Дзяржынова”Дзяржынова” ПаркПарк ““Прыбярэжны”,Прыбярэжны”, ““Бяроза з хвояй”,Бяроза з хвояй”, паркпарк ““Дзяржынова”Дзяржынова” ПаркПарк Тышкевіча,Тышкевіча, ““Елка-дуплянка”,Елка-дуплянка”, Алея маціАлея маці ПаркПарк Тышкевіча,Тышкевіча, ““Елка-дуплянка”,Елка-дуплянка”, Алея маціАлея маці
 17. 17. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 18. 18. Назавіце геалагічныяНазавіце геалагічныя помнікі, размешчаныя ўпомнікі, размешчаныя ў Валожынскім раёне.Валожынскім раёне. ““Казінская гара”,Казінская гара”, ““Аміліна гара”,Аміліна гара”, ““Валун прусагорскі”Валун прусагорскі” ““Казінская гара”,Казінская гара”, ““Аміліна гара”,Аміліна гара”, ““Валун прусагорскі”Валун прусагорскі” ““Высокая гара”,Высокая гара”, ““Алімпійская гара”,Алімпійская гара”, ““Валун воўчы”Валун воўчы” ““Высокая гара”,Высокая гара”, ““Алімпійская гара”,Алімпійская гара”, ““Валун воўчы”Валун воўчы” ““Сіняя гара”,Сіняя гара”, ““Ганніна гара”,Ганніна гара”, ““Валун чортаў”Валун чортаў” ““Сіняя гара”,Сіняя гара”, ““Ганніна гара”,Ганніна гара”, ““Валун чортаў”Валун чортаў”
 19. 19. Свой край вывучайСвой край вывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 20. 20. Назавіце гідралагічныя помнікіНазавіце гідралагічныя помнікі мясцовага значэння, размешчаныя ўмясцовага значэння, размешчаныя ў Валожынскім раёне.Валожынскім раёне. ““КрыніцаКрыніца Ракаўская”,Ракаўская”, ““КрыніцаКрыніца Валожынская”Валожынская” ““КрыніцаКрыніца Ракаўская”,Ракаўская”, ““КрыніцаКрыніца Валожынская”Валожынская” ““КрыніцаКрыніца Вішнеўская”,Вішнеўская”, ““КрыніцаКрыніца Івянецкая”Івянецкая” ““КрыніцаКрыніца Вішнеўская”,Вішнеўская”, ““КрыніцаКрыніца Івянецкая”Івянецкая” ““КрыніцаКрыніца Лоская”,Лоская”, ““КрыніцаКрыніца Гіравіцкая”Гіравіцкая” ““КрыніцаКрыніца Лоская”,Лоская”, ““КрыніцаКрыніца Гіравіцкая”Гіравіцкая”
 21. 21. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 22. 22. Якая самая вялікаяЯкая самая вялікая адметнасць Лоска?адметнасць Лоска? Свята-ГеоргіеўскаяСвята-Георгіеўская царквацарква Свята-ГеоргіеўскаяСвята-Георгіеўская царквацарква ДраўляныДраўляны касцёлкасцёл ДраўляныДраўляны касцёлкасцёл ЗамкаваяЗамкавая гарагара ЗамкаваяЗамкавая гарагара
 23. 23. Свой край вывучайСвой край вывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 24. 24. У які час створаны батанічныУ які час створаны батанічны помнікпомнік прыродыпрыроды “Андрывонж”?“Андрывонж”? Пачатак ХІХ ст.Пачатак ХІХ ст.Пачатак ХІХ ст.Пачатак ХІХ ст. Канец ХІХ ст.Канец ХІХ ст.Канец ХІХ ст.Канец ХІХ ст. Канец ХКанец ХVVІІІ ст.ІІІ ст.Канец ХКанец ХVVІІІ ст.ІІІ ст.
 25. 25. Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Свой крайСвой край вывучайвывучай!! ВыхадВыхад
 26. 26. Дзе на тэрыторыі ВаложынскагаДзе на тэрыторыі Валожынскага раёнараёна знаходзіцца карчма і кузня,знаходзіцца карчма і кузня, якія аблюбавалі замежныяякія аблюбавалі замежныя турысты?турысты? Пры музеіПры музеі традыцыйныхтрадыцыйных мастацтваўмастацтваў у Івянцыу Івянцы Пры музеіПры музеі традыцыйныхтрадыцыйных мастацтваўмастацтваў у Івянцыу Івянцы Пры школьнымПры школьным краязнаўчымкраязнаўчым музеімузеі ў Пяршаяхў Пяршаях Пры школьнымПры школьным краязнаўчымкраязнаўчым музеімузеі ў Пяршаяхў Пяршаях ПрыПры краязнаўчымкраязнаўчым музеімузеі ў Валожынеў Валожыне ПрыПры краязнаўчымкраязнаўчым музеімузеі ў Валожынеў Валожыне
 27. 27. Свой крайСвой край вывучайвывучай!! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 28. 28. Калі на тэрыторыі Валожынскага іКалі на тэрыторыі Валожынскага і Івянецкага раёноў існаваў ВялаўскіІвянецкага раёноў існаваў Вялаўскі дзяржаўны заказнік?дзяржаўны заказнік? 1910 - 19391910 - 19391910 - 19391910 - 1939 1840 - 18511840 - 18511840 - 18511840 - 1851 1940 - 19511940 - 19511940 - 19511940 - 1951
 29. 29. У 1940 годзе заснаваны Вялаўскі дзяржаўныУ 1940 годзе заснаваны Вялаўскі дзяржаўны заказнік на тэрыторыі Валожынскага ізаказнік на тэрыторыі Валожынскага і Івянецкага раёнаў. Існаваў да 1951 года.Івянецкага раёнаў. Існаваў да 1951 года. Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз
 30. 30. ССвой край вывучай!вой край вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ПадказкаПадказка ВыхадВыхад
 31. 31. На р. ЗаходняяНа р. Заходняя БярэзінаБярэзіна (прыток(прыток Нёмана) размешчана СакаўшчынскаеНёмана) размешчана Сакаўшчынскае вадасховішча. Тут круглы годвадасховішча. Тут круглы год жывуць лебедзі. У якім годзе яныжывуць лебедзі. У якім годзе яны засталіся зімаваць?засталіся зімаваць? У 1955 годзеУ 1955 годзе У 2005 годзеУ 2005 годзеУ 1975 годзеУ 1975 годзе
 32. 32. ССвой край вывучай!вой край вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 33. 33. Колькі тон пылу і шкодных прымесейКолькі тон пылу і шкодных прымесей здольны выдаліць з паветра адзін гектарздольны выдаліць з паветра адзін гектар лесу?лесу? Да 70 тонДа 70 тонДа 10 тонДа 10 тонДа 30 тонДа 30 тон
 34. 34. ССвой край вывучай!вой край вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 35. 35. 1 гектар лесу на працягу1 гектар лесу на працягу гадзіны паглынае столькігадзіны паглынае столькі вуглекіслаты, колькі яевуглекіслаты, колькі яе выдзяляюць за гэты час …выдзяляюць за гэты час … 200 чалавек200 чалавек 20 чалавек20 чалавек 300 чалавек300 чалавек
 36. 36. Свой крайСвой край вывучай!вывучай!Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад
 37. 37. Як называецца гэты помнік прыродыЯк называецца гэты помнік прыроды рэспубліканскага значэння?рэспубліканскага значэння? ““ЛедніковыЛедніковы кангламерат”кангламерат” ““ЛедніковыЛедніковы кангламерат ікангламерат і пясчанік”пясчанік” ““ЛедніковыЛедніковы пясчанік”пясчанік”
 38. 38. Свой край вывучай!Свой край вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад
 39. 39. КАЛІ ЎТВОРАНЫ РЭСПУБЛІКАНСКІКАЛІ ЎТВОРАНЫ РЭСПУБЛІКАНСКІ ЛАНДШАФТНЫ ЗАКАЗНІК “НАЛІБОЦКІ”?ЛАНДШАФТНЫ ЗАКАЗНІК “НАЛІБОЦКІ”? 20052005 20112011 19951995
 40. 40. Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз ВыхадВыхад СвойСвой крайкрай вывучавывуча й!й!
 41. 41. Як называеццаЯк называецца батанічныбатанічны помнікпомнік прыродыпрыроды мясцовагамясцовага значэння, якізначэння, які знаходзіцца ўзнаходзіцца ў квартале №9квартале №9 ПяршайскагаПяршайскага лясніцтва?лясніцтва? Дуб веліканДуб велікан Велічная бярозаВелічная бяроза Клён веліканКлён велікан
 42. 42. Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад Свой крайСвой край вывучай!вывучай!
 43. 43. Як называецца дрэва, якоеЯк называецца дрэва, якое пакідаюць пасля раскарчоўкіпакідаюць пасля раскарчоўкі дзялянкі?дзялянкі? СемяннікСемяннікСеянецСеянец ДзедДзед
 44. 44. Свой крайСвой край вывучай!вывучай!Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад
 45. 45. Каля якой вёскі ляжыць белы валун іКаля якой вёскі ляжыць белы валун і чакае даследавання?чакае даследавання? МінціМінці МлынкіМлынкі БрылькіБрылькі
 46. 46. Свой крайСвой край вывучай!вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад
 47. 47. Дзе заснаваны дэндралагічныДзе заснаваны дэндралагічны парк?парк? У ВаложынеУ Валожыне У ГародзькахУ ГародзькахУ РакавеУ Ракаве
 48. 48. Свой край вывучай!Свой край вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад
 49. 49. Калі заснаваны дэндралагічныКалі заснаваны дэндралагічны парк?парк? 2005200520112011 19951995
 50. 50. Свой край вывучай!Свой край вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад
 51. 51. На якой рацэ ў Валожынскім раёнеНа якой рацэ ў Валожынскім раёне працуё гідраэлектрастанцыя?працуё гідраэлектрастанцыя? ІслачІслач ЗаходняяЗаходняя БярэзінаБярэзіна ВолкаВолка
 52. 52. Свой крайСвой край вывучай!вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад
 53. 53. Дзе ў раёне знаходзіццаДзе ў раёне знаходзіцца ““Экологическая тропаЭкологическая тропа”?”? У дэндралагічнымУ дэндралагічным паркупарку У НалібоцкайУ Налібоцкай пушчыпушчы У паркуУ парку ““Андрывонж”Андрывонж”
 54. 54. Свой край вывучай!Свой край вывучай! Паспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ разПаспрабуй яшчэ раз Наступны слайдНаступны слайд ВыхадВыхад
 55. 55. З прыродай справа зусім іншая, чым,З прыродай справа зусім іншая, чым, скажам, з палацамі, разбураныміскажам, з палацамі, разбуранымі вайной,вайной, −− іх можна пабудаваць зноў.іх можна пабудаваць зноў. А калі знішчыць жывы свет, дыкА калі знішчыць жывы свет, дык ніхто, ніякая сіла не зможа стварыць ягоніхто, ніякая сіла не зможа стварыць яго нанова.нанова. ““Экалагічны слоўнік”Экалагічны слоўнік” ВыхадВыхад

×