Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmu naqli dan aqli

sejarah

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Ilmu naqli dan aqli

 1. 1. TAJUK : BAB 11 PERKEMBANGAN INTELEKTUAL (TEMA 2) SOALAN : HURAIKAN PERKEMBANGAN ILMU NAQLI DAN AQIL PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH DAN KERAJAAN UMAYYAH DI ANDALUS PADA ABAD KE-11 HINGGA 13 . DISEDIAKAN OLEH : NURJAIMA BINTI KASSIM 6 ATAS ZABA DIPERIKSA OLEH : PUAN JUMRIATI BINTI ARMIN SEJARAH ISLAM
 2. 2. BAHAN RUJUKAN Buku rujukan : ACE AHEAD Teks STPM Sejarah Islam (500-1918) Penggal 2 . muka surat 131-134 : SASBADI Teks STPM PRA-U Sejarah Islam Penggal 2 . muka surat 253-283 Internet : http://www.scribd.com/doc/116340844/Sejarah- Penggal-2-PBS-dan-Tamadun-Islam#scribd https://manhijismd.wordpress.com/2009/12/
 3. 3. RANGKA JAWAPAN
 4. 4. PENDAHULUAN KONSEP DILUS : - Dari segi bahasa , perkataan ilmu berasal drpd ‘ilm yg b’maksud tahu . - Kalimah ini m’bawa kpd kata terbitan alim dan ulama yg m’berikan pengertian org yg berilmu . - Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas , definisi ilmu sbg suatu kebenaran yg sampai ke dalam roh atau jiwa manusia . - Ilmu yg benar adalah ilmu yg unggul iaitu tidak mengingkari perintah Allah s.w.t dan Islam juga memandang tinggi org yg berilmu . - Ilmu dianggap sbg cahaya yg m’punyai kaitan dgn akidah dan keimanan .
 5. 5. - Secara amnya , trdpt 2 ilmu utama iaitu ilmu naqli dan ilmu aqli . Maksud ilmu naqli ialah merujuk kpd ilmu2 yg b’sumberkan wahyu (fiqah , usuluddin , tafsir , hadis dan tasawuf) . Manakala maksud ilmu aqli merujuk kpd ilmu yg diperolehi drpd p’belajaran sprti geografi , sejarah , bahasa dan sbgnya . - Oleh itu , telah berlaku p’kembangan ilmu naqli dan aqli pada zaman kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Umayyah di Andalus pada abad ke-11 hingga 13 .
 6. 6. ISI-ISI PENTING 1) P’kembangan ilmu naqli da aqli di zaman Kerajaan Abbasiyah pada abad ke-11 hingga 13 . - sejarah penguasaan kerajaan Abbasiyah . - antara ilmuwan yg lahir pada zaman tersebut . - terdirinya 2 buah universiti akibat drpd p’kembangan ilmu t’sebut . 2) P’kembanganilmu naqli dan aqli zaman Kerajaan Umayyah di Andalus pada abad ke 11 hingga 13 . - sejarah pemerintahan bani umayyah . - antara tokoh terkemuka pada zaman umayyah abad ke-11 dan 13 di Andalus . - karya-karya yg terhasil pada zaman tersebut .
 7. 7. KESIMPULAN  kupasan sejarah perkembangan ilmu naqli dan ilmu aqli kedua-dua zaman tersebut .  kesan jangka masa panjang akibat drpd p’kembangan ilmu t’sebut .
 8. 8. ISI
 9. 9. Perkembangan Ilmu Naqli dan Aqli Zaman Kerajaan Abbasiyah (Abad Ke- 11 hingga 13 )
 10. 10. 1) Kerajaan Abbasiyah sememangnya sinonim dgn p’kembangan intelektual , khususnya semasa zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya , al-Makmun . 2) Kerajaan Abbasiyah yg berada dibawah kekuasaan golongan Bani Buwaih dan golongan Seljuk berada pada era kemerosotan , namun p’kembangan intelektual (ilmu naqli & aqli) ttp berlaku . 3) Kedua-dua ilmu ini telah mengalami p’kembangan yg m’banggakan ekoran drpd kelahiran tokoh-tokoh ilmuwan yg unggul dlm bidang tertentu . 4) Antaranya ialah al-Farabi , Ibn Sina dan al-Biruni merupakan ilmuwan yg terkenal dlm bidang falsafah dan Ibn Miskawayh bukan shj ilmuwan falsafah malah merupakan ahli sejarah yg b’wibawa serta pada abad ke-11 , al-Istakhri juga terlibat dlm aktiviti pelayaran dan beliau juga adalah seorg ahli ilmu bumi .
 11. 11. 5) Seterusnya , ilmuwan al-Nasawi m’yumbangkan kemahirannya dlm bidang matematik dgn m’perkenalkan huruf (angka) India dlm wilayah Arab . 6) Pada zaman kekuasaan Bani Seljuk (1055-1199) , p’kembangan kedua -dua ilmu ini agak ketara dgn terdirinya Universiti Nizamiyah dan cawangannya di setiap kota Iraq dan Khurasan serta terdirinya Universiti Hanafiah . 7) Penubuhan institusi ini adalah penting dlm melahirkan ramai cendiakawan Islam dlm kedua-dua ilmu tersebut . Cthnya al- Zamakhsyari dan al-Qusyairi telah muncul sbg penulis yg hebat dlm ilmu naqli . 8) Hujjatul al-Islam yg terkenal iaitu Imam al-Ghazali yg pakar dlm ilmu aqli malah merupakan tokoh yg terkenal dlm bidang keagamaan . Beliau m’hasilkan karya Tahafut al-Fasilah (bidang falsafah) . Manakala dlm ilmu naqli pula , beliau yg pakar dlm bidang usuluddin m’hasilkan kitab Ihya’ Ulumuddin yg m’bincangkan pelbagai aspek pengetahuan , tatacara , kaedah ilmu , dan akhlak yg menjadi contoh kpd umat Islam sehingga kini .
 12. 12. 9) Umar al-Khayyam seorg ahli falsafah turut mahir dlm bidang algebra dan geometri serta kehebatan beliau dlm bidang matematik telah m’yebabkan Malik Shah Jalal telah memerintahkannya utk m’perbaiki sistem takwim . 10) P’kembangan pesat ilmu naqli dan aqli pada zaman Bani Seljuk bukan sahaja disebabkan faktor kemunculan tokoh-tokoh ilmuwan , tetapi turut dibantu pentadbir yg b’peranan seperti Nizam al-Mulk bersama dgn pemerintah iaitu Sultan Malik Shah dan Khalifah Qa’im utk menaungi p’yebaran ilmu serta sikap mereka yg gemar m’dampingi para ulama .
 13. 13. Perkembangan Ilmu Naqli dan Aqli Zaman Kerajaan Umayyah di Andalus (Abad Ke-11 hingga 13 )
 14. 14. 1) Kemunculan beberapa buah kerajaan seperti Muluk al-Tawa’if , al- Murabitun , al-Muhawiddun serta kerajaan al-Amar yg dikenali sbg Nasriyyah . Namun begitu , p’kembangan ilmu naqli dan aqli tetap berlaku ekoran drpd kemunculan cendiakawan Islam pada masa itu . 2) Antara tokoh terkemuka dlm ilmu naqli ialah Ibn Hazm yg dikaitkan dgn p’hasilan kitab-kitab fikah dan m’dalami ilmu hadis . Beliau m’nyatakan bahawa “bahasa al-Quran ialah bahasa yg dicipta oleh Allah s.w.t utk manusia dan manusia boleh memahami dan m’pelajarinya” dlm satu aliran teologi baharu b’dasarkan pengalamannya . 3) Tokoh yg dikenali sbg al-Zahiri ini telah m’hasilkan beberapa buah karya seperti al-Akham Li Usul al-Akham , Risalah fi Usul al-Fiqh , al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan al-Muhalla . 4) Ibn Abd al-Barr yg merupakan seorg ulama hadis yg t’kenal juga merupakan tokoh ilmu naqli . Karya t’agung beliau ialah al-Isti’ab Li Sahabah dan karya keduanya telah dit’jemahkan ke dlm BM yg b’judul Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu Tentang Hadis dan Ulama Hadis serta Konsep Ilmu Menurut Islam .
 15. 15. 5) Pada abad ke-13 , muncul Qadi Iyad yg t’kenal dlm bidang hadis , fikah dan sejarah . Beliau dikatakan berjaya m’hasilkan 20 buah kitab yg b’kaitan dgn bidang yg diceburi beliau . Kitabnya yg t’masyhur al-Syafa bi Ta’rif Huquq al-Mustaffa m’andungi pujian-pujian t’hadap Nabi Muhammad s.a.w , akhlak dan mukjizat baginda . 6) Muncul juga ulama-ulama lain seperti Ibn Atiah dan al-Qurtubi dlm bidang tafsir al-Quran dan Abu Asim yg menulis kitab al-Tuhfah (Persembahan) . 7) Dlm bidang tasawuf , Andalusia memiliki tokoh ternama seperti Muhyidin Ibnu Arabi , iaitu seorg ulama sufi t’kenal yg telah m’hasilkan tulisan seperti al-Futuhat al-Makkiyah dan t’kenal dgn fahaman Wahdatul Wujud . 8) Dlm p’kembangan ilmu aqli pula muncul beberapa org ahli falsafah yg unggul seperti Ibn Tufail yg menulis buku Hayy Ibn Yaqzan dan karya beliau telah dit’jemahkan ke dlm bahasa Latin , Belanda , Inngeris , Jerman dan Perancis .
 16. 16. 9) Kandungan buku t’sebut memaparkan aliran-aliran pemikiran sezaman menerusi kisah . Beliau m’nyatakan “walaupun falsafah adalah benar , tetapi ia tidak boleh digunakan secara langsung utk m’bimbing urusan dan kehidupan rakyat biasa” . 10) Tokoh yg lebih t’kenal ialah Ibn Bajjah , beliau merupakan komentator karya-karya Aristotle , ahli muzik dan fizik dan karya utamanya ialah Tadbir al-Mutawahhid serta dalam tamadun Barat beliau dikenali sbg Avenpace . Selain itu , beliau merupakan guru kpd Ibn Tufail dan dianggap setaraf dgn Ibn Rusyd , Ibn Sina dan al-Farabi . Sbg ahli falsafah , minatnya t’tumpu kpd idea dan pemikiran serta aspek-aspek kemanusiaan serta turut menumpukan kajian khusus tentang bentuk kerohanian . 11) Manakala Ibn Rusyd pula pada zaman ini telah m’ulas dan m’beri jawapan t’hadap ‘serangan’ al-Ghazali dlm bukunya Tahafut al Tahafut dan komentarnya t’hadap karya Aristotle (Ibn Bijjah) . Pengaruh beliau yg meluas m’ybbkan munculnya aliran falsafah di Eropah yg dikenal dgn nama Averoisme .
 17. 17. 12) Sumbangan Ibn Rusyd juga dpt dilihat dlm bidang perubatan apabila beliau telah mengolah ideanya dlm al-Kulliyat fi al-Tibb yg m’jadi sumber rujukan berabad-abad lamanya di Eropah dan beliau juga telah m’harmonikan ataupun m’gabungkan antara falsafah dgn agama . Dlm karyanya , beliau m’akui t’dapat p’tembungan agama dgn falsafah , namun begitu ia hanya merupakan perkara furu’ (cabang) semata mata dan boleh diselesaikan menerusi kewibawaan ahli-ahli agama dan falsafah .
 18. 18. KESIMPULAN  Kesimpulannya , walaupun pada zaman kedua-kedua kerajaan t’sebut iaitu Kerajaan Abbasiyah dan Kerajaan Umayyah telah mengalami era kemerosotan namun ilmu naqli dan aqli tetap mengalami p’kembangan dan telah b’kembang dgn meluasnya sehingga ke negara Barat dan Eropah .  Semasa p’kembangan intelektual ataupun ilmu t’sebut telah m’yebabkan lahirnya ramai tokoh-tokoh ataupun cendiakawan Islam yg agung dan masyhur di persada dunia serta telah m’yebabkan penubuhan beberapa institusi intelektual yg terkenal seperti Universiti Nizamiyah dan Universiti Hanafiah .  Disamping itu , tidak dpt dinafikan juga bahawa karya-karya Islam t’dahulu telah m’beri sumbangan yg besar dlm p’kembangan intelektual pada zaman skrg contohnya dlm bidang ilmu geografi , sejarah , sains , agama , muzik dan sebagainya .
 19. 19. 1) Apakah maksud ilmu naqli dan ilmu aqli ? 2) Senaraikan tokoh-tokoh yg lahir di Andalus pada zaman : - Kerajaan Abbasiyah (abad ke-11 hingga 13) - Kerajaan Umayyah (abad ke-11 hingga 13) soalan

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • NurFikriahZulkifli

  Feb. 25, 2018
 • cmting78

  Mar. 5, 2018
 • LyanHeartreelia

  Apr. 5, 2018
 • Nor09

  Mar. 18, 2019
 • LCAH

  Mar. 11, 2020

sejarah

Views

Total views

19,350

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

164

Actions

Downloads

71

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×