5 fasa needham

3,754 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 fasa needham

 1. 1. 1. PEMBELAJARAN KANAK-KANAK DI DALAM SUBJEK SAINS MENGIKUT TEORI KONSTRUKTIVISME1.0 PengenalanPendidikan dilihat sebagai satu ruang yang menyediakan pelbagai peluanguntuk memperkembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang individu.Menurut Syarifah Alwiah (1987), guru merupakan individu yang paling pentingdalam menentukan kejayaan pelajar. Guru menjadi tonggak inspirasi danmotivasi dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran (P&P) yangbermakna.Pembelajaran yang bermakna itu bergantung kepada pendekatanyang digunakan oleh guru untuk mengajar iaitu sama ada melalui pendekatantradisional atau pendekatan konstruktivisme.Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru sebagaipemberi maklumat dan pelajar hanya menden gar dan menerima segalamaklumat yang di sampaikan oleh guru Di dalam pendekatan tradisional ini,pelajar memainkan peranan yang pasif. Pengajaran secara tradisional inimengakibatkan kreativiti pelajar tidak dapat berkembang dan membuatkanseseorang itu terlalu bergantung kepada guru. Pemikiran yang kreatif dankritis tidakdapat di asah. Walau bagaimanapun, pendekatan konstruktivismeyang menekankan tentang pembinaan pengetahuan berdasarkanpengalaman dan pengetahuan sedia ada untuk memahami dan menguasaipengetahuan baru dilihat dapat memberi pembelajaran yang bermaknakepada kanak-kanak. . Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah: 1. Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. 2. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. 3. Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan ideaasal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea .Guru perlu mengambil kira struktur kognitif yang telah sedia ada pada kanak -kanak. Apabila maklumat yang ingin disampaikan disesuaikan dan diserap 1 2. untuk dijadikan sebahagian daripada pemahaman mereka, struktur barumengenai sesuatu bentuk ilmu pengetahun dapat dibina. Rutherford danAhlgren mengatakan bahawa kanak -kanak mempunyai idea mereka yangtersendiri tentang hampir semua perkara tetapi tidak p engetahuan mereka itusemuanya betul. Sekiranya salah faham dan miskonsepsi ini dibiarkan dantidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal mereka akankekal.John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakanbahawa pendidik yang cekap haruslah melaksanakan pengajaran danpembelajaran sebagai proses menyusun atau membin a pengalaman secaraberterusan dan menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiapaktiviti P&P.Pada masa kini, teori konstruktivisme di dapati lebih releven dan sesuai untukdiaplikasikan dalam P&P kerana dapat membantu kanak-kanak dalammemahami sesuatu perkara dengan lebih mudah sejajar dengan KurikulumBersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang menekankan kepada empat prinsipiaitu pendekatan bersep adu, perkembangan individu secara menyeluruh,pendidikan seumur hidup dan pendidikan yang sama untuk semua murid.Walau bagaimanapun, p ada tahun 14 Oktober 2010, Surat Pekeliling Ikhtisasmengenai Perlaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Taha pSatu telah dikeluarkan untuk di laksanakan mulai tahun 2011. Bagi matlamatkurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat danmengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagimenguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikapsaintifik dan nilai murni. Antara pendekatan dan pembelajaran sains yangdisarankan ialah pendekatan inkuiri, konstruktivisme dan pendekatan sains,teknologi dan masyarakat. Apa yang ingin di tekankan di dalam KKBI iniadalah pendekatan melalui Teori Konstruktivisme di dalam subjek Sains .Melalui temubual yang telah di jalankan dan juga perbincangan bersama ahlikumpulan yang lain, dapat di simpulkan bahawa guru percaya latar belakang 2
 2. 2. 3. murid yang membawa kepada pengalaman sedia ada mereka menjadi faktorutama yang memberi kesan kepada pembelajaran sains kanak-kanak. Selaindaripada itu, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembelajaran sainskanak-kanak ialah:1. Penyampaian dan pendekatan guru2. Keadaan persekitaran murid3. Penglibatan murid di dalam aktiviti yang dijalankanMenerusi perbincangan antara ahli kumpulan juga dapat di senaraikanbeberapa jenis pengalaman sains yang dikenal pasti oleh guru, antaranya:1. Perbincangan di dalam kelas2. Eksperimen3. Simulasi4. Aplikasi sains dalam kehidupan harian 3 4. 2.0Faktor Utama dan Jenis Pengalaman Yang Memberi Kesan TerhadapPembelajaran Sains Melalui Pendekatan Teori Konstruktivisme2.1 Pengalaman Sedia Ada MuridMenurut Arends, R.I.(1998), pembelajaran secara konstruktivisme ini bolehditakrifkan sebagai murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secaraaktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. LevVygotsky, seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa perkembangankonsep kanak-kanak berkembang secara berperingkat, logikal dan rasionaldengan bantuan orang lain. Penglibatan dengan orang lain memberikanpeluang kepada kanak-kanak untuk menilai dan meningkatkan pengetahuandiri memandangkan mereka terdedah kepada pemikiran orang lain danberkongsi membina pemahaman baru (Gauvin, 2001).Menurut Bransford (1979), idea dan pandangan tentang kebolehan seseorangmempelajari sesuatu perkara baru melalui pengetahuan sedia ada bu kanlahsesuatu yang baru tetapi melalui kajian terkini yang dijalankan, pembelajaranberasaskan pengalaman ini adalah penting kepada pembelajaran. Walaupunpengetahuan sedia ada penting untuk menjadikan pembelajaran lebihberkesan, pendidik hendaklah mengaktifkan atau menghubungkaitkanpengetahuan kanak-kanak itu untuk digunakan dalam proses memahamkansesuatu konsep yang baru agar titik keseimbangan dapat dicapai. Menuruttemubual yang dijalankan, kanak -kanak tidak selalunya dapat melihatperkaitan antara perkara baru yang dipelajarinya d engan perkara yangmereka sudah sedia maklum tetapi guru dapat meningkatkan pemahaman inidengan memberi perhatian kepada apa yang cuba disampaikan oleh muriddan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai langkah permulaan dalammemahami konsep sains.Seterusnya di dalam bilik darjah, guru boleh membantu pelajar untukmengaktifkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada itu denganmembincangkan apa yang bakal di pelajari oleh mereka sebelum memulakan 4 5. pengajaran agar pelajar dapat mengingat semula pengetahuan m erekasupaya boleh dikaitkan dengan topik pada hari tersebut. Sebagai contoh,pelajar Tahun Satu yang belajar tentang haiwan, guru memulakan pengajarandengan bertanya haiwan apa yang berada di sekeliling mereka dan kemudianlebih spesifik dengan bertanyakan haiwan apa yang ada di hutan dan di air.Kita dapat lihat bahawa guru menggunakan pendekatan deduktif sebagaisalah satu cara untuk menarik minat dan fokus pelajar. Pada waktu ini , guruboleh membetulkan tanggapan murid yang salah tentang haiwan apa yan ghidup di air dan di darat kerana kebiasaanya pengetahuan murid tidaklengkap atau pun salah. Guru tidak semestinya perlu tahu apa pengetahuanyang murid sudah kuasai tetapi sebaliknya guru perlu mengkaji dan menerokapengetahuan sedia ada mereka supaya salah faham dan pengetahuan yangsalah dapat di kenal pasti.Guru yang efektif dapat membantu murid dalam membuat perhubunganantarapengetahuan lama dan pengetahuan baru dan menguasa i konseptersebut. Ini dapat dicapai melalui dengan memberi bahan atau ak tiviti yangdapat menolong murid sebagai usaha untuk memberi sokongan kepadausaha mereka dan meningkatkan kefahaman mereka. Sebagai contoh, dalamtopik haiwan,
 3. 3. guru boleh membuat aktiviti mewarna iaitu memberi kertas yangmempunyai gambar pelbagai haiwan dan meminta murid mewarnakanhaiwan-haiwan yang habitatnya di air sahaja atau di darat sahaja.2.2 Perbincangan Di Dalam Bilik DarjahMenerusi aktiviti tersebut, secara tidak langsung guru dapat menerapkanperbincangan di dalam bilik darjah sebagai pengalaman sains yang dapatmembantu murid mengasah kemahiran berfikir. Berfikir merupakan satuprosesmenghubungkan pengetahuan, kemahiran da n sikap yang ada padadiri seseorang individu bagi membolehkannya memahami dan mencorakkanalam sekelilingnya. Mempertingkatkan daya berfikir merupakan salah satuobjektif sistem pendidikan negara. Kemahiran berfikir boleh digolongkankepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secarakritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum 5 6. menerimanya.Seseorang yang berfikir secara kreatif pula mempunyai dayaimaginasi yang tinggi, berupaya menjana idea yang inovatif dan asli sertaboleh mengubah suai idea dan produk sedia ada kepada lebih berkualiti.Perbincangan merupakan satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajardalam persekitaran pembelajaran. Situasi akan terbentuk di mana gurumembentuk suasana dan menjadi pemudah cara untuk pertukaran pelbagaiidea dalam kalangan murid. Sepertimana yang dinyatakan oleh Bond (2001)bahawa dalam perbincangan, pel ajar merupakan pihak yang aktif keranaperbincangan bukan sahaja dapat merangsang interaksi antara murid secarabermakna tetapi dapat menggalakkan pelbagai teknik pembelajaran yangmerangkumi kandungan, kemahiran, sikap dan proses -proses pembelajaran.Walau bagaimanapun, berdasarkan sesi temubual yang di jalankan, terdapatbeberapa elemen pentin g yang perlu di ambil berat oleh guru apabila inginmenggunakan teknik perbincangan, antaranya ialah:(a) Matlamat dan objektif Perbincangan di dalam kumpulan kecil dijalankan untuk menghasilkan pembelajaran yang berbentuk prose s dan bukan hasil akhir. Perkara ini berasaskan kepada kehendak di mana murid perlu melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan kumpulan.(b) Pemilihan topik dan aplikasi Topik yang dipilih boleh terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara berterusan di dalam bilik darjah. Perbincangan boleh berkisar tentang pelbagai topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan peringkat umur murid. Apa yang penting, topik yang dipilih perlulah relevan dan dapat merangsang minat kanak-kanak. Kebiasaannya, isu-isu berkontroversi dan dilemma moral merupakan topik yang amat baik untuk perbincangan.Dalam aktiviti perbincangan guru akan berperanan sebagai fasilitator, di manabeliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran, menyediakan bahan danpeluang kepada murid untuk menentukan pengalaman pembelajaran. Pentinguntuk seorang guru itu untuk bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang 6 7. lain bagi mendengar, memerhati dan menggalakkan setiap murid untukmelibatkan diri di dalam kumpulan (Brown et al., 1996 ). Selain itu, dalamsetiap kumpulan kecil itu juga mestilah ada seorang ketua dan pencatat.Peranan ketua dan pencatat boleh digilirkan antara ahli kumpulan.Penglibatan murid di dalam aktiviti dapat memberi k eberkesanan kepadaaktiviti kumpulan ini dan ia juga bergantung kepada bagaimana guru dapatmenyediakan peluang kepada murid untuk mengambil bahagian dalampelbagai peranan.Perbincangan merupakan suatu pengalaman yang membawa manfaatkepada kanak-kanak terutama jika kumpulan tersebut terlibat dalam tugasanyang memerlukan penyelesaian masalah dan membuat keputusan.Perbincangan dalam kumpulan kecil juga dapat membantu murid yang kurangmemberikan perhatian kepada pelajaran untuk melibatkan diri. Di samping itu,murid yang pasif dan lemah akan berpelu ang untuk mengecapi kejayaan jikadiberikan peluang. Contohnya seorang yang lemah membaca boleh diasahjika
 4. 4. diberikan peluang untuk bercakap di akhir perbincangan.2.3 Penyampaian Dan Pendekatan GuruPenentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains seharusnyaberdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan dan kecerdasanpelbagai murid serta sumber dan prasarana yang ada di sekolah. Di sampingberperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidangpengajarannya, guru juga berperana n sebagai seorang fasilitator dalampengajaran danpembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaianjenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perludirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan . Selaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan, pendidikan Sains di Malaysia bermatlamat untukmemupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi pen umpuan kepadaperkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahanserta dapat menguasai ilmu sains dan teknologi.Menurut Vygotsky, Zon Perkembangan Terdekat (ZPD) merujuk kepada 7 8. tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh murid tetapi dapatmenguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. Bagimembantu murid menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD, teknikscaffolding diperkenalkan (Noriati A. Rasid, Boon Pong Ying dan SharifahFakhriah Syed Ahmad, 2009). Scaffolding bermaksud proses membimbingdan membantu pembelajaran yang menekankan kepada peringkat bimbingandan sokongan yang dilakukan mengikut keperluan murid. Bimbingan akandikurangkan apabila murid dapat menguasai peringkat demi peringkat. Diakhirnya, guru tidak lagi membimbing apabila murid berjaya melakukannyadengan sendiri.Antara teknik penyampaian dan pendekatan yang boleh dil akukan gurumengikut scaffolding ialah penjelasan verbal, soal jawab, prompting, cueingdan tanda isyarat yang lain. Selain daripada itu, Ormrod (2008)mencadangkan guru mengaplikasikan scaffolding seperti berikut: 1. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi persoalan mengapa dan bagaimana yang diutarakan oleh murid. 2. Murid diminta untuk membuat jangkaan terhadap perkara yang bakal berlaku apabila membuat uji kaji atau eksperimen. 3. Analogi digunakan untuk membantu murid mengaitkan kon sep dan idea baru dalam menghubungkan pengetahun sedia ada murid. 4. Meminta murid membuat refleksi atau memberi pandangan dan mengaitkan dengan isi pelajaran.Melalui temubual yang telah dijalankan, guru juga mengambil pendekatandemonstrasi sebagai salah satu teknik pengajaran. Demonstrasi merupakansatu cara untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktivitimengikut prosedur. Demonstrasi melibatkan seseorang individu menunjukcara di hadapan bilik darjah untuk menerangkan sesuatu aktiviti, konse p auatprosedur. Murid-murid yang lain akan memerhati, mendengar penerangandan melihat sebelum aktiviti yang sama dilakukan oleh mereka. Semasaproses demonstrasi dijalankan, komunikasi lisan berlaku tentang sesuatumaklumat daripada guru kepada murid. Pr oses ini turut melibatkanpenggunaan visual untuk memerhatikan proses, maklumat dan idea. 8 9. Namun begitu, guru yang ingin menggunakan demonstrasi dalam pengajaran,perancangan dan persediaan yang teliti perlu dilakukan. Jika tidak,pengajaran akan gagal me ncapai objektif. Demonstrasi juga akan menjadikurang berkesan jika murid tidak diberikan peluang untuk mempraktikkan apayang telah ditunjukkan. Selain daripada itu, pembelajaran juga akan menjadikurang bermakna sekiranya guru tidak dapat menerangkan den gansistematik.2.4 EksperimenSebagai mana yang telah diterangkan di atas, demonstrasi dilihat dapatmembantu murid membina pengetahuan seperti yang dicadangkan di dalamteori pembelajaran konstruktivisme. Salah satu pendekatan demonstrasi yangpenting dalam subjek sains adalah eksperimen. Eksperimen merupakan satukaedah yang penting dalam memberi
 5. 5. kanak-kanak pengalaman sains yangperlu dijalankan dalam mata pelajaran sains. Murid perlu menguji hipotesissecara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu.Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiranberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Apabila kanak- kanak dapat melihat, memegang dan menggunakan sesuatubahan, ia dapat menimbulkan sikap inkuiri yang membawa kepadapenemuan. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat, menyoa l danmenyiasat sesuatu kejadian yang berlaku. Pembelajaran yang dilalui secarapenemuan ini berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemuioleh murid sendiri. Melalui aktiviti bereskperimen, murid akan menyiasatsesuatu fenomena dan dapat mencapai kesimpulannya sendiri yang dapatmenstruktur satu pengetahuan baru . Guru kemudiannya membimbing danmenjadi fasiliatator untuk murid memahami konsep sains melalui hasil inkuiri - penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dapatdikembangkan semasa proses ini.Pengetahuan itu dapat diaplikasikan dengan perse kitaran mereka. Dalam 9 10. kajian yang telah dijalankan , pengkaji telah menggunakan satu model yangdikenali sebagai Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham yang telahdihasilkan oleh Needham di United Kingdom pada tahun 1987. Needhamtelah mencadangkan model pengajaran dan pembelajaran ini dalam"Childrens Learning in Science Project" di University of Leeds untukmeningkatkan pemahaman pelajar tentang sesuatu konsep sains sertamenggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam bilik darjah. ModelKonstruktivisme Lima Fasa Needham ini digunakan oleh guru dalam aplikasieksperimen melalui:a) Fasa 1:OrientasiGuru menyediakan suasana pembelajaran untuk menimbulkan minat pelajarterhadap pelajaran. Sebagai contoh, eksperimen dijalankan di dalam makmalsains supaya suasana pembelajaran yang lebih kondusif boleh ditimbulkan.b) Fasa 2: Pencetusan ideaSebelum sesuatu aktiviti atau eksperimen dijalankan, g uru perlu mengadakanaktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan kecil, menggunakan kaedahpeta konsep serta membuat laporan dengan menghubungkaitkanpengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan mereka belajar.c) Fasa 3: Penstrukturan semula ideaApabila suasana dan idea telah dib ina, aktiviti atau memberi tugasanberstruktur diberikan untuk membolehkan pelajar mencabar dan menguji ideaasal mereka atau idea daripada rakan, dan membina struktur pengetahuansendiri yang lebih bermakna dan berkesan. Sewaktu ini, kemahiran bahasaakan membantu pelajar membuat pengubahsuaian atau penyusunan semulaidea secara teratur.d) Fasa 4: Penggunaan ideaPelajar akan mengaplikasikan pengetahuan baru dengan menyelesaikanmasalah dalam situasi baru. Ini mewujudkan pemahaman yang baru danmenggalakkan inkuiri dalam kalangan pelajar. Pada fasa ini, murid diminta 10 11. untuk menulis laporan eksperimen berdasarkan apa yang telah dilakukanatau membincangkan persoalan-persoalan yang timbul.e) Fasa 5: RefleksiPelajar membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru danmerenung kembali proses pembelajaran yang menyebabkan perubahankepada idea mereka. Pelajar juga boleh membuat refleksi untuk melihatsejauh mana idea asal mereka telah berubah. Guru boleh menggunakankaedah penulisan kendiri, perbinca ngan kumpulan dan catatan peribadipelajar untuk meneliti tahap pemahaman pelajar.Penggunaan Model Konstruktivisme 5 Fasa Needham ini jika diaplikasikan didalam P&P dapat membantu murid supaya lebih memahami sesuatu konsepdaripada menghafal. Guru juga dapat menilai pemahaman murid denganlebih cepat tanpa perlu bergantung kepada memberi kerja rumah kepadamereka. Walau bagaimanapun, untuk mengaplikasikan teori ini agak sukaruntuk diguna pakai di sekolah dalam dunia pendidikan yang sebenar
 6. 6. keranakekangan waktu dan guru juga perlu menghabiskan isi kandungan matapelajaran.(Nair & Muthia, 2005)2.5 SimulasiSimulasi merupakan situasi pembelajaran yang membolehkan pelajar berlatihmenggunakan kemahiran, belajar mengenai prinsip atau melaksanakansesuatu tindakan dalam keadaan terkawal seperti menyerupai situasisebenar. Kelebihan menggunakan simulasi sebagai satu te knik mengajardalam subjek sainsantaranya ialah pembelajaran berlaku dalam keadaanselamat dan menyeronokkan. Kedua, pelajar boleh diselia dengan rapisupaya pembelajaran menjadi lebih berkesan, berbanding sekiranya merekaberada dalam situasi sebenar. Walau bagaimanapun, terdapat tiga prinsipdalam melaksanankan simulasi iaitu:. 1. Guru perlu memilih suatu situasi berunsur masalah dan terangkan 11 12. dengan jelas 2. Tetapkan peranan-peranan berdasarkan watak-watak dan pililh pelajar yangsesuai untuk berlakon 3. Tetapkan had masa untuk sesi simulasi.Antara aktiviti simulasi yang dapat dilakukan ialah penggunaan internet untukmenerangkan dan membantu murid membayangkan sesuatu konsep.Sebagai contoh perubahan siang dan malam. Komputer dan internet dapatmembantu murid melihat dan memahamkan situasi kompleks dengan lebihmudah. Selain itu, main peranan, permainan atau penggunaan model jugadapat dilakukan di bawah konsep simulasi. Main peranan dapat dilakukandengan murid melakonkan sesuatu watak atau peranan secara spontanberdasarkan beberapa syarat. Melalui aktiviti permainan, murid bermain untukmempelajari sesuatu proses atau prinsip. Model pula digunakan untukmewakili objek atau keadaan sebenar.Walau bagaimanapun, dalam membuat pelbagai aktiviti ini, adalah pentinguntuk guru berhati-hati dan mengambil kira factor perbezaan budaya dikalangan murid dan menghormati perbezaan tersebut. (Brown, Collins &Duguid, 1989). Guru perlu membantu murid untuk melihat perbezaan budayaini sebagai satu kekuatan bukannya sesuatu yang lain daripada rakan kelasyang lain. Kanak-kanak akan berasa terasing sekiranya perbezaan budayamereka diabaikan oleh guru sewaktu P&P berlangsung. 12 13. 3.0 PenutupPerkembangan dunia teknologi yang pesat bukan sahaja mengubah budayadan cara hidup masyarakat kita tetapi juga telah mengubah dunia pendidikandi Malaysia. Guru tidak lagi menggunakan teknik ³chalk and talk´ dalampengajaran tetapi telah mengubah perspektif mereka dan tanpa disedarimereka telah pun menggunakan kae dah konstruktivisme dalam P&P mereka.Melalui temubual yang telah dijalankan dan juga perbincangan antara ahlikumpulan, dapat disimpulkan bahawa guru pada masa kini semakin sedarmengenai kepentingan penerapan nilai- nilai konstruktivisme di dalam P&Psubjek Sains. Walaupun guru tidak biasa dengar mengenai istilahkonstruktivisme tetapi cara pendekatan yang digunakan mengamalkan ciri -ciritersebut.Ini dapat dilihat apabila guru mengutamakan kepada pembelajaranberpusatkan murid dan murid belajar mel alui proses membuat atau beraktivitiseperti eksperimen dan lakonan. Guru juga menggunakan pengalaman sediaada murid untuk menstruktur pengetahuan baru agar titik keseimbangandapat dicapai sewaktu sesi pembelajaran berlangsung. Ini akan memberikanpengalaman sains dari aspek perbincangan, kemahiran saintifik dan jugakemahiran berfikir. Pengetahuan sedia ada murid perlu diaktifkan agarmereka dapat menghubungkan konsep yang baru dengan apa yang sudahmereka ketahui sebelumnya.Kesimpulannya, kanak-kanak akan lebih mudah untuk memahami subjekSains sekiranya mereka dilibatkan secara aktif dalam proses P&P dan gurudapat membantu murid dengan menggunakan Model Konstruktivisme 5 Fasadan juga teknik-teknik yang lain yang dirasakan sesuai mengikut perbezaanindividu dalam kelas dan juga pengetahuan sedia ada murid supayapembelajaran bermakna dapat dicapai. 13
 7. 7. 14. Refleksi Pada mula penerimaan kerja kursus ini di peroleh , saya berasa sangatsusah untuk membuatnya. Hal ini kerana saya tidak dapat gambaranbagaimana dapat saya melakukan temubual dengan guru dan teorikonstruktivisme yang sebenar kerana telah banyak teori yang telah di pelajari.Setelah bertanya kepada beberapa orang rakan saya serta di beripenerangan beberapa kali oleh pensyarah, barulah saya dapa tmembayangkan bentuk tugasan yang di kehendaki dan bagaimana penulisantugasan yang akan dibuat. Saya mulakan dengan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengantajuk kertas kerja yang diberi. Saya mencari dan cuba memahamkan konsepdan teori konstruktivisme dah aplikasinya di dalam bilik darjah. Sewaktumenjalankan PBS, kesukaran untuk mendapatkan guru yang mempunyaimasa untuk di temu bual juga membuatkan tugasan ini semakin mencabarkerana guru-guru di sekolah tersebut sibuk dengan aktiviti pertandingan bolabaling, choir dan sukan merentas desa. Di hari terakhir PBS, akhirnya sayamendapat kerjasama dari Cikgu Azinawati untuk meluangkan sedikit masauntuk di temu bual. Setelah menyiapkan tugasan ini,saya mendapati banyak perkara yangsangat berguna saya pelajari. Saya lebih mengetahui tentang bagaimanaaplikasi konstruktivisme di dalam bilik darjah dan sebenarnya guru secaratidak sedar juga telah mempraktikkan teori ini dalam P&P mereka. Selain itu,kerja kursus ini juga mengajar saya untuk sentiasa memberi komitmen yangtinggi dan kerjasama yang padu antara ahli kumpulan agar sesuatu yangsusah menjadi senang. Segala ilmu membuat kertas kerja ini sangatla hberguna untuk saya sebagai guru pelatih agar dapat membantu sayamengaitkan teori pembelajaran de ngan aplikasinya di dunia perguruan yangsebenar.Sekian,terima kasih. 14 15. BibliografiArends, R. I. (1998). Learning to teach (4th ed.). Boston: McGraw Hill.Bransford, J.D. (1979). Human cognition: learning, understanding andremembering. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989). Situated cognition and the cultureof learning. Educational researcher (Washington, DC), vol. 18, no. 1.Brown, A.L., et al. (1996). Distributed expertise in the classroom. In: Salomon,G., ed. Distributed cognitions: psychological and educa tional considerations,halaman 188±228.Bond. T.E. (2001). ³Giving them free rein: Connections in studentled bookgroups´. Reading Teacher, 54(6), halaman 574-584.Elizabeth Murphy. (2011, April 6). Di akses daripadahttp://www.ucs.mun.ca/~emurphy/stemnet/cle3.htmlEducational Practices (2011, April 6). Di akses daripadahttp://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07 e.pdfGauvain. M. (2001). The social context of social cognitive development . NewYork: Guilford Press.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. (2011, April 8). Kurikulum Standard SekolahRendah Diakses daripadahttp://akademik.kedah.edu.my/index.php?option=com_content&view=article &id=111:kssr&catid=1:latest -newsModel Konstruktivisme 5 Fasa. (2011, April 8) Diakses daripadahttp://www.teachersrock.net/konstruktivisme.htmNoriati A. Rasid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009).Siri Pendidikan Guru: Murid dan Alam Belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn.Bhd. 15 16. Saunders, W. L. (1992). The constructivist perspective: Implications andteaching strategies for science . School Science and Mathematics, 92(3), 136-141.Sharifah Alwiah Alsagoff . (1987).Psikologi Pendidikan 1: Konsep -konsep asaspsikologi, psikologi pendidikan dan perkembangan. Kuala Lumpur:Heinemann (Malaysia).Stella Vosniadou (2011, April 8). International Academy of Educatation: HowChildren Learn. Diakses
 8. 8. PENGGUNAAN TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FIZIK Oleh : Burhan Bin Ramli Pengenalan Pendekatan penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Menurut Arif Sukardi (1987) teori pembelajaran memainkan peranan yang penting kepada guru kerana menerusi teori-teori ini guru akan memahami proses pembelajaran yang berlaku di dalam diri pelajar, memahami faktor yang mempengaruhi dan mempercepatkan proses pembelajaran para pelajar. Selain itu guru akan dapat membuat ramalan yang tepat tentang hasil yang diharapkan dari proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu salah satu teori yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah teori konstruktivisme. Teori ini pada umumnya adalah merupakan pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Definisi Teori Konstruktivisme McBrien & Brandt (1997) menyatakan konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya menerima pengetahuan daripada orang lain. Briner,M., (1999) pula menyebut pelajar membina sendiri pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud. Menurut Brooks & Brooks (1993), teori konstruktivisme menyatakan bahawa murid membina makna tentang dunia dengan mensintesis pengalaman baru kepada apa yang mereka telah fahami sebelum ini. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi mereka dengan objek dan idea. Apabila mereka bertemu dengan objek, idea atau perkaitan yang tidak bermakna kepada mereka, maka mereka akan sama ada menginterpretasi apa yang mereka lihat supaya secocok dengan peraturan yang mereka telah bentuk atau mereka akan menyesuaikan peraturan mereka agar dapat menerangkan maklumat baru ini dengan lebih baik. Sushkin,N (1999), pula menyatakan bahawa dalam teori konstruktivisme penekanan diberikan lebih kepada pelajar berbanding kepada guru. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa dan memperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Justeru, pelajar membina sendiri konsep dan membuat penyelesaian kepada masalah. Autonomi dan inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan.Nik Aziz Nik Pa (1999), menyebut konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri. Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh individu tersebut dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaran yang di terima secara pasif daripada luar. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain. Sebaliknya setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai satu fahaman bahawa pelajar membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
 9. 9. Dalam proses ini, pelajar akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Implikasi dari teori ini adalah pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan pelajar. Pengetahuan yang dipunyai oleh pelajar adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh pelajar tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. Guru pula berperanan sebagai fasilitator yang membantu pelajar membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Guru juga sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru. Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada pelajar dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut. Seterusnya ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme adalah mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh pelajar, menggalakkan pelajar bertanya dan berdialog dengan pelajar lain dan gurunya, menggalakkan proses inkuiri pelajar melalui kajian dan eksperimen, memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan pelajar dengan situasi dunia yang sebenar,mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana pelajar belajar sesuatu idea, menyokong pembelajaran secara koperatif, menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran, menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi pelajar dan akhirnya menggalakkan soalan atau idea yang dimulakan oleh pelajar yang digunakan sebagai panduan merancang pengajaran. Bagaimana Penggunaan Teori Konstruktivisme dalam pengajaran guru memberikan kesan ke atas pembelajaran pelajar. Untuk melihat bagaimana penggunaan teori ini digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar , model Konstruktivisme 5 Fasa Needham digunakan. Needham (1987) menyatakan dalam model ini pelajar digalakkan bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. Fasa ini juga dapat merangsang pelajar meninjau semula idea asal mereka. Dalam fasa penstrukturan semua idea, guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu pelajar mengubah idea asal mereka. Pelajar diberi peluang untk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Adalah dipercayai idea baru yang dibina oleh pelajar sendiri biasanya lebih mudah diterima oleh mereka jika sekiranya idea ini mudah difahami dan berguna. Dalam fasa penggunaan idea, pelajar boleh menggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. Fasa renungan kembali merupakan fasa terakhir. Dalam fasa ini pelajar membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka. Fasa ini juga dapat memperkembangkan kemahiran meta kognitif. 5 fasa yang dinyatakan diatas adalah : (i) Fasa orientasi: (Engage) Fasa ini bertujuan untuk menarik perhatian dan minat pelajar serta memotivasikan pelajar agar mereka terus berminat dalam pengajaran yang berlangsung. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan dalam fasa ini adalah dengan membuat tunjukcara atau demontrasi oleh guru, membuat tayangan filem, membuat tayangan video, memberikan alam keratan akhbar kepada pelajar dan juga mengemukakan soalan-soalan yang boleh menjanakan perasaan ingin tahu kepada pelajar-pelajarnya. Kesan terhadap pembelajaran pelajar dalam fasa ini adalah pelajar lebih berfikir dan lebih seronok dengan aktiviti yang telah dijalankan dalam bilik darjah. (ii) Fasa Pencetusan idea: (Explore) Dalam fasa ini, guru-guru mengenalpasti kerangka alternatif pelajar. Idea-idea pelajar yang terdahulu akan dikenalpasti melalui soalan-soalan yang diajukan untuk mendorong mereka
 10. 10. berfikir mengapa idea mereka tidak selari dengan idea saintifik. Soal jawab yang mendorong pemikiran boleh dijalankan oleh guru. Guru boleh menggunakan kaedah inkuiri untuk menyelongkar dan menyiasat melalui kaedah eksperimen. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah membuat amali, perbincangan dalam kumpulan kecil, pemetaan konsep dan laporan. Kesan kepada pelajar dalam fasa ini adalah pelajar lebih berfikir, seronok dan lebih berkemahiran sosial. Pelajar lebih berfikir kerana dalam membina pengetahuan baru pelajar akan berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea, dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinanan. Ini boleh dicapai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat interpretasi dan membuat kesimpulan. Pelajar lebih seronok kerana mereka sendiri yang membina pengetahuan, konsep dan idea secara aktif. Ini akan menjadikan mereka lebih faham, lebih yakin dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat walaupun menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran. Pelajar juga adalah lebih berkemahiran sosial kerana boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila pelajar berinteraksi dengan rakan-rakan mereka dan guru dalam membina pengetahuan. (iii) Fasa Penstrukturan Semula idea : (Explain) Dalam fasa ini, pelajar berpeluang untuk mengubahsuai kerangka alternatif kepada idea saintifik. Idea-idea baru akan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk yang sesuai dengan kecerdasan pelajar. Penerangan beserta dengan aktiviti yang sesuai dengan kecerdasan masing-masing akan digunakan untuk membantu membentuk konsep yang baru ini. Pelajar akan dapat membuat definisi, menerangkan konsep, menyoal tentang penerangan lanjutan dan meminta justifikasi serta penjelasan. Contoh aktiviti adalah perbincangan dalam kumpulan kecil dan membuat laporan. Kesan keatas pembelajaran pelajar dalam fasa ini adalah pelajar lebih yakin dan berani mencabar hipotesis yang telah dibuat dan digalakkan berbincang untuk membuat ramalan. Pelajar mempunyai banyak ruang dan peluang untuk menguji hipotesis mereka terutama melalui perbincangan dalam kumpulan. (iv) Fasa Aplikasi idea: (Elaborate) Fasa ini bertujuan untuk mengenalpasti idea yang baru diubahsuai atau dibina dalam fasa penstrukturan semula idea dapat diaplikasi dalam situasi yang baru. Konsep yang telah dibina di kaitkan dan dikembangkan di dalam bidang yang lain atau di dalam dunia sebenarnya. Contoh aktiviti adalah penulisan sendiri kerja projek oleh pelajar. Kesan keatas pembelajaran pelajar adalah pelajar lebih faham dan ingat. Kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Seorang pelajar yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi baru. Setelah memahami sesuatu konsep, pelajar akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. (v) Fasa Refleksi (Evaluate) Fasa ini bertujuan untuk menilai kefahaman murid dan menilai sama idea terdahulu telah berubah. Contoh aktiviti adalah membuat penyoalan kepada pelajar secara reflektif seperti menyoal mereka apakah yang mereka fikirkan, apakah bukti yang anda ada atau apakah yang anda tahu tentang sesuatu pekara itu. Kesan daripada fasa ini keatas pembelajaran pelajar adalah pelajar dapat menilai adakah mereka faham dan dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Ahli-ahli konstruktif mencadangkan bahawa pelajar-pelajar membina pengalaman baru
 11. 11. berdasarkan pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada akan digunakan oleh pelajar untuk memberikan penjelasan berdasarkan pemerhatian mereka, makna akan dibina sendiri oleh individu dengan menambah atau mengubahsuai idea yang sedia ada (Driver,1983; Osborne& Freyberg, 1985; Scott,1987). Oleh itu guru perlu mengambilkira idea pelajar yang terdahulu dalam proses pengajaran. Guru perlu membina pengalaman yang dapat mencabar idea yang dimiliki pelajar untuk membantu mereka menstrukturkan semula idea yang baru. Konstruktivis juga percaya bahawa pelajar membina realiti mereka sendiri atau mentafsir realiti berasaskan persepsi pengalaman mereka. Setiap pelajar akan membentuk perwakilan pengetahuan „frame of reference‟ mereka sendiri melalui pengalaman yang dialami (Johnson & Gott, 1996). Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Model Konstruktivisme 5 Fasa Needham. Untuk menjelaskan lagi bagaimanakah penggunaan teori konstruktivisme ini dalam pengajaran guru dapat memberikan kesan keatas pembelajaran pelajar diberikan satu contoh P&P bilik darjah bagi matapelajaran Fizik tingkatan empat. Tajuk : Daya graviti Objektif: Supaya pelajar dapat mendefinisi pecutan graviti, menentukan nilai pecutan graviti dan menentukan hubungan antara pecutan graviti dengan jisim. Masa P&P: 80 minit Pengetahuan sedia ada: • Pelajar sudah dapat mendefinisikan halaju dan pecutan. • Pelajar sudah dapat menghitung halaju dan pecutan • Pelajar sudah belajar tentang daya geseran Fasa Aktiviti: Fasa orientasi: (Engage) Pelajar ditunjukkan tayangan CD peristiwa gerakan sebiji kelapa bila terlepas dari tangkainya, gerakan sebiji bola yang ditendang bila jatuh kebumi, seketul batu jatuh dari puncak bukit, gerakan bulu ayam yang sedang jatuh dan gerakan seorang penerjun payung terjun yang terjun turun dari sebuah kapalterbang. Aktiviti ini adalah untuk meransang perasaan ingin tahu pelajar tentang objek jatuh. Minat pelajar dapat dipupuk dengan tayangan CD kerana tayangan itu adalah gerakan sebenar dalam kehidupan harian. Seterusnya aktiviti ini dapat menjanakan minat pelajar untuk mengetahui dengan mendalam mengapa objek-objek itu jatuh ke bawah. Perasaan ingin tahu pelajar dapat dipupuk dengan tayangan CD tersebut sebab banyak persoalan yang dapat dijanakan dari gerakan objek semasa jatuh itu. Fasa Pencetusan idea: (Explore) Dari aktiviti diatas, pelajar-pelajar disoal: a) Mengapa objek-objek itu jatuh ke bawah? b) Apakah maksud halaju? c) Apakah maksud pecutan? d) Apakah rumus untuk menghitung halaju? e) Bagaimanakah cara untuk menghitung pecutan?
 12. 12. f) Apakah yang terjadi kepada halaju buah kelapa dan batu semasa jatuh menghampiri bumi? g) Apakah terjadi kepada pecutan buah kelapa dan batu itu? h) Apa yang terjadi kepada halaju dan pecutan penerjun yang menggunakan payung terjun itu? i) Apa yang terjadi kepada halaju dan pecutan bulu ayam itu? Pelajar dipecahkan kepada enam kumpulan kecil dan diminta membuat satu eksperimen untuk menentukan pecutan jasad yang jatuh ke arah pusat bumi tersebut. Dalam eksperimen ini pelajar juga diminta untuk menentukan nilai pecutan graviti dan hubungan antara pecutan graviti dengan jisim jasad. Prosedur asas aktiviti eksperimen perlu dipatuhi oleh pelajar iaitu merancang, menjalankan eksperimen dan mengambil data. Aktiviti ini adalah untuk mengcungkil jawapan kepada perasaan ingin tahu para pelajar tentang gerakan objek dalam medan graviti dengan cara memberikan soalan-soalan inkuiri dan kemudian meminta mereka menjalankan eksperimen. Hasil dapatan ujikaji ini pelajar akan dapat menentukan adakah idea dan pengetahuan sedia ada mereka selari atau tidak dengan dapatan baru itu dari eksperimen itu. Kesan kepada pelajar adalah mereka akan merasa seronok untuk mendapat pengetahuan kerana mereka sendiri yang mencari jawapan dan bukti kepada pengetahuan asal mereka. Keyakinan pelajar akan lebih jelas lagi jika pengetahuan asal mereka sama dengan dapatan baru dari eksperimen itu. Fasa Penstrukturan Semula idea : (Explain) Pelajar-pelajar diminta membentangkan dapatan eksperimen mereka mengikut kumpulan masing-masing. Pembentangan dibuat dengan menggunakan transparensi atau perisian ”powerpoint”. Selepas pembentangan oleh sesebuah kumpulan ,kumpulan lain diminta untuk memberikan komen dan pandangan mereka tentang gerakerja dan hasil eksperimen kumpulan tersebut. Selepas selesai setiap kumpulan membentang hasil dapatan mereka, guru meminta pelajar membuat definisi pecutan graviti, nilai pecutan graviti, pengaruh jisim terhadap pecutan graviti, makna medan graviti dan daya graviti. Akhirnya pelajar-pelajar diminta untuk menyiapkan laporan eksperimen tersebut mengikut format yang telah diberikan sebelum ini. Satu kesan yang dapat dilihat dari aktiviti ini adalah pelajar lebih yakin dan berani untuk menyampaikan hasil dapatan mereka dan sentiasa berbincang dalam kumpulan untuk mendapat sesuatu keputusan yang dipersetujui bersama. Mereka lebih berani untuk membuat hipotesis dan bernai juga mencabar hipotesis kumpulan lain jika tidak sama dengan kumpulan mereka. Fasa Aplikasi idea: (Elaborate) Pelajar ditunjukkan satu eksperimen maya dari komputer iaitu ”Graviti experiment by Galileo”. Dalam eksperimen maya ini Galileo berada di atas sebuah bangunan pencakar langit. Beliau menjalankan 3 aktiviti iaitu: i) menjatuhkan dua ketul batu yang berlainan saiznya ke bawah secara serentak . ii) Kemudian beliau menjatuhkan pula seketul batu dan sehelai bulu ayam dari ketinggian yang sama secara serentak juga. iii) Akhir sekali bangunan dan Galileo di vakumkan dan sekali lagi beliau menjatuhkan batu
 13. 13. dan bulu ayam serentak. Dari tayangan itu pelajar-pelajar di soal: a) Batu mana yang sampai ke permukaan bumi terlebih dulu? b) Antara bulu ayam dan batu yang mana akan sampai ke bawah dulu? c) Bila dalam vakum, yang mana akan sampai dulu? d) Mengapakah kedua-dua batu sampai serentak ke permukaan bumi? e) Mengapakah bulu ayam lambat sampai ke permukaan bumi berbanding batu? f) Dalam vakum mengapa bulu ayam dan batu sampai serentak? Guru kemudiannya meminta pelajar untuk menjelaskan kejadian lif putus dan satelit jatuh semasa mengorbit bumi dengan menggunakan konsep graviti. Aktiviti ini adalah untuk menentukan bahawa pengetahuan tentang graviti dapat diaplikasikan dalam situasi baru iaitu dari eksperimen maya Galileo, kejadian lif putus dan satelit jatuh semasa mengorbit bumi. Di sini pelajar akan dapat menggunakan kefahaman mereka tentang graviti bagi menjelaskan sebab kepada fenomena yang terjadi. Selain kefahaman pelajar bertambah mereka akan mengingati konsep graviti ini dengan lebih lama lagi. Fasa Refleksi (Evaluate) Guru mengedarkan soalan-soalan kuiz pendek untuk dijawab oleh pelajar selama 10 minit. Guru seterusnya meminta pelajar membuat satu peta konsep tentang apa yang telah dipelajari hari itu. Aktiviti ini adalah untuk menilai kefahaman para pelajar tentang konsep graviti. Rumusan Dari huraian di atas dapat dirumuskan bahawa konstruktivisme adalah satu daripada teori pembelajaran yang pada asasnya merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan sedia ada disusun semula dalam minda pelajar untuk membentuk pengetahuan baru. Melalui pembelajaran secara konstruktivisme, pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif daripada persekitarannya. Pelajar membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing dan pengetahuan sedia ada mereka. Ini menjadikan pelajar lebih seronok dan berminat untuk belajar kerana pengetahuan yang dibina adalah hasil usaha pelajar sendiri. Selain itu untuk memastikan proses pertukaran idea berlaku pada tahap optimum, gaya pengajaran guru perlulah setara dengan gaya pembelajaran yang terdapat pada setiap pelajar untuk memastikan mereka terus termotivasi untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan. Bagi menunjukkan bagaimana teori konstruktivisme ini dapat digunakan keatas pengajaran guru dan memberikan kesan kepada pembelajaran pelajar, maka model 5 fasa Needham digunakan. Model ini menggunakan lima fasa dalam proses P&P iaitu fasa orientasi (Engage) , fasa pencetusan idea (explore), fasa penstrukturan semula idea (Explain), fasa aplikasi idea (Elaborate) dan fasa refleksi (Evaluate). Kelima-lima fasa ini perlulah diikuti dengan sistematik oleh guru untuk mendapat keberkesanan yang tinggi. Secara ringkasnya fasa pertama adalah untuk meransang perasaan ingin tahu pelajar dengan melakukan aktiviti seperti demonstrasi oleh guru , tayangan video atau penyoalan oleh guru. Fasa ini juga bertujuan untuk menjana minat para pelajar dalam proses P&P mereka. Fasa kedua adalah untuk mencetuskan idea supaya pelajar sedar tentang idea dulu melaui amali ,perbincangan, pemetaaan konsep dan laporan. Fasa ini dapat menggalakkan pelajar bekerjasama, guna pendekatan inkuiri, menyiasat melalui eksperimen dan selalu bertanya. Fasa ketiga adalah untuk menstruktur semula idea-idea asal kerana idea
 14. 14. asal mungkin perlu diubahsuai, di ganti dengan idea yang lebih saintifik atau dikembangkan. Fasa keempat adalah fasa aplikasi atau penggunaan idea dimana idea yang telah dibina dikukuhkan dalam situasi baru. Fasa terakhir adalah fasa refleksi dimana pelajar dapat membuat penilaian sejauh mana idea asal telah berubah dan setakat mana idea baru betul. Dengan mengikuti kesemua fasa ini maka kesan yang dapat terhasil dikalangan pelajar adalah pelajar akan lebih seronok kerana mereka bina sendiri pengetahuan, pelajar mempunyai kemahiran sosial yang tinggi kerana saling berinteraksi sesama mereka dalam membuat aktiviti untuk mencari pengetahuan baru, pelajar mempunyai keyakinan diri yang tinggi kerana diberi peluang bina sendiri kefahaman, pelajar lebih mengingati sesuatu konsep lebih lama lagi kerana mereka terlibat secara aktif dalam proses P&P, pelajar lebih faham kerana dapatan pengetahuan adalah hasil karya mereka sendiri dengan bantuan guru, pelajar lebih berfikir kerana untuk bina pengetahuan baru mereka perlu menjana idea, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Bibliografi Arif Sukardi. 1987.Prinsip-prinsip (teori) Pembelajaran. http:// www.Ut, Ac Id/OI Supp/Fkip/Pgsm3803/. (20 Dis 2000) Briner, M .(1999). [Online]Available : http:// carbon.cudender.edu/ mryder/itc data/constructivism.html Brooks,J.G. & Books,M.G. (1993). In Search Of Understanding: The case For Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Developtment (ASCD) Driver,R. (1983). ” The Pupil as Scientist?” Milton Keynes: Open University Press Johnson,P.,& Gott,R.(1996).” Constructivism and Evidence From Children‟s Ideas.” Science Education. 80.561-577. Dalam kertas kerja Rio Sumarni Sharifuddin & Tang Howe Eng “Effectiveness of Condiff as a Cognitive Tools for the Learning of Differentiation.” Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan, UKM, 2002. McBrien, J.L & Brandt,R.S. (1997). The Language of Learning: A Guide to Education Terms. Alexandria, VA. Association for supervision and Curriculum Developtment. Nik Aziz Nik Pa (1999). Pendekatan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Needham,R. (1987). ”Teaching Strategies for Developing Understanding in Science.” Leeds, Children‟s Learning in Science Project, University of Leeds. Osborne,R., & Freyberg,P. (1985). Learning in Science.” Auckland, Heinemann. Pusat Perkembangan Kurikulum. 1991. Pembelajaran secara Konstruktivisme. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Sushkin,N.(1999).[Online] Avalaible: http://carbon.cudenver.edu/ mryder/itc data/ constructivism.html Posted by BURHAN at 1:16 AM
 15. 15. Teori Konstruktivisme 1. Pengenalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mempunyai matlamat memperkembangkan fungsi murid secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani supaya mereka dapat menjalani kehidupan seharian mereka dengan berkesan dan penuh tanggungjawab. Untuk mencapai matlamat ini, di antara lain, guru perlu mempunyai kemahiran memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan bijaksana supaya kaedah yang dipilih itu sesuai dengan murid-murid yang pelbagai kebolehan dan minat. Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran murid melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. 2. Pengertian Konstruktivisime Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan iut mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaiatu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal
 16. 16. mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme fungsi guru akan berubah. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran, penilaian, penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Sebagai contoh, perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniur dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. Ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. 3. Perbandaingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Paradigma pendidikan masa kini adalah kebanyakannya merupakan paradigma objektivisme. Paradigma ini gagal menyelesaikan banyak masalah dalam pendidikan. Perbezaan antara objektivisme dengan konstruktivisme adalah sangat nyata. Objektivisme berdasarkan tanggapan bahawa wujud pengetahuan di luar persepsi manusia. Menurut pandangan ini, fungsi sains ialah untuk memastikan pengetahuan disampaikan secara objektif. Proses pembelajaran dalam paradigma ini hanyalah untuk menyalarkan pengetahuan dari pendidik kepada murid. Pengetahuan sains dari perspektif konsruktivisme adalah penjelasan paling sesuai untuk menghuraikan fenomena yang diperhatikan. Ahli objektivisme berpendapat bahawa kata pemutus tentang apa yang perlu diajar dan siapa yang patut mengajar adalah dibuat oleh `pakar' yang semestinya mengetahui segala-galanya. Ini menyebabkan ramai murid tidak dapat melihat keperluan belajar sebagaimana yang dilihat oleh pihak `pakar'. Model autoritarian ini menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan dan menjadikan guru sangat penting dalam bilik darjah. Murid dan juga orang awam beranggapan guru mempunyai segala jawapan bagi semua masalah. Sistem ini gagal melahirkan murid yang produktif dan berpengetahuan luas. Dari pandangan ahli konstruktivisme, setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. penekanan diberi kepada menyediakan murdi dengan peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahan di mana mereka menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depen. murid bukan hanya dibekalkan dengan fakta-fakta sahaja, sebaliknya penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Selepas satu sesi perbincangan murid bersama-sama menetnukan perkara penting yang harus dipelajari dan tujuan mempelajarinya. Dalam proses ini murid akan mengalami prosedur yang digunakan oleh seorang saiantis seperti menyelesaikan masalah dan memeriksa hasil yang diperolehi Melalui penggunaan paradigma konstruktivisme, guru perlu mengubah peranannya dalam bilik sains. Guru mungkin akan berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Dengan cara ini, guru akan lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Justeru itu guru akan memperolehi kemahiran untuk membina dan mengubahsuai kefahaman serta berkomunikasi dengan
 17. 17. orang lain. Guru akan memahami bahawa proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep merupakan satu proses berterusan dalam kehidupan. Dalam paradigma konstruktivisme, murid menganggap peranan guru sebagai salah satu sumber pengetahuan dan bukan sebagai seorang yang tahu segla-galanya. Mereka menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang boleh disesuaikan dan boleh berubah. Mereka juga sedar bahawa mereka bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk menggunakan pelbagai cara bagi memproses makluamt dan menyelesaikan masalah. Dalam erti kata lain, guru adalah berperanan sebagai seorang fasilitator dan pembimbing. Hubungan guru dengan murid boleh diumpamakan sebagai hubungan di antara bidan dengan ibu yang melahirkan anak. Guru bertanggung jawab membimbing dan membantu murid mempelajari sesuatu pelajaran dengan bermakna. Guru tidak boleh belajar untuk murid. Murid yang membina fahaman sendiri. Kebanyakan teknik penilaian sekarang adalah berdasarkan paradigma objektivisme. Dalam pengujian yang dijalankan, murid akan diuji sama ada dia dapat memberikan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan. Mereka juga dianggap mempunyai tafsiran yang sama dengan penggubal soalan tentang apa yang dikehendaki dalam soalan. Oleh yang demikan, soalan-soalan ujian tidak sebenarnya menguji kefahaman dan pengetahuan murid, tetapi hanya menguji kemahiran murid untuk membekalkan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan sahaja. Menurut teori konstruktivisme, penilaian harus merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pengetahuan. Antara teknik-teknik penilaian yang sedemikian ialah peta konsep, rajah Venn, portfolio, ujian prestasi dan ujian berpasukan. Pandangan ahli konstruktivisme terhadap disiplin di dalam kelas adalah berbeza dengan ahli objektivisme. Ahli konstruktivisme menganggap peranan guru adalah sebagai pengurus kelas dan boleh menangani hal-hal disiplin murid dengan sempurna. murid diterima sebagi individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza di mana setiap individu itu diangap penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. Mereka diberikan peluang untuk membuat keputusan sendiri tentang perkara-perkara yang akan mereka pelajari. Melalui proses ini, mereka akan lebih prihatin, bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran mereka. Sebaliknya ahli objektivisme berpendapat bahawa guru harus berperanan sebagai pengawal disiplin kelas. Murid tidak ada pilihan kecuali menurut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Mereka yang ingkar akan didenda. Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan. Di samping itu, guru dapat membuat penilaian kendiri dan menilai kefahaman orang lain supaya kefahamannya tentang sesuatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. Perbandingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Dalam Pendidikan Objektivisme Konstruktivisme Tanggapan Utama Pengetahuan wujud bebas dari persekitaran dalaman dan luaran pelajar Pengetahuan bukan objektif, apa yang kita benar-benar tahu dan faham hanyalah persepsi kit. Ia ditentukan
 18. 18. oleh kita semua. Pengetahuan tidak mempunyai struktur mutlak Kesan Guru menolong murid membina pengetahuan dan rangka konteks di mana ia wujud. Mereka mengguna analogi, contoh dan pelbagai kaedah mengingat. Mereka tanya soalan untuk membantu murid Guru menolong murid membina kefahaman baru dan menolong murid merakamkannya ke dalam struktur kognitif sedia ada. Mereka melakukannya dengan menolong murid membentuk analogi, contoh dan kaedah mengingat murid sendiri, dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi Respons Guru "ada perkara yang anda hendak tahu dan saya akan ajar kepada anda apa yang saya tahu" "Saya ajari ini, mereka belajar ini" "Pelajar ini sungguh bijak, mereka belajar apa saja yang saya ajarkan" "Ada perkara yang anda hendak tahu dan saya akan tolong anda mengetahui bagaimana anda boleh belajar mengenainya" "Saya ajar ini, mereka belajar itu" "Pelajar ini sungguh bijak, mereka belajar perkara yang saya tidak pernah rancang untuk ajar mereka"
 19. 19. Model Konstruktivisme 5-Fasa Model pengajaran dan pembelajaran ini adalah dicadangkan dalam `Children's Learning in Science Project' (Needham, 1987). Dalam model ini, murid digalakkan bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. Fasa ini juga dapat merangsang murid meninjau semula idea asal mereka. Dalam fasa penstrukturan semula idea, guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Murid diberi peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Adalah idpercayai idea baru yang dibina oleh murid sendiri biasanya lebih mudah diterima oleh mereka jika sekiranya idea ini mudah difahami dan berguna. Dalam fasa penggunaan idea, murid boleh menggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. Fasa renungan kembali merupakan fasa terakhir. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal renungan kembali merupakan fasa terakhir. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka. Fasa ini juga dapat memperkembangkan kemahiran meta kognitif. Fasa-fasa pengajaran berasaskan model konstruktivisme 5-fasa seperti berikut:- Bil Fasa Tujuan/Kegunaan Kaedah I Orientasi Menimbulkan minat dan menyediakan suasana Amali penyelesaikan masalah sebenar, tunjukcara oleh guru, tayangan filem, video dan keratan akhbar II Pencetusan Idea Supaya murid dan guru sedar tentang idea terdahulu Amali, perbincangan dalam kumpulan kecil, pemetaan konset dan laporan III Penstrukturan semula idea i. Pernjelasan dan pertukaran ii. Pendedahan kepada situasi konflik iii. Pembinaan idea baru iv. Penilaian Mewujudkan kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk saintifik. Menyedari bahawa idea-idea sedia ada perlu diubahsuai, diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik. Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa secara kritis idea- idea sedia ada sendiri Menguji kesahan idea-idea sedia ada Pengubahsuaian, pemgembangan atau penukaran idea Menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibina Perbincangan dalam kumpulan kecil dan buat laporan Perbincangan, pembacaan, input guru. Amali, kerja projek, eksperimen, tunjukcara guru
 20. 20. IV Penggunaan idea Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa Penulisan sendiri kerja projek V Renungan kembali Menyedari tentang perubahan idea murid. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah. Penulisan kendiri, perbincangan kumpulan, catatan peribadi dan lain-lain. Adakah Anda Mempraktikkan Pendekatan Konstruktivisme Anda telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya: Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah Pelajaran berpusatkan murid Aktiviti berasaskan 'hands-on' dan 'minds-on' Guru mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai Murid digalakkan mengemukakan hipotesis dan bukan guru menerangkan teori Guru mengemukakan soalan yang boleh meransangkan murid mencari jawapan Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru Guru prihatin terhadap keperluan, kebolehan dan minat murid Murid bekerja dalam kumpulan Prinsip-prinsip Konstruktivisme
 21. 21. Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan p&p yang berdasarkan premis bahawa kognisi (pembelajaran) diakibatkan oleh "pembinaan mental". Dengan kata-kata lain, pelajar mempelajari dengan mencantumkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia adanya. Ahli konstruktivis menegaskan bahawa pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sesuatu idea diajar serta kepercayaan dan sikap pelajar. Caine dan Caine (1991) menenaraikan 12 prinsip pembelajaran ala konstruktivisme: 1. Otak itu prosesor yang selari. Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran, emosi dan pengetahuan budaya. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pengajaran. 2. Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi. Guru tidak boleh menumpukan kepada intelek sahaja. 3. Usaha untuk mencari makna bersifat semula jadi. Pengajaran efektif menyedari bahasa pengertian bagi seseorang adalah personal dan unik, pemahaman seseorang pelajar bergantung kepada pengalaman uniknya. 4. Usaha untuk mencari makna berlaku melalui pencorakan. Pengajaran efektif menghubungkaitkan idea dan maklumat dengan konsep dan tema global. 5. Emosi adalah kritikal kepada pencorakan. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi, perasaan dan sikap. 6. Otak memproses bahagian kecil dan keseluruhannya secara serentak. Orang menghadapi masalah membelajari sesuatu jika bahagian kecil atau keseluruhan diabaikan. 7. Pembelajaran melibatkan perhatian berfokus dan persepsi keliling (peripheral). Pembelajaran dipengaruhi oleh persekitaran, kebudayaan dan iklim. 8. Pelajaran melibatkan proses sedar dan tak sedar. Pelajar memerlukan masa untuk memproses 'apa' dan 'bagaimana' isi pelajarannya. 9. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis ingatan: sistem ingatan ruang (spartial) dan sistem ingatan untuk pembelajaran hafalan. Pengajaran yang terlalu mengutamakan pembelajaran hafalan tidak memajukan pembelajaran ruang dan pembelajaran berasaskan pengalaman boleh menghalang pemahaman murid. 10. Pelajar memahami dan mengingati dengan baik jika fakta dan kemahiran diselitkan dalam ingatan natural dan ruang. Pembelajaran eksperimen adalah paling efektif. 11. Pembelajaran diperkuatkan oleh cabaran dan dibantutkan oleh ancaman. Iklim bilik darjah harus mencabar tetapi tidak mengugut pelajar. 12. Setiap otak adalah unik. Pengajaran mestilah dipelbagaikan agar murid-murid dapat menyatakan kecenderungan masing-masing. Disunting oleh: Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.), Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
 22. 22. Ciri-ciri P&P Konstruktivisme Elizabeth Murphy (197) merumus dan mencantumkan ciri-ciri p&p konstruktivisme berasaskan pendapat Jonassen (1991 & 1994), Wilson & Cole (1991), Paul Ernest (1995), Honebein (1996), dan Vygotsky (1978) untuk menghasilkan senarai berikut: Pelbagai perspektif dan representasi konsep dan isi kandungan didedah dan digalakkan Matlamat dan objektif diperoleh oleh pelajar atau dalam perundinan dengan guru atau sistem Guru memainkan peranan sebagai pembimbing, pemantau, jurulatih, tutor dan pemudahcara Aktiviti, kesempatan, alat dan persekitaran dibekalkan untuk menggalakkan metakognisi, anlisis-, kawalan-, refleksi- dan penyedaran kendiri. Pelajar memainkan peranan utama dalam mengantara dan mengawalkan pembelajaran Situasi pembelajaran, persekitaran, kemahiran, isi kandungan dan tugasan adalah relevan, realistik, autentik dan mewakilkan kompleksiti semula jadi dunia sebenar Sumber-sumber data primer digunakan untuk memastikan ketulenan dan kompleksiti dunia sebenar Pembinaan pengetahuan dan bukan reproduksi fakta diutamakan Proses pengetahuan ini berlaku dalam konteks individu dan melalui rundingan, kolaborasi dan pengalaman sosial. Sikap, kepercayaan dan pembinaan pengetahuan yang lalu diambilkira dalam proses pembinaan pengetahuan semasa Penyelesaian masalah, kemahiran berfikir aras tinggi dan pemahaman mendalam ditegaskan Kesilapan pelajar merupakan peluang untuk memahami pembinaan pengetahuannya yang lalu Penerokaan adalah pendekatan pilihan untuk menggalakkan pelajar mencari pengetahuan secara berdikari dan mengurus pencapaian matlamatnya Pelajar diberi peluang untuk pembelajaran bersifat latihan perantisan; di mana tugasan, kemahiran dan pengetahaun bertambah kompleks. Kompleksiti pengetahuan dicerminkan dalam saling hubungan konsep dan pembelajaran antara disiplin Pembelajaran koperatif dan kolaboratif diketengahkan agar pelajar didedahkan kepada pandangan alternatif Tetangga (scaffolding) digunakan untuk membantu pelajar mencapai di seberang (beyond) had kebolehannya Penilaian adalah autentik dan dianyamkan dengan pengajaran
 23. 23. Perbezaan Instruksi: Behaviorisme, Kognitivisme & Konstruktivisme Aspek Behaviorisme Kognitivisme Konstruktivisme Fokus Pengajaran Berfokuskan pembentukan tingkah laku pelajar Berfokus kepada transmisi proses pemikiran pelajar Berfokuskan pembinaan mental realiti pelajar. Instruksi & Manipulasi Pengajar memanipulasikan perubahan tingkah laku dengan pengukuhan terpilih Pengajar memanipulasikan proses pemikiran pelajar dengan membekalkan model mental yang perlu diikuti oleh pelajar. Pengajar fasilitasikan pemodelan konseptual pelajar. Pengajar mesti memahami struktur kognitif sedia ada pada pelajar dan membekalkan aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk membantu pelajar membina pengetahuannya. Menggunakan konteks dan strategi yang benar serta coaching. Mencipta pelbagai persekitaran untuk pelajar agar ia dapat melatih berfikir dengan berbagai-bagai kaedah. Hasilnya ialah pelajar yang lebih bersedia untuk menangani situasi berbeza-beza. Realiti Yang dipromosikan Realiti pelajar adalah konvergen - semua realitinya dipusatkan kepada satu realiti yang sama. Pengajaran berpusatkan realiti tersebut Realiti pelajar adalah konvergen. Realiti pelajar adalah divergen. Pelajar digalakkan untuk memajukan realiti yang berbeza-beza. Perbezaan Proses Pembelajaran: Behaviourisme, Kognitivisme & Konstruktivisme Aspek Behaviourisme Kognitivisme Konstruktivisme Pengetahuan dan tingkah laku - Apakah kaitannya? Pelajar mengadaptasikan tingkah lakunya kepada kontingensi peristiwa dan objektif. Perubahan tingkahlaku walaupun boleh dikaji tetapi ia hanya merupakan indikator- indikator tentang apa yang Terdapat hubungan antara isyarat dengan tingahlaku tetapi tingkahlaku hanya indikator tak langsung tentang
 24. 24. Pembelajaran merupakan pengukuhan hubungan antara isyarat dan tingkahlaku yang dicorakkan oleh akibat. Proses ini disebut pembentukan (shaping). Dengan latihan yang cukup, hubungan ini bertambah kuat dan masa antara isyarat dan tingkahlaku bertambah singkat. berlaku dalam otak pelajar. keadaan struktur pengetahuan seseorang. Heuristik Suatu jenis pengetahuan tentang pemikiran dan pengetahuan yang memandu strategi yang anda boleh gunakan demi membantu pelajar menyelesaikan masalah. Anda merupakan pengadil sendiri untuk mempertimbangkan keputusan sendiri. Realiti dan Peraturan Pembelajaran berlaku apabila tertubuhnya hubungan yang boleh diramalkan antara sesuatu rangsangan dalam persekitaran, suatu tingkahlaku, dan suatu akibat. Semua orang mempunyai 'sejarah pengukuhan'. 'Sejarah pengukuhan' merupakan keseluruhan pengalaman serta semua hubungan antara rangsang, tingkahlaku dan akibat. Ini akan mempengaruhi tindakan seseorang apabila ia menemui corak rangsangan yang pernah dialami. Contohnya, anda akan mamandu mengikut cara dahulu yang berjaya walaupun ia bukan cara yang terbaik. Realiti dikuatkuasakan secara sosial dan dipersetujui secara universalnya. Pelajar mencerminkan realiti objektif dengan menggunakan realiti luaran sebagai model mental. Contohnya, jika anda dibesarkan di Sandakan, anda akan menerima realiti berasaskan pandangan sosial Sandakan. Ini akan mempengaruhi pandangan anda terhadap semua situasi yang dihadapi. Peraturan melibatkan tindakan. Sekiranya anda melakukan langkah-langkah dengan kerap, prosedur akan menjadi tindakan yang berjalan licin. Pelajar menginterpretasi realiti luaran berasaskan pengalaman individu. Pengetahuan adalah berdasarkan premis bahawa kita membina perspektif dunia kita dengan menggunakan refleksi pengalaman individu. Kita mencipta peraturan sendiri untuk mencari makna tentang pengalaman sendiri. Dengan menyesuaikan model mental kita untuk merangkumi pengalaman baru, kita mengalami proses pembelajaran. Kawalan Pelajar Pelajar mengawal latihan tingkahlaku baru berasaskan rangsangan baru sehingga tingkahlau itu menjadi automatik. Jenis-jenis hubungan antara rangsangan dan tingkahlaku: Hubungan Hubungan mudah antara rangsangan unik dan tingkahlaku membawa akibat tertentu. Contohnya, apabila telefon berdering, anda akan menjawab panggilan. Pelajar memproses simbol dan bergelut dengan pengertian simbol tersebut. Ia berkebolehan membezakan pengetuan konsep dan pengetahuan langkah-langkah prosedur yang terlibat dengan konsep. Pengetahuannya diorganisasikan dalam skemanya. Contohnya, jika seorang ingin bangun ketika jam berdering maka ia perlua mengekalkan pengetahuan tentang konsep 'jam berdering' tetapi mencantumkan konsep ini dengan tindakan bangun. Pengertian atau interpretasi mental tentang 'jam berdering' bertukar kepada 'bangun'. Realiti dikawal secara dalaman. Ini mengizinkan pelajar mengawal apa dan bagaimana ia belajar. Manusia mencipta interpretasi sendiri terhadap realiti objektif berasaskan skemanya. Misalnya, jika seorang menerima 'C' bagi tugasanya, reaksinya mungkin puas hati atau kehampaan, bergantung kepada skemanya. Jika ibu bapanya tidak mementingkan gred maka 'C' boleh dianggap sebagai baik. Skema pelajar telah menganggap bahawa 'C' sebagai memuaskan. Sebaliknya, jika pelajar diasuh oleh ibu bapa yang
 25. 25. Rantaian Hubungan di mana suatu tingkahlaku merupakan rangsangan seterusnya untuk tingkahlaku yang lain. Contohnya, apabila ingin mengingati numbor telefon, seseorang tidak dapat menyebut empat number akhir tanpa menyebut tiga numbor awal. Diskriminasi Ini seolah-olah hubungan tetapi ia melibatkan leibh daripada satu rangsangan yang untuk mencetuskan satu tingkahlaku Contohnya apabila seseorang menjawab telefon, ia bertindak balas terhadap dua rangsangan: 1. Telefon berdering 2.Dia di rumah (bukan di luar). Interpretasi mental yang baru diintegrasikan dalam tindakannya. Mula-mulanya wujud peraturan. Kemudiannya terdapatnya tindakan. Peraturan baru: Apabila jam berdering, bangun. Tindakan baru: Bangun. memandangkan gred kurang daripada 'A' adalah tidak memuaskan maka skema pelajar itu akan mencerminkan perkara itu. Jadi apabila pelajar terima 'C' maka ia berasa dirinya kurang berjaya. RPH Jong, Tasya, Alif dan Ooi RANCANGAN PENGAJARAN Tarikh : 11 April 2012 Masa : 7.45-8.45am Kelas : tahun 2 Merah Jumlah pelajar : 20 Subjek : Sains Topik : memahami haiwan memepunyai keperluan asas untuk hidup Objektif pembelajaran : pada akhir pengajaran, murid-murid akan berupaya mengetahui keperluan asas haiwan merupakan air, udara, dan tempat perlindungan.
 26. 26. Hasil pembelajaran : murid-murid : 1) Mengenal pasti keperluan asas kepada haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan 2) Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan 3) Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan 4) Mengelaskan haiwan dengan mengikut makanan yang dimakan iaitu makanan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan 5) Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang,reban,lubang,atas pokok, kandang,gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu 6) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,penulisan atau lisan. Pengetahuan sebelum pengangajaran : murid-murid mengetahui haiwan memerlukan keperluan asas untuk meneruskan hidup. Kemahiran saintifik : pemerhatian terhadap keperluan asas, mengklasifikasikan jenis keperluan asas haiwan, meramal impak kekurangan salah satu keperluan asas, ,membuat inferen terhadap impak kekurangan salah satu keperluan asas. Kemahiran befikir : perbandingan dan perbezaan, menjana idea. Nilai : menyemaikan minat dan perasaan ingin tahun terhadap alam persekitaran. Bersikap jujur dalam ketepatan dan kesahiran data. Sumber pengajaran dan pembelajaran : Fasa /masa Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran / skills saintifik Catatan Orentasi (5 minit) Semua benda hidup memerlukan keperluan asas untuk meneruskan kehidupan. Guru bertanya tentang binatang kesayangan murid-murid : Apakah binatang kesangan murid-murid ? Teori piaget
 27. 27. Apakah mereka buat setiap hari dan di mana mereka tinggal ? Apakah yang berlaku sekirannya tiada bekalan makanan, air,tempat tinggal dan udara ? Pemerhatian : Guru bertanya : Mengapakah haiwan tersebut tidak boleh hidup ? Murid membuat inferen terhadap persoalan ; Contoh inferen: Murid : kucing tidak hidup kerana tiada air dan makanan. Guru memberitahu keperluan asas haiwan dan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. Mengumpul idea (10 minit) Keempat-empat keperluan asas haiwan tidak dapat kurang antara satunya. murid dibagikan kepada 4 kumpulan dan kertas kerja A dan situasi disenaraikan. Pemerhatian dan ramalan : Murid-murid dikehendaki membincang secara berkumpulan tentang situasi haiwan yang berdasarkan keperluan asas yang diberi. Lembaran A
 28. 28. Penstrukturan Semula idea (15 minit) Setiap haiwan mempunyai tempat tinggal dan makanan yang berbeza. Semua murid diberikan tayangan tentang situasi yang terdapat dalam video dan memastikan ketepatan ramalan mereka. Keputusan direkod dalam ruang pemerhatian dalam kertas kerja A. Pengklasifikasi: Guru dan murid membuat perbincangan tentang aktiviti tadi dan membina konsep bahawa keperluan asas diperlukan oleh haiwan dan membandingkan perbezaan keperluan asas seperti tempat tinggal dan makanan Teori Gagne Mengaplikasikan idea (20) Keperluan asas haiwan adalah air, udara, tempat perlindungan dan makanan. Menyediakan gambar haiwan,tempat tinggal,makanan yang berbeza. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan, murid dikehendaki menguntingkan gambar- gambar tersebut dan melekatnya mengikut keperluan asas masing- masing dalam satu kertas kosong. Teori pemprosesan maklumat
 29. 29. Refleksi (10 minit ) Haiwan memerlukan keperluan asas untuk menruskan kehidupan. Guru membimbing murid untuk membuat refleksi tentang apa yang telah belajar dalam bentuk peta minda. Kertas kerja C Refleksi kendiri : Lembaran A Tandakan (/) untuk haiwan yang boleh hidup dan tandakan (X) untuk haiwan yang tidak akan hidup dengan keperluan asas di bawah. Keperluan asas Ramalan (/)(X) Sebab Pemerhatian Air,udara Udara ,tempat tinggal Air, udara, makanan Udara, makanan, tempat tinggal Udara, makanan, tempat tinggal,air
 30. 30. c)Isikan tempat kosong d bawah dengan perkataan yang sesuai. a) keperluan asas haiwan adalah _______,________,_________ dan ____________. b) Haiwan memerlukan ________ dan ________ untuk mengekal kesihatan dan tumbesaran. c) Haiwan memerlukan ________ untuk melindungi mereka daripada kemalangan, matahari dan hujan. d) Haiwan memerlukan ______ untuk bernafas. e) Contoh tempat perlindungan haiwan adalah ______,__________,__________ dan______. f) Haiwan akan ________jika kurang salah satu keperluan asasnya.
 31. 31. Model Konstructivism 5 Phase Needham Langkah Fasa Sasarkan Kaedah I Orientasi  Murid-murid diberi peluang untuk membuat persediaan mental, fizikal dan motivasi untuk mempelajari topik. Kerja makmal praktikal, penyelesaian masalah, demonstrasi, klip filem, video, keratan akhbar II Pencetusan idea  Murid-murid dirangsang untuk memberikan idea-idea asal mereka terhadap topik melalui ransangan soalan  Guru berusaha mencungkil ada sedia ada dan miskonsepsi murid terhadap topik  Semua idea murid diterima dan dicatatkan disudut tepi papan tulis. Praktikal dalam makmal, perbincangan dalam kumpulan kecil, peta konsep, laporan, buat poster, aktiviti dalam task bertulis III Penyusunan/ Penstrukturan semula idea  Penstrukturan semula idea-idea; ini adalah jantung urutan pengajaran konstruktivis. Ia terdiri daripada beberapa peringkat:  Penjelasan dan pertukaran idea-idea adalah proses membina, menyusun dan memperbaiki idea-idea yang dipegang oleh pelajar sama ada salah, bertentangan, bercanggah dengan idea yang sebenarnya melalui akitiviti yang dijalankan oleh pelajar  Pembinaan idea-idea baru dibuat melalui perbincangan, aktiviti, amali, demonstrasi. Pelajar-pelajar dapat melihat bahawa terdapat pelbagai cara dan mentafsir fenomena atau bukti.  Penilaian idea-idea baru sama ada uji kaji atau dengan pemikiran melalui implikasi mereka. Pelajar perlu cuba untuk memikirkan cara terbaik untuk menguji idea-idea alternatif. Pelajar boleh pada peringkat ini rasa tidak puas hati dengan konsep yang sedia ada mereka, sehingga pelajar sendiri yang memperbaiki idea mereka yang asal. Perbincangan dalam kumpulan kecil atau seluruh kelas, membuat laporan Perbincangan, membaca, input guru, kerja-kerja amali, projek, eksperimen, demonstrasi IV Aplikasi idea Penggunaan Idea, di mana murid- murid diberi peluang untuk menggunakan idea-idea yang dibangunkan mereka dalam pelbagai permohonan dalam situasi yang sama seperti dalam kehidupan seharian, menyelesaikan
 32. 32. situasi, kedua-dua biasa dan baru . masalah, menulis laporan dan lain-lain projek V Refleksi/ Penutup Pelajar diberi peluang untuk memikirkan bagaimana idea mereka telah berubah dengan membuat perbandingan antara pemikiran mereka pada permulaan urutan pelajaran, dan pemikiran mereka pada akhir melalui rumusan akhir. Bertulis daripada jurnal reflektif, refleksi diri, perbincangan kumpulan hasil dan lain-lain pelajaran Dicatat oleh idarmawati di 2:03 PG E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke Facebook RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : 15 Jun 2012 Masa : 8.45 pagi – 9.45 pagi Kelas : Tahun 2 Azam Bilangan Murid : 30 orang Subjek : Sains Topik : Tumbuhan belajaran: Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat memahami keperluan asas tumbuhan ajaran : Pelajar dapat: 1. mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari.
 33. 33. 2. menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Pengetahuan Sedia ada: Pelajar mengetahui pengetahuan tentang konsep pokok merupakan benda hidup. Kemahiran Proses Sains: Memerhati – Murid memerhati keadaan pokok layu dan segar Meramalkan – Murid meramalkan keperluan asas tumbuhan Membuat inferens – Murid membuat inferens terhadap keadaan pokok layu dan segar serta bagaimana tumbuhan dapat hidup di kawasan gurun Mengeksperimen – Murid membuat eksperimen mengkaji keperluan asas tumbuhan Kemahiran Berfikir : Mencirikan – Murid mencirikan keperluan asas tumbuhan Membandingkan dan membezakan – Murid membandingkan keadaan pokok apabila mendapat keperluan asas dan tidak mendapat keperluan asas Menghubungkaitkan – Murid menghubungkaitkan keperluan asas tumbuhan dengan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tiada air Sikap Saintifik dan : Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Nilai Murni Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Sumber Pengajaran : Pokok layu, pokok segar, 2 buah pasu, komik, rumpai air, dan Pembelajaran cawan plastik, 1 botol berisi air, 1 botol berisi minyak, pita salofan, kotak, klip video, gambar pokok kaktus dan lembaran kertas FASA/MASA KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN/KEMAHIRAN SAINTIFIK CATATAN Orientasi (5 min) Tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk terus hidup. Guru menunjukkan pokok layu di dalam pasu A dan pokok segar dalam pasu B. Guru bertanya: 1. Mengapakah pokok di dalam pasu A layu manakala pokok di dalam pasu B kelihatan segar? Jangkaan jawapan: 1. Pokok layu tidak mendapat cukup makanan. 2. Pokok segar mendapat makanan KPS : -Memerhatikan keadaan pokok layu dan segar -Membuat inferens tentang keadaan pokok layu dan segar. Teori Ausubel: -Penyusunan awal dengan
 34. 34. yang mencukupi. Pelajar diberi peluang untuk melihat dan memeriksa pokok di dalam kedua-dua pasu dan membuat inferens. menggunakan contoh realiti sebagai permulaan menerangkan konsep penting dalam keperluan asas tumbuhan. Pencetusan Idea (10 min) Keperluan asas tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari. Pelajar merujuk komik berkisar tentang pengembaraan Si Bawang di dalam buku teks KSSR Dunia Sains & Teknologi Tahun 2. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diminta berbincang mengenai keperluan asas tumbuhan dan menyatakan jawapan mereka di dalam ruang yang disediakan. KPS : - Memerhati gambar di dalam komik Si Bawang -Meramalkan keperluan asas tumbuhan berdasarkan komik Sumber: - Buku teks KSSR Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 m/s 68-69. -Lembaran kerja A Penstrukturan semula idea (30 min) Keperluan asas penting kepada tumbuhan. Tumbuhan akan layu dan mati jika ada keperluan asas yang tidak diperoleh. Setiap kumpulan diberikan rumpai air, cawan plastik, 1 botol berisi air, 1 botol berisi minyak, pita salofan dan kotak. Pelajar diminta menyediakan bahan seperti berikut: BEKAS KETERANGAN A Rumpair dimasukkan ke dalam bekas dan dituangkan air sehingga separuh bekas. B Rumpair dimasukkan ke dalam bekas tanpa air. C Rumpair dimasukkan ke dalam bekas dan dituangkan air sehinga separuh Teori Konstruktivisme: -Pembelajaran berasaskan murid dengan melibatkan murid melakukan eksperimen secara sendiri. KPS : -Membuat eksperimen mengkaji keperluan asas tumbuhan -Memerhatikan perubahan yang berlaku kepada pokok sepanjang
 35. 35. bekas. Sedikit minyak dituang. D Rumpair dimasukkan ke dalam bekas dan dituangkan air sehingga separuh bekas. Kemudian, bekas disimpan di dalam kotak tertutup. Keempat-empat bekas diletakkan di tepi tingkap selama 2 minggu. Data direkodkan di dalam jadual pemerhatian di dalam lembaran kerja B. Guru menayangkan video eksperimen terhadap rumpair yang telah dilakukan oleh guru terlebih dahulu menggunakan klip video. Klip video memaparkan perubahan yang berlaku kepada tumbuhan setiap saat sepanjang 2 minggu. Guru dan pelajar berbincang perubahan yang berlaku kepada rumpair berdasarkan klip video kemudian membentuk konsep keperluan asas tumbuhan serta kepentingannya. Pelajar dikehendaki menjawab soalan di dalam Lembaran Kerja C. guru menayangkan video KB: -Membuat perbandingan dan perbezaan keadaan pokok apabila mendapat keperluan asas yang mencukupi dan pokok tidak mendapat keperluan asas mencukupi Nilai Murni: - Jujur dalam merekod data. Sumber: - Lembaran kerja B - Lembaran Kerja C -Klip video - Rumpai air, cawan plastik, 1 botol berisi air, 1 botol berisi minyak, pita salofan dan kotak. Catatan: -Keputusan ekperimen diperoleh selepas 2 minggu Aplikasi idea (10 min) Adaptasi pokok yang hidup di kawasan kering dan tiada air. Contoh: Gurun Gurun merupakan kawasan tiada air. Guru bertanya: 1. Ada atau tidak pokok di kawasan gurun? 2. Jika ada, mengapa pokok itu boleh terus hidup? Teori Gagne: - Pembelajaran bermula daripada mudah kepada sukar. KPS: - Membuat
 36. 36. Jangkaan jawapan: 1. Tiada pokok hidup. 2. Sebab tiada air jadi pokok akan mati. Guru menunjukkan gambar contoh pokok yang hidup di kawasan gurun dan menerangkan ciri-ciri pokok tersebut. Contoh: Pokok kaktus mempunyai duri yang banyak. Duri pada pokok kaktus boleh menyimpan air. inferens mengapa terdapat tumbuhan yang dapat hidup di kawasan gurun KB: -Menghubungkait antara keperluan asas tumbuhan dan ciri-ciri tumbuhan hidup di kawasan gurun Refleksi (5 min) Air, udara dan cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk terus hidup. Guru bertanya: 1. Fikirkan kenapa kamu membuat eksperimen pada hari ini? 2. Di rumah kamu ada pokok atau tidak? Jika ada boleh atau pun tidak kamu memijak sesuka hati kamu? Jangkaan jawapan: 1. Supaya kami dapat tahu bahawa pokok memerlukan air,udara dan cahaya matahari untuk hidup. 2. Tidak boleh pijak sesuka hati sebab pokok benda hidup. Nanti pokok akan mati. Guru membimbing apa yang pelajar telah mempelajari dengan menggunakan peta minda. Teori pemprosesan maklumat: -menggunakan peta minda bagi mengukuhkan maklumat supaya dapat memasuki ingatan jangka panjang Nilai murni: - Cinta akan alam sekitar Sumber: - Lembaran Kerja D LEMBARAN KERJA B BEKAS A: BEKAS B:
 37. 37. HARI PEMERHATIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BEKAS C: BEKAS D: HARI PEMERHATIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rancangan Pengajaran Harian HARI PEMERHATIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 HARI PEMERHATIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 38. 38. (Lima Fasa Konstruktivism Needham) Tarikh : 26 Mac 2011 Masa : 7.45 – 8.45 am Kelas : 2 Baiduri Bilangan pelajar : 30 Mata pelajaran : Sains Topik : Haiwan Objektif pembelajaran : Di akhir pembelajaran murid akan dapat memahami tumbesaran haiwan Hasil pembelajaran : murid boleh: 1. Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. 2. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Pengetahuan sedia ada : murid mengetahui bahawa haiwan membiak melalui bertelur dan melahirkan anak. aintifik : memerhati haiwan dengan menggunakan deria penglihatan, sentuhan dan pendengaran, mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan, membuat jangkaan jenis pembiakan haiwan, membuat inferens terhadap jangkaan yang dibuat. Kemahiran berfikir : membanding beza ciri-ciri haiwan yang bertelur dan melahirkan anak, menjana idea ketika sesi soal jawab. Nilai murni 1) Memupuk sifat mencintai dan menghargai alam sekitar. 2) Bersyukur kepada Tuhan. 3) Memupuk kasih sayang kepada keluarga. 4) Memupuk kreativiti murid. Sumber pengajaran dan pembelajaran : beberapa keping gambar haiwan dari persembahan PowerPoint, gunting, gam, kertas, perembahan PowerPoint Fasa/ masa Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran/ kemahiran saintifk Catatan
 39. 39. Orientasi (10 min) Haiwan melakukan proses pembiakan Guru menunjukkan gambar animasi haiwan yang melahirkan anak dan bertelur menggunakan persembahan PowerPoint. Semasa guru menunjukkan animasi tersebut, guru bertanya: Apakah haiwan yang terdapat dalam animasi tersebut? Murid diberikan peluang untuk menonton kembali animasi dari persembahan PowerPoint secara berulang kali. Animasi haiwan menunjukkan beberapa haiwan bersama anaknya. Pencetusan idea (10 min) Terdapat haiwan yang membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada lima orang. Guru memberikan banyak gambar haiwan. Murid menjawab lembaran kerja A yang diberikan dengan mengelaskan gambar haiwan tersebut mengikut cara pembiakan. Memerhati dan membuat jangkaan Murid berbincang di dalam kumpulan sama ada gambar haiwan yang diberikan itu bertelur atau melahirkan anak, dan seterusnya menyatakan Lembaran kerja A
 40. 40. jawapan mereka dalam ruangan jangkaan dan sebab. Penstrukturan semula idea (20 min) Banding beza haiwan yang membiak melaui bertelur dan melahirkan anak. Guru menunjukkan kepada murid video pendek mengenai pembiakan haiwan yang lebih teliti. Murid dikehendaki mengaitkan jangkaan mereka dengan video yang ditunjukkan. Jawapan mereka direkodkan pada kolum pemerhatian di dalam lembaran kerja A. Pengelasan Guru dan murid membincangkan hasil dapatan mereka. Dalam sesi ini, guru akan menyoal murid, dan murid akan menjawab soalan yang diberikan yang menunjukkan bahawa mereka faham akan tajuk yang dibincangkan. Pendekatan Konstruktivism : Keutamaan pembelajaran adalah ditumpukan kepada hasil perolehan di dalam bidang konstruktivism Pengaplikasian idea (15 minit) Menaakul kepentingan pembiakan kepada haiwan Guru bertanyakan kepada murid nama haiwan yang telah pupus atau yang diancam kepupusan. Membuat jangkaan Guru juga akan bertanyakan kepada murid apakah yang akan terjadi sekiranya haiwan tidak membiak. Murid berbincang dalam kumpulan dalam Pendekatan konstruktivism : Model yang paling sesuai digunakan ialah pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif
 41. 41. menjawab persoalan guru. Refleksi (5 minit) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Guru memberikan tunjuk ajar kepada pelajar untuk membina peta minda berdasarkan apa yang telah dipelajari. Murid diekehendaki menceritakan semula setiap apa yang dipelajari sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Peta minda yang digunakan ialah jenis tulang ikan yang hanya mempunyai dua kolum iaitu kolum untuk senarai haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahirkan anak. Lembaran kerja B. LEMBARAN KERJA A Tandakan (/) pada kolum yang sesuai sama ada haiwan di bawah bertelur atau melahirkan anak. HAIWAN JANGKAAN INFERENS PEMERHATIAN BERTELUR MELAHIRKAN ANAK AYAM KUCING LEMBU PENYU GAJAH BURUNG PIPIT ULAR KATAK TUPAI CICAK
 42. 42. Tarikh : 30 March 2012 Masa : 7.45 -8.45 a.m. Kelas : Darjah 2 Merah Bilangan murid: 35 Subjek : Sains Topik : Pergerakan haiwan Objektif pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran, murid mampu menyatakan pergerakan haiwan. Hasil pembelajaran : Murid : 1. Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengensot, merayap, berlari dan melompat. 2. Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat. Pengetahuan sedia ada : Murid-murid mempunyai pengetahuan tentang konsep haiwan dan rupa bentuk haiwan. Kemahiran Saintifik : Memerhati- Murid memerhati cara haiwan bergerak Mengelaskan-Murid mengelaskan haiwan mengikut cara pergerakan Meramal – Murid meramal cara pergerakan bagi ketam Kemahiran Berfikir : Membanding dan membeza – Murid membandingkan cara pergerakan setiap haiwan Menghasilkan idea - Murid mendapatkan idea bahawa haiwan yang berlainan jenis menjalankan pergerakan yang berlainan Sikap saintifik dan nilai murni : Menunjukkan minat dan sikap ingin tahu terhadap alam sekitar. Nilai sayang menyayangi
 43. 43. terutamanya terhadap haiwan. Sumber pembelajaran dan pengajaran: Video klip, lembaran kertas Fasa / Masa Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Catatan Orientasi (5minit) -Kanggaru bergerak dengan melompat -Kuda bergerak dengan berjalan -burung bergerak dengan terbang -ikan bergerak dengan berenang Murid ditunjukkan video mengenai cara pergerakan bagi beberapa jenis haiwan (kanggaru, kuda, burung dan ikan) 2. Murid diminta memberikan perhatian penuh semasa video ditayangkan. KPS: Memerhati- pergerakan jenis haiwan dalam video klip Sumber p&p: video(TMK) Teori Ausubel: Penyusunan awal dengan menggunakan video sebagai permulaan yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep penting dalam keseluruhan pelajaran. Pencetus-an idea (10 minit) -Lembaran kertas yang mempunyai pelbagai pergerakan haiwan dan murid dikehendaki untuk padankannya - Soalan yang dikemukan 1)Murid diberikan satu lembaran kerja 2)Murid diberikan beberapa soalan Contohnya -haiwan apa yg kamu lihat/ dalam video KPS: Meramal- cara pergerakan haiwan dalam lembaran kertas Memerhati – haiwan- haiwan yang terdapat dalam video KB: membanding dan
 44. 44. bertujuan untuk mengenal pasti sama ada murid mempunyai perspektif yang salah tentang pergerakan -bagaimana burung bergerak? -bandingkan cara burung dan kuda bergerak? membezakan – murid diberikan soalan untuk membuat perbandingan pergerakan burung dengan kuda. Sumber: lembaran kertas, video klip Penstrukturan semula idea (30 minit) -Menunjukkan gambar-gambar tentang pergerakan haiwan-haiwan seperti kuda, burung dan ikan. - Murid menyatakan pergerakan haiwan- haiwan - kuda berlari - burung terbang - kanggaru melompat -Murid diberikan gambar-gambar seperti ikan, kanggaru yang sedang menjalankan proses pergerakan -Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan -setiap kumpulan dikehendaki untuk membuat peranan menjalankan pergerakan sejenis haiwan di depan kelas. Contohnya kanggaru, burung dan ikan -cikgu membuat demonstrasi sekiranya murid- murid berbuat salah Pendekatan Konstruktivisme: pembelajaran berasaskan murid dengan menyuruh murid memainkan peranan haiwan Teori pembelajaran Bruner: menekankan pembelajaran hasil daripada interaksi murid dengan murid dan interaksi antara guru dengan murid. Cthnya guru menunjukkan demontrasi apabila mendapati murid membuat salah. KPS:Memerhati- proses pergerakan yang dijalankan oleh haiwan melalui gambar dan mengelaskan- cara pergerakan haiwan KB: membanding dan membezakan- murid membandingkan pergerakan haiwan yang ditunjukkan oleh rakan mereka Aplikasi Idea (10 minit) .Mengetahui bahawa pelbagai haiwan bergerak dengan cara pergerakan yang sama. Dalam kumpulan, murid-murid dikehendaki berfikir: Apa lagi haiwan yang bergerak dengan terbang? Teori Jean Piaget: Asimilasi – menambah maklumat baru tentang haiwan lain yang menggunakan pergerakan yang
 45. 45. Soalan yang rumit :Pergerakan yang unik contohnya seperti sotong dan ketam Apa lagi haiwan yang bergerak dengan berjalan? Setelah mereka mempunyai pengetahuan tentang pergerakan asas, guru memberikan soalan yang mencabar minda murid. Bagaimanakah sotong menjalankan pergerakan? Bagaimanakah ketam menjalankan pergerakan mereka? Murid-murid sedar bahawa terdapatnya haiwan yang bergerak dengan cara yang lebih istimewa sama KPS: Meramal-murid diberikan peluang untuk meramalkan pergerakan ketam Teori pembelajaran Gagne: sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah atau peringkat asas kepada yang rumit. Pelajar memahami pergerakan asas haiwan seperti terbang, berjalan. Selepas itu didedahkan dengan pergerakan sotong. KB:menghasilkan idea bahawa haiwan yang berlainan bergerak dengan cara yang berlainan Sikap Saintifik: murid mula mempunyai semangat ingin tahu dengan pergerakan haiwan yang unik Refleksi (5 minit) Melakukan semula atau mempraktiskan balik apa yang dilakukan semasa di penstrukturan semula idea untuk mengukuhkan kefahaman murid tentang pergerakan. Menerapkan nilai- nilai murni melalui persoalan. Cikgu menyuruh murid-murid untuk memainkan peranan haiwan yang tadi mereka lakukan supaya mereka dapat mengingat dengan lebih jelas. Menerapkan nilai cinta kepada haiwan dengan mempersoalkan murid tentang apa yang akan berlaku pada kuda sekiranya kaki kuda telah dipotong? Teori pemprosesan maklumat: Bagi mengelakan murid melupakan apa yang dipelajari, melakukan /mempraktiskan sekali lagi simulasi untuk mengukuhkan ingatan supaya informasi ini dapat memasuki ingatan jangka panjang Nilai murni: Cinta akan alam sekitar
 46. 46. Contoh Rancangan Pengajaran / Model Konstruktivisme Kreativiti Terarah

×