Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novembar

6,855 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Novembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 45. Меримо своје знање вежбање фр.инд. м.д.т. уџбенички комплет 1.2.4. 46. Хајде да се чудимо- г.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 47. Смешно чудо- народне шаљиве песме обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.3. 48. Ја сам чудо видео – народне шаљиве песме утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.3. 49. Бум-бар, де-ли-пар – слог обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.3. 50. Вук Стефановић Караџић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 51. Биберче – народна бајка обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 2.5.4 3.2.7. 52. Биберче – народна бајка обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 2.5.4 3.2.7. 53. Заповедне реченице обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 1.4.3. 1.3.3 54 Заповедне реченице утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3. 1.3.3
  2. 2. 55. Самогласници и сугласници обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 56. Зелене мисли – из књиге ,,Како деца могу спасити земљу” обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 57. Чудни изуми-г.п.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 58. Властите и заједничке именице – велико слово(географски називи) обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.3.4. 59. Царево ново одело – Х.К.Андерсен обрада фр.инд. м.д.т лектира 1.5.3. 1.2.1. 3.5.1. 60. Царево ново одело – Х.К.Андерсен утврђивање фр.инд. м.д.т лектира 1.5.3. 1.2.1. 61. Велико слово у географским називима вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 1.3.4. 62. Болесник на три спрата – Бранко Ћопић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 2.5.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест-метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у parovima СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности(потврдне и одричне) 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.3.4.употребљава велико слово приликом писања личних имена,назива места,назива школе СРЕДЊИ НИВО 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 2.5.3.препознаје риму ,стих и строфу у римској песми 2.5.4.одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова НАПРЕДНИ НИВО 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст 3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту

×