Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globalni plan FV

5,529 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Globalni plan FV

  1. 1. ОШ »КРАЉ ПЕТАР I« Ул.Војводе Путника бр.1 Тел.:290 004 Факс:290 005 E-mail: kraljpetar@bankerinter.net ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: Физичко васпитање школска:2015/2016. Разред: I I Наставна тема Циљеви и задаци предмета Тип часа Начин остваривања наставних садржаја обрада утврђ. укупно I Ходање и трчање интегрални развој личности ученика , развој моторичких способности . задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром формирање и овладавање елементарним облицима кретања стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 15 5 20 Ученици ће овладати природним и изведеним елементарним кретњама у различитим условима извођења. II Скакање и прескакање задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 10 7 17 Организовати игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања.
  2. 2. III Вежбе упором рукама развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 7 4 11 У простору за вежбање кроз вежбе и игру ученици ће развијати манипулативне спретности IV Бацање и хватање задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром ; развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге ; стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања 10 7 17 У условима које намећу игра и такмичење ученици ће вежбати спретност и снагу мишића код бацања и хватања. V Вешања и пењања задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром ; развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге ; стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања 6 3 9 Ученици ће на одговарајућим справама развијати покретљивост и спретност VI Вежбе на тлу стварање претпоставки за правилно држање тела , јачање здравља и развијање хигијенских навика развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 6 3 9 Организовати мале полигоне игре са вежбама на тлу и одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. VII Вежбе равнотеже стварање претпоставки за правилно 4 2 6 Ученици ће кроз вежбе и игре
  3. 3. држање тела , јачање здравља и развијање хигијенских навика развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад развијати координацију, равнотежу и сналажљивост у простору. VIII Вежбе реквизитима стварање претпоставки за правилно држање тела , јачање здравља и развијање хигијенских навика развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 4 3 7 Ученици ће користити палице,обруче,вијаче,чуњеве и коцке код вежби обликовања,трчања. IX Ритмичке вежбе и народни плесови стицање и примена знања умења и навика у свакодневном животу стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 8 4 12 Уз одговарајућу музичку пратњу подстицати дечје кретно стваралаштво. Укупно 70 38 108

×