Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

April

5,318 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

April

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 78. Ходање и трчање по шведској клупи обрада Ф, И М,Д,ДМ клупа 79. Пењање по водоравним моткама и преко справа и слободна игра реквизитима обрада Ф, И М,Д,ДМ мотке, вијаче, обручи 80. Савладавање препрека различитим облицима кретања обрада Ф, И М,Д,ДМ мотке, вијаче 81. Дечија народна игра „ Ја посејах лубенице“ обрада Ф, И М,Д,ДМ CD 82. Елементарне игре са скакањем обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 83. Дечија народна игра „ Ја посејах лубенице“ вежбање Ф, И М,Д,ДМ CD 84. Савладавање препрека различитим облицима кретања вежбање Ф, И М,Д,ДМ разни реквизити
  2. 2. 85. Дечије народне игре научене у првом и другом разреду утврђивање Ф, И М,Д,ДМ CD 86. Трим- трчање у природи вежбање Ф, И М,Д,ДМ 87. Прескакање кратке вијаче у месту обрада Ф, И,П М,Д,ДМ вијаче 88. Трчање у природи на разне начине вежбање Ф, И М,Д,ДМ 89. Прескакање кратке вијаче у месту обрада Ф, И,П М,Д,ДМ вијаче Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×