Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICD 10

2,678 views

Published on

เรียนรู้ ICD 10 เบื้องต้น หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ

Published in: Education
 • Being in recovery can be very stressful, when there is difficulty, you can come on here, post how you feel, or read the stories of other people that have gone through exactly the same thing and get tips & drive to push through. It also keeps you on track with recovery so you dont get overwhelmed or feel alone. There are others going through the same thing and feeling the same way ◆◆◆ http://t.cn/A6Pq6ilz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Linda Allen - certified nutritionist and former yeast infection sufferer teaches you her candida freedom step by step success system jam-packed with a valuable information on how to naturally and permanently eliminate your yeast infection from the ROOT and achieve LASTING freedom from candida related symptoms. ➤➤ https://tinyurl.com/y3flbeje
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ICD 10

 1. 1. ICD 10 ( season -1) สุทธิลักษณ์ แก้วบุญเรือน
 2. 2. International statistical classification of Diseases And Related Health Problem 10 Revision บัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่10 เป็นระบบการใช้รหัสแทนการเรียกชื่อโรค จัดหมวด หมู่โรคในกลุ่มเดียวกันให้อยู่ในรหัสใกล้เคียงกัน ความหมาย
 3. 3. เหตุผลและประโยชน์ • เป็นระบบการจัดหมวดหมู่ของความเจ็บป่วย(โรค,การบาดเจ็บ) รวมทั้ง ปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยกาหนดรหัสแทนการเรียกชื่อโรค • ใช้ในการรวบรวมข้อมูลความเจ็บป่วย เพื่อประโยชน์ทางระบาดวิทยา และการบริหารด้านสุขภาพ • เป็นภาษากลางในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล • สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล จังหวัด และประเทศได้ • การจ่ายค่าตอบแทนจาก Third party (ประกัน, สปสช ,ประกันสังคม)
 4. 4. ลักษณะของรหัส • เป็นรหัสตัวอักษร ผสม ตัวเลข ( AlphaNumeric) • นาหน้าด้วย A Z • ความยาว 3 – 5 หลัก • ระหว่างหลักที่ 3และ 4 คั่นด้วยจุด A00.0 : Cholera due to Vibrio cholerare 01, biovar cholerae Classical cholera
 5. 5. ICD-10,ICD-10-TM • ICD – 10 เป็นระบบที่จัดทาโดย WHO • ICD-10-TM ( ICD – 10 Thai Modification) จัดทา โดยประเทศไทยเนื่องจากรหัส ของ WHO ไม่ครอบคลุมโรค บางโรคในประเทศไทย
 6. 6. คู่มือICD- 10 • Volume 1 A,B : ตอนที่ 1 สารบัญ คานา คาอธิบายรหัส 3 ตัว อักษร : ตอนที่ 2 คาอธิบายรหัสโรคตามที่กาหนดไว้ : ตอนที่ 3 รหัสลักษณะเนื้องอก ตัวอย่าง ตาราง • Volume 2 Instuction manual (ไม่ค่อยได้ใช้ จะใช้ Volume 5 ของ ICD- 10-TM: Thai standard coding guideline ) • Volume 3 : Section 1 - ดรรชนีค้นหาโรคทั่วไป : Section 2 ดรรชนีค้นหารหัสสาเหตุภายนอก ของการบาดเจ็บ : Section 3 - ตารางยาและสารเคมี • ICD - 9 – CM รหัสการผ่าตัดและหัตถการ • ประกอบด้วยตัวอักษรผสมตัวเลขมีตั้งแต่ 3 – 5 ตัว A09,J18.9,M00.91
 7. 7. ICD – 10 TM (ICD – 10 Thai Modification) • เป็นระบบรหัสมาตรฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับ อนุญาตจากองค์การอนามัยโลกให้แก้ไขเพิ่มเติมรหัส จาก ICD – 10 เดิมให้ครอบคลุมกว้างขวางกว่าเดิมและ ให้เหมาะสมกับการใช้งานสาหรับประเทศไทย
 8. 8. คู่มือของ ICD-10-TM • Volume 1 : Tabular list • Volume 2 : Alphabetic Index • Volume 3 : Tabular list for Procedure • Volume 4 : Alphabetic Index for Procedure • Volume 5 : Thai standard coding guideline • ประกอบด้วยตัวอักษรผสมตัวเลขมีตั้งแต่ 3 – 6 ตัว A09,J18.9,M00.91
 9. 9. DRG • ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยในที่มีการใช้ทรัพยากรใน การรักษาพยาบาลใกล้เคียงกับคนไข้ในกลุ่ม เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการกาหนดจ่ายเงินจาก Third party
 10. 10. สิ่งที่ใช้ในการกาหนด DRG 1. Principle Diagnosis 2. Comorbidity 3. Complication 4. Operation 5. Age 6. Length of Stay ( LOS ) 7. Discharge Status 8. Discharge Type
 11. 11. Principle diagnosis Comorbidity Complication Operation Age LOS Discharge status Discharge type DRGGrouper
 12. 12. ปัญหาที่ทาให้ได้ค่าผิดพลาด • 1. ข้อมูลการวินิจฉัยไม่ชัดเจน • 2. การสรุป Principle Diagnosis ผิดหลักการ • 3. สรุปหน้าป้ายไม่ครบเช่นขาด CC • 4. โรคหลักไม่สัมพันธ์กับการผ่าตัด • 5. ลงอายุผิด • 6.ใส่เพศผิด
 13. 13. ดูความสมเหตุสมผลในการ วินิจฉัยโรค และการลงรหัสโรค
 14. 14. ข้อควรระวังในการให้รหัส • ต้องให้รหัสตามการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น • ไม่สามารถนาผลการตรวจเลือดหรือวินิจฉัยอื่นที่ไม่ใช่คาวินิจฉัย ของแพทย์มาตีความเป็นรหัสโรคโดยพลการ • หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อมูลที่สามารถจะทาให้การลงรหัสโรคมี ความละเอียดหรือถูกต้องมากขึ้นต้องปรึกษาแพทย์พิจารณาและ เปลี่ยนคาวินิจฉัยก่อนการลงรหัส • ในการให้รหัสผู้ให้รหัสต้องตรวจสอบเรื่องอายุ,การตั้งครรภ์,การ คลอด,ทารกแรกคลอดผู้ป่วยHIV,มะเร็ง เพราะจะมีการให้รหัส โรคที่แตกต่างจากหลักการอื่น
 15. 15. การให้รหัสต้องมีหลักฐานสนับสนุน • คาวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์ • รายงานผลการตรวจทางรังสีโดยรังสีแพทย์ • ผลการตรวจ EKG ที่อ่านโดยแพทย์โรคหัวใจ • ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาโดยพยาธิแพทย์ • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แพทย์ไม่ได้แปลผลเป็นคา วินิจฉัย โดยการนาหลักฐานเหล่านี้มาใช้ได้เพื่อให้ได้รหัสที่มีความจาเพาะสูงแต่ ต้องสอดคล้องกับคาวินิจฉัยของแพทย์หากแพทย์เขียนคาวินิจฉัยไม่ ละเอียดต้องให้แพทย์ปรับเปลี่ยนคาวินิจฉัยให้ละเอียดจึงจะให้รหัสโรคได้ เนื่องจากผู้ให้รหัสไม่สามารถเปลี่ยนคาวินิจฉัยของแพทย์ได้
 16. 16. คาที่ต้องรู้ • การวินิจฉัยหลัก ( Principle Diagnosis) • การวินิจฉัยร่วม ( Comorbidity) • โรคแทรก ( Complication) • การวินิจฉัยอย่างอื่น ( (Other) • กลไกการบาดเจ็บหรือการได้รับสารพิษ( External Cause)
 17. 17. การวินิจฉัยหลัก ( Principle Diagnosis) • เป็นโรคที่ทาให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล • มีได้เพียงโรคเดียว • เป็นโรคที่แพทย์บันทึกไว้เป็น Diagnosis • ถ้ามีหลายโรคและรักษาพร้อมกันให้เลือกโรคที่รุนแรงที่สุด, ค่าใช้จ่ายสูงสุด • ต้องเป็นโรคที่แพทย์ให้การวินิจฉัยเท่านั้นไม่สามารถนาผลการ ตรวจต่างๆมาให้รหัสเองได้ยกเว้นได้นาเวชระเบียนให้แพทย์ ทบทวนเพื่อปรับการให้คาวินิจฉัย
 18. 18. การวินิจฉัยร่วม ( Comorbidity) • เป็นโรคที่ปรากฏร่วมกับโรคหลักและมีความรุนแรงของโรคมาก พอที่จะทาให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงหรือต้องมีการรักษาเพิ่มเติม • ต้องเกิดก่อนหรือพร้อมกับโรคหลักไม่ใช่โรคแทรกที่เกิดขึ้น ภายหลัง • มีความรุนแรงมากพอที่ทาให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค แทรก เสียชีวิต ,พิการ,ค่ารักษาสูงขึ้น • มักเป็นโรคเรื้อรัง • มีได้มากกว่า 1 โรค
 19. 19. โรคแทรก ( Complication) • เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว • มีความรุนแรงมากพอที่ทาให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต , พิการหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น • อาจมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลักหรือไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้ • บันทึกได้มากกว่า 1 โรค
 20. 20. การวินิจฉัยอย่างอื่น (Other) • เป็นโรคเล็กน้อยหรือไม่มีความรุนแรงมากพอที่จะทาให้ผู้ป่วยมี ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก,เสียชีวิต,พิการระหว่างรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาล • เป็นโรคที่อาจเกิดก่อน,พร้อมกัน,หรือหลังจากเข้ารับการรักษา แล้วก็ได้ • บันทึกได้มากกว่า 1 โรค • อาจมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลักหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้
 21. 21. กลไกการบาดเจ็บหรือการได้รับสารพิษ ( External Cause ) • เป็นข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ • บอกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุ,ถูกทาร้าย,ทาร้ายตนเอง,ฆ่าตัว ตาย • บอกได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้ป่วยทากิจกรรมอะไร,เกิดบริเวณ ที่ใด • สามารถค้นหาจากเวชระเบียนได้
 22. 22. คาศัพท์และสัญลักษณ์ที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงรหัส † ,* AND
 23. 23. • NEC คาเตือนว่าอาจมีรหัสโรคที่ดีกว่านี้ • See ให้เปลี่ยนคาหลักที่ใช้เป็นคาอื่น • See also ควรค้นหาจากคาอื่นด้วย • See condition คาที่ใช้ค้นหาเป็นคาขยายไม่ใช่คาหลัก • ( ) คาที่ตามด้วยคาอื่น ๆ ภายในวงเล็บ • † ,* เครื่องหมายกากับรหัสโรคมีความหมายกฎการใช้ระบบรหัสคู่ † สาเหตุของโรค * ตาแหน่งที่เกิดโรค สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่ม 3
 24. 24. สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่ม 1 • [ ] มีคาอื่นที่ใช้แทนกันได้ • NOS การไม่ได้ระบุให้จาเพาะเป็นรหัสกากวม • AND หมายถึง และ , หรือ ก็ได้ เช่น A 18.0 Tuberculosis of bones and joint • .- แปลว่ารหัสไม่สมบูรณ์ต้องหารหัสย่อยมาใส่ เพิ่มเติม
 25. 25. การใส่รหัส •ต้องใช้ทั้ง 2 เล่ม โดยเปิดหาจากเล่ม 3 แล้วตรวจสอบกับเล่ม 1 เสมอ
 26. 26. การให้รหัสโรค • 1. แปลงคาย่อให้เป็นคาเต็ม • 2.เลือกคา - คาหลัก - คาขยาย ขึ้นต้นด้วย ( - ) • 3. ค้นหารหัส • 4. ลงรหัส • 5. เลือกรหัสโรค
 27. 27. กฎการให้รหัส •1.กฎการให้รหัสโดยละเอียด •2.กฎการใช้รหัสคู่ •3.กฎการเลือกรหัสโรคหลัก
 28. 28. รหัสที่ห้ามใช้เป็นรหัสโรคหลัก 1. รหัสที่ห้ามใช้เป็นรหัสหลักทุกกรณี – รหัสดอกจันทั้งหมด – รหัสเสริมบอกชื่อเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติด เชื้อ( B95-B97) – รหัสสาเหตุของการบาดเจ็บ 2.รหัสที่ห้ามเป็นโรคหลักบางกรณี - รหัสวิธีการคลอด (O80 - O84 ) - รหัสลักษณะอัมพาต ( G81 - G83 )
 29. 29. การให้รหัสผู้บาดเจ็บ • ตัองให้รหัสแสดงลักษณะการบาดเจ็บให้ครบทุกตาแหน่งและอวัยวะรหัสที่ให้ มักจะเป็น S ให้ระวังเวลาแพทย์เขียน Multiple injury ซึ่งอาจทาให้ได้ รหัส T00-T07,T08-T14 ซึ่งเป็นรหัสที่คุณภาพต่า • ต้องมีสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ – Accident ใช้เป็นคาตั้งต้นในอุบัติเหตุทุกประเภท – Assault ใช้เป็นคาตั้งต้นในถูกทาร้าย,ฆ่า – Contact ใช้เป็นคาตั้งต้นใน ถูกบาด,กระทบ
 30. 30. ซึ่งสาเหตุการบาดเจ็บ จะหาได้แค่ 3 ตาแหน่ง - ตาแหน่งที่ 4 ของอุบัติเหตุจะระบุว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่,ผู้โดยสารและเป็น จากการจราจรหรือไม่ V00-V99 - ตาแหน่งที่ 4 ของเหตุการณ์อย่างอื่นจะบอกสถานที่ว่าเหตุเกิดที่ใด - ตาแหน่งที่ 5 จะเป็นรหัสกิจกรรมที่ผู้ป่วยกาลังทาขณะเกิดเหตุ การให้รหัสผู้บาดเจ็บ
 31. 31. ตัวอย่าง • ผู้ป่วยเดินข้ามถนนจะไปทางานถูกรถบรรทุกชน มี rupture spleen ,fracture pelvisและ scalp laceration ถือเป็นการบาดเจ็บ หลายตาแหน่งหลายลักษณะแต่สามารถระบุได้ว่าตาแหน่งใดรุนแรงที่สุด – โรคหลัก S36.00 Injury of spleen – โรครอง S32.80 fracture pelvis unspecified S01.1 Openwound of scalp – External cause V03.12: Pedestrian injuryed in collosion with car, pick-up truck or van in traffic accident while working for incom
 32. 32. รหัสโรคหลายตาแหน่ง • มีหลายตาแหน่ง / หลายแบบมีความรุนแรงเท่ากัน ให้ใช้รหัสโรคหลาย ตาแหน่งหลายแบบเป็น รหัสโรคหลักและให้รหัสรายละเอียดของโรค แต่ละตาแหน่งแต่ละแบบเป็น การวินิจฉัยร่วม เช่น ผู้ป่วยติเชื้อ HIV มา 6 ปีครั้งนี้มารักษาอาการไข้ตรวจพบ Pulmonary TB,Oral candidiasisและMycoplasma pneumonia แพทย์ให้การักษาโรค แทรกทุกโรคเท่ากัน โรคหลัก B 20.7 HIV disease resulting in multiple infections โรคร่วม A16.2 Pulmonary tuberculosis B37.09 Cadidial stomatitis,unspecfied J15.7 Pneumonia due to Mycoplasm pneumonia
 33. 33. การรักษาความพิการที่ยังเหลืออยู่ • ผู้ป่วยที่มีความพิการจากโรคและมารับการรักษาต้องให้รหัสความพิการด้วย ผู้ป่วยมีอาการ Spastic hemiplegia จาก CVA เมื่อ 1 ปีก่อนแพทย์วินิจฉัยว่า Old CVA ถูกส่งต่อมาทากายภาพบาบัด โรคหลัก G81.1 Splastic hemiplegia โรครอง I69.8 Sequelae of cerebrovascular disease • มารักษาโรคอื่นเป็นหลักแต่คนไข้มี sequelae ผู้ป่วยมารักษา Bed sore ประวัติเดิมโดนรถชนกระดูกสันหลังหักเป็นอัมพาตท่อนล่าง โรคหลัก L89 Decubitus โรครอง T91.3 sequelae of injury of spinal cord External cause Y85.0 sequelae of motor-vehicle accident
 34. 34. การให้รหัสหลังผ่าตัด • ผ่าตัดเสร็จอยู่ในระยะพักฟื้น (Z47-Z48) • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดAppendectomy หลังD/C ผู้ป่วยมาตรวตที่ OPD ตามแพทย์นัดมาตัดไหม แพทย์ Diag S/P Appendectomy รหัสหลัก : Z48.0 Attension to surgical dressing and sutures • Z47.- Other orthopaedic follow – up care • Z54.-มักใช้ในกรณีรับย้ายจากโรงพยาบาลอื่นหลังการผ่าตัด,หลังการ รักษาอื่นเช่นฉายแสง
 35. 35. กรณีเคยผ่าตัดมานานแล้วแต่โรคเดิมไม่หายมีอาการต่อเนื่อง • ผู้ป่วย Lumbar Stenosis ได้รับการทา Laminectomy ไปแล้ว 8 เดือน ครั้งนี้มาด้วยอาการปวดหลังเหมือนก่อนผ่าตัดแต่ตรวจ ไม่พบความผิดปกติ แพทย์Diag Low back pain S/P Laminectomy โรคหลัก M54.5 Low back pain โรคร่วม M96.1 Postlaminectomy syndrome
 36. 36. เคยผ่าตัดแล้วโรคเดิมหายแต่มาด้วยโรคแทรกที่ต่อเนื่องจากการผ่าตัด • ผู้ป่วยเคยเป็น Thrombosed Hemorrhoidectomy ไป 10ปีก่อนคราวนี้มาด้วย Anal stenosis Diag Anal stenosis S/P Hemorrhoidectomy รหัสหลัก K62.4 stenosis ofanus and rectum รหัสรองK91.8 other postprocedural disorders of digestive system, not elsewhere
 37. 37. รหัสกากวม • ครอบคลุมโรคหลายๆโรค มักใช้กับประเทศด้อยพัฒนาที่มีระบบ ข้อมูลทางการแพทย์ล้าสมัย มักเกิดจากการที่แพทย์ใช้คา กากวมในการวินิจฉัย เช่น Head injury,Blut trauma abdomen DM ,MCA,UTI ,CVA ,URI ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเวลาถอดรหัส ออกมา มักจะลงท้ายด้วย .9 หรือถ้าเป็นการบาดเจ็บถอดออกมาจะได้รหัส T แทนที่จะ เป็น S เช่น ผู้ป่วยเป็นเบาหวานไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น แพทย์ วินิจฉัย DM จะได้รหัส E 14.9
 38. 38. รหัสอาการ • จะให้เมื่อไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไร หรือใน กรณีผู้ป่วยหนีกลับก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัย • มักจะเป็นรหัสในกลุ่ม R00-R99
 39. 39. Wound infection • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งมาตรวจ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Wound infection ได้รับการรักษาโดยการตัดไหมล้างแผลได้ Antibiotic - T79.3 Post –traumaatic wound infection,not elsewhere classified - W25.8 Other surgical procedures (as the cause of later complication)
 40. 40. การสังเกตกลุ่มรหัสอย่างง่าย • A,B = โรคติดเชื้อ,การติดชื้อ • C = มะเร็ง • D = เนื้องอก • E = Endocrine,Nutrition,Metabolic • F = โรคทางจิตเวช • G = ระบบประสาท • H = EENT • I = Cardiovascular • J = ระบบทางเดินหายใจ • K = ระบบทางเดินอาหาร
 41. 41. • L = ผิวหนัง • M = กระดูกและกล้ามเนื้อ • N = Genitourinary system • O = Pregnancy • P = New born • Q = Congenital • R = Symtoms • S,T = Injury ,Poisoning • V,W,X = External cause • Z = การตรวจสุขภาพ,ไม่เกี่ยวกับโรค

×