Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 15-16

148 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 15-16

  1. 1. ใบงานที่ 15 เรื่ อง การวิเคราะห์โครงงานและเลือกโครงงาน
  2. 2. ลาดับโครงงานทีนามาวิเคราะห์/การให้คะแนน ่ โครงงาน 1 องค์ดา บุรุษแห่ง สยาม คะแนน (1-4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โครงงาน 2 ดิสก์พดได้ ู คะแนน (1-4) โครงงาน 3 การออกแบบภาษาเชิง ไวยากรณ์สาหรับสร้ าง เครื่ องมือตรวจสอบฉันท ลักษณ์ คะแนน (1-4) 3 2 3 ความตังใจ สนใจ และจริงใจ ้ เครื่ องมือ และวัสดุอปกรณ์ ุ 1 1 ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบติงาน 4 ั 4 2 2 2 4 1 การใช้ จ่ายเงินทาโครงงาน 4 ความเห็นชอบของครู อาจารย์ที่ปรึกษา 3 1 3 2 2 1 2 3 ความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบติงาน 1 ั 2 2 2 1 3 2 4 1 21 24 ความรู้ และประสบการณ์ในโครงงาน การสนับสนุนของเพื่อนในกลุ่ม การขยายโครงงาน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม รวม 23 หมาย เหตุ
  3. 3. ใบงานที่ 16 เรื่ อง ปฏิทนการปฏิบัตงาน ิ ิ

×