Sistem pemerintahan dan pentadbiran yunani

5,716 views

Published on

Published in: Sports, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem pemerintahan dan pentadbiran yunani

 1. 1. PEMBENTUKAN NEGARA KOTA YUNANI<br />TamadunYunanibermuladrpdkampung-kampungkecil yang terletakberselerakdiseluruhtanahbesarYunanidanpulau-pulaudiselatan.<br />OrangYunani yang membinatamadunituberbangsaAgeandanmerekadikatakanorangYunaniterawalmemasukitanahbesar.<br />
 2. 2. SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN YUNANI<br /><ul><li>PEMBENTUKAN NEGARA KOTA YUNANI
 3. 3. EMPAYAR YUNANI
 4. 4. PEMERINTAHAN DI YUNANI
 5. 5. PROSES PERKEMBANGAN TAMADUN YUNANI</li></li></ul><li>BagipendudukYunani, setiapnegarakotaatau polis mempunyailatarbelakangsejarah, undang-undangdantuhanmerekamerupakansesuatu yang unikdanmenganggapmerekasebagaisebahagiandrpdinstitusitersebut.<br />Negara kotaYunanibiasanyatidakbesardenganpuratapenduduksetiap polis adalahantara 5000 - 10000 orang. Athens padasuatumasamempunyaipendudukberjumlah 40000 orang.<br />OrangYunanimencurahkanperasaankasihsayangdankemesraanterhadap polis makasanggupmempertahankannegarakotasepanjanghidupmerekadariwaktulahirhinggakeakhirhayat.<br />
 6. 6. Bagi Aristotle, negarakota Greek terbentukdaripada 3 institusiiaitukeluarga, kampungataubandardannegarakota.<br />Fungsinegarakotaialahmemeliharaketertibandanpenyusunanmasyarakatdenganmenjagaakhlaksertamelindungirakyatnyadrpdkekasarandariluardandalamkotaitu.<br />Tengah-tengahnegarakotadiYunaniterdapatsebuah acropolis yang menjadipusatpentadbirandantumpuanaktivitinegarakota.<br /> Aristotle<br />
 7. 7. EMPAYAR YUNANI<br />Raja Philip II meletakkanasaskekuatanketenteraanMacedonia danbeliauberjayamenaklukwilayah-wilayahdi Mediterranean, selatanEropahdanbeberapakawasandiTimur Tengah.<br />Beliaupernahmenjaditawananperangtentera Thebes yang telahmengalahkantenteraYunani, danbeliaupernahmenyaksikantentera Thebes melakukanpembentukan phalanx.<br />Beliaumenggunakanmasalebih 20 tahununtukmenjadipemerintahsemuanegarakotaYunani.<br />
 8. 8. BeliaumerancangmenyerangParsitetapirancangannyatidaktercapaikeranabeliaumatidibunuhketikasibukmengendalikanmajlisperkahwinananakperempuannya. <br />IskandarZulkarnian yang menggantikanbapanyasebagaipemerintahYunani, telahmengembangkanpengaruhYunanidibenua Asia.<br />Beliauberjayamenawan Asia Minor, sebuahwilayahjajahanParsidankemudiannyaberjayamenawanParsi.<br />IskanderZulkarnain<br />
 9. 9. Beliaubercita-citamenyatukanEropahdengan Asia berdasarkankebudayaanYunanitetapitelahmeninggalduniaketikaberusia 33 tahundancita-citanyamembentukempayarduniadariEropahke Asia lenyap.<br />Walaubagaimanapun, kewujudankebudayaanbaruiaitukebudayaanHellenistik yang menggabungkanbudayaYunanidanParsi.<br />Bandar IskandariahdiMesirmunculsebagaipusatilmupengetuhuan yang pentingdiduniapadamasaitusehinggaberjayamengambilalihperanan Athens danYunani.<br />
 10. 10. PEMERINTAHAN DI YUNANI<br />Setiappersidanganmempunyaisebanyaklebihkurang 40000 warganegaradibenarkanhadir.<br />GolongantidakbertanahdanhambatidakdibenarkanmenghadiriDewanPerhimpunankecualisewaktupemerintahan Solon, apabilabeliaumemindaperlembagaan.<br />Majlisdibentukuntukmelaksanakankeputusan-keputusanDewanPerhimpunan.<br />
 11. 11. OlehkeranaMajlisdiwakiliolehorang yang berlainan, makasukaruntukmelahirkansemangatkerjasamadikalanganahli. NamunitulahtujuansebenarMajlisditubuhkan, iaitusupayakuasanyatidakmelebihiDewanPerhimpunan.<br />Kebanyakanjabatankerajaandikendalikanolehahli-ahliMajlisdansetiaptahunahli-ahlinyadigantikandenganmuka-mukabaru.<br />Majistretterdiridaripadakakitanganperkhidmatanawam yang melaksanakandasar-dasarkerajaan yang diputuskanolehMajlis. Peranansamadengankakitanganperkhidmatanawamdinegarakita.<br />
 12. 12. Adadikalanganmerekaini yang menjadipendidik, pemungutcukai, tenteradanpembanci.<br />Dari segipengadilan, kuasanyaterletakditanganwarganegara. Jurimenjadipemutusbagisesuatukesdanpihak yang tertuduhtidakberpeluanguntukmerayu.<br />Jumlahjuriadalahberbezamengikutseriusnyasesuatukestersebut. Jumlahjuriialahantara 101 hingga1001 orang.<br />
 13. 13. PROSES PERKEMBANGAN TAMADUN YUNANI<br />BentukpemerintahandalamtamadunYunanitelahmengalamipelbagaiperubahandaripada:<br />Monarki<br />Oligarki<br />Aristokrasi<br />Diktator (Tirani)<br />Demokrasi<br />
 14. 14. SebelumSistemDemokrasidiperkenalkan, Athens mengamalkanSistemBeraja.<br />Dalamsistemini, raja dibantuolehsebuahbadan yang dinamakankonsul.<br />Raja berperanansebagaiketua hakim, ketuatentera, danketua agama.<br />Apabilakuasakonsulmenjadikuat, lahirnyasistem raja yang dipilihtetapikuasanyaamatterhad.<br />Hal inikeranapemerintahan yang dikuasaiolehkonsul yang terdiridaripadagolongankaya.<br />
 15. 15. Sistempemerintahanolehbeberapaorangkonsuldinamakanoligarki.<br />Golonganaristokrat yang kuatdilahirkandaripadakalangankonsultersebut.<br />Golonganaristokratmemilikikuasa yang besardanpemerintahaninidinamakanaristokrasi.<br />Akibat rasa tidakpuashatirakyatterhadappemerintahanberbentukaristokrasi, muncul pula golongan yang menuntuthakdankeadaaninitelahmenyebabkanberlakunyarampasankuasa.<br />
 16. 16. Keadaaninitelahmembawakepadapemerintahanberbentuktiraniolehdiktator.<br />Diktatorbiasanyaterdiridaripadagolongankayaatautentera.<br />Walaupunrakyatbiasamenyokongrampasankuasatersebut, tindakantersebutditentangolehgolonganaristokrat.<br />Denganini, sistemdemokrasidilahirkan.<br />
 17. 17. SistemDemokrasi<br />TerdapatDewanPerhimpunandanMajlis.<br />Semuawarganegaralelakidewasa Athens diberipeluangmenjadianggotaDewanPerhimpunanantara 6 bulanhinggasetahun.<br />DewanPerhimpunanbersidangsebanyak 3 kali dalamsebulan.<br />SetiapahliDewaninibolehmengemukakancadangantentangdasarkerajaan.<br />SegalakeputusanDewandikendalikanolehMajlis.<br />
 18. 18. AhliMajlis, MajistretdanJuridilantikolehDewan.<br />Dewanmempunyaikuasapenuhterhadapketiga-tiganya.<br />Walaupunsistemdemokrasidiamalkandi Athens, tetapisisteminitidakberlakudinegarakota yang mengamalkansistemberaja yang berkuasamutlak.<br />Jikademokrasidiamalkandi Athens, di Sparta pula, sistempemerintahantenteratelahdiamalkan.<br />Denganini, sistempertahanandiberikanperhatian yang penting.<br />
 19. 19. Anaklelakidilatihdariawaluntukmenjadiaskar yang baikdansistemlatihaninitelahmenyebabkan Sparta berjayamelahirkantentera yang bersemangatpatriotik yang tinggisertaberanilagihandal.<br />Sistemdemokrasi yang diperkenalkandi Athens lebihkurang 3000 tahundahulutelahdiwarisiolehhampirseluruhnegaradiduniapadahariinitetapisisteminiberbezaantaranegara-negaradiduniaini.<br />

×