SISTEM KEPERCAYAAN MASYARAKAT LEMBAH INDUS<br />
Bukti –bukti yang menunjukanbahawamasyarakatdiLembah Sungai Indus percayaTuhanadalahbersifatibubapakpdsegalamakhluk.<br />...
TigatanduknyaituditafsirkansbgmenandakantigafungsiTuhaniaitupenciptaan,pemeliharaandanpemusnahan.<br />Tidatandukmelambang...
Antaradewa-dewiygdisembahtermasuklahDewiLangit(Dyaus),DewaMatahari(Surya),DewaAngin(Vayu) dansbgnya.<br />Agama Hindu dian...
Terdpt 2 mazhabpentingdlm agama Hindu iaituSaivanismeygmenyembahDewa Siva danmazhabVaishnavismeygmenyembahDewa Vishnu.<br ...
SistemKepercayaanMasyarakat China<br />
Masyarakat China mempunyaipegangankepercayaan yang kukuhsejakawallagi.<br />Percayabahawabencanaalamsprtkemarau, banjir, w...
Masyarakat Shang jugamengamalkanpenyembahannenekmoyangdanTuhanSyurga.<br />Raja Shang menjalankanupacarapengorbananutksema...
Salahsatudewa org Shang ialah “ Dewabiji-bijian” danDewainiakanmenyelamatkantanamanmereka.<br />Olehsebabitu, binatangdanm...
Padatahun 1974, makam Shih Huang Ti ditemuiberhampiran Xian.<br />Terdapat 6000 org tenteraelitditanambersama-samanyadlmma...
Senjataygbersamadgnpatungtelahdicuriolehpanglima-panglimaygmemberontakdanmemusnahkanmakamtersebut.<br />Agama Buddha dianu...
Sebelummembuatsesuatuperkara, orangcinaakanmemintapertolongandrpdnenekmoyangutkmendapatramalan.<br />Perkarainidibuatolehp...
Semuatindakanadalahditentukanoleh Tao. Manusiatidakbolehbertindakataupun “wu-wei”. Jikaingkar, duniaakanrosak.<br />Ajaran...
Lao Tzetelahmenghasilkanbuku “Tao Te Ching”.<br />Ajaran Tao jugadikenalisebagaiFengHsui.<br />Ajaraninimewujudkankeharmon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem kepercayaan masyarakat lembah indus dan china

1,523 views

Published on

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem kepercayaan masyarakat lembah indus dan china

 1. 1. SISTEM KEPERCAYAAN MASYARAKAT LEMBAH INDUS<br />
 2. 2. Bukti –bukti yang menunjukanbahawamasyarakatdiLembah Sungai Indus percayaTuhanadalahbersifatibubapakpdsegalamakhluk.<br />Tuhandianggapbersifatibukeranakasihibudianggap paling sucidantidakakanmengecewakananaknya.<br />AmalanpenyembahankpdTuhanIbudipercayaitelahdiwarisidrpdkebudayaanlampau.<br />Konsepbapa pula dikenalipastimelaluimohorygdinamakanmohor proto Shira.<br />Mohorinimenunjukkanseorangygdudukbersiladanmempunyaitigatanduk pd kepalanya.<br />
 3. 3. TigatanduknyaituditafsirkansbgmenandakantigafungsiTuhaniaitupenciptaan,pemeliharaandanpemusnahan.<br />TidatandukmelambangkanDewaBrahma,Vishnudan Siva.<br />Mohorinimenunjukankonseppasu-pati.<br />Pasumenandakanjiwa,danpatimenandakanTuhan.<br />Kedatangan org Aryasekitarthn 1500 S.M.,menyebabkanmasyarakatLembah Indus menerimakepercayaanbaru.<br />
 4. 4. Antaradewa-dewiygdisembahtermasuklahDewiLangit(Dyaus),DewaMatahari(Surya),DewaAngin(Vayu) dansbgnya.<br />Agama Hindu dianggap agama tertuaygmunculdiIndia kira-kira 3000 thndahulu.<br />Hindu dikatakanberasaldrpdSindhutempatpermulaanTamadun Indus iaitudiLembahSg Indus.<br />Agama inimunculhasildaripertembungankebudayaan org tempatandiLembah Indus iaitu org Dravidiadgngolonganpendatangdari Asia Tengah iaitu org Aryan.<br />
 5. 5. Terdpt 2 mazhabpentingdlm agama Hindu iaituSaivanismeygmenyembahDewa Siva danmazhabVaishnavismeygmenyembahDewa Vishnu.<br />Agama Buddha turutberkembangsejakabad ke-6 S.M.<br />Agama inimenekankankonsepkelahiransemula (reincarnation) dan nirvana.<br />Buddha jugamengajartentangamalan ahimsa iaitumenolakpenyiksaansertapembunuhankeatasapa-apasajamakhluk.<br />
 6. 6. SistemKepercayaanMasyarakat China<br />
 7. 7. Masyarakat China mempunyaipegangankepercayaan yang kukuhsejakawallagi.<br />Percayabahawabencanaalamsprtkemarau, banjir, wabakpenyakitdanseranganbelalangmerupakanketentuanTuhan.<br />Menyembahobjek-objekalamsprtmatahari,bulan, bumidansebagainya.<br />TuhanutamamasyarakatdiLembah Hwang Ho ialah Shang-Ti ygdianggapmempunyaikuasakeatasseluruhalam.<br />
 8. 8. Masyarakat Shang jugamengamalkanpenyembahannenekmoyangdanTuhanSyurga.<br />Raja Shang menjalankanupacarapengorbananutksemangatnenekmoyang.<br />Antaraygdikorbankanialahbinatang, sprtkambing, biri-biri, babi,anjing, lembu, kuda, manusiasertamusuhygditawan.<br />Dinasti Chou mengamalkankonsepanaksyurgautkmengesahkanpemerintahanDinasti Chou dgnmenonjolkanunsursucidansaktisupayadptmenariksokonganpenduduktempatan.<br />
 9. 9. Salahsatudewa org Shang ialah “ Dewabiji-bijian” danDewainiakanmenyelamatkantanamanmereka.<br />Olehsebabitu, binatangdanmanusiadikorbankanutkdewa-dewadgntujuanmendapatpertolongandrpddewa-dewatersebut.<br />AmalanpemujaanterhadapnenekmoyangdiamalkankeranaOrangCinapercayabhwrohnenekmoyangmasihmempunyaipengaruhkeataskehidupanseharianmereka.<br />
 10. 10. Padatahun 1974, makam Shih Huang Ti ditemuiberhampiran Xian.<br />Terdapat 6000 org tenteraelitditanambersama-samanyadlmmakamdiraja.<br />Para Menterinyatelahmenggantikansetiaptenteraelitdgnpatungberbentukmanusiaygdiukirdgnmenggunakantanahliat yang dibakar.<br />
 11. 11. Senjataygbersamadgnpatungtelahdicuriolehpanglima-panglimaygmemberontakdanmemusnahkanmakamtersebut.<br />Agama Buddha dianutiolehkebanyakanmasyarakatCina.<br />Fahamankeduabesardi China ialahajaran Confucius yghiduppadaDinasti Chou. <br />Beliaucubamengembalikantatasusilaygtinggidgnmengajarrukunkemasyarakatan.<br />
 12. 12. Sebelummembuatsesuatuperkara, orangcinaakanmemintapertolongandrpdnenekmoyangutkmendapatramalan.<br />Perkarainidibuatolehpendetacinadenganmenggunakantulangnujum.<br />Tulangnujumygditulisdgnsoalan, dihempaskandandrpdgarisanygpecahitu, pendetaakndapatmembuatramalan.<br />Menurut Confucius, jikaseseorang yang berkuasayaknipemerintahanmenitikberatkansoal moral, mrkakandiiktirafkanolehrakyat, makaundang-undangkerastidakdiperlukanlagi.<br />
 13. 13. Semuatindakanadalahditentukanoleh Tao. Manusiatidakbolehbertindakataupun “wu-wei”. Jikaingkar, duniaakanrosak.<br />Ajaraninimenekankanbhwkeamanandankeharmonianakantercapaijikamanusiatidakmengikuthawanafsuutkmengejarmaterialistik.<br />Beliaumuladipujasbjtokohygungguldanajaranfalsafahmulaberansur-ansurberubahmenjadiajaran agama msyrt China.<br />Taoismejugaberkembangdi China.<br />Ajaraniniberasaskanajaran Lao Tzedan Chuang Tzu. Tao ialahsuatu“caraataujalan” utkmencapaikeharmoniandgnalamsemesta.<br />
 14. 14. Lao Tzetelahmenghasilkanbuku “Tao Te Ching”.<br />Ajaran Tao jugadikenalisebagaiFengHsui.<br />Ajaraninimewujudkankeharmoniandgnmenggabungkankehidupanmanusiadiduniadgnperaturanalamsemesta.<br />Lao Tzeberpendapatbhwmanusiaperlumenarikdiriataumengasingkandiridrpdkegiatandanperaturanduniawi.<br />BagipengikutTaoisme, perkarayg ideal bagimrkialahmerekaperlubebasdaripadaperaturanciptaanmanusiadanhidupsecarasederhana.<br />

×