เครื่องใช้ไฟฟ้า

760 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เครื่องใช้ไฟฟ้า

  1. 1. • เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ในบ้าน เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานรูปอื่น ๆ ที่เราต้องการ จำาแนกออก เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ที่ใ ห้ค วามร้อ น           เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานความร้อน โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขด ลวดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า  ลวดนิโครม ซึ่งจะทำาให้อุปกรณ์ชนิดนัน ๆ ร้อน ้ ขึ้นและใช้งานได้ตามต้องการ เช่น  1.เตารีด  2.เครื่องทำานำ้าอุ่น  3.กระติกนำ้าร้อน
  2. 2. • เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ที่ใ ห้พ ลัง งานกล              เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานกล ทำางานโดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มอเตอร์    ทำาให้แกนมอเตอร์หมุน และแกน มอเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ  เช่น ใบพัด ทำาให้ใบพัดหมุน เช่น  1.พัดลม  2.เครื่องซักผ้า  3.เครื่องดูดฝุ่น       
  3. 3. • เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ที่ใ ห้ท ั้ง พลัง งานกลและ พลัง งานความร้อ น  เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานกลและพลังงานความร้อนไปพร้อม ๆ กัน อุปกรณ์หลักมี 2 อย่าง คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยน พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล คือ มอเตอร์ และ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน ความร้อน เช่น  1.เครื่องปรับอากาศ  2.ตู้เย็น
  4. 4. • เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ที่ใ ห้แ สงสว่า ง เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนให้ เป็นพลังงานแสงสว่าง ได้แก่หลอดไฟประเภท ต่าง ๆ  1.หลอดไฟ
  5. 5. • เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ที่ใ ห้พ ลัง งานเสีย งและ ภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะมีอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าและสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ลำาโพงเป็นเสียงและออกจอ เป็นภาพ เช่น 1.โทรทัศน์ 2.คอมพิวเตอร์•
  6. 6. • เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ที่ใ ห้พ ลัง งานเสีย งและ ภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะมีอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าและสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ลำาโพงเป็นเสียงและออกจอ เป็นภาพ เช่น 1.โทรทัศน์ 2.คอมพิวเตอร์•

×