วัฏจักรของน้ำ

1,557 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วัฏจักรของน้ำ

  1. 1. วัฏจักรของนำำำ จำกวิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา ภาพแสดงวัฏจักรของนำำา วัฏจักรของนำำำ (water cycle) หรือชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า วัฏจักรของ อุทกวิทยำ (hydrologic cycle) หมายถึงการเปลียนแปลงสถานะของนำำาระหว่าง ่ ของเหลว ของแข็ง และ ก๊าซ. ในวัฏจักรของนำำานีำ นำำาจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไป กลับ จากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสิำนสุด ภายในอาณาจักร ของนำำา (hydrosphere) เช่น การเปลียนแปลงระหว่าง ชัำนบรรยากาศ นำำาพืำนผิวดิน ่ ผิวนำำา นำำาใต้ดิน และ พืช. กระบวนการเปลี่ยนแปลงนีำ สามารถแยกได้เป็น ٤ ประเภทคือ การระเหยเป็นไอ (evaporation) , หยาดนำำาฟ้า (precipitation) , การซึม (infiltration) , และ การเกิดนำำาท่า (runoff).
  2. 2. • กำรระเหยเป็นไอ (evaporation) เป็นการเปลียนแปลงสถานะของนำำาบนพืำนผิว ่ ไปสู่บรรยากาศ ทัำงการระเหยเป็นไอ (evaporation) โดยตรง และจากการคาย นำำาของพืช (transpiration) ซึงเรียกว่า evapotranspiration ่ • หยำดนำำำฟ้ำ (precipitation) เป็นการตกลงมาของนำำาในบรรยากาศสู่พืำนผิวโลก โดยละอองนำำาในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และในที่สุดกลั่นตัวเป็น ฝนตกลงสู่ผิวโลก รวมถึง หิมะ และ ลูกเห็บ • กำรซึม (infiltration) จากนำำาบนพืำนผิวลงสู่ดินเป็นนำำาใต้ดิน อัตราการซึมจะขึำน อยู่กับประเภทของดิน หิน และ ปัจจัยประกอบอื่นๆ นำำาใต้ดินนัำนจะเคลื่อนตัวช้า และอาจไหลกลับขึำนบนผิวดิน หรือ อาจถูกกักอยู่ภายใต้ชัำนหินเป็นเวลาหลาย พันปี โดยปกติแล้วนำำาใต้ดินจะกลับเป็นนำำาที่ผิวดินบนพืำนที่ที่อยู่ระดับตำ่ากว่า ยกเว้นในกรณีของบ่อนำำาบาดาล • นำำำท่ำ (runoff) หรือ นำำาไหลผ่านเป็นการไหลของนำำาบนผิวดินไปสู่มหาสมุทร นำำาไหลลงสู่แม่นำาและไหลไปสู่มหาสมุทร ซึ่งอาจจะถูกกักชั่วคราวตาม บึง หรือ ทะเลสาบ ก่อนไหลลงสู่มหาสมุทร นำำาบางส่วนกลับกลายเป็นไอก่อนจะ ไหลกลับลงสู่มหาสมุทร

×