Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 ชีวิตการญจนาน่าเรียนรู้

285 views

Published on

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ ผลงานวิชาการ สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์ โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป.ตรัง เขต 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

7 ชีวิตการญจนาน่าเรียนรู้

 1. 1. เล่มที่ 7 หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์ โรงเรียนบ้านต้นปรง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
 2. 2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 7 เรื่อง : สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์ ภาพ : ด.ญ.ธัญลักษณ์ ทันพื่อน
 3. 3. ก คำนำ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบ การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นปรง ผู้จัดทาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างสัมพันธภาพ นามาเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อต้องการ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ นาความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนา วิธีการสร้างสัมพันธภาพของตนเอง ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้จัดทา ขึ้น จานวน 8 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 สัมพันธภาพอันล้าค่า เล่มที่ 2 ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 3 สุขอยู่ที่ใจ เล่มที่ 4 มองแง่ดีมีความสุข เล่มที่ 5 เด็กดีศรีต้นปรง เล่มที่ 6 ความรักวัยรุ่น เล่มที่ 7 ชีวิตกาญจนาน่าเรียนรู้ เล่มที่ 8 กีฬาสัมพันธภาพ หนังสือที่ท่านกาลังอ่านอยู่นี้เป็นเล่มที่ 7 เรื่อง ชีวิตกาญจนาน่าเรียนรู้ เป้าหมายต้องการเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น ขอบคุณ นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะครู และนักเรียน ผู้จัดทารู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับความกรุณา ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไข ข้อบกพร่อง จนการดาเนินการจัดทาสาเร็จเรียบร้อยด้วยดี สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
 4. 4. คำชี้แจง หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ ผู้จัดทาเขียนขึ้นเหมาะกับ บริบทของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นปรง หากโรงเรียนใดนาไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ จึงมีข้อเสนอแนะสาหรับครูผู้สอนและผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือเล่มนี้ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 -15 2. ศึกษาและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกประการ 3. ครูอ่านหนังสือเล่มนี้และทาความเข้าใจก่อนที่จะนามาใช้กับผู้เรียน 4. สร้างข้อตกลงในการใช้หนังสือ 5. แจกหนังสือกับนักเรียนทุกคน 6. ครูแจกกระดาษคาตอบ หรืออุปกรณ์ สาหรับทาแบบทดสอบท้าย บทเรียน 1. อ่านคาแนะนาการใช้หนังสือให้เข้าใจ 2. ไม่ทาเครื่องหมายหรือขีดเขียนลงในหนังสือ 3. ส่งหนังสือคืนครูหลังจากเรียนจบในแต่ละเล่ม 4. อ่านแล้วต้องคิดตามนาความรู้มาพัฒนาตนเอง ข คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน บทบำทผู้เรียน
 5. 5. 2 ในชั้นเรียน ป.6/1 ของโรงเรียนบ้านต้นปรงวันนี้มีนักเรียนมาพร้อมหน้า กัน ต่างคนก็คุยกันสนุกสนาน ครูสุธาเดินมาเพื่อพบกับนักเรียนในตอนเช้า “คุณครูขา วันนี้กาญจนาไม่มาโรงเรียนค่ะ” “กาญจนาฝากใบลามากับใครหรือเปล่าคะ” ครูถาม “ครูขา หนูอยู่ใกล้บ้านกำญจนำตอนหนูมาโรงเรียน หนูเห็นเขานั่ง หน้างออยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้าน หนูถามเขาว่าไม่ไปโรงเรียนหรือเขาตอบหนูว่า อย่างไร รู้ไหมคะ เขาตะคอกใส่หนูบอกว่าอย่ำมำยุ่ง” ครูสุธาสงสัยว่าคงต้องมี อะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ทาให้กาญจนา ไม่อยากมาโรงเรียน จึงหันมาคุยกับ นักเรียนเพื่อจะหาทางช่วยเหลือกาญจนา ชีวิตกาญจนา
 6. 6. 3 “นักเรียนคะ วันนี้กาญจนาไม่มาโรงเรียนอีกแล้ว ครูคิดว่า กาญจนาต้องมีปัญหาแน่นอนถ้าเพื่อนเรามีปัญหา เราต้องหาวิธีช่วยเหลือ เพื่อน ช่วยกันแก้ไข ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา ครูอยากรับรู้เรื่องราว ของกาญจนาจากพวกเราทั้งหมด ตกลงไหมคะ” “ดีครับ ดีค่ะ” เสียง เด็ก ๆ ตอบพร้อม ๆ กัน น้าใจไมตรีมีค่ายิ่งนัก คนที่รักที่แท้จริง จะคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น้าใจไมตรี
 7. 7. 4 “ถ้าอย่างนั้น ครูอยากฟังเดียร์เล่าก่อน ว่าไงจ๊ะเดียร์” “กาญจนาเธอเป็นลูกติดพ่อ เมื่อคุณพ่อแต่งงานใหม่มีลูกอีก 1คน เป็นผู้หญิงด้วยกัน ส่วนแม่ของกาญจนาแต่งงานใหม่แล้วย้ายไปอยู่ กรุงเทพฯ”กาญจนาคิดว่าตัวเองไม่มีใครรักและมาดูแล” “วันทั้งวันเธอไม่ยิ้มกับใครเลยค่ะ ถ้าพวกหนูไปชวนเธอเล่นด้วย หนูก็หมดสนุกทันที เธอชอบเอาแต่ใจตนเอง ถ้าขัดใจนิดหน่อยเธอจะพูด คาหยาบค่ะ เธอชอบเก็บตัวเงียบ อยู่คนเดียว เธอจะมีความคิดเห็นตรง ข้ามกับคนอื่นเสมอ” ชีวิตกาญจนาพัฒนาได้ถ้ามีเพื่อนดี สังคมดี เพื่อนดีช่วยแก้
 8. 8. 5 “นักเรียนคะ กาญจนาเธอมีปัญหามาจากครอบครัวเป็นเหตุ” “แต่ครูขา ไม่เฉพาะแต่เรื่องครอบครัว เธอยังมีปมด้อยเรื่องผิวด้วย กาญจนาเธอมีผิวดา เพื่อนๆ ผู้ชายชอบเรียกเธอว่า “อีดาตับเป็ด” “ไม่ได้ค่ะการไปล้อเลียนปมด้อยของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ ทุกคน ต้องการการยอมรับจากเพื่อน เอาอย่างนี้นะคะ เรามาช่วยเหลือ ช่วยลบ ปมด้อยให้กาญจนา โดยเริ่มที่ตัวพวกเราทุกคน เราจะใช้สัมพันธภาพมา แก้ไขให้กาญจนาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ” เพื่อนดีมีน้าใจงาม
 9. 9. 6 วันรุ่งขึ้น สุชญาเห็นกาญจนาจึงวิ่งมาหาพร้อมเอามือโอบไหล่ กาญจนาเบี่ยงตัวออก สุชญาอยากผูกมิตร และบอกกาญจนาว่า “กาญจนาครูจัดที่นั่งให้เธอใหม่แล้วนะ ครูให้เธอนั่งใกล้กับเดียร์ และส้ม ครูบอกว่าถ้าเธอไม่เข้าใจตรงไหน หรือทาการบ้านไม่เสร็จให้ถาม เดียร์กับส้มได้” เดียร์กับส้มเดินเข้ามาพอดี เพื่อนดีมีค่ายิ่ง ยามเหงา เพื่อนช่วยปลุกใจ ยามทุกข์เพื่อนช่วยปลอบ และช่วยเหลือ เพื่อนดีมีค่ายิ่ง
 10. 10. 7 “กาญจนา ไม่สบายหายแล้วหรือจ๊ะ”เดียร์ถาม กาญจนารู้สึกแปลกใจที่เพื่อน ๆ ไม่ล้อเลียนตนเอง โดยปกติจะถูก เพื่อนล้อว่า “ห้าวันมาโรงเรียนวันเดียว หนุ่มสาวเขาไม่แลเหลียว มา โรงเรียนวันเดียวขาดเรียนตั้งสี่วัน” วันนีที่เป็นสุข
 11. 11. 8 “กาญจนามีการบ้านคณิตศาสตร์นะ พวกเราจะสอนให้เธอเอง” ทั้งสามคนวิ่งไปที่ม้าหินอ่อนใต้ต้นไทรกาญจนาบอกกับเพื่อนทั้ง สองคนว่า “เดียร์ ส้ม เราขอบใจเธอทั้งสองคนมากนะ เราขอโทษเธอด้วย ที่เคยพูดหยาบคายกับเธอ” “ไม่เป็นไรจ๊ะ เธอมีอะไรไม่สบายใจพูดระบายกับเราทั้งสองได้นะอย่าเก็บ ความไม่สบายใจเอาไว้คนเดียว ทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น” กาญจนาเอามือปิดหน้าร้องไห้ออกมาดัง ๆ “เดียร์ ส้ม เราเหงา ว้าเหว่ คิดถึงแม่” ครูสุธารักษ์ ซึ่งยืนมองอยู่รีบวิ่ง มาพูดคุยพาเด็กทั้งสามคนเข้าไปในห้องแนะแนว ร่วมด้วย ช่วยกัน
 12. 12. 9 “กาญจนาหยุดร้องไห้ก่อนนะ” ส้มหยิบผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้าตาให้ ครูสุธารักษ์เอามือจับเบาๆที่ไหล่กาญจนา สายตาของครูมีความปรานีกาญจนาซบ หน้ากับอกครู “กาญจนาหนูร้องไห้เถิด วันหน้าหนูจะได้ไม่ต้องร้องไห้อีก หนูมีปัญหา อะไรระบายกับครูกับเดียร์และส้มก็ได้นะคะ” “คุณครูขา พ่อไม่เคยกอดหนูแบบนี้เลย พ่อไม่รักหนู พ่อไม่สนใจหนู พ่อ จะรักน้องคนเดียว และรักแม่เลี้ยงหนู” “หนูคิดเอาเองหรือเปล่าคะ” “จริงค่ะคุณครู เวลาหนูทะเลาะกับน้อง แม่เลี้ยงจะตีหนู หาว่าหนูผิดทุกครั้งพ่อ ก็ไม่ได้ห้าม” น้าใจครูผู้อารี
 13. 13. 10 “พ่อเขาคงคิดว่าหนูโตแล้ว สาหรับตัวหนูเองลองมาคิดซิคะว่า เราจะทา อย่างไรให้พ่อและแม่เลี้ยงของเรารักบอกครูได้ไหมคะว่าอะไร ที่หนูคิดว่าตัวหนูไม่ดี บ้าง” กำญจนำนั่งนิ่งไปพักหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า “ครูขา หนูเกลียดแม่เลี้ยง หนูทาดีกับแม่เลี้ยงไม่ได้เลย” “นั่นไงคะ สิ่งที่หนูต้องปรับปรุง หนูเลิกเกลียดชังแม่เลี้ยง ทาดีกับท่าน สิ่งไหนที่ท่านชอบหนูก็ต้องฝืนใจทา” “เชื่อครูเถอะนะกำญจนำ” ครีมจับมือกำญจนำและบีบเบาๆ “ครูจะให้หนูทาอย่างไรบ้างคะ”กำญจนำหันหน้ามาถามครู น้าใจครูผู้อารี
 14. 14. 11 “ หนูต้องพูดคาไพเราะกับพ่อ แม่เลี้ยงและน้องๆ ยอมรับฟังความคิดเห็น เลิกทะเลาะกับน้อง ๆ และที่สาคัญหนูต้องแสดงให้พ่อแม่รู้ว่าหนูรักน้อง บางสิ่ง เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเรา แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทาให้เราเป็นทุกข์ เราก็ต้องหา ทางออก ทาอย่างไรให้เราสบายใจจาไว้นะคะ สุภาษิตไทยบทหนึ่งสอนไว้ว่า “นาร้อนปลาเป็น นาเย็นปลาตาย” เพื่อนๆ เขารักหนูทุกคน เขายินดีที่จะ ช่วยเหลือ หนูต้องรักตัวเองและมองผู้อื่นในทางที่ดีไว้ก่อนจะสบายใจ และทาให้มีความสุข เพราะการคิดดีและทาดีนอกจากจะทาให้ตัวเองมีความสุขแล้ว คนที่อยู่ รอบข้างเราเขาก็จะมีความสุขไปด้วย คิดไตร่ตรอง
 15. 15. 12 “กาญจนาเธอห้ามทาหน้าบูดหน้าบึ้งแล้วนะ ยิ้มซิ ยิ้มซิ ที่รักยิ้มนานๆ” เดียร์ร้องเป็นเพลงหยอกเย้ากาญจนาเสียงหัวเราะดังขึ้น“เห็นไหม กาญจนา การที่เราได้หัวเราะ ได้ยิมแย้มแจ่มใสทาให้เรามีความสุข ”เดียร์ พูดให้ กาลังใจ รอยยิ้มที่จริงใจและถูกกาลเทศะ จะสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู เมื่อ เผชิญกับปัญหา ความทุกข์ หรือความยากลาบาก ให้ยิ้มเข้าไว้ จะทาให้มี เรี่ยวแรงกาลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เพราะว่ารอยยิ้ม คือกาลัง ของชีวิตอย่างหนึ่ง ลองท้าดู
 16. 16. 13 “อีกอย่างหนึ่ง อย่าเกรี้ยวกราดกับเพื่อน รู้จักให้อภัย รู้จักขอโทษคนเรามีโอกาส ทาผิดพลาดได้ แต่ถ้าเรารู้จักขอโทษ ให้อภัยคนอื่น ทาให้เรามีความสุข ตัว เราเองก็โดนเพื่อนล้อ เรียกเราว่า “แม่ตุ่มสำมโคก แม่ตุ่มต่อขำ” แต่เราไม่รู้สึก อะไร เราก็หัวเราะไปกับคนล้อด้วย เราถึงไม่เครียดไงจ๊ะ ถือว่าหยอกเย้ากันเล่น กำญจนำดูดาราหลายท่านอย่างซูโม่กิ๊กนี่นะรูปร่างหน้าตาอ้วน เตีย น่าเกลียด แต่เขากลับใช้ปมด้อยของเขามาสร้างเป็นจุดเด่นในการดารงชีวิต ซูโม่กิ๊กจึง ร่ารวยสามารถครองชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ” รู้อภัยใจเป็นสุข
 17. 17. 14 “ส้มจ๋า ทาอย่างไรอย่าให้เครียดล่ะ” ครูสุธารักษ์นั่งอยู่ใกล้ๆจึงบอก กำญจนำว่า “หนูต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ เราก็ต้องช่วยทางานบ้านทากิจกรรมร่วมกับ สมาชิกในครอบครัวเช่น ดูหนัง ปลูกดอกไม้ร่วมกัน พูดจาไพเราะอ่อนหวานมอง โลกให้สดใส เพื่อน ๆ ทุกคนก็ต้องการที่จะมาเล่น และพูดคุยกับหนูแน่นอน การเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ยากนะ หนูว่าไงจ๊ะ ” “ครูขา หนูจะทาเหมือนที่คุณครู เดียร์และส้มแนะนา หนูขอบคุณ คุณครูมากค่ะ”เสียงสัญญาณออดดังขึ้น อยู่อย่างมีความสุข
 18. 18. 15 กิจกรรมหน้าเสาธงในวันนี้สุชญานักเรียนชั้น ป. 6ได้นาเสนอเรื่องวิธีการ สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น สรุปได้ใจความว่า การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ไม่ทาหน้าตาบูดบึ้งพูดจาสุภาพอ่อนหวาน ไม่หยาบคายหรือก้าวร้าวผู้อื่น ไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัว มีน้าใจช่วยเหลือผู้ที่ อ่อนแอกว่า มีความอดทนอดกลั้น รู้จักระงับความโกรธ และให้อภัยผู้อื่น รู้จัก กล่าวขอบคุณ ขอโทษกับผู้อื่นจนเป็นนิสัย “กำญจนำยืนฟังอย่างสงบ มี ความตั้งใจว่าเราต้องทาตัวให้มีความสุข เราต้องทาได้เพื่อตัวเองและเพื่อคน รอบข้างให้มีความสุขตลอดไป” คนดีที่น่ารัก
 19. 19. 16 คำศัพท์ คำอ่ำน ควำมหมำย กระสับกระส่าย กระ-สับ-กระ-ส่าย เร่าร้อนทนนิ่งเป็นปกติไม่ได้ กังวล กัง-วน มีใจพะวงห่วงใย เกรี้ยวกราด เกรี้ยว-กราด แสดงกิริยาโกรธ คับแค้น คับ-แค้น ลาบากยากไร้ฝืดเคือง เครียด เครียด อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลาย เพราะคร่าเคร่ง นินทา นิน-ทา คาติเตียนลับหลัง ปมด้อย ปม-ด้อย ลักษณะความคิดความรู้สึกที่ แสดงถึงความต่าต้อยกว่าผู้อื่น ปราศรัย ปรา-ใส พูด พฤติกรรม พรึด-ติ-กา การกระทา ล้อเลียน ล้อ-เลียน แสดงกิริยาหยอกเย้าเล่น ว้าเหว่ ว้า-เหว่ เปล่าเปลี่ยวใจ สมาธิ สะ-มา-ทิ การตั้งจิตสารวมใจให้แน่วแน่ หยอกเย้า หยอก-เย้า สัพยอก ล้อเล่น คำอธิบำยศัพท์
 20. 20. 17 แบบทดสอบท้ำยบทเรียน ตอนที่ 1 ตอบคาถามให้ถูกต้อง 1. นักเรียนคิดว่ากาญจนาเข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. ถ้านักเรียนเป็นกาญจนาจะทาอย่างไร ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการใช้คาพูด เพื่อให้อยู่กับเพื่อน ๆ ได้ อย่างมีความสุข ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. นักเรียนคิดว่าครูสุธารักษ์เป็นคนเช่นไร ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นเกิดผลดีอย่างไร ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
 21. 21. 18 ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. กาญจนาเป็นเด็กก้าวร้าวด้วยเหตุผลใดสาคัญที่สุด ก. ปัญหาครอบครัว ข. ปัญหามีปมด้อยเรื่องผิว ค. ปัญหาจากเพื่อนในโรงเรียน ง. ปัญหาขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 2. ข้อใดทาให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น ก. การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ข. การพูดจาที่ไพเราะ ค. การรู้จักขอบคุณ ง. การรู้จักขอโทษ 3. นักเรียนคิดว่าถ้าทุกคนไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กาญจนา เหตุการณ์ จะเป็นเช่นไร ก. สุขภาพจิตของกาญจนาจะแย่ลง ข. เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนขาดความสุข ค. ครอบครัวกาญจนาขาดความสุข ง. ถูกทุกข้อ
 22. 22. 19 4. ซูโม่กิ๊ก นาปมด้อยมาดาเนินชีวิตจนประสบผลสาเร็จ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก. หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง ข. พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ค. น้าขึ้นให้รีบตัก ง. รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา 5. จากเรื่องที่อ่านข้อใดไม่ใช่แนวคิดของเรื่อง ก. ทุก ๆ อย่างไม่สายเกินแก้ไข ข. ความสุขเกิดจากการรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทุกคน ค. ทุกคนต้องรู้จักประจบสอพลอจึงจะสามารถอยู่ร่วม กับคนอื่นได้ ง. การปรับปรุงพัฒนาสัมพันธภาพต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน 6. กาญจนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะเหตุใด ก. การเปลี่ยนแปลงตนเอง และความเข้าใจจากผู้ใกล้ชิดทุกคน ข. เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนให้ความร่วมมือ ค. ครอบครัวของกาญจนาให้ความร่วมมือ ง. คุณครูให้ความร่วมมือ
 23. 23. 20 7. การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าคือคุณธรรมข้อใด ก. ความรับผิดชอบ ข. ความซื่อสัตย์สุจริต ค. ความมีน้าใจ ง. ความอดทนอดกลั้น 8. สิ่งสาคัญที่สุดในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่คือข้อใด ก. ความขยันอดทน ข. การมีกิริยาวาจามารยาทที่อ่อนน้อม ค. ความกล้าหาญ ง. การยอมรับความคิดเห็น 9. การทะเลาะเบาะแว้งเกิดจากปัญหาเรื่องใดเป็นสาคัญ ก. ไม่รู้จักอดทนอดกลั้น ไม่รู้จักระงับความโกรธ ไม่รู้จักอภัย ข. ไม่รู้จักอดออม ไม่รู้จักเสียสละ ไม่รู้จักอภัย ค. ขาดความซื่อสัตย์ ไม่จริงใจ ไม่รู้จักอดทน ง. ไม่ยอมรับความคิดเห็น ไม่รู้จักรับผิดชอบ 10. ข้อใดเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ควรทามากที่สุด ก. ให้เพื่อนลอกการบ้าน ข. ล้อเลียนปมด้อยของคนอื่น ค. ให้เพื่อนหยิบยืมเงิน ง. ปิดบังความลับให้เพื่อน
 24. 24. 21 ตอนที่ 1 1. นักเรียนคิดว่ากาญจนาเข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ขาดการสัมพันธภาพกับผู้อื่น 2. ถ้านักเรียนเป็นกาญจนาจะทาอย่างไร แก้ปัญหาที่ตนเองก่อน รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีปัญหาปรึกษาคนใกล้ชิด หรืออยู่ในดุลยพินิจของครู 3. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการใช้คาพูด เพื่อให้อยู่กับเพื่อน ๆ ได้ อย่างมีความสุข อยู่ในดุลยพินิจของครู 4. นักเรียนคิดว่าครูสุธาเป็นคนเช่นไร เป็นครูที่เข้าใจนักเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นเกิดผลดีอย่างไร ทาให้ผู้อื่นรัก มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตัวเองมีความสุข สังคมมีความสุข ลดการขัดแย้ง สร้างความสมานสามัคคี ขจัดปัญหาให้หมดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของครู ตอนที่ 2 1. ง 2. ก 3. ง 4. ข 5. ค 6. ก 7. ค 8. ข 9. ก 10. ข แนวคำตอบ แบบทดสอบท้ำยบทเรียน
 25. 25. หนังสืออ้ำงอิง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สานักงาน.(2550).แนวกำรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู้เพศศึกษำช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 4 - 6.พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด. เรณุมาศ มาอุ่น และเขมฤทัยวรรณรสพากย์.(2551). สุขศึกษำและ พลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6.กรุงเทพฯ:บริษัทพัฒนา คุณภาพวิชาการ. สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. (2548). ควำมรู้เพื่อชีวิต.กรุงเทพฯ :บริษัทอมรพริ้นติ้งแอนด์ พับลิซซิ่ง จากัดมหาชน. สุธิมา โพธิ์เงิน.(2553).วำงลงก็เป็นสุข.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี จากัด. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์สร้างสัมพันธภาพ
 26. 26. ผู้จัดทำ นำยสุธำรักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์ กำรศึกษำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถำนที่ทำงำน โรงเรียนบ้านต้นปรง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตำแหน่งปัจจุบัน ครูวิทยฐานะชานาญการ ผลงำน/เกียรติยศ  เกียรติบัตรครูผู้สอนดี กลุ่ม สลน. ศึกษาธิการ อ.เมืองตรัง  เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมเซปักตะกร้อชนะเลิศ 11 ปี ระดับอาเภอ  วุฒิบัตรบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเกียรติคุณผู้ประสานพลังแผ่นดิน ศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  โล่เกียรติคุณ ครูรางวัลเกียรติยศ สพท. ตรัง เขต 2  โล่เกียรติคุณ ครูรางวัลครูดีเด่นด้านการสอนพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ ศึกษา คุรุสภา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 โดย นำยสุธำรักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์ โรงเรียนบ้ำนต้นปรง
 27. 27. คำรับรองผลงำน ข้าพเจ้านายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง ขอรับรองว่า นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นนวัตกรรม ที นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการ โรงเรียน บ้านต้นปรง ได้จัดทาขึ้นด้วยตนเองเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ลงชื่อ (นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย) ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง

×