Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

6,992 views

Published on

 • Be the first to comment

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 1. 1. ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 2. 2. 72 38 ถ้าจานวนทีกาหนดมีความสัมพันธ์ ่16 72 กัน +1แทนจานวนใด60 17 +141 72 38 16 72 +1 +1 25 +1 +1 60 17 41 +1 +1 ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 3. 3. จงพิจารณาจานวนรูปสีเหลี่ยมจัตรัสที่มี ่ ุ ขนาด 1 x 1 ตารางหน่วยจากแบบรูป ดัง แผนภาพรูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4ให้รป 5 . 6 และรูปต่อๆไป มีการเพิ่มของจานวนรุป ูสี่เหลี่ยมจัตรัสขนาด 1 x 1 ตารางหน่วย เป็นไปตาม ุแบบรูป จงหาว่า ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 4. 4. 1. รูปที่ 50 มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1 ตารางหน่วยกีรูป่2. 1 + 3 + 5 + … + 73 มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าใด1. รูปที่ 50 มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1 ตารางจานวน 50 2  2,500 รูป2. 1 + 3 + 5 + … + 73 เป็นการหาจานวนคีเรียงกัน่ จานวน ดังนั้นผลบวกคือ 37 2 =1,369 73+1 = 37 2 ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 5. 5. ในการสอบถามนักเรียนชัน ม.1 ห้องหนึ่ง ้จานวน 40 คน พบว่ามีนักเรียนชอบกินข้าวมันไก่28 คน ชอบกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 17 คน มีนักเรียนในห้องนีกี่คนทีชอบกินอาหารทั้งสองอย่างดังกล่าว ้ ่ ข้ าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ ้น (28 – x)+x+(17 – x) = 40 45 – x = 40 28 - x x 17 - x x = 45 – 40 = 5มีนกเรียนที่ชอบกินทังข้าวมันไก่และก๋ารุวรรณ นวลพรหม โรงเรีชินมหาวชิราวุคน ดสงขลา ั ้ ครูจ ว ยเตียวลูก ย ้น 5 ธ จังหวั ๋
 6. 6. หวาน แหวว แจ๋ว และจิ๋วไปงานวันเกิดของคุณครู คุณครูมอาหารเลี้ยงเป็นของคาว คือ ข้าว ีผัดและก๋วยเตี๋ยว ของหวานคือไอศกรีมและลอดช่องถ้าเด็กๆเลือกรับประทานของคาว 1 อย่าง และของหวาน 1 อย่าง โดยมีข้อมูลดังนี้1. หวานกับจิ๋วเลือกของคาวเหมือนกัน2. จิ๋วไม่กินข้าวผัด แจ๋วไม่กินก๋วยเตียว ๋ ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 7. 7. 3. แหววเลือกกินไอศกรีม แจ๋วเลือกกินลอดช่อง แต่ในทีสุดแหววและแจ๋วต่างแลกของหวานทีเลือกไว้ ่ ่4. เด็กๆทั้ง 4 คนไปเลือกอาหารเช้า เลยเหลือข้าวผัดกับไอศกรีมอย่างละ 1 ที่ แต่ก๋วยเตี๋ยวกับลอดช่องยังมีอีกมากจงหาว่าเด็กๆแต่ละคนกินอะไรกันบ้าง ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 8. 8. วิธทา ี ชื่อ อาหาร ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม ลอดช่อง หวาน แหวว  แจ๋ว  จิ๋ว 3. แหววเลือกกินไอศกรีม แจ๋วเลือกกินลอดช่อง แต่ใน ที่สุดแหววและแจ๋วต่างแลกของหวานทีเลือกไว้ ่ ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 9. 9. อาหาร ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม ลอดช่อง ชื่อ หวาน แหวว  แจ๋ว     จิ๋ว  2. จิวไม่กินข้าวผัด แจ๋วไม่กินก๋วยเตียว และแจ๋วกินข้าวผัด ๋ ๋เด็กๆเลือกรับประทานของคาว 1 อย่าง และของหวาน 1อย่าง จึงใส่ข้อมูลของแจ๋วได้ครบถ้วน ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 10. 10. อาหาร ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม ลอดช่อง ชื่อ หวาน     แหวว     แจ๋ว     จิ๋ว    1. เด็กๆไปเลือกอาหารเช้า เลยเหลือข้าวผัดกับไอศกรีมอย่างละ 1 ที่ จาก (2) แจ๋วกินข้าวผัดกับไอศกรีมไปแล้วคนอืนๆจึงกินก๋วยเตียวกับลอดช่อง ่ ๋ ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 11. 11. และจากข้อ (1) ตรวจสอบกับตาราง จะเห็นว่าหวานกับจิ๋วเลือกของคาวเหมือนกัน จากข้อมูลจึงได้ว่าเด็กทุกคนกินก๋วยเตียวกับลอดช่อง ยกเว้นแจ๋ว ๋เท่านั้นทีกินข้าวและไอศกรีม ่ ครูจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

×