Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ร้อยละในชีวิตประจำวัน

25,004 views

Published on

ร้อยละในชีวิตประจำวัน

 1. 1. ร้อยละครูจารุวรรณ นวลพรหม
 2. 2. ร้อยละในชีวิตประจาวัน• ร้อยละ หมายถึง การเปรียบเทียบจานวน ใดๆ ต่อจานวนรวมเท่ากับ100 ส่วน เช่น เลี้ยงหมูร้อยละ 25 ของสัตว์ทั้งหมด หมายถึง เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 100 ตัว เป็นหมู 25 ตัว การบอกค่าร้อยละต้อง กาหนดค่าร้อยละของจานวนใด เช่น ร้อยละ 20 ของ 1,000
 3. 3. ตัวอย่าง• ตัวอย่าง 1 หาค่าร้อยละ 12 ของ 4,000 12 ร้อยละ 12 คือ 100 ร้อยละ 12 ของ 4,000 คือ 12  4, 000 = 480 100
 4. 4. ตัวอย่าง• ตัวอย่าง 2 รังรองได้ขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5 กรเกียรติได้ขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 2 ใครได้ขนเงินเดือนเป็นเงิน ึ้ มากกว่ากัน ไม่สามารถสรุปได้วาใครได้ขนเงินเดือน ่ ึ้ มากกว่ากัน เพราะโจทย์ไม่ได้กาหนดเงินเดือน มาให้ จึงไม่สามารถหาจานวนเงินเดือนที่ แต่ละคนได้รบเพิ่มขึน ั ้
 5. 5. ตัวอย่าง• ตัวอย่าง 3 ฟาร์ม ก เลี้ยงวัวร้อยละ 10 ของสัตว์ทั้งหมด ฟาร์ม ข เลี้ยงวัว ร้อยละ 15 ของสัตว์ทั้งหมด เป็นไปได้ หรือไม่ทจานวนวัวของฟาร์ม ก ี่ มากกว่าจานวนวัวของฟาร์ม ข เป็นไปได้ ในกรณีที่จานวนสัตว์ทั้งหมด ของฟาร์ม ก มากกว่าจานวนสัตว์ทั้งหมดของ ฟาร์ม ข
 6. 6. ตัวอย่าง• ตัวอย่าง 4 สินค้าต้นทุน 800 บาท ร้านขายดีตั้ง ราคาให้มีกาไรร้อยละ 7 ร้านขายเก่งตั้งราคาให้ ขาดทุนร้อยละ 12 ร้านทั้งสองตั้งราคาต่างกัน เท่าไร - ร้านค้าขายดี กาไรร้อยละ 7 คือ ขายราคาร้อยละ 100 + 7 = 107 ของต้นทุน 107 ร้านขายดีตั้งราคา  800 = 856บาท 100
 7. 7. ตัวอย่าง- ร้านค้าขายเก่ง ขาดทุนร้อยละ 12 คือ ขายราคา ร้อยละ 100 - 12 = 88 ของต้นทุน 88 ร้านขายเก่งตั้งราคา  800 = 704 บาท 100 ร้านทั้งสองตั้งราคาต่างกัน 856 – 704 = 152 บาท
 8. 8. ตัวอย่าง• ตัวอย่าง 5 สินค้าต้นทุน 4,000 บาท พ่อค้าตั้ง ราคาให้ได้กาไรร้อยละ 15 ต่อมาลูกค้าขอลดราคา ลงร้อยละ 10 จากราคาที่ตั้งไว้ พ่อค้าได้กาไรหรือ ขาดทุนร้อยละเท่าไร - หาราคาที่ตั้งไว้ กาไรร้อยละ 15 คือ ขายราคา ร้อยละ 100 + 15 = 115 ของต้นทุน 115 พ่อค้าตั้งราคา  4, 000 = 4, 600 บาท 100
 9. 9. - หาราคาขาย ลดราคาร้อยละ 10 คือ ขายราคาร้อย ละ 100 - 10 = 90 ของราคาที่ตั้งไว้ 90 ขายสินค้าราคา  4, 600 = 4, 140 บาท 100- หาร้อยละของกาไร พ่อค้าได้กาไร 4,140 – 4,000 = 140 140 กาไรคิดเป็น  100 = 3.5 4, 000 พ่อค้าขายสินค้าได้กาไรร้อยละ 3.5
 10. 10. ตัวอย่าง• ตัวอย่าง 6 ร้านค้าเสื้อแห่งหนึ่งในช่วงเปิดร้าน ใหม่ยอมขายขาดทุนร้อยละ 20 จึงขายเสื้อราคา 2,400 บาท ต่อมาร้านค้าต้องการกาไรร้อยละ 16 และตั้งราคาเผื่อลดให้ลูกค้าอีก 260 บาท ร้านค้า ควรตั้งราคาเสื้อเท่าไร - หาต้นทุนเสื้อ ขาดทุนร้อยละ 20 คือ ขายเสื้อ ราคาร้อยละ 100 - 20 = 80 ของต้นทุน 100 ต้นทุนราคา  2, 400 = 3, 000 บาท 80
 11. 11. - หาราคาเสื้อที่ตั้งไว้ กาไรร้อยละ 16 คือ ขายเสื้อ ราคาร้อยละ 100 + 16 = 116 ของต้นทุน 116 ขายเสื้อราคา  3, 000 = 3, 480 บาท 100 ตั้งราคาเผื่อลดให้ลูกค้า 260 บาท คือตั้งราคาไว้ สูงกว่า 3,480 บาท อีก 260 บาท พ่อค้าตั้งราคาเสื้อ 3,480 + 260 = 3,740 บาท
 12. 12. ดอกเบียเงินฝากและเงินกู้ ้การฝากเงินหรือการกูเงินต้องมีการคิดดอกเบียซึงกาหนด ้ ้ ่เป็นร้อยละของเงินต้นตามระยะเวลาทีกาหนด ่ดอกเบียเงินฝาก ้  ดอกเบี้ยของเงินฝากประจาหรือคิดดอกเบี้ยทุกปี หมายถึง ใน 1 เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งได้ดอกเบีย้ ปี คิดดอกเบี้ย 1 ครั้ง ครั้งละร้อย ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ต้อง ละ 6 ของเงินต้น เสียภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับ หมายถึง ใน 1 ปี คิดดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 3 ของเงิน ต้นคิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หมายถึง ใน 1 ปี คิดดอกเบี้ย 4 ครั้ง ครั้ง ละร้อยละ 1.5 ของเงินต้น
 13. 13. ดอกเบี้ยทบต้น คือ เมื่อ ดอกเบียเงินกู้ กาหนดเป็นร้อย ้ ครบกาหนดคิดดอกเบี้ย ละต่อปีหรือร้อยละต่อเดือน เมื่อครบกาหนดชาระเงินผู้กู้ ถ้าผู้ฝากเงินไม่ถอน ต้องชาระดอกเบี้ยเงินกู้ ใน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่ บางกรณีสัญญากู้เงินอาจ ได้รับจะรวมเป็นเงิน กาหนดให้ต้องผ่อนชาระเงิน ต้นของการคิดดอกเบี้ย ต้นด้วย ครั้งต่อไป
 14. 14. ตัวอย่าง• ตัวอย่าง 7 สุพรฝากเงิน 50,000 บาท ได้ ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ดอกเบี้ยเสียภาษีร้อยละ 15 สุพรฝากเงิน ครบ 1 ปี โดยไม่เบิกจะมีเงินในบัญชีเท่าไร การคิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือนใน 1 ปี คิดดอกเบี้ย 2 ครั้ง คร้งละร้อยละ 2 2 = 1 ของเงินต้น - เมื่อครบ 6 เดือน วิชัยได้ดอกเบี้ย 1 สุพรได้ดอกเบี้ย  50, 000 = 500 บาท 15 100 เสียภาษี  500 = 75 บาท 100สุพรมีเงินในบัญชี 50,000 + 500 -75 = 50,425 บาท
 15. 15. - เมื่อครบ 1 ปี 1สุพรได้ดอกเบี้ย  50, 425 = 504.25 บาท 100 เสียภาษี 15  504.25 = 75.64 100 เมื่อครบ 1 ปี สุพรมีเงินในบัญชี 50,425 + 504.25 – 75.64 = 50,853.61 บาท
 16. 16. แบบฝึกหัด1. หาค่าของร้อยละต่อไปนี้ 1.1 ร้อยละ 14 ของ 100 1.2 ร้อยละ 5 ของ 2,0002. ร้อยละ 10 ของ 10,000 รวมกับร้อยละ 7 ของ 2,000 เป็นเท่าไร3. ร้อยละ 12 ของ 6,000 ต่างจากร้อยละ 8 ของ 500 เท่าไร
 17. 17. แบบฝึกหัด4. ร้านชอบขายตังราคาเสือให้มีกาไร 15% ้ ้ ร้านขายรวยตังราคารองเท้าให้มี ้ กาไร 20% ร้านใดมีกาไรมากกว่ากัน5. อิงฟ้าได้เงินเดือน 30,000 บาท จ่าย ค่าที่พกร้อยละ 20 ของเงินเดือน ั จ่ายค่าอาหารร้อยละ 25 ของเงินเดือน เป็นไปได้หรือไม่ทองฟ้าจ่ายค่าอาหาร ี่ ิ น้อยกว่าค่าที่พก ั
 18. 18. แบบฝึกหัด6. ร้านชอบขายตังราคาสินค้า 1,200 บาท ให้ส่วนลด 20% ้ ร้านอยากขายตังราคาสินค้า 1,400 บาท ให้ส่วนลด 30% ้ ร้านใดขายสินค้าถูกกว่าและถูกกว่า กันเท่าไร7. ร้านทางเลือกตั้งราคาโทรทัศน์ 8,500 บาท โดยร้านเสนอทางเลือกในการ ลดราคา ดังนี้ ทางเลือก 1 ให้ส่วนลดครังเดียว ้ ร้อยละ 20 ทางเลือก 2 ให้ส่วนลด 2 ครั้ง ครังละร้อยละ10 ควรเลือกทางเลือกใด ้ จึงซื้อโทรทัศน์ได้ราคาถูกกว่า

×