คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2

31,770 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,194
Actions
Shares
0
Downloads
331
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2

  1. 1. คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน ื้ ค22102 คณิตศาสตร์ 4รายวิชาพืนฐาน ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่ วยกิต ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฏีบทปิ ธาโกรัส บทกลับ และการนาไปใช้ ความรู้เบืองต้นเกียวกับจานวน ้ ่จริง เศษส่วนและทศนิยมซ้ า จานวนตรรกยะ จานวนอตรรกยะ รากที่สองและรากที่สาม การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เส้ นขนาน สมบัติของเส้นขนาน การแก้ปัญหาและให้เหตุผลเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี่ยม โดยใช้สมบัติของเส้นขนาน โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะ การคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตว ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบติจริ ง ั ัการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนาประสบการณ์ดานความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป ้ใช้ในการเรี ยนรู้และการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์รหัสตัวชี้วด ัค 1.1 ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม.2/3ค 1.2 ม. 2/1 , ม. 2/2ค 1.3 ม. 2/1ค 1.4 ม. 2/1ค 3.2 ม. 2/1 , ม. 2/2 ,ค 4.2 ม. 2/1ค 6/1 ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วด ั
  2. 2. กาหนดโครงสร้ างรายวิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน ื้ ตามหน่ วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ จานวนชั่วโมงและนาหนักคะแนน ้รหัสวิชา ค22102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 4 จานวน 1.5 หน่วยกิตชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 เวลาเรี ยน 60 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่.......................................................................................................................................................................... หน่วยการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ จานวน น้ าหนัก ชัวโมง ่ คะแนน1. ทฤษฏีบทปิ ธาโกรัส มาตรฐาน ค 3.2 16 25 : ใช้การนึกภาพ( visualization ) ใช้เหตุผล เกี่ยวกับปริ ภูมิ ( spatial reasoning ) และใช้ แบบจาลอง ทางเรขาคณิ(ต geometric model ) ใน การแก้ปัญหา2. ความรู้เบืองต้น ้ มาตรฐาน ค 1.1 20 25 เกียวกับจานวนจริง ่ : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง จานวน และการใช้จานวนในชีวิตจริ ง มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของ จานวน และความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการ ต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา มาตรฐาน ค 1.3 : ใช้การประมาณค่าในการคานวณและ แก้ปัญหา มาตรฐาน ค 1.4 : เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติของจานวน ไป ใช้ได้
  3. 3. กาหนดโครงสร้ างรายวิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน ื้ ตามหน่ วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ จานวนชั่วโมงและนาหนักคะแนน ้รหัสวิชา ค22102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 4 จานวน 1.5 หน่วยกิตชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 เวลาเรี ยน 60 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่.......................................................................................................................................................................... หน่วยการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ จานวน น้ าหนัก ชัวโมง ่ คะแนน3. การประยุกต์ของ มาตรฐาน ค 4.2 14 25 สมการเชิงเส้ น : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัว ตัวแปรเดียว แบบ เชิงคณิ ตศาสตร์ ( mathematical model ) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปล ความหมาย และนาไปใช้แก้ปัญหา4. เส้ นขนาน มาตรฐาน ค 3.2 10 25 : ใช้การนึกภาพ( visualization ) ใช้เหตุผล เกี่ยวกับปริ ภูมิ ( spatial reasoning ) และใช้ แบบจาลองทางเรขาคณิ(ตgeometric model ) ใน การแก้ปัญหา รวม 60 100
  4. 4. กาหนดโครงสร้ างรายวิชาคณิตศาสตร์ พนฐานื้ ตามหน่ วยการเรียนรู้ ตัวชีวด สาระการเรียนรู้ จานวนชั่วโมงและนาหนักคะแนน ้ั ้ รหัสวิชา ค22102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 4 จานวน 1.5 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 เวลาเรี ยน 60 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่ .......................................................................................................................................................................... จานวน น้ าหนัก หน่วยการเรี ยนรู้ ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ ชัวโมง คะแนน ่1. ทฤษฏีบทปิ ธาโกรัส ใช้ทฤษฏีบทปิ ธาโกรัสและ 1. ทฤษฏีบทปิ ธาโกรัส 16 25 บทกลับในการให้เหตุผล 1.1 สมบัติของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก 2 5 และแก้ปัญหา 1.2 ทฤษฏีบทปิ ธาโกรัส 7 10 1.3 บทกลับของทฤษฏีบทปิ ธาโกรัส 7 102. ความรู้เบืองต้น 1. เขียนเศษส่วนในรู ป ้ 2. ความรู้เบืองต้น เกียวกับจานวน 20 ้ ่ 25 เกียวกับจานวนจริง ยม และเขียนทศนิยม จริง ่ ทศนิ 4 5 ซ้ าในรู ปเศษส่วน 2.1 จานวนตรรกยะ 4 2 2. จาแนกจานวนจริ งที่ 2.2 จานวนอตรรกยะ 7 10 กาหนดให้และยกตัวอย่าง 2.3 รากที่สอง 5 8 จานวน ตรรกยะ และ 2.4 รากที่สาม จานวนอตรรกยะ 3. บอกความเกี่ยวข้องของ จานวนจริ ง จานวนตรรกยะและ จานวนอตรรกยะ 4. อธิบายและระบุรากที่สองและ รากที่สามของจานวนจริ ง
  5. 5. กาหนดโครงสร้ างรายวิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน ื้ ตามหน่ วยการเรียนรู้ ตัวชีวด สาระการเรียนรู้ จานวนชั่วโมงและนาหนักคะแนน ้ั ้รหัสวิชา ค22102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 4 จานวน 1.5 หน่วยกิตชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 เวลาเรี ยน 60 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่.......................................................................................................................................................................... จานวน น้ าหนักหน่วยการเรี ยนรู้ ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ ชัวโมง คะแนน ่ 5. หารากที่สองและรากที่สามของ จานวนเต็มโดยการแยกตัว ประกอบและนาไปใช้ในการ แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนัก ถึง ความสมเหตุสมผลของ คาตอบ 6. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหา รากที่สองและรากที่สามของ จานวนเต็ม เศษส่วนและ ทศนิยมบอกความสัมพันธ์ ของการยก กาลังกับการหาราก ของจานวนจริ ง 7.หาค่าประมาณของรากที่ สอง และรากที่สาม จานวนจริ ง และนาไปใช้ ในการแก้ปัญหา พร้อม ทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคาตอบ
  6. 6. กาหนดโครงสร้ างรายวิชาคณิตศาสตร์ พนฐานื้ ตามหน่ วยการเรียนรู้ ตัวชีวด สาระการเรียนรู้ จานวนชั่วโมงและนาหนักคะแนน ้ั ้ รหัสวิชา ค 22102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 เวลาเรี ยน 60 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่ .......................................................................................................................................................................... จานวน น้ าหนัก หน่วยการเรี ยนรู้ ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ ชัวโมง คะแนน ่3. การประยุกต์ของ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 3. การประยุกต์ของสมการ 14 25 สมการเชิงเส้ น สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เชิงเส้ นตัวแปรเดียว ตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความ 3.1 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้น 8 15 สมเหตุสมผลของคาตอบ 3.2 การนาไปใช้ 6 104. เส้ นขนาน ใช้สมบัติเกี่ยวกับความ 4. เส้ นขนาน 10 25 เท่ากันทุกประการของรู ป 4.1 เส้นขนานและมุมภายใน 2 5 สามเหลี่ยมและสมบัติของ 4.2 เส้นขนานและมุมแย้ง 2 5 เส้นขนานในการให้เหตุผล 4.3 เส้นขนานและมุมภายนอก 3 7 และแก้ปัญหา กับมุมภายใน 4.4 เส้นขนานและรู ป 3 8 สามเหลี่ยม รวม 60 100
  7. 7. กาหนดคะแนนการวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน ื้รหัสวิชา ค 22102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 เวลาเรี ยน 60 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่.......................................................................................................................................................................... คะแนนการวัดผล / ประเมินผล พฤติกรรมด้านที่ประเมิน จานวนชัวโมง ระหว่างภาค กลางภาค ปลายภาค หมาย หน่วยการเรี ยนรู ้ ่ เหตุ K P A รวม K P A รวม K P A รวม K P A รวม1. ทฤษฏีบท ปิ ธาโกรัส 16 17 6 2 25 6 3 2 11 5 3 8 6 6 1.1 สมบัติของรู ป 2 3 2 5 2 1 3 1 1 2 สามเหลี่ยมมุมฉาก1.2 ทฤษฏีบท 7 7 2 1 10 2 1 1 4 2 1 3 3 3 ปิ ธิโกรัส1.3 บทกลับของ ทฤษฏีบท 7 7 2 1 10 2 1 1 4 2 1 3 3 3 ปิ ธิโกรัส2. ความรู้ เบืองต้ น ้ เกียวกับ ่ 20 13 9 3 25 6 3 9 9 3 12 4 4 จานวนจริง2.1 จานวนตรรกยะ 4 1 3 1 5 2 1 3 1 1 22.2 จานวนอตรรกยะ 4 2 2 2 22.3 รากที่สอง 7 6 3 1 10 2 1 3 4 1 5 2 22.4 รากที่สาม 5 4 3 1 8 2 1 3 2 1 3 2 2
  8. 8. คะแนนการวัดผล / ประเมินผล พฤติกรรมด้านที่ประเมิน จานวนชัวโมง ระหว่างภาค กลางภาค ปลายภาค หมาย หน่วยการเรี ยนรู ้ ่ เหตุ K P A รวม K P A รวม K P A รวม K P A รวม3. การประยุกต์ ของ สมการเชิงเส้ น 14 13 9 3 25 4 9 3 16 9 9 ว ตัวแปรเดีย 3.1 ทบทวนการแก ้ 8 9 5 1 15 4 5 1 10 5 5 สมการเชิงเส้น3.2 การนาไปใช้ 6 4 4 2 10 4 2 6 4 44. เส้ นขนาน 10 17 6 2 25 6 6 2 14 11 114.1 เส้นขนาน 2 4 1 5 2 1 3 2 2 และมุมภายใน 4.2 เส้นขนาน 2 4 1 5 2 1 3 2 2 และมุมแย้ง4.3 เส้นขนานและ มุมภายนอกกบ ั 3 4 2 1 7 1 2 1 4 3 3 มุมภายใน4.4 เส้นขนานและ 3 5 2 1 8 1 2 1 4 4 4 รู ปสามเหลี่ยม รวม 3 2 60 60 10 100 16 10 50 14 6 20 30 30 0 4
  9. 9. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 22102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 เวลาเรี ยน 60 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่.......................................................................................................................................................................... 1) ถามตอบและการให้เหตุผล 2) ทากิจกรรมกลุ่ม/รายบุคคลเพื่อฝึ กการทางานร่ วมกัน แบบฝึ กทักษะและแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมเป็ นการบ้าน 3) การนาเสนอ 4) ร่ วมกันเฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง 5) การทาชิ้นงาน การวัดผลและประเมินผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเมินระหว่างภาคเรี ยน : ปลายภาคเรี ยน = 70 : 30 โดยแบ่งเป็ นดังนี้คือ 1) ประเมินระหว่างเรี ยน ด้านความรู้ ( K) = 16 คะแนน ด้านทักษะฯ ( P) = 24 คะแนน ด้านคุณลักษณะฯ ( A) = 10 คะแนน รวม 50 คะแนน 2) ประเมินกลางภาคเรี ยน ด้านความรู้ ( K) = 14 คะแนน ด้านทักษะฯ ( P) = 6 คะแนน ด้านคุณลักษณะฯ ( A) = – คะแนน รวม 20 คะแนน 3) ประเมินปลายภาคเรี ยน ด้านความรู้ ( K) = 30 คะแนน ด้านทักษะฯ ( P) = – คะแนน ด้านคุณลักษณะฯ ( A) = – คะแนน รวม 30 คะแนน

×