Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proxectos de soberanía alimentaria en galicia

550 views

Published on

www.facebook.com./sustinea. "Proxectos de soberanía alimentaria en Galicia” elaborado no outono de 2011 pola Rede Galega de Consumo Consciente. Unha análise das 32 iniciativas produtivas máis asentadas e relevantes do país e unha reflexión sobre o noso papel como consumidoras.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proxectos de soberanía alimentaria en galicia

 1. 1. Cernada Ficha técnica A - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% NOME EMPRESA GANADOS A CERNADA, S.C. (leite) - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% BENIGNO CORREDOIRA (iogures) - Tipos de envases usados para os seus produtos MARCAS COMERCIAIS % Produtos con respecto o total A CERNADA Vidro Retornable 100% TELÉFONOS 982 173 057 - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se transportan? CORREOS ELECTRÓNICOS Galicia e comarcas próximas 100% acernada@hotmail.es Transporte propio: un furgón isotermo. WEB A quen vende os seus produtos? http://www.interleite.org/acernada Tendas Ecolóxicas 50% DIRECCIÓN Cooperativas De Consumo 25% AUGAS SANTAS Persoas Individuais 25% LOCALIDADE - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- PALAS DE REI (LUGO) RIAL OU SECTORIAL? SÍ. Cooperativa Agris, A PEGA, Ecoleite ANO FUNDACIÓN 2002 - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? NON FORMA XURÍDICA SOCIEDADE CIVIL / AUTÓNOMO - Traballadores Nº DE TRABALLADORES/AS 5 %/Nº de Familiares 80% (4 persoas) DESCRICIÓN DO PROXECTO %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 40%/2 PERSOAS EXPLOTACIÓN VACUNA PARA LEITE,  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 20%/1 PERSOA ELABORACIÓN DE LEITE PASTEURIZADO E FA- % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% BRICACIÓN DE IOGURES % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 0% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 40%/2 PERSOAS %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS 20%/1 PERSOA (entre 16 e 30 anos)x-4-
 2. 2. Descrición A Cernada é unha explotación leiteira familiar “detoda a vida”. Nas súas orixes funcionaba como tantasoutras, pero a crise das “vacas tolas” valeulles parareflexionar sobre o sentido dese sistema e para des-confiar da grande industria. Decidiron transformarsenunha explotación ecolóxica, máis adaptada ao me-dio, con menor produción pero cun produto de máiscalidade. Con esta transformación comezou tamén aelaboración de iogures. A empresa é completamente familiar. Tan só contacun traballador a conta allea, de contratación recente.Teñen interese pola agrupación sectorial como modode fortalecer o sector e participan activamente destesprocesos. O impacto ambiental da explotación é escaso, xa queempregan o esterco das vacas para aboar os camposde millo e outros produtos que utilizan para alimentarnovamente ás vacas. O complemento de pensos quenecesitan en determinadas épocas están comezandoa elaboralo eles mesmos con cultivos propios e outroscereais e leguminosas (alfalfa, cebada, pipa de xirasol)obtidas da península directamente a agricultores dou-tras zonas. Teñen principalmente vacas de raza Frisona, aíndaque tamén algunha Alpina. O trato aos animais é moibo, gozando de grande liberdade dentro das instala-cións e o amplo espazo de pasto de que dispoñen. Assúas vacas viven un promedio de 10 anos. Valoran por riba de todo a canle curta de comercia-lización, tan só venden a tendas ecolóxicas, gruposde consumo e a consumidores finais. Ademais teñena explotación aberta a visitas programadas, e fan o re-parto directo do produto final nun vehículo propio, ten-do contacto directo cos consumidores aproveitando oreparto. Utilizan envases de vidro que reutilizan unhavez son devoltos polos consumidores. - 5 -
 3. 3. Algamar Ficha técnica - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 95% - NOME EMPRESA Algamar - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% - MARCAS COMERCIAIS Algamar - Tipos de envases usados para os seus produtos % Produtos con respecto o total TELÉFONOS Plástico 100% Tel. 986 404857 Fax. 986 403575 Papel 0% Papel e Plástico 0% CORREOS ELECTRÓNICOS Vidro 0% info@algamar.com Vidro Retornable 0% Granel 0% WEB www.algamar.com - A quen vende os seus produtos? Distribuidoras ??% DIRECCIÓN Hipermercados 0% Polígono de Amoedo. E36840 Supermercados 0% Pazos de Borbén (Pontevedra) Gourmet 0% Tendas Ecolóxicas ??% LOCALIDADE Cooperativas De Consumo ??% Pazos de Borbén (Pontevedra) Grupos De Consumo ??% Persoas Individuais ??% ANO FUNDACIÓN 1996 - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESARIAL OU SECTORIAL? FORMA XURÍDICA Non Sociedad de Responsabilidad Limitada - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? DESCRICIÓN DO PROXECTO Tienen un proyecto con Maderas Mueble de la Sierra Recolección, secado y elaboración de algas marinas del Segura para la plantación de árboles. para uso alimentario. Nº DE TRABALLADORES/AS 12 %/Nº de Familiares 0 %/Nº DE SOCIAS TRABALLADORES/AS 0 %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 90%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 10% Nº de socias: 2 % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 12 %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS 20% (entre 16 e 30 anos)  -6-
 4. 4. Descrición Falamos con Clemente Fernández Saa Mathieu Teulier e Diego Alonso Algamar é unha empresa familar, de dous irmáns quecomezaron coa agricultura ecolóxica pero que prontodescubriron o potencial das algas. É un proxecto de forte arráigame local, onde toda aplantilla de traballadoras son da zona de Fornelos eRedondela, consideradas ambas zonas de alto risco de exclusión social laboral. A gran maioría da plan-tilla é indefinida, teñen conciliación personalizada fa-miliar laboral e contan con rotación de horario, parapoder librar as tardes unha semana de cada dúas, aomesmo tempo de librar os venres a tarde e fin de se-mana. Non se exercen presión sobre as traballadoras e te-ñen alto grado de autoxestión e responsabilidade. O proxecto usa como materia prima principal asalgas, un produto local, ecolóxico (xa conta con selooficial) e 100% renovable e sustentable, que engadevalor as actividades económicas sostibles vinculadasao mar, máis aló das tradicionais galegas: a pesca debaixura e o marisqueo. Por este motivo, obtivo o recoñecemento do Minis-terio de Medio Ambiente no 2009, a través do PremioBiodiversidade, na modalidade de Liderazgo e Inno-vación. As materia de fóra priman os proxectos do Estado,principalmente, seguidos de Europa. Se os produtosson do Sur, procúranse de comercio xusto, coma nocaso da quinoa. Os provedores dos materias para os procesos pro-dutivos son locais na súa maioría. Respectan a cadea comercial, valorizando ao distri-buidor local e ao pequeno comercio, ademáis de nontraballar con grandes superficies por criterios éticos. Invisten os beneficios na ampliación e mellora da ca-pacidade produtiva tendo como consecuencia a crea-ción de novos postos de traballo con xente da comar-ca case de forma anual. O edificio da empresa fíxose con materias primas lo-cais e teñen en proxecto de que sexa independenteenerxeticamente no medio prazo. E interesante men-cionar que os restos produtivos cédenselle como abo-no as labregas locais... - 7 -
 5. 5. amorodo Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% Amorodo, S.L. - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% MARCAS COMERCIAIS - Tipos de envases usados para os seus produtos Amorodo % Produtos con respecto o total Plástico 0% TELÉFONOS Papel 0% 986 756 214       Papel e Plástico 0% Vidro 100% CORREOS ELECTRÓNICOS Vidro Retornable 0% info@amorodo.es Granel 0% WEB - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? www.amorodo.es E como se transportan? Galicia e comarcas próximas 100% -Estrada DIRECCIÓN Por todo o Estado Español 0% Polígono de Vilapouca Por toda Europa 0% Internacional 0% LOCALIDADE Soutelo de Montes (Pontevedra) A quen vende os seus produtos? Distribuidoras 0% ANO FUNDACIÓN Hipermercados 0% 2004 Supermercados 0% Gourmet 0% FORMA XURÍDICA Tendas Ecolóxicas 25% Sociedade Limitada Cooperativas De Consumo 25% Grupos De Consumo 25% - DESCRICIÓN DO PROXECTO Persoas Individuais 25% Elaboración e comercialización de: - FORMA PARTE DALGUNHA REDE -As hortalizas ao natural: grelos ao natural, acelgas, OU AGRUPACIÓN EMPRESARIAL OU SECTORIAL? feixón verde, tomate triturado, remolacha e coliflor. Non -As marmeladas e confeituras: de amorodo, laranxa, kiwi, figo e cabaza. - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? -Os postres: a compota de mazá e o doce de mar- Non melo. -Preparados: conservas que se poden utilizar con Nº DE TRABALLADORES/AS 6 máis facilidade e rapidez na nosa casa coma o pisto %/Nº de Familiares 0% con cabaciño, tomate frito, pemento confeitado e %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 2 grelos con garavanzos. %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 100% -Legumes: ata o momento soamente podemos falar  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% dos garavanzos ao natural pero estamos pensando en Nº de socias novas posibilidades. % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 100% %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS 0% (entre 16 e 30 anos)    -8-
 6. 6. Descrición Falamos con: María Victoria Visitou o proxecto: Cristina Suárez Alimentos Amorodo, S.L. é un proxecto situado nopolígono de Vilapouca – Soutelo de Montes en Forcarei. Nace no ano 2004 grazas a dúas socias expertas naelaboración de marmeladas e conservas caseiras. Des-de o un primeiro momento apostaron por a elaboraciónde produtos 100% ecolóxicos e por ofrecer sempreunha excelente calidade. Pouco a pouco foron mello-rando as súas receitas e aumentando a variedade deprodutos. Neste momento contan na súa produción conunha gran variedade de marmeladas, verduras ao na-tural, postres, produtos envasados e outras conservas.Todas elas levan detrás moitas horas de investigación,dedicación e sobre todo moito cariño. O investimento destas dúas socias non só se quedana mellora continua das súas receitas, senón que taménrealizan unha importante aposta polo desenvolvementoeconómico local , sendo Soutelo unha zona afectadofortemente pola emigración laboral. Favorecen a contratación indefinida de mulleres dazona, ofrecendo unha saída laboral de calidade a estesector da poboación non sempre favorecido polas em-presas. Así mesmo, este interese polo entorno de proximida-de pódese visualizar na súa maneira de establecer assúas relacións comerciais. No que se refire á compradas súas materias primas, manteñen vínculos desdefai anos con produtores do seu entorno (75% da ma-teria prima de base é galega), favorecendo deste xeitoá sustentabilidade do rural galego e establecendo asrelacións de apoio, confianza e a longo plazo. O mes-mo ocorre nas súas relacións comerciais nos puntos devenda, xa que traballan exclusivamente para Galicia,apostando pola etiquetaxe en galego, distribuíndo elesmesmas as mercadorías no pequeno comercio e nosgrupos ou cooperativas de consumo e rexeitando a co-mercialización nas grandes superficies. - 9 -
 7. 7. rqueixal Ficha técnica a NOME EMPRESA. % PRODUTOS ECOLÓXICOS´ 70% Xose Luis Carrera %PRODUTOS CON CERTIFICADO ECOLÓXICOS´ 70% MARCAS COMERCIAIS -Tipos de envase usados para os seu produtos Arqueixal 100% vidro 65% vidro retornábel TELÉFONOS 982380251-629176030 -Cal é a zona de venda dos seu produtos (en %)? E como se transportan? CORREOS ELECTRÓNICOS 80% Galiza e comarcas próximas contacto@arqueixal.es 20% Resto Estado Español - DIRECCIÓN -A quen vende os seu produtos? Albá (Palas de Rei) 5% Hipermercados 15% Supermercados LOCALIDADE 5% Gourmet Palas de Rei (Lugo) 20% Tenda ecolóxica 20% Cooperativa Consumo ANO FUNDACIÓN 10% Grupo Consumo 1989 25% Persoas individuais FORMA XURÍDICA Nº traballadores 8 Persoa física Unipersonal %Nº de Familiares 3 %Nª de Asalariados indefinidos 75% DESCRICION DO PROXECTO % Nº de Asalariados temporais 25% Lácteos: Leite, iogur, queixos % de traballadores locias 100% % Nºtraballadoras (mulleres) 4 %Nº traballadoras novas (entre 16 e 30 anos)? 2-10-
 8. 8. Descrición Falamos con: Xosé Luis (Arqueixal) Visitou o proxecto:Cristina Doel Xosé Luis ten un excelente coñecemento do sectore un gran cariño polo feito a man e por conservar astradicións da aldea. Aplícase todo o esforzo por xerar un produto de ca-lidade e vendelo “como se merece”. Os animais estánben coidados dormen ao abrigo e pastan sempre enfincas diferentes. Os traballadores están contentos e considéranseben pagados, reciben un trato familiar, todos se consi-deran parte do proxecto. A sensibilidade de Xosé Luis pola contorna é excep-cional, na procura constante de mellorala custodia doterritorio, e unha vocación estética en todo o que se faidentro do proxecto, dende coidar a construción de va-lados até chegar a parte final do produto. Entendendosempre que o coidado do medido ambiente está porriba das necesidades de marketing, por exemplo noenvasado dos iogures, no que a utilización de vidro éprioritaria fronte a demanda de envases mais peque-nos, de plástico e cunha mellor imaxe comercial. Arqueixal é un proxecto de referencia na contorna esituou a aldea de Albá, nunha con actividade económi-ca social e cultural. Promotores de proxectos de coñe-cemento do verdadeiro rural e do saber facer de antes,fomentando un valor positivo do rural e avogando pormellorala imaxe e as oportunidades da aldea. Proactivo en todo o que se refire a difusión do eco-lóxico, do rural e natural, participativo con outrosproxectos afíns que buscan melloralo rendemento dorural tendo en conta sempre o impacto ambiental. Par-ticipan en proxectos de investigación e dalle especialrelevancia ao I+D sempre e cando isto non supoña en-trar en contradicións no que se refire ao ecolóxico. Arqueixal aposta por traballar nos circuítos curtos,a través da venda direta, tendas pequenas, grupos ecooperativas de consumidores. Complementa esta actividade nos circuítos conven-cionais, pero sendo consciente da súa prioridade coaeconomía local. A máxima da empresa e medrar de xeito horizontal,diversificando produtos e servizos e non tanto no sec-tor leiteiro, posto que a súa explotación ecolóxica nonpode asumir moito máis crecemento nin quere asumi-lo. - 11 -
 9. 9. Avega Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% Avega, S. Coop. Galega - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% MARCAS COMERCIAIS - Tipos de envases usados para os seus produtos Avega e Don Huevo % Produtos con respecto o total Plástico 0% Papel 70% TELÉFONOS Papel e Plástico 15% 986 790238 Vidro 0% Vidro Retornable 0% Granel 15% CORREOS ELECTRÓNICOS avega@ecoavega.com - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se transportan? WEB Galicia e comarcas próximas 60% - Estrada www.ecoavega.com Por todo o Estado Español 40% - Estrada Por toda Europa 0% Internacional 0% DIRECCIÓN POL. IND. AGOLADA, PARC. 6. C.P.: 36520 A quen vende os seus produtos? Distribuidoras 60% ovos // 35% queixos Hipermercados 0% LOCALIDADE Supermercados 30% ovos // 45% queixos Agolada (Pontevedra) Gourmet 0% Tendas Ecolóxicas 15% ovos // 20% queixos ANO FUNDACIÓN Cooperativas De Consumo 0% Grupos De Consumo 0% 2002 Persoas Individuais 100% pensos FORMA XURÍDICA - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- Sociedade Cooperativa RIAL OU SECTORIAL? Consello Regulador de Tetilla DESCRICIÓN DO PROXECTO - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? Actualmente AVEGA produce pensos para animais, Non principalmente bovino e aviar. Ovos ecoloxicos comercializados coas marcas AVE- GA e DON HUEVO. Nº DE TRABALLADORES/AS Queixos ecolóxicos marca AROMA DOS MONTES. 6 traballadorxs por conta allea. 1 autónomo %/Nº de Familiares O autónomo e unha das socias son pai e filla. %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 100% %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 100% %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% Nº de socias % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 5/6 %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   3/6 (entre 16 e 30 anos)-12-
 10. 10. Descrición Falamos con: Lidia Visitou o proxecto: Cristina Suárez Avega, S. Coop. Galega dedícase á comercializaciónde pensos, ovos e queixos todos eles ecolóxicos. Oseu proxecto nace no ano 2002, manifestando desdeun primeiro un verdadeiro interese pola elaboración deprodutos ecolóxicos de primeira calidade. Todos osseus produtos teñen a certificación do C.R.A.E.G.A. eno que se refire aos queixos pertencen tamén ao Con-sello Regulador de Tetilla. Contan xa con unha fábricade pensos, con catro granxas de galiñas, e unha fábri-ca de queixos repartidas nas provincias de Ponteve-dra, Lugo e Ourense. Ademais de elaborar un produto de calidade, való-rase positivamente a parte social e organizativa. Poloque se refire ás persoas traballadoras, ofrece a todaselas unha contratación estable e indefinida, adaptandoos horarios de traballo ás necesidades de cada unhadas súas persoas traballadoras desde o momento dacontratación. Ademais, desde a cooperativa promó-vese unha comunicación moi cercana e case familiar,xerando un ambiente de confianza e tranquilidade.. Grazas a todo este esforzo, Avega, S. Coop Gale-ga xa ten unha forte implantación, non só no territoriogalego, no que asumen parte da distribución persoal-mente, senón que xa comercializa os seus produtos ennumerosos puntos do estado español. - 13 -
 11. 11. Casa Ánxel Ficha técnica - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% Casa Anxel S.C - Tipos de envases usados para os seus produtos MARCAS COMERCIAIS % Produtos con respecto o total Papel (cartón) e envases de Plástico 100% Casa Anxel S.C - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se TELÉFONOS transportan? 982180774 659830447 Galicia e comarcas próximas 80% Por todo o Estado Español 10% Por toda Europa 10% CORREOS ELECTRÓNICOS info@casaanxel.com - A quen vende os seus produtos? Distribuidoras 30%.Monteverde WEB Supermercados 20% Tendas Ecolóxicas 10% www.casaanxel.com Cooperativas De Consumo 10% Persoas Individuais 30% DIRECCIÓN Grandaleza, Crecente - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- RIAL OU SECTORIAL? Si. No clouster que se creou enLugo de empresas LOCALIDADE ecolóxicas A Pastoriza (Lugo) - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? Non ANO FUNDACIÓN 2010 - Traballadores Nº DE TRABALLADORES/AS 4 FORMA XURÍDICA %/Nº de Familiares 50% %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 50% Sociedad Civil %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 50% Nº de socias Son 2 e participan o 100% DESCRICIÓN DO PROXECTO % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% Queixos ecolóxicos (San Simon, Tetilla, Patela cre- %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 50% moso, Fresco, Requesan) e leite ecolóxica. %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   25% (entre 16 e 30 anos)-14 -
 12. 12. Descrición Casa Anxel é un proxecto familiar, que conta ade-mais con 2 traballadores. É unha produtora de leite equeixería que traballa con métodos tradicionais, queaposta pola agricultura ecolóxica. Un proxecto moi in-tegrado no contorno, o cal favorece o desenvolvemen-to local da zona. En canto o impacto ambiental no ciclo de vida doproduto tentan miminizalos ao máximo. Para fixar o prezo do produto basease sobre todonos custes de producción, así como a percepción dovalor que ten como ecolóxico, artesanal... e baseasetamén tendo en conta as condicións do mercado. Enocasións dependendo do volume da compra fanse al-gúns descontos, así como transporte balde con pedi-do mínimo. Valoran a importancia da relación directa entre elese os consumidores e consumidoras, xa que desta ma-neira valoran máis o produto e poden ver en realidadeo traballo artesanal. - 15 -
 13. 13. asa Mar Ficha técnica uxa C - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% NOME EMPRESA Granxa Maruxa - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% MARCAS COMERCIAIS Maruxas de nata - Tipos de envases usados para os seus produtos % Produtos con respecto o total TELÉFONOS Papel e Plástico 982377049 100% CORREOS ELECTRÓNICOS - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? info@granxamaruxa.com E como se transportan? Galicia e comarcas próximas, elas mesmas ou por mensaxería WEB www.granxamaruxa.com Por todo o Estado Español, por mensaxería DIRECCIÓN - A quen vende os seus produtos? Cumbraos, nº1 Supermercados Unicamente a Cemar, nos displays de Lugo Sabe. LOCALIDADE Gourmet Monterroso (Lugo) Tendas Ecolóxicas Cooperativas De Consumo ANO FUNDACIÓN Grupos De Consumo A granxa ten 40 anos, Persoas Individuais e as galletas dende 2010 - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- FORMA XURÍDICA RIAL OU SECTORIAL? S.L Si. No Cluster INDEGAE (INDUSTRIAS ECOLOXICAS AGROALIMENTARIA DE GALICIA) DESCRICIÓN DO PROXECTO Galletas ecolóxicas - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? Non Nº DE TRABALLADORES/AS 5 (3 mulleres e 2 homes) %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 1 %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 5 Nº de socias 1, a nível fiscal, ainda que realmente son 2 Igual participación de ambas. % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 3-16-
 14. 14. Descrición Granxa Maruxa é un proxecto que comezou no 2007como ecolóxico. A nivel de traballo diferencia o quesería a granxa da galletería (2010). É un proxecto moifamiliar, na que as traballadoras e traballadores teñenunha relación moi estreita. É un proxecto integrado no medio rural e co contor-no respetando os principios da agricultura ecolóxica. Hai moita implicación e horas de traballo detrásdeste proxecto, onde cada vez se aposta máis por undesenvolvemento sustentable, tendo en mente dar unpaso máis incorporando as enerxías renovables nunfuturo e apostando pola I+D; sempre dando pequenospasos que levan cara adiante. Así mesmo hai unha for-te aposta polo desenvolvemento local, o cal conleva acontratación de xente do lugar, favorecendo así a inte-gración social e laboral, e o mesmo tempo provoca undesenvolvemento económico da zona. As zonas de venda son Galicia e as comarcas próxi-mas así como por todo o Estado Español, a través de-las mesmas ou por mensaxería. Os prezos establecen-se en función dos custes de producción, e non teñenunha diferenciación de prezos. Dacordo co ciclo do producto téñense en conta to-dos os impactos a nivel ambiental durante a vida doproduto, o cal se intentan miminizar ao máximo. Noproceso de elaboración do produto, todas as mate-rias primas son ecolóxicas, respectando polo tantoo medioambiente, na distribución do producto inten-tase aproveitar viaxes para reducir o máximo costesmedioambientais. Apostan polo desenvolvemento lo-cal. Valorar que teñen as instalacións da granxa e dagalletería abertas ao púbico, o cal permite as persoascoñecer de primeira man o traballo que están a facer ea esencia do proxecto. - 17 -
 15. 15. Como Cabras Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 0% Como Cabras, S.Coop.Gallega - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 0% MARCAS COMERCIAIS - Tipos de envases usados para os seus produtos Touza Vella % Produtos con respecto o total Plástico 0% TELÉFONOS Papel 90% 628 474 264 616 547 099 Papel e Plástico 0% Vidro 10% CORREOS ELECTRÓNICOS Vidro Retornable 0% comocabras@yahoo.es Granel 0% DIRECCIÓN E LOCALIDADE - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? O Río Sta. Tegra, 32760. Castro Caldelas. E como se transportan? Galicia e comarcas próximas 90%. Carretera ANO FUNDACIÓN (por agencia) y nosotros mismos 2005 Por todo o Estado Español 10%. Igual FORMA XURÍDICA A quen vende os seus produtos? Cooperativa DISTRIBUIDORAS 0% HIPERMERCADOS 0% - DESCRICIÓN DO PROXECTO SUPERMERCADOS 5% Pastoreo de cabras e produción de queixo de cabra. Supermercados de pueblo (Castro Caldelas) GOURMET 33% TENDAS ECOLÓXICAS 2% COOPERATIVAS DE CONSUMO 5% GRUPOS DE CONSUMO 5% PERSOAS INDIVIDUAIS 50% - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESARIAL OU SECTORIAL? Cámara de comercio a nivel case testimonial. UGACOTA - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? Non Nº DE TRABALLADORES/AS 2 %/Nº de Familiares 0 %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 100% %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 0%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 0% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 1 %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   0% (entre 16 e 30 anos)-18-
 16. 16. Descrición Falamos con: Rocio e Jorge Visitou o proxecto: Víctor Barro Visitamos a explotación en Castro Caldelas e tantoRocio como Jorge acolleron a nosa visita con moitointerese. Eles, madrileños e con varias experienciasanteriores no rural fixeron un grande esforzo de inte-gración na comunidade e agardan que cada vez máis,a xente esté interesada por ver como traballan e visitara explotación. Con ese obxectivo están a construir unespacio de recepción e museo. O proxecto está tamén nestes momentos en plenaconstrución dunha queixería na propia explotación oque lles permitiría a cooperativa chegar a duplicar aprodución. Ainda que confesan non ter máis intenciónque chegar a vivir dignamente, sen máis ánimo de cre-cemento que este. Traballan últimamente por conseguir a base territorialque lles permitiría certificar o queixo como ecolóxico.Igualmente fixeron melloras na alimentación do gandointroducindo guisante da zona de Zamora, ainda que,segundo recoñecen, segue sen ser penso ecolóxico. Venden o seu queixo de forma directa principalmen-te (a través de feiras) e tamén comercializan con al-gúns grupos e cooperativas de consumo. - 19 -
 17. 17. corisca Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% Corisca - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% MARCAS COMERCIAIS - Tipos de envases usados para os seus produtos Bodegas Corisca S.L % Produtos con respecto o total Plástico 0% Papel 0% TELÉFONOS Papel e Plástico 0% Telf. / Fax : 986 493 028 Móvil : 615 430 296 Vidro 100% Vidro Retornable 0% Granel 0% CORREOS ELECTRÓNICOS info@bodegascorisca.com - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se transportan? WEB Galicia e comarcas próximas 30% www.bodegascorisca.com Por todo o Estado Español 40% Por toda Europa 0% Internacional 30% DIRECCIÓN ASUNCION 5 ENTIENZA A quen vende os seus produtos? 36470 Salceda de Caselas (Pontevedra) Distribuidoras 80% Hipermercados 0% LOCALIDADE Supermercados 0% Gourmet 8% Salceda de Caselas (Pontevedra) Tendas Ecolóxicas 10% Cooperativas De Consumo 2% ANO FUNDACIÓN Grupos De Consumo 0% 2008 Persoas Individuais 0% - FORMA PARTE DALGUNHA REDE FORMA XURÍDICA OU AGRUPACIÓN EMPRESARIAL OU SECTORIAL? Sociedad de responsabilidad limitada Asociación De Industrias e laboradoras Galegas en Agricultura Ecolóxica. - DESCRICIÓN DO PROXECTO - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? Cultivo de uvas, vendimia y bodega. No. Nº DE TRABALLADORES/AS 1 %/Nº de Familiares 0 %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 0 %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 100%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% Nº de socias: 2 % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 100 %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   0% (entre 16 e 30 anos)-20-
 18. 18. Descrición Falamos con: Natalia Rodríguez Estévez, Gerente Visitou o proxecto: Mathieu Teulier Corisca é un proxecto familiar de viticultores de todaa vida, apaixonados pola uva e o viño. Natalaia é avogada de profesión e actualmente, nonvive do viño. Lle adica tempo e esforzo coa intencio-nalidade de darlle continuidade no tempo os viñedosfamiliares e xerar emprego estable e de calidade, detal forma que lle permita vivir do viño. Ademais foi elaa que apostou firmemente pola produción ecolóxica,sendo o primeiro Albariño con selo de certificaciónecolóxica. Recoñece que o viño ecolóxico ten máis atrancoscomerciais e de produción ca “vantaxes” no contextoactual: a faia de valoración da calidade, a menor pro-dutividade (preto ao 50%), as “trampas” do conven-cional (azucre engadido, uva de fóra) etc. Pero a liñade Corisca é un compromiso firme e estratéxico coacalidade. Esta é a súa bandeira e a súa liña de traballo.De feito a súa produción é limitada, e seguirá limitadano futuro, facendo soamente a ampliación precisa dasviñas para poder vivir delas dignamente. Ao contar cun único produto, precisan de distribu-ción, aínda que venden directamente a través da web,a grupos e cooperativas de consumo, ademáis dal-gunha tenda. En canto ao ciclo de vida, comentar que aproveitano bagazo para facer augardente caseira e como abonopropio e pretenden mercar o abono na contorna local.Tamén pretenden ter no medio plazo independenciaenerxética a través de caldeiras de material orgánico. - 21 -
 19. 19. Da Veiga Ficha técnica NOME EMPRESA LUGAR DA VEIGA, SLL - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 15% - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 15% MARCAS COMERCIAIS GALLETAS MARIÑEIRAS, - Tipos de envases usados para os seus produtos DAVEIGA produción responsable % Produtos con respecto o total Plástico 100% TELÉFONOS 982 44 02 22 - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se transportan? CORREOS ELECTRÓNICOS Galicia e comarcas próximas 60%. Por estrada galletas@daveiga.es Por todo o Estado Español 15%. Por estrada Por toda Europa 25% Portugal WEB Por estrada www.daveiga.es A quen vende os seus produtos? DIRECCIÓN DISTRIBUIDORAS 47% POLG. IND. OS ACIVROS, PARCELA A3 D, 27500 HIPERMERCADOS 33% CARREFOUR, FROIZ, EROSKI, CORTE INGLES, HALEY LOCALIDADE SUPERMERCADOS 20% CHANTADA FROIZ, GADIS, EROSKI, MOLDES, CUEVAS ANO FUNDACIÓN - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- 2005 RIAL OU SECTORIAL? Sinerxia FORMA XURÍDICA SLL . Sociedade Laboral - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? Non - DESCRICIÓN DO PROXECTO Produción de Galletas Mariñeiras. Snacks Nº DE TRABALLADORES/AS 7,5 %/Nº de Familiares 66,66% %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 93,40% %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 93,40%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 6,6% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 13% %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   0% (entre 16 e 30 anos)-22-
 20. 20. Descrición Falamos con: Jose Luis, Xerente Visitou o proxecto: Víctor Barro Da Veiga é unha empresa da economía social baixoa fórmula de sociedade laboral. Jose Luis recibiunoscos brazos abertos na sede da empresa no polígonoindustrial de Chantada e dialogamos amigablementetanto con él como co persoal. Da Veiga é un proxecto relativamente novo (2005-2006) e innovador, baseado nunha idea que fai ter unproduto sen competencia directa pero con competen-cia en outro tipo de produtos da mesma gama. Istolle da unha capacidade negociadora coa gran distri-bución da que outros carecen, nos confesa Jose Luis. Así, venden a gran distribución e a tendas a travésde distribuidores locais (non teñen distribución propianin venda directa) e se atopan a gusto nesta fórmula. É un proxecto familiar con unha forte vinculación aoterritorio e con unha forte carga política. Reivindicanun novo concepto do ecolóxico que vaia máis alá dasustentabilidae ambiental. Eles apostan pola susten-tabilidade social como piar do seu proxecto. Xerandodesenvolvemento local, deixando o valor engadido aotraballar con proveedores locais e con produtos de ca-lidade... teña ou non certificación, isto o consideran secadra secundario. Ainda que recoñecen que o “ecoló-xico” ten un maior percorrido comercial hoxe en día. Da Veiga é un proxecto de 8 traballadores, 7 de elessocios e moitos de eles familiares. Se lles propón atodos os seus traballadores estables facerse sociose participar dos beneficios. É unha empresa que miracara os vindeiros 4 – 5 anos co obxectivo de chegar aduplicar se cadra a sua capacidade produtiva e o em-prego xerado. Para elo precisan unhas maiores vendase xa están a traballar nelo. - 23 -
 21. 21. Diego de Lemos Ficha técnica - NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% Adega Diego de Lemos - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% - MARCAS COMERCIAIS Tipos de envases usados para os seus produtos Vidro e cartón. Diego de Lemos Mencía Diego de Lemos Mencía Barrica Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? Diego de Lemos Branco. E como se transportan? Galicia e comarcas próximas Por todo o Estado Español - TELÉFONOS 982171666 - 686471160 A quen vende os seus produtos? Tendas ecolóxicas, persoas individuais, non teño máis - CORREOS ELECTRÓNICOS datos. info@bodegapincelo.com Nº DE TRABALLADORES/AS A maioria son persoas da família, e logo contratan - WEB según as necesidades. http://bodegadiegodelemos.blogspot.com/ - DIRECCIÓN Pincelo - A Sariña 27515 Chantada (Lugo) - LOCALIDADE Chantada (Lugo) - FORMA XURÍDICA Empresa familiar - DESCRICIÓN DO PROXECTO Viño e aguardente ecolóxico-24 -
 22. 22. Descrición Diego de Lemos é unha empresa familiar, que vai dexeración en xeración, aínda que nalgunhas ocasións,por volume de traballo contratan a máis xente.. A ade-ga de pedra restaurada, coa parte traseira escavada narocha.É un prototipo da adega tradicional de Chantadacoa curiosidade de que posúe como moitas outras fa-milias desta zona, a maior parte das ribeiras da outrabeira do río Miño, na Ribeira de Portotide, unha dasde máis renome pola súa excelente orientación nestazona. Esta adega, ao igual que outros, esta replantan-do viñedos para acadar cuns anos a capacidade totalde 25.000 botellas. Destacar as visitas que reciben para ver os viñedose o proxecto en sí, o cal axuda a impulsar e a dar a co-ñecer os seus produtos e tomándose como referentesnoutros lugares e servindo de experiencias para etnó-logos de diferentes sitios. O prezo do produto baseasesobre todo nos custes de producción. Referente os impactos a nivel ambiental téñenos enconta nas diferentes etapas. Dando moita importanciaa calidade do produto, por enriba da producción. - 25 -
 23. 23. Divina Ficha técnica NOME DA EMPRESA % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 35% Panaderia Divina (Mª Divina Brea Costa) % DE PRODUTOS CERTIFICADO ECOLÓXICOS 35% MARCAS COMERCIAIS -Tipos de envase usados para os seu produtos: Panaderia Divina 100% Papel -Cal é a zona de venda dos sues produtos (en %)? TELEFONOS E como se transportan? 981 531 623 - 639 337 128 95% Galiza e comarcas próximas 5% Resto Estado Español 100% Carretera CORREOS ELECTRÓNICOS info@panaderiadivina.com/ -A quen vende os seus produtos? panaderiadivina@panaderiadivina.com Tenda ecolóxica 35% Cooperativa d econsumo 10% WEB Gurpos de consumo 5% Persoas individuais 50% www.panaderiadivina.com -FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- DIRECCIÓN RIAL SECTORIAL? R/Carballo 21.Cruceiro do Sar 21 bx Asociación comerciantes da Pz Abastos NºTraballadores 4 LOCALIDADE % de Familiares 75% Santiago Compostela % Asalariados temporais 25% Traballadores locais 100% %Nº traballadoras novas (entre 16 e 30 anos) 25% ANO FUNDACION 1958 FORMA XURÍDICA Persoa física Unipersonal DESCRICION DO PROXECTO Pan-26-
 24. 24. Descrición Panaderia Divina é unha empresa tradicional e fami-liar que levan facendo pan en Compostela dende osanos 50 e é o modo de vida e fonte de ingresos dafamilia dende entón. Adicanse ao produto ecolóxico porque sempre con-sideraron a alta calidade nos seus produtos como sig-no de distinción. Tamén debido a crecente demandade mercado, entenderon a potencialidade para mello-rar e diversificar a oferta da panadería, introducindomáis calidade e novos produtos (por exemplo o pande kamut). Vende na súa panadería pero tamén distribúe a ten-das convencionais, tendas ecolóxicas, cooperativasde consumidores e algún grupo de consumo, pero nonvenden na gran distribución. Adquiren toda a materia prima comprándoa en Ga-licia, e no caso das fariñas ecolóxicas na Sierra delSegura en Castela. As traballadoras están contentas co ambiente, coahumanidade, co soldo e coa conciliación familar labo-ral coa que contan. Ademais non pretende medrar mais aló do que oforno familiar poida asumir sendo conscientes da súadimensión e do seu compromiso co artesanal e a ca-lidade. - 27 -
 25. 25. Hifas da Terra Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% Hifas da Terra SL - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 80% MARCAS COMERCIAIS - Tipos de envases usados para os seus produtos Hifas da Terra, micosalud % Produtos con respecto o total Plástico 40% TELÉFONOS Papel 30% T. +34 986 861 087 647 877 359 Papel e Plástico 10% Vidro 10% CORREOS ELECTRÓNICOS Vidro Retornable 0% info@hifasdaterra.com Granel 20% WEB - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se www.hifasdaterra.com transportan? Galicia e comarcas próximas 5% DIRECCIÓN Por todo o Estado Español 65% Portamuiños 7 36154 Bora (Pontevedra) Por toda Europa 25% Internacional 5% LOCALIDADE Bora (Pontevedra) A quen vende os seus produtos? Distribuidoras 50% ANO FUNDACIÓN Hipermercados 10% 2002 Supermercados 5% Gourmet 5% FORMA XURÍDICA Tendas Ecolóxicas 10% Sociedad de responsabilidad limitada Cooperativas De Consumo 2% Grupos De Consumo 0% - DESCRICIÓN DO PROXECTO Persoas Individuais 10% Cultivo, secado y elaboración de setas para un uso alimentario, plantación y ventas de castaños, cultivo y - FORMA PARTE DALGUNHA REDE ventas de castañas. OU AGRUPACIÓN EMPRESARIAL OU SECTORIAL? No. - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? No. Nº DE TRABALLADORES/AS 12 %/Nº de Familiares 20 %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 20 %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 90%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 10% Nº de socias: 4 % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 3% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 95% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 75% %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS 15% (entre 16 e 30 anos)-28-
 26. 26. Descrición Falamos con: Esteban Esteban e Catalina Visitou o proxecto: Mathieu Teulier y Víctor Barro Hifas da Terra xurde como unha empresa familiar convarias socias. Unha empresa fortemente vinculada aI+D+i en variedades forestais autóctonas e produciónde setas comestibles ou con aplicacions medicinais eterepeuticas. A aposta da empresa pasa por ofrecer unha alterna-tiva a un rural despoboado e infrautilizado en Galiciapropoñendo ao castiñeiro micorrizado como o centrodo negocio para persoas que aposten por ese espa-cio. Obtendo castañas, madeira e setas como alter-nativas socioeconómica a repoboación con eucalipto,o monte vaixo, o abandono, a queima, e tantas outrassituación nas que se atopa o monte galego. Fan unhaactividade de investigación e asesoramento importan-te neste senso e igualente producen seta desecadapara a venda con un sistema único de madeira naturale sustrato producido por eles mesmos. No aspecto produtivo, recoñeceron centrarse hoxeen día na venda de seta liofilizada alí onde hai merca-do. Principalmente fora de Galicia e recoñecen ter ma-las experiencias coa maioría de grandes superficies.Igualmente abandoaron o mercado de venda de setafresca pola incapacidade de conservala e de ter un ci-clo estable de produción para satisfacer a demanda.Igualmente pola dificultade da xestión dun produto tanperecedero. Con todo isto, decidiron enfocarse tamén en produ-tos saudables que aproveiten as propiedades das se-tas, como preparados e bebidas de setas e produtosdo estilo con un alto valor engadido e que recoñecenserá probablemente a tendencia no futuro. Recente-mente tomaron a decisión de elaborar a marca blandadunha liña de productos ecolóxicos do estado. No aspecto laboral, teñen boas condicións de tra-ballo e o persoal interven na maioría das decisión quese toman non día a día. Existe boa comunicación e boambiente de traballo. A acollida da investigación foi moi boa e se amosa-ron receptivos en todo momento e coa máxima trans-parencia, incluso nos aspectos que poderían resultarmáis delicados. - 29 -
 27. 27. Ponte Ficha técnica Hortinha da NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% Asociación Hortinha da Ponte - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% MARCAS COMERCIAIS - Tipos de envases usados para os seus produtos % Produtos con respecto o total (Ningunha) Plástico 0% Papel 100% TELÉFONOS Papel e Plástico 0% 676093161 636060274 Vidro 0% Vidro Retornable 0% Granel 0% CORREOS ELECTRÓNICOS ahortinhadaponte@gmail.com - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se transportan? WEB Galicia e comarcas próximas 100% -Estrada Por todo o Estado Español 0% ahortinhadaponte.blogspot.es Por toda Europa 0% Internacional 0% DIRECCIÓN A PONTE Nº 17 – CP: 36550 A quen vende os seus produtos? Distribuidoras 0% Hipermercados 0% LOCALIDADE Supermercados 0% Ponte Forcarei (Pontevedra) Gourmet 0% Tendas Ecolóxicas 5% Cooperativas De Consumo 33% ANO FUNDACIÓN Grupos De Consumo 33% 2009 Persoas Individuais 33% FORMA XURÍDICA - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- RIAL OU SECTORIAL? Asociación Rede de Sementes, Plataforma Antitranxénicos e SEAE. - DESCRICIÓN DO PROXECTO Horta-xardín o máis variada e rica en flora e - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? fauna,con moita biodiversidade, en bancais, con Loita continua e activa pola recuperación do rural e asociacións, setos naturais, mezcla de frutais, plantas revitalización do entorno local. medicinais…. Nº DE TRABALLADORES/AS 0 %/Nº de Familiares 0% %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 100% %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 0%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 0% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 0% %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   0% (entre 16 e 30 anos)-30-
 28. 28. Descrición Falamos con: Xulio Visitou o proxecto: Cristina Suárez A asociación de Hortinha da Ponte está conformadapor Aurora e Xulio. Ámbolos dous dedícanse con es-mero ao policultivo de hortalizas e froitos de tempadae ecolóxicos da súa horta-xardín, situada en Ponte –Forcarei – Pontevedra. A produción da súa pequena horta é moi rica, varia-da e rexeitan calquera tipo de utilización de produtosquímicos para o seu cultivo. Contan con alta forma-ción e son conscientes da importancia do que están afacer, por isto a súa filosofía aposta polo mantemen-to da biodiversidade da zona e un aproveitamento aomáximo dos recursos naturais. Esta é a súa maneirade defender e loitar activamente pola conservación dorural e dos costumes da zona. No que se refire ás súas relacións comerciais,preocúpanse polo entorno local e buscan activamenteo seu fornecemento, favorecendo a comercializacióndos seus produtos en pequenos comercios locais,grupos ou cooperativas de consumo e particulares. Ademais do seu traballo na horta, tamén participanactivamente en diferentes feiras onde se poden de-gustar os seus deliciosos produtos. Realizan ademaisinteresantes cursiños de conservas e visitas á horta,fomentando a aprendizaxe conxunta e a transparenciado seu proxecto. Por todo isto, o seu entorno máis próximo está enor-memente contento co traballo realizado da horta ecoas estupendas características persoais de Xulio eAurora de Hortinha da Ponte, xerando sempre un en-torno agradable e tranquilo para todas as persoas co-laboradoras e visitantes. - 31 -
 29. 29. Loureiro Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 90% Cooperativa Loureiro - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 10% MARCAS COMERCIAIS - Tipos de envases usados para os seus produtos % Produtos con respecto o total Loureiro Plástico para o leite e iogurt. Vidro para o kefir. TELÉFONOS Non especificado en % 988287449 - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E como se transportan? CORREOS ELECTRÓNICOS Galicia e comarcas próximas 100% info@cooperativaloureiro.es Por todo o Estado Español 0% Por toda Europa 0% WEB Internacional 0% http://www.cooperativaloureiro.es/es/ A quen vende os seus produtos? Distribuidoras So as galegas: Froiz e Gadis DIRECCIÓN O 90 % da produción é distribución directa a tendas e Lugar de Loureiro S/N, 32539 comercios pequenos ou a persoas individuais ou grupos de consumo. LOCALIDADE - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? O Irixo Non ANO FUNDACIÓN Nº DE TRABALLADORES/AS 90 aprox. 1966 %/Nº de Familiares 0 %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 95 FORMA XURÍDICA %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 100% %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% Cooperativa % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 80% - DESCRICIÓN DO PROXECTO %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   5% Produción de lacteos: Iogurt, queixo, leite e kefir. (entre 16 e 30 anos)-32-
 30. 30. Descrición Falamos con: Antonio Visitou o proxecto: Víctor Barro Loureiro é un proxecto cooperativo vinculado a pa-rroquia de Loureiro, no concello de Irixo. Antonio, unsacerdote da vila, fundou a cooperativa en 1966 e des-de entón traballa para dar unha saída socioeconómicaaos produtores da parroquia de Loureiro, confesa quecoa mesma filosofía que o primeiro día. Toda a materia prima (leite) prodúcese na parroquia,exceptuando unha pequena parte que se merca a ex-plotacións que non teñen o selo ecolóxico polo mo-mento e que son de fora da parroquia. A súa aposta epor un produto de calidade, sen conservantes, o máisnatural posible, sen graxa engadida, sen aditivos, ela-borado artesanalmente, intensivo en man de obra e aun prezo que se poida permitir todo o mundo. A nivel de distribución, realizan a meirande parte elesmesmos a través de camións da cooperativa, aíndaque teñen tamén relación con centrais de compra dopaís. Comercializan principalmente de forma directaou a pequenas tendas. A política prezos é para todo omundo igual e o máis baixo posible (o máis axustadopero que permita vivir a cooperativa). Loureiro conta con 80 socios produtores con gan-do rexistrados e ao redor de 8 persoas contratadas naplanta. Producen iogures con leite ecolóxico que teñenrexistrados e certificados e tamén leite, queixo e kefir. Loureiro é un proxecto moi vinculado a parroquia.Xurde como proposta de axuda a poboación local nunperíodo complicado en Galicia (anos 60) e hoxe man-tense co mesmo espírito e intención, pero con unhapoboación, segundo nos di Antonio, moi desvinculadado campo. - 33 -
 31. 31. Ficha técnica Manz anov a NOME EMPRESA Customdrinks S. L. - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 60% - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 60% MARCAS COMERCIAIS Manzanova, Lerele, Maeloc, Zuvit, Quenza, - Tipos de envases usados para os seus produtos Licores Hijos de Rivera % Produtos con respecto o total Plástico TELÉFONOS Papel 982 441392 Papel e Plástico 5% Vidro CORREOS ELECTRÓNICOS Vidro Retornable 93% info@customdrinks.es Palet madeira 2% WEB - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? http://www.customdrinks.es/ E como se transportan? Galicia e comarcas próximas 65% DIRECCIÓN Por todo o Estado Español 25% Polígono Industrial Os Acivros, 27500, Parcela C-1 Por toda Europa 5% Internacional 5% LOCALIDADE Chantada A quen vende os seus produtos? DISTRIBUIDORAS 65% ANO FUNDACIÓN HIPERMERCADOS 20% 1999 SUPERMERCADOS 12% GOURMET 2% FORMA XURÍDICA TENDAS ECOLÓXICAS 1% S.L.U. COOPERATIVAS DE CONSUMO GRUPOS DE CONSUMO DESCRICIÓN DO PROXECTO PERSOAS INDIVIDUAIS Sidra ecolóxica, licores e refrescos. FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESARIAL OU SECTORIAL? Forma parte de INDAGAE de empresas ecológicas. Tamén do cluster da alimentación como Hijos de Rivera. FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? Non Nº DE TRABALLADORES/AS 24 %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 100% (O único socio traballa na empresa) %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 100%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 100% (Sociedade Unipersonal) % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 90% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 75% %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS 15% (entre 16 e 30 anos)-34 -
 32. 32. Descrición Falamos con: Adan Veiga Visitou o proxecto: Víctor Barro Manzanova é, de feito, o nome comercial do produtoestrela dunha empresa que pasou de denominarse Si-dreria Gallega no seu momento a actual Custom Drinks.Formando hoxe en día da empresa matriz Hijos de Rive-ra, fabricante de Estrella Galicia. Está enfocado na elaboración de bebidas de deseño enovos envases, etiquetados, estilos, etc... Manzanova é o único produto con certificación quevenden, e é o que máis venden. Ademáis envasan mos-to, sangría ou tinto de verán en lata, botellín e outrosformatos, con distintas etiquetas e deseños. A distribución realízase a través de empresas da com-pañía matriz (Hijos de Rivera) que son os que concentrantamén a RSC (Responsabilidade Social Corporativa).Venden principalmente a Hostelería e Grandes Superfi-cies, pero so con aquelas que teñen boa relación. O seu produto é prácticamente artesanal, ademáis delocal (mazá galega), ecolóxica (con certificación oficial),vinculado ao territorio e sen proxectos de produción se-mellantes no noso país. Empregan ao redor de 25 per-soas con condicións laborais por enriba do convenio,salarios moi superiores a media no sector (entre un 20-30%) e con poucas diferencias salariais a nivel interno. - 35 -
 33. 33. Mel Rural Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 100% MANUEL MACÍA GONZÁLEZ - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 100% (extracción, envasado, etiquetado) CONCEPCIÓN GONZÁLEZ POMBO - Tipos de envases usados para os seus produtos % Produtos con respecto o total (colmeares) Vidro 100% MARCAS COMERCIAIS - Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? E MEL RURAL como se transportan? Por todo o Estado Español 100% TELÉFONOS A quen vende os seus produtos? 982 428 716 Distribuidoras SI Tendas Ecolóxicas SI WEB Persoas Individuais SI mielrural.com - FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESA- RIAL OU SECTORIAL? DIRECCIÓN SI. AGA (Asociación Apicultores de Galicia) As Estradas. Hospital, s/n. San Xulián de Abaixo. - FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? NON LOCALIDADE Quiroga (Courel) – Lugo Nº DE TRABALLADORES/AS 5 %/Nº de Familiares ANO FUNDACIÓN 80% / 4 PERSOAS 2002 %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 20% / 1 PERSOA FORMA XURÍDICA % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% AUTÓNOMOS %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 40% / 2 PERSOAS DESCRICIÓN DO PROXECTO %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS (entre 16 e 30 anos) APICULTORES. EXTRACCIÓN 20% / 1 PERSOA E ENVASADO DE MEL E POLEN-36-
 34. 34. Descrición Mel Rural é o proxecto persoal de Alfredo Macía.Despois dunha etapa na emigración en diferentes paí-ses europeos ao regreso a Galicia decide adicarse aalgo polo que sempre tivo afección: as abellas. O ne-gocio é compartido a partes iguais entre el e a súamuller. Nel traballan a súa filla e o seu mozo, ademáisde contar coa axuda doutra persoa. Coa experiencia dos anos atopou un modelo de ne-gocio no que está cómodo e lle resulta rentable. Bus-ca economizar o máis posible, por iso non ten casemecanizada a produción, realizando a maior parte dostraballos de extracción e envasado a man. A produti-vidade do negocio se basea nun óptimo traballo dascolmeas para obter a máxima produción gracias á súaampla experiencia neste terreo. Dispón dun total de 1.080 colmeas repartidas en 26colmeares (o máis próximo a uns 9 km e outros bas-tante máis alonxados). Conta ademáis cunha albarizatradicional. Recolle e comercializa mel de brezo, melde castaño e polen. As instalacións de manipulación do produto están nasúa propia casa. Conta cunha estancia para a extrac-ción do mel e outra para o envasado. Vende directa-mente ao consumidor final alí mesmo e serve a quenllo pida e lle leve unha empresa de transporte. O grosoda produción (20 tm) o vende a granel unha empresacatalana que comercializa coa súa propia marca, e enGalicia vende a pequenas tendas e cooperativas deconsumo. Xunto coa cooperaitva Cauru, fan chegar mel eco-lóxica da serra do Courel a moitas pequenas tendas ecooperativas do noso país. - 37 -
 35. 35. Menduiña Ficha técnica NOME EMPRESA - % DE PRODUTOS ECOLÓXICOS 95% Menduiña - % DE PRODUTOS CON CERTIFICADO DE ECOLÓXICO 0% MARCAS COMERCIAIS Tipos de envases usados para os seus produtos Adegas Menduiña, SL % Produtos con respecto o total Plástico 0% Papel 0% TELÉFONOS Papel e Plástico 0% Tel: +34 986 303 233 Vidro 100% 986 306 020 Vidro Retornable 0% Granel 0% CORREOS ELECTRÓNICOS Cal é a zona de venda dos seus produtos (en %)? info@menduina.eu E como se transportan? Galicia e comarcas próximas 100% WEB Por todo o Estado Español 0% Por toda Europa 0% www.menduina.eu Internacional 0% DIRECCIÓN A quen vende os seus produtos? Estrada de Aldán, 16 As Barreiras Darbo 36940 Distribuidoras 80% Cangas d’O Morrazo Hipermercados 0% Supermercados 0% Gourmet 5% LOCALIDADE Tendas Ecolóxicas 5% Cangas d’O Morrazo (Pontevedra) Cooperativas De Consumo 5% Grupos De Consumo 0% Persoas Individuais 5% ANO FUNDACIÓN 2008 FORMA PARTE DALGUNHA REDE OU AGRUPACIÓN EMPRESARIAL OU SECTORIAL? FORMA XURÍDICA No. Sociedad de responsabilidad limitada FINANCIA OU COLABORA CON ALGÚN PROXECTO SOCIAL? No. DESCRICIÓN DO PROXECTO Cervecería Nº DE TRABALLADORES/AS 2 %/Nº de Familiares 100 %/Nº DE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS 100 %/Nº DE ASALARIADOS/AS INDEFINIDOS/AS 100%  %/Nº DE ASALARIADOS/AS TEMPORAIS 0% Nº de socias: 2 % DE PARTICIPACIÓN DO/A SOCIO/A QUE MÁIS TEN 50% % DE PARTICIPACIÓN DA SOCIO/A QUE MENOS TEN 50% % DE TRABALLADORES/AS LOCAIS 100% %/Nº DE TRABALLADORAS (mulleres) 50% %/Nº DE TRABALLADORAS NOVAS   0% (entre 16 e 30 anos)-38 -
 36. 36. Descrición Falamos con: Valeria Visitou o proxecto: Mathieu Teulier É unha empresa que acaba de formarse, é unhapajera. Estiveron moi agradecidos ao facer a enqui-sa, porque de momento non fan moitas vendas. En-sináronme a empresa e as técnicas de fabricación.Son verdadeiros apaixonados polo tema da cervexa,de feito, el facía en casa durante anos antes de crearunha empresa. Certo, non teñen vínculos directos coa economía so-cial, pero pedíronme información sobre o tema dasfinanzas éticas. É un proxecto interesante a nivel so-cial, por apoiar unha pequena empresa local, fomen-tar unha actividade artesanal de pobo e diversificar asindustrias galegas. A nivel ecolóxico, parecéronme sinceros e coheren-tes respecto dos seus ideais ecoloxistas (política decompostaxe, de re-uso dos refugallos, proxecto decultivar unha parte da súa materia prima, etc). - 39 -

×