Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HƠI THỎ KỲ DIỆU

 

AN TRÚ HIỆN ỊẠI TRONG HƠI TẸỞ, THƯ GIẬN
VẦ NHÌN THAY SỰ” KY DIỆU CUA HƠI THƠ.
HƠI THỞ: CẦU NÓI Ỷ THÚ“C VÀ VÔ THÚ°C

ỹllắ`llj1‹ẫf'vỵ`Ị_ŨvIl"ìl 4`-'I` 't'_`Iồ lì"ĨịỂ "^ỉ"Yv"í'j

VVlul_n5Ĩ‹- --

U`ý'Ọ;ể'...
THAY DOI QUAN TRỌNG SẺ XÁY RA

`“Nểu Clìílng ta liên tịlc lìít tlìở lììột Cáclì
CỎ ý tlìức đểlì nìười lìơí tlìở, llìăì tân...
Y 'B

TPIỞ VÀ SỰ CẢNG THÁNG TÂM TRÍ

TIIỞ đơn gián là dòlìg không khí đi ra đi w'ào lìai lỗ
DIŨỈ. Nễu qtlnlì sát lìơí tlìờ...
HƠI THỎ TRONG VIỆC GIŨ° BÌNH TĨNH

"Khi tập tnlng v'ào hơi tlĩớ.
Cáln giác CƠ tkìố. Suy nglìĩ,
vả nàng lượng Cám xúc. ta
s...
ĐỊNH TÁM VÀO HOI Tl1‹) LÁ ĐỊNH TÂM fÁO CUỘC SÓNG

" "KJ1i Chú tâm 'ào lìơi thờ.

'. il., Ỷ Ẹ ta Clìú tâm 'ả0 sinll lịrc.
I...
Í_i,bẵ”ịỊÌị'ị"“gỊlị'Ỉịjí Kiýgí ,ịìlỹjw Ìẵfílỵirỉưệỉ `I,Zẵ'.

`i.'Ĩẫ?.ìL `u^Ịểìcí: ịịÌíị`lÍỂ .VịỈi,ÌHĨí_ Ầ.í`i`;!í`ẫầí]

 ...
HƠI THỞ AN TRỦ, HƠI THỞ KỲ DIỆU

Dê hơi thở tự nhiên ra w'ảo, bạn Chi cằn ỷ thữc
hơi thở -'à Cảln nhận hơi thở. Hơi thở ra...
HƠI THỞ KỲ DIỆU

An trú trọn vęlì vào hơi tllớ, để hơi thớ kết
nối xác thân và tâlìì thức, hơi thờ sẽ nuôi
dưỡng, trị liệu...
HƠI THỞ KỲ DIỆU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HƠI THỞ KỲ DIỆU

515 views

Published on

HÀNH THIỀN CHO TÂM HỒN

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

HƠI THỞ KỲ DIỆU

 1. 1. HƠI THỎ KỲ DIỆU AN TRÚ HIỆN ỊẠI TRONG HƠI TẸỞ, THƯ GIẬN VẦ NHÌN THAY SỰ” KY DIỆU CUA HƠI THƠ.
 2. 2. HƠI THỞ: CẦU NÓI Ỷ THÚ“C VÀ VÔ THÚ°C ỹllắ`llj1‹ẫf'vỵ`Ị_ŨvIl"ìl 4`-'I` 't'_`Iồ lì"ĨịỂ "^ỉ"Yv"í'j VVlul_n5Ĩ‹- -- U`ý'Ọ;ể'°Í'.^'í›ĩ_'l .vP_ìẫ'lA lfuv Ill lí' -,I nq .”..`...ả1‹.Rt., .. Ịqul.. `,.›_Ị`ỉgn›AjỆc.g., l"ơu^.»bơĩ IILIVIỘ laị. cμ g_: .ŕ›lhg._gì g ìu I,' Ẹ Ill;l:g.uì ỐỈTIIU v O lÌư,u `1"› q n_. ưẨĨv)‹r .4Y ,ýqç :a‹"ì Ị Ỉn .ĩ .'(ĂLo `°Chính [I`0l1g hơi tlìở có ằll chứa một sự hiện hfru! Nếu ta cứ tiếp tục hít thở và nghĩ rẩlìg đó Chi là khỏng khí v'ào ra. Ia sẽ không bao giờ có thể thảm nlìập được sự hu}*ển bí của nó. Ta sẽ mải mãi hoàn toàn quên lãng Chilìh mìlìh. Ta sẽ *ẫn mãi trụ lại trong thể xác. Ta sẽ không bao giờ biết được những gì xảy' ra vượt ngoải thể xác. Ta không thể tlìảm nhập 'ào thiển nếu không Cố gắng tìnl hiêu ”à sứ dụng hệ thốlìg hô hấp. Hơi IIIỞ của Ia là Cầu nối giữa ý tlìửc 'ầ vô tllức của ta. Vô tlìức luôn thay đối nhịp tlìở cùa ta. cho nên lìểu ta ý thức được nhịp điệu này 'à những thay đối kllỏng ngừng cùa nó. ta sẽ ý thức được cội rể 'Ỗ thức của mình: VỎ thírc đang làm gi. Hăy' tinh thfrc 'ới hơi thỞ!" OSHO "Tl1ớ và Thiển."
 3. 3. THAY DOI QUAN TRỌNG SẺ XÁY RA `“Nểu Clìílng ta liên tịlc lìít tlìở lììột Cáclì CỎ ý tlìức đểlì nìười lìơí tlìở, llìăì tânl tl`í klìỏlìg lìể đỉ lalìg tlìnlìg đât! lììất. đó là clìíllìg ta đã btrớc đtrợc lĩìột btrớc rất giá trị Irêlì C011 đường tlìực lìàlìlì. Nểtl clìíllìg ta có tlìể tlìực tập Cáclì thờ ý tlìírc tl'Olìg Intrời pllílt, lììột St_l' tlìay đối qtlalì trọỉìg sẽ Xả)' ra trolìg Clìúlìg tzl." Tlìíclì Nlìất I*IạI1I1 "TralìSt`c›r1ììí1tỈ0n & Ilcalil1g"
 4. 4. Y 'B TPIỞ VÀ SỰ CẢNG THÁNG TÂM TRÍ TIIỞ đơn gián là dòlìg không khí đi ra đi w'ào lìai lỗ DIŨỈ. Nễu qtlnlì sát lìơí tlìờ, ta sẽ lllìậlì tlìắy rằlìg tâlìì tl'í ta ltlôlì dao độlìg bời lìỗi lo lắng IIỌ kia, lìay bời sự bắt nĩăn 'ể =iệC này việc lìọ. Sự Călìg tlìắlìg VW . tlìẩn kílìlì này là gálìh nặng 'to lớn đổi wrới cơ thề, ç`,`,ịęA"_.~ị,~`,,.{Ỉ,a..I, làlìì kiệt quệ sức lực. Nêu kiênì soát được Stly lìglìĩ L"`°^"I`ịị4ịị của lìììlllì. Clìúng ta có tlìê Cái tlìiộxì đállg kế Sức khỏc. *ổ thể Clìẩt cũlìg nlìư tình tlìần 'à cả Ctlộc sống. Tất cả llhững gì ta Cằn Iànì Clìílìlì là bắt đầu từ lnột suy nglìĩ. Nễu Stly nglìĩ tlìay đối, dĩ nlìíêlì, lìành l'i đtrợc tlìay đối *à Cuộc sổlìg Cỉla Clìúng ta được Cải tllíện. Chiu-Nan Lai (ỀAỂ) Ph.D Tlìe Pursuit 0t` Litè
 5. 5. HƠI THỎ TRONG VIỆC GIŨ° BÌNH TĨNH "Khi tập tnlng v'ào hơi tlĩớ. Cáln giác CƠ tkìố. Suy nglìĩ, vả nàng lượng Cám xúc. ta sẽ ươ nên linh thông hơn trong việc giử bình tĩnh "ả hứng tlìú hơn trong IIIỌỈ tìnll huống Cuộc sốI1g." Jack Komtìeld ịh'tcdịIation for Begllịncrs)
 6. 6. ĐỊNH TÁM VÀO HOI Tl1‹) LÁ ĐỊNH TÂM fÁO CUỘC SÓNG " "KJ1i Chú tâm 'ào lìơi thờ. '. il., Ỷ Ẹ ta Clìú tâm 'ả0 sinll lịrc. I Ì* _Ì l Ê Cuộc gồng khởi đẩtl °'Ởi lìơí f ìĨỄ.lst)F Ilìơ đau tlclị Cua ta_ị"a kct ỵạçjỵỵg E j thúc Sau hm tllở cuôi Cùlìg N(,7°I`HING của ta. Dịnh tảlìì 'à0 lìơi `1 `, . ` 1p1rI›- Koưnbfrxr tlìở chính là định tảnì »'à0 cuộc SỎí1g." Lỉ1rl')= Rosenberg. Nguễn thành lập tmlìg tảnì thiểlì C anìbridge tại h'IaSsaChlSns. [CdlììhriLlgc bìsight !'1Ủditdtít›lì L`L`lìt‹:r Ỉl Czllììhridge, P'lụì›LsLìC!ìu›'L`It,s]
 7. 7. Í_i,bẵ”ịỊÌị'ị"“gỊlị'Ỉịjí Kiýgí ,ịìlỹjw Ìẵfílỵirỉưệỉ `I,Zẵ'. `i.'Ĩẫ?.ìL `u^Ịểìcí: ịịÌíị`lÍỂ .VịỈi,ÌHĨí_ Ầ.í`i`;!í`ẫầí] V°"irỸ ĩ'Ị”ì'ị"`r^'lĨỂ:ịlj:ịẫv:“ễĨĨiŕ°ILị:”áviiỊ'ilỂr»:Ĩ:1ií `Ả,Ệlịø`lị;Ả~_ìl.lv`l'VỆỊIỂlỊ›`7ỊI^iĨặlÌỆ 4ÌỊÌl`iỈí `ỊỆlẩI`r- `ỗỈi(ịíẦ.4 ỊIỖHẤÌ-Ạ ÌFJìỉẫỉ ÍìI!I0` ỈỄĨỀÌĨÍU ”í.ỊÌỲaỂ Ệ”-"fẵỶ° ífềỉỊi,Ỹ ,ữấẠÍi' `,!KÍ,Llŕl`.Ỉ-ỊIỊIẾẮỂ” .A- FĨÌIO Iii*2lIIi`. IỊIU-* ii'ẫìơ. lĩli`I` v-4"Ạ_Ịệí*` ịlllằẵìø ị4ÌĨỆỂll,ẳ' ẵrắñlịệ'.hiìẵ.VIỆfVịẬỊỈễĨ.ÌẵỄI[`FỂÌị` Ìilịti' ỈỆỂỊỊ ỊỊỊƠỊ. fe Ễlịịi ỉĩlr IÍÍỊ.
 8. 8. HƠI THỞ AN TRỦ, HƠI THỞ KỲ DIỆU Dê hơi thở tự nhiên ra w'ảo, bạn Chi cằn ỷ thữc hơi thở -'à Cảln nhận hơi thở. Hơi thở ra 'à0. dải ngẳIL thô tế đểu biết rô xrà cảln nhận tl'ọn xiçn. Cám nhận sI_I lnát dịu của IIƠÍ thở: cám nhận sự tinh tể nìổi lúc một sâu của nỏ. Z Ỷ tlìửc hơi IIIỞ. Cám nhận hơi thở. hoàn toàn ,"4 -. Ể I' không phán xét. thư giản trọn V'çn. ` i Dê hơi thờ hoàn toàn tự nhiên, tự do. bạn chi v'iệc quan sát, càm nliặn sự kỳ diệu diển biển. Khi CỎ một tt! tướng gi kllời lẽn. bạn mĩln cười rồi lại tiếp tục ý tlìửc hơi tliở. _X , Cứ tliể, bạn an trú trọn 'çn xfảo hơi tliở, để hơi tlĩở kết nối xác Ilĩâll Iu'ả tâm_ thức. hơi thờ sẽ nuôi dưỡng, ưị liệu 'à chuyên hoá những nội kêt Sâu Xa bên trong bạn. sự kỳ diệu bãt đảu.
 9. 9. HƠI THỞ KỲ DIỆU An trú trọn vęlì vào hơi tllớ, để hơi thớ kết nối xác thân và tâlìì thức, hơi thờ sẽ nuôi dưỡng, trị liệu v'à Chuyển hoá những nội kết Sâu xa bên trong bạn. Lúc này, hơi thở rất đẹp, nhẹ nllàng, tươi mát, bìnll yên và tự do như nìột dòng Suối xưưát giửa rtmg nguyên Silih. Bạn sẽ thấy bạn klìông còn cố gắng thiển tập chút nào nữa Cá, liìà SI_r kỳ diệu CI`1a hơi thờ lnalìg theo bìniì an, tự do bắt đầu nuôi dưỡng thâlì tâm bạlì, cho bạlì sư tươi nlát của thân, sự hồn Iihíêlì và al] tịnh sâu tlìằm của tânl.

×