Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarefa 4

35 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tarefa 4

  1. 1. O PROXECTO ABALAR
  2. 2. OBXECTIVOS DE ABALAR Aumentar a competencia dixital e a cultura tic na comunidade educativa Impulsar un cambio de modelo educativo apoiado na formación do profesorado e na modernización do ensino. O aproveitamento efectivo das tics nos centros educativos cada vez máis preparados tecnolóxicamente.
  3. 3. Cambio de modelo Modelo tradicional Modelo dixital Aula de informática  Informática na aula Libro de texto  Libro dixital Educación pasiva  Educación activa, interactiva e colaborativa Profesor que da informática  Profesor que usa a informática na aula
  4. 4. EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS ● Servidor en los centros. ● Cableado, electricidad...
  5. 5. PARTICIPACIÓN Abalar dispón dun portal propio: o espazo abalar proporcionando determinados servizos a toda a comunidade educativa: Ás familias:seguimento académico dos fillos,comunicación cos titores, xestión de trámites... Aos alumnos:teleasistencia, ferramentas para o acceso a recursos e materiais... Aos profesores:repositorio de contidos,ferramentas para o seguimento da actividade diaria de seguemento e control.
  6. 6. Quen pode formar parte dun centro abalar Centros de Educación Primaria (5º e 6º ) Centros de Educación Secundaria (1º e 2º de ESO)
  7. 7. REQUISITOS PARA SER UN CENTRO ABALAR Os centros que deseen formar parte da Rede Abalar deberán cumplir os seguintes requisitos técnicos: O centro deberá contar cunha conexión de datos á rede internet (ou á Rede Corporativa da Xunta de Galicia no caso de centros públicos) cunha velocidade nominal mínima de baixada de 2 Mbps. Todas as aulas deberán contar cunha conexión de datos e eléctrica adecuada, que como mínimo estará composta por dúas tomas de datos RJ45 e cinco tomas eléctricas. Toda as aulas deberán contar con circuítos de protección eléctrica dedicados debidamente dimensionados (cada circuíto dedicado non deberá dar servizo a máis de dúas aulas).

×