Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יישום חוק חינוך

382 views

Published on

health, education

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יישום חוק חינוך

 1. 1. ‫חולים‬ ‫לילדים‬‫חינם‬ ‫חינוך‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬(‫תשע‬"‫א‬2001) ‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫תחום‬ ‫מומחי‬‫במתיא‬"‫ות‬24.12.2014 ‫מפגש‬1 ‫תשע‬‫הלימודים‬‫שנת‬"‫ה‬ ‫מדינת‬‫ישראל‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫המנהל‬‫הפדגוגי‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫לחינוך‬‫מיוחד‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫תשע‬ ‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬"‫ה‬
 2. 2. ‫הנושאים‬: ‫פתיח‬: ‫התחום‬ ‫מומחית‬ ‫תפקיד‬ ‫משמעות‬ ‫התלמיד‬ ‫תפקוד‬-‫בתלמיד‬ ‫התמיכה‬ ‫על‬ ‫בהחלטה‬ ‫הפדגוגי‬ ‫השיח‬ ‫מרכז‬ ‫בביתו‬ ‫חולה‬ ‫לתלמיד‬ ‫לתמיכה‬ ‫ביתי‬ ‫חינוך‬ ‫בין‬ ‫מה‬ ‫בסרטן‬ ‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫זכאות‬ ‫הזכיינים‬ ‫בין‬ ‫במעבר‬ ‫התחום‬ ‫מומחית‬ ‫תפקיד‬ ‫משמעות‬ ‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫ליישום‬ ‫ההנחיות‬ ‫מסמך‬2001 ‫תשע‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬"‫ה‬ ‫טיפולי‬ ‫חינוכי‬ ‫שירות‬‫בביתם‬ ‫חולים‬ ‫לתלמידים‬ ‫זכין‬ ‫באמצעות‬"‫מדע‬ ‫קדימה‬" ‫תיעוד‬ ‫בשנה‬ ‫פעמיים‬ ‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬ ‫לאגף‬ ‫נתונים‬ ‫העברת‬ •‫דצמבר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬2014‫ה‬ ‫עד‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬-5.1.2015 •‫עד‬‫מאי‬ ‫סוף‬2015‫ה‬ ‫עד‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬-5.6.2015  ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 3. 3. ‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫ליישום‬ ‫הנחיות‬ ‫מסמך‬2001 ‫תשע‬‫הלימודים‬ ‫שנת‬"‫ה‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬ 1.‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫המאושפזים‬ ‫חולים‬ ‫ילדים‬–‫החולים‬ ‫בבתי‬ ‫החינוכיות‬ ‫במסגרות‬ ‫הלומדים‬ (‫הכללים‬,‫ופסיכיאטריים‬ ‫שיקומיים‬)‫בעת‬‫אשפוזם‬. 2.‫מחלה‬ ‫עקב‬ ‫בביתם‬ ‫השוהים‬ ‫ילדים‬,‫רופא‬ ‫באישור‬–‫חינוכי‬ ‫שירות‬ ‫ומקבלים‬ ‫בביתם‬ ‫הלומדים‬ ‫בביתם‬ ‫מותאם‬,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫מזכיין‬. 3.‫רפואיות‬ ‫מסיבות‬ ‫ממושכת‬ ‫היעדרות‬ ‫לאחר‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫החוזרים‬ ‫ילדים‬-‫במסגרות‬ ‫הלומדים‬ ‫ו‬ ‫לימודית‬ ‫תמיכה‬ ‫ומקבלים‬ ‫בקהילה‬ ‫חינוך‬/‫מסל‬ ‫טיפולית‬ ‫או‬"‫חולים‬ ‫שעות‬." ‫בקהילה‬ ‫לומד‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫תלמידי‬ ‫ממצבת‬ ‫התלמיד‬ ‫את‬ ‫לגרוע‬ ‫אין‬, ‫כל‬‫חדשה‬ ‫במסגרת‬ ‫או‬ ‫מסגרת‬ ‫באותה‬ ‫סדירים‬ ‫ללימודים‬ ‫לחזרתו‬ ‫ועד‬ ‫חולה‬ ‫היותו‬ ‫זמן‬.
 4. 4. ‫הערכות‬‫התלמיד‬‫של‬‫חזרתו‬‫לקראת‬‫החינוכית‬‫למסגרות‬‫חולים‬‫בבית‬‫המאושפז‬‫בקהילה‬ ‫מנהל‬‫המסגרת‬‫החינוכי‬‫בקהילה‬,‫המפקח‬‫הכולל‬‫ומנהלת‬‫המתי‬"‫א‬(‫מרכז‬‫תמיכה‬‫יישובי‬), ‫יקבלו‬‫הודעה‬,‫מבעוד‬‫מועד‬,‫מהמסגרת‬‫החינוכית‬‫בבית‬‫חולים‬‫ומההורים‬,‫על‬‫חזרתו‬‫של‬ ‫התלמיד‬‫למסגרת‬‫הלימודים‬‫בקהילה‬‫נספח‬4‫במסמך‬‫ההנחיות‬. •‫טופס‬‫ההודעה‬‫ישלח‬‫לאחר‬‫חתימת‬‫ההורים‬‫על‬‫טופס‬‫ויתור‬‫סודיות‬ •‫המסגרת‬‫החינוכית‬‫בבית‬‫החולים‬‫תצרף‬‫את‬‫התח‬"‫א‬(‫התח‬"‫א‬‫יימסר‬‫להורי‬‫התלמיד‬/‫או‬‫ישלח‬‫לבית‬‫הספר‬‫בקהילה‬/ ‫מתי‬"‫א‬‫בהסכמת‬‫ההורים‬) ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 5. 5. ‫החינוכית‬‫במסגרת‬‫שלמד‬‫תלמיד‬‫חזרת‬‫על‬‫הודעה‬‫בביה‬"‫ח‬‫נספח‬4 ‫תאריך‬__________ ‫מחוז‬:______________________ ‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫שם‬:____________________ ‫לכבוד‬ ‫מנהל‬‫מתי‬"‫א‬____________ ‫מחוז‬______________ ‫רב‬ ‫שלום‬, ‫בביה‬ ‫החינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫שלמד‬ ‫תלמיד‬ ‫חזרת‬ ‫על‬ ‫הודעה‬"‫ח‬-__________ ‫התלמיד‬ ‫שם‬:________________________‫מס‬'‫זהות‬:____________________________ ‫ביה‬ ‫שם‬"‫וכתובתו‬ ‫בקהילה‬ ‫ס‬:_______________________________________ ‫בביה‬ ‫טלפון‬"‫ס‬(‫קידומת‬ ‫כולל‬)________________________‫כיתה‬ ‫דרגת‬:_______________ ‫ביה‬ ‫סמל‬"‫ס‬:______________‫כיתה‬ ‫סוג‬ ‫קוד‬:__________‫מוסד‬ ‫סוג‬ ‫קוד‬:_____________ ‫ביה‬ ‫בעלות‬ ‫שם‬"‫ס‬:_________________‫מוטב‬ ‫סמל‬:______________________________ ‫ביה‬ ‫של‬ ‫החינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫למד‬ ‫התלמיד‬"‫מתאריך‬ ‫ח‬______________‫תאריך‬ ‫עד‬______________ ‫קיימת‬/‫זו‬ ‫הודעה‬ ‫להעברת‬ ‫הורים‬ ‫הסכמת‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬(‫רצ‬"‫חינוכית‬ ‫סודיות‬ ‫ויתור‬ ‫טופס‬ ‫ב‬/‫טיפולית‬) ‫לביה‬ ‫זאת‬ ‫תכנית‬ ‫הועברה‬ ‫הורים‬ ‫אישור‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫ההורים‬ ‫בידי‬ ‫הנמצאת‬ ‫חינוכית‬ ‫תכנית‬ ‫לתלמיד‬"‫בקהילה‬ ‫ס‬. ‫בקהילה‬ ‫במסגרת‬ ‫ללימודים‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫חזרתו‬,‫ומעקב‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ ‫מחייבת‬ ‫למד‬ ‫בה‬. ‫את‬‫תחום‬ ‫מומחית‬ ‫תלווה‬ ‫בקהילה‬ ‫החינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫ושילובו‬ ‫חזרת‬‫המתי‬"‫א‬‫בקהילה‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫לעבודה‬ ‫שותפה‬ ‫ותהיה‬. ‫במידה‬‫בקהילה‬ ‫החינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫חולים‬ ‫לשעות‬ ‫זכאות‬ ‫יקבל‬ ‫והתלמיד‬,‫בלבד‬ ‫לשנה‬ ‫תהיה‬ ‫הזכאות‬. ______________________ _________________________________ ‫בביה‬ ‫הלימוד‬ ‫מסגרת‬ ‫מנהל‬ ‫חתימת‬"‫ביה‬ ‫וחותמת‬ ‫ח‬"‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬ ‫שם‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 6. 6. ‫סודיות‬‫ויתור‬‫טופס‬‫חינוכית‬/‫טיפולית‬‫נספח‬1 •‫תאריך‬:_____________ ‫מחוז‬:______________________ ‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫שם‬:____________________ ‫חינוכית‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ויתור‬/‫טיפולית‬ ‫התלמיד‬ ‫הורי‬ ‫אנו‬/‫ה‬_____________________‫זהות‬ ‫תעודת‬_________________________ ‫החינוכי‬ ‫לצוות‬ ‫מאשרים‬/‫בני‬ ‫עם‬ ‫ישירות‬ ‫העובד‬ ‫טיפולי‬/‫מומחיותו‬ ‫שבתחום‬ ‫מידע‬ ‫למסור‬ ‫בתי‬,‫בבני‬ ‫המטפלים‬ ‫המקצוע‬ ‫לגורמי‬/‫בתי‬,‫שלעיל‬ ‫החינוכית‬ ‫למסגרת‬ ‫מחוץ‬ ‫מהם‬ ‫מידע‬ ‫ולקבל‬. ‫הגורמים‬ ‫אלה‬: o‫רווחה‬ o‫בריאות‬ o‫אחרות‬ ‫חינוך‬ ‫מסגרות‬ o‫פסיכולוגי‬ ‫שרות‬ o‫אחר‬......................................... ‫אני‬‫החתומ‬/‫מטה‬ ‫ה‬,‫מאשר‬/‫מומחיותו‬ ‫שבתחום‬ ‫מידע‬ ‫ולקבל‬ ‫למסור‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫לצוות‬ ‫ת‬ ‫בננו‬ ‫אודות‬/‫בתנו‬,‫להלן‬ ‫כמפורט‬: o‫לימודי‬ o‫חינוכי‬ o‫טיפולי‬ o‫אחר‬......................................... ‫האם‬ ‫שם‬,________________‫ת‬.‫ז‬.,__________________‫חתימה‬____________________ ‫האב‬ ‫שם‬,________________‫ת‬.‫ז‬.,__________________‫חתימה‬____________________ ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 7. 7. ‫אישית‬‫חינוכית‬‫תכנית‬(‫תח‬"‫א‬) ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 8. 8. 2.‫ילדים‬‫בביתם‬ ‫השוהים‬‫עקב‬‫מחלה‬,‫רופא‬ ‫באישור‬ • ‫תלמידים‬‫השוהים‬‫בביתם‬‫עקב‬‫מחלה‬,‫באישור‬‫רופא‬‫למעלה‬‫מארבעה‬‫שבועות‬,‫מקבלים‬‫שירות‬ ‫חינוכי‬‫מותאם‬‫בבית‬‫מספק‬‫השרות‬‫של‬‫משרד‬‫החינוך‬. ‫החל‬‫מתאריך‬1.1.2015‫הזכיין‬"‫קדימה‬‫מדע‬"‫יספק‬‫תמיכה‬‫לימודית‬‫לתלמידים‬‫חולים‬‫השוהים‬ ‫בביתם‬‫עקב‬‫מחלה‬‫במקום‬‫עמותת‬‫תללי‬"‫ם‬. ‫התמיכה‬‫תסופק‬‫לתלמידים‬‫השוהים‬‫בביתם‬‫עקב‬‫מחלה‬‫ממושכת‬,‫למעלה‬‫מארבעה‬‫שבועות‬‫ובאישור‬ ‫רופא‬.‫התמיכה‬‫ניתנת‬‫חינם‬‫בבתי‬‫התלמידים‬‫החולים‬(‫גילאי‬5-18‫בחינוך‬‫הרגיל‬‫ובגילאי‬3-21‫בחינוך‬ ‫המיוחד‬)‫בכל‬‫רחבי‬‫הארץ‬.‫פעילות‬‫ספק‬‫השרות‬‫מתמקדת‬‫במאמץ‬‫לסייע‬‫לתלמידים‬‫חולים‬‫אלה‬ ‫להשלים‬‫את‬‫הפערים‬‫הלימודיים‬‫הנובעים‬‫מהיעדרותם‬‫הממושכת‬‫מהמסגרת‬‫החינוכיות‬. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 9. 9. ‫תלמידים‬‫שקיבלו‬‫מענה‬‫מתחילת‬‫שנת‬‫הלימודים‬‫הנוכחית‬‫מעמותת‬‫תללי‬"‫ם‬‫ימשיכו‬‫לקבל‬‫מענה‬‫באופן‬ ‫רציף‬‫מ‬"‫קדימה‬‫מדע‬". ‫לשם‬‫כך‬‫ובמידה‬‫והמורים‬‫והמתרגלים‬‫מבקשים‬‫להיות‬‫מועסקים‬‫על‬‫יד‬"‫קדימה‬‫מדע‬"‫ולהמשיך‬‫במתן‬ ‫השירות‬‫לתלמיד‬‫בביתו‬‫יש‬‫לפנות‬‫אל‬"‫קדימה‬‫מדע‬"‫באמצעות‬ ‫פקס‬03-9244493‫ולוודא‬‫שהפניה‬‫התקבלה‬‫בטלפון‬03-9101714/03-9244438/073-2033294 ‫לגבי‬‫תלמידים‬‫חדשים‬‫הפניה‬‫ל‬"‫קדימה‬‫מדע‬"‫תיעשה‬‫ע‬"‫י‬‫הצוות‬/‫המסגרת‬‫החינוכי‬/‫ת‬‫מיד‬‫עם‬‫תחילת‬ ‫היעדרות‬‫התלמיד‬‫כדי‬‫שהסיוע‬‫יינתן‬‫לו‬‫בתקופת‬‫שהייתו‬‫בבית‬,‫מצ‬"‫ב‬‫טופס‬‫פניה‬‫למתן‬‫שירות‬. ‫האחריות‬‫על‬‫לימודי‬‫התלמיד‬‫החולה‬‫בבית‬‫תעשה‬‫תוך‬‫שיתוף‬‫פעולה‬‫של‬‫צוות‬‫המסגרת‬‫החינוכית‬‫והצוות‬ ‫החינוכי‬‫של‬‫ספק‬‫השרות‬‫שיבנו‬‫ביחד‬‫את‬‫תכנית‬‫הלימודים‬‫המתואמת‬‫של‬‫התלמיד‬. ‫צוות‬‫בית‬‫הספר‬‫אחראי‬‫להעברת‬‫חומרי‬‫הלמידה‬‫מהמסגרת‬‫החינוכית‬‫לבית‬‫התלמיד‬‫להדריך‬‫ולהעריך‬‫את‬ ‫הישגיו‬‫בכל‬‫מהלך‬‫החלמתו‬‫בבית‬.‫יצירת‬‫מערכת‬‫התמיכה‬‫המשולבת‬‫נועדה‬‫להקל‬‫על‬‫חזרתו‬‫של‬‫התלמיד‬ ‫למסגרת‬‫החינוכית‬‫ועל‬‫שילובו‬‫בה‬‫עם‬‫החלמתו‬. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 10. 10. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬ ‫בביתם‬ ‫חולים‬ ‫לילדים‬ ‫חינוך‬ ‫לשירותי‬ ‫בקשה‬ ‫טופס‬ .‫המחלה‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫במפורש‬ ‫יציין‬ ‫ובו‬ ‫רפואי‬ ‫אישור‬ ‫ולצרף‬ ‫הפרטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫הקפידו‬ ‫אנא‬ ‫הלימודי‬ ‫הסיוע‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫בבית‬ ‫ההחלמה‬ ‫חופשת‬ ‫למשך‬ ‫המלצה‬ ‫ובו‬ ‫רפואי‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫פקס‬ ‫באמצעות‬ "‫מדע‬ ‫"קדימה‬ ‫לכבוד‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬ ‫הפניה‬ ‫את‬03-9244493 ‫בטלפון‬ ‫התקבלה‬ ‫שהפניה‬ ‫ולוודא‬03-9101714/03-9244438/073-2033294 :‫התלמיד/ה‬ ‫פרטי‬ :‫התלמיד/ה‬ ‫שם‬:‫כיתה‬ _______________________ : ‫בבית‬ ‫התלמיד/ה‬ ‫כתובת‬:‫ת"ז‬ :‫טלפון‬‫סלולרי‬ ‫טלפון‬ :‫ביה"ס/הגן‬ ‫פרטי‬ ‫ביה"ס/הגן‬ ‫שם‬‫מיוחד‬ ‫חינוך‬ / ‫רגיל‬ ‫חינוך‬ :‫יישוב‬:‫כתובת‬ :‫טלפון‬__________________ :‫פקס‬ ‫בתלמיד‬ ‫המטפל‬ ‫הגורם‬:‫הספר‬ ‫בית‬ 1):‫שם‬:‫תפקיד‬‫טלפון‬: ‫סלולרי‬ .‫/טל‬ 2):‫שם‬:‫תפקיד‬‫טלפון‬: ‫סלולרי‬ .‫/טל‬ :‫החינוכית‬ ‫מהמסגרת‬ ‫ההעדרות‬ ‫תחילת‬ ‫תאריך‬ ‫סיבת‬‫ההיעדרות‬: ‫חופשת‬ ‫למשך‬ ‫המלצה‬ ‫ובו‬ ‫מטפל‬ ‫מרופא‬ ‫המחלה‬ ‫מהות‬ ‫במפורש‬ ‫מצוינת‬ ‫ובו‬ ‫רפואי‬ ‫אישור‬ ‫זאת‬ ‫לפניה‬ ‫לצרף‬ ‫חובה‬ ‫חופשת‬ ‫את‬ ‫המאשר‬ ‫מפסיכיאטר‬ ‫אישור‬ ‫לצרף‬ ‫חובה‬ ,‫נפשי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫וההעדרות‬ ‫במקרה‬ .‫בבית‬ ‫ההחלמה‬ .‫ההחלמה‬ ‫חופשת‬ ‫במהלך‬ ‫בבית‬ ‫הוראה‬ ‫על‬ ‫וממליץ‬ ‫ההחלמה‬ :‫נוספות‬ ‫הערות‬ ‫המסגרת‬ ‫מנהל/ת‬ ‫שם‬‫חתימה‬‫חתימת‬‫ההורים‬ ‫מדע‬ ‫קדימה‬-‫בע‬ ‫לחיים‬ ‫חינוך‬"‫מ‬(‫חל‬"‫צ‬),‫רח‬'‫כנרת‬5(‫מגדלי‬‫ב‬.‫ס‬.‫ר‬3)‫טלפון‬ ‫ישראל‬ ‫ברק‬ ‫בני‬:03-9244438‫פקס‬:03-9244436 Educating for Life - Kadima Mada Ltd. (PBC), 5 Kineret St. (B.S.R Towers 3) Bnei Brak ISRAEL Tel: +972-3- 9244438 Fax: +972-3-9244436 E-mail: km.office@kadimamada.org
 11. 11. ‫על‬‫פי‬‫חוק‬‫חינוך‬‫חינם‬‫לילדים‬‫חולים‬,‫תלמידים‬‫החולים‬‫בביתם‬‫זכאים‬‫להבחן‬‫במבחני‬ ‫בגרות‬‫סטנדרטיים‬‫ובהתאם‬‫ללו‬"‫ז‬,‫שנקבע‬‫ע‬"‫י‬‫משרד‬‫החינוך‬.‫ההנחיות‬‫מופיעות‬‫בחוברת‬ ‫הקמת‬‫בסיס‬‫הדיווח‬‫בחטיבה‬‫העליונה‬‫לשנת‬‫הלימודים‬‫התשע‬"‫ה‬‫פרק‬‫א‬'. ‫נספח‬7(‫עמ‬'20)- ‫בקשה‬‫לאישור‬‫הבחנות‬‫בבית‬‫מתוך‬‫חוברת‬‫הקמת‬‫בסיס‬‫הדיווח‬‫בחט״ע‬-‫תשע‬"‫ה‬. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 12. 12. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 13. 13. 3.‫ילדים‬‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫החוזרים‬‫לאחר‬‫היעדרות‬ ‫רפואיות‬ ‫מסיבות‬ ‫מתמשכת‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 14. 14. ‫עם‬‫חזרתו‬‫של‬‫התלמיד‬‫ללימודים‬,‫תאורגן‬‫ישיבת‬‫צוות‬‫רב‬‫מקצועית‬,‫עם‬‫ההורים‬‫והתלמיד‬,‫לגיבוש‬ ‫תכנית‬‫מותאמת‬‫עבורו‬. ‫בישיבה‬‫ישתתפו‬: ‫מנהל‬‫המסגרת‬‫החינוכית‬,‫היועצת‬,‫פסיכולוגית‬,‫מחנכת‬,‫מורים‬,‫מפקח‬/‫ת‬‫המוסד‬‫החינוכי‬‫או‬‫מי‬ ‫מטעמו‬,‫מומחית‬‫תחום‬‫מתי‬"‫א‬‫ומורת‬/‫גננת‬‫השילוב‬-‫על‬‫פי‬‫הצורך‬. ‫מטרות‬‫הפגישה‬:‫גיבוש‬‫תכנית‬‫תמיכה‬‫בתלמיד‬‫הכוללת‬-‫איתור‬‫צרכים‬,‫נושאי‬‫הלימוד‬,‫שילוב‬ ‫חברתי‬,‫טיפול‬,‫הקף‬‫משאבים‬‫מומלץ‬‫על‬‫פי‬‫זכאות‬(‫שעות‬‫פרטניות‬,‫שעות‬‫שילוב‬,‫שעות‬‫חולים‬), ‫בדיקת‬‫סיוע‬(‫רפואי‬/‫חינוכי‬),‫יישום‬‫ההתאמות‬,‫קביעת‬‫לוח‬‫זמנים‬,‫קביעת‬‫תהליכי‬‫הערכה‬,‫בקרה‬ ‫ומשוב‬.‫יערך‬‫תיעוד‬‫למהלך‬‫הפגישה‬‫להחלטות‬‫הצוות‬. ‫עבור‬‫התלמיד‬‫החוזר‬‫ההורים‬‫והצוות‬‫יאספו‬‫נתונים‬‫על‬‫תפקודו‬‫של‬‫התלמיד‬‫כבסיס‬‫לדיון‬‫בישיבה‬: ‫בגן‬:‫תתקיים‬‫הערכת‬‫יכולותיו‬‫וקשייו‬‫של‬‫התלמיד‬‫בכלי‬‫הערכה‬‫המקובלים‬‫המערכת‬‫הגנית‬. ‫בבי‬"‫ס‬‫יסודי‬:‫תתקיים‬‫הערכה‬‫של‬‫יכולותיו‬‫וקשייו‬‫של‬‫התלמיד‬‫בכלי‬‫הערכה‬‫המקובלים‬‫המערכת‬ ‫החינוך‬. ‫חט‬"‫ב‬‫וחטיבה‬‫עליונה‬:‫תתקיים‬‫הערכת‬‫יכולותיו‬‫וקשייו‬‫של‬‫התלמיד‬‫על‬‫ידי‬‫כלל‬‫המורים‬.‫מחנך‬ ‫הכיתה‬‫אחראי‬‫על‬‫תכלול‬‫המידע‬. ‫התכנית‬‫תיבדק‬‫על‬‫פי‬‫אמות‬‫המידה‬‫שנקבעו‬‫בה‬‫ובמידה‬‫ויימצא‬‫כי‬‫יש‬‫להרחיב‬‫את‬‫תכנית‬‫התמיכה‬ ‫ולהיעזר‬‫במשאבים‬‫נוספים‬‫במסגרת‬‫החינוכית‬,‫יישקל‬‫דיון‬‫בעניינו‬‫של‬‫התלמיד‬‫בוועדת‬‫השילוב‬. ‫תהליך‬‫הבקרה‬‫על‬‫יישום‬‫התכנית‬‫ושעות‬‫התמיכה‬,‫יעשה‬‫בשיתוף‬‫פעולה‬‫בין‬‫הפקוח‬‫הכולל‬‫וזה‬‫של‬ ‫החינוך‬‫המיוחד‬‫והמתי‬"‫א‬. ‫ועדת‬‫השילוב‬‫תתבסס‬‫על‬‫מסמכים‬‫רפואיים‬‫עדכניים‬,‫הערכה‬‫תפקודית‬‫עדכנית‬‫של‬‫אנשי‬‫הצוות‬ ‫החינוכי‬‫וטיפולי‬. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 15. 15. ‫הנחיות‬‫להפעלת‬‫שעות‬‫תמיכה‬-"‫שעות‬‫חולים‬"‫במסגרות‬‫החינוך‬‫בקהילה‬ "‫תלמידים‬‫חולים‬"‫הם‬‫תלמידים‬‫החולים‬‫במחלות‬‫מתמשכות‬,‫שמחמת‬‫מצבם‬ ‫הבריאותי‬‫נעדרו‬‫מהמסגרת‬‫החינוכית‬‫לתקופה‬‫העולה‬‫על‬‫ארבעה‬‫שבועות‬‫או‬‫נעדרו‬ ‫לתקופות‬‫קצרות‬‫יותר‬‫בתכיפות‬‫גבוהה‬‫במהלך‬‫שנת‬‫הלימודים‬,‫בגין‬‫טיפולים‬‫מתמשכים‬. ‫בסה‬"‫כ‬‫זמן‬‫היעדרות‬‫התלמיד‬‫לא‬‫יפחת‬‫מסה‬"‫כ‬-30‫ימי‬‫לימוד‬‫במהלך‬‫כל‬‫שנת‬‫הלימודים‬. ‫במידה‬‫ולמרות‬‫התמיכה‬‫שליוו‬‫את‬‫התלמיד‬‫עד‬‫כה‬‫שילובו‬‫במסגרת‬‫החינוכית‬ ‫מחייב‬‫תמיכה‬‫נוספת‬‫לזו‬‫הקיימת‬‫במסגרת‬(‫שעות‬‫פרטניות‬,‫שעות‬‫שילוב‬)‫ניתן‬ ‫לשקול‬‫תוספת‬‫של‬"‫שעות‬‫חולים‬"‫עבורו‬. "‫שעות‬‫החולים‬"‫מתוקצבות‬‫ע‬"‫י‬‫האגף‬‫לחינוך‬‫מיוחד‬‫מידי‬‫שנה‬.‫הן‬‫יינתנו‬‫לתלמיד‬ ‫באותה‬‫שנה‬‫בה‬‫חזר‬‫ללימודים‬‫ובגין‬‫תמיכה‬‫בתהליך‬‫שילובו‬‫במערכת‬‫החינוך‬. ‫ניתן‬‫להשתמש‬‫בשעות‬‫אלו‬‫לשנה‬‫אחת‬‫בלבד‬. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 16. 16. ‫לתלמידים‬‫חולים‬‫שחזרו‬‫ללימודים‬‫בגנים‬,‫בבית‬‫ספר‬‫יסודי‬‫ובחטיבת‬‫ביניים‬-‫מנהל‬ ‫המסגרת‬‫החינוכית‬‫בקהילה‬‫יפנה‬‫ע‬"‫ג‬‫טופס‬‫המצ‬"‫ב‬‫נספח‬9(‫עמ‬'28)‫למפקח‬‫על‬‫המסגרת‬ ‫לאישור‬‫בקשה‬‫לתמיכה‬‫מ‬"‫שעות‬‫חולים‬".‫המפקח‬‫על‬‫המסגרת‬,‫לאחר‬‫בדיקת‬‫הצורך‬, ‫יפנה‬‫למפקח‬‫על‬‫החינוך‬‫המיוחד‬,‫עם‬‫העתק‬‫למתי‬"‫א‬,‫לקבלת‬‫אישורו‬‫והקצאת‬‫השעות‬ ‫מתוך‬‫סל‬"‫שעות‬‫חולים‬".‫השעות‬‫יוקצו‬‫למסגרת‬‫החינוכית‬‫בה‬‫לומד‬‫התלמיד‬‫ניתן‬ ‫להקצות‬‫שעות‬‫אלו‬‫למתי‬"‫א‬.‫במידה‬‫ואיש‬‫המקצוע‬‫הנדרש‬‫לתלמיד‬‫עובד‬‫בה‬. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 17. 17. ‫תאריך‬_______________ ‫לכבוד‬ ‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫מפקח‬______________________ ‫מחוז‬__________________________________ ‫רב‬ ‫שלום‬, ‫תשע‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫חולים‬ ‫לתלמידים‬ ‫תמיכה‬ ‫לשעות‬ ‫בקשה‬"‫ה‬ ‫התלמיד‬ ‫שם‬:________________________‫מס‬'‫זהות‬:_________________________ ‫ביה‬ ‫שם‬"‫וכתובתו‬ ‫ס‬:_____________________________________________________ ‫בביה‬ ‫טלפון‬"‫ס‬(‫קידומת‬ ‫כולל‬)________________________‫כיתה‬ ‫דרגת‬:_____________ ‫ביה‬ ‫סמל‬"‫ס‬:______________‫כיתה‬ ‫סוג‬ ‫קוד‬:__________‫מוסד‬ ‫סוג‬ ‫קוד‬:___________ ‫ביה‬ ‫בעלות‬ ‫שם‬"‫ס‬:_________________‫מוטב‬ ‫סמל‬:____________________________ ‫בהתאם‬ ‫לסמן‬ ‫נא‬: ‫מעל‬ ‫מחלתם‬ ‫בגין‬ ‫שנעדרים‬ ‫תלמידים‬21‫הנוכחית‬ ‫בשנה‬ ‫לימוד‬ ‫ימי‬ ‫מ‬ ‫פחותה‬ ‫ואינה‬ ‫רציפה‬ ‫אינה‬ ‫שהיעדרותם‬ ‫תלמידים‬30‫הנוכחית‬ ‫בשנה‬ ‫לימוד‬ ‫ימי‬ ‫חולים‬ ‫לשעות‬ ‫להפניה‬ ‫הסיבה‬: ____________________________________________________________________ ‫המסגרת‬ ‫ממשאבי‬ ‫הניתנת‬ ‫אחרת‬ ‫תמיכה‬ ‫תכנית‬(‫פרטניות‬ ‫שעות‬,‫תגבור‬ ‫שעות‬:)..... ____________________________________________________________________ ‫הסיוע‬ ‫נדרש‬ ‫בהם‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצעות‬:___________________________________________ ‫הלימוד‬ ‫מטרות‬:________________________________________________________ ‫מבוקשות‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬:______________‫לתקופה‬:‫מ‬___________‫עד‬_______________ ‫מצ‬ ‫מסמכים‬"‫ב‬: ‫עדכני‬ ‫רפואי‬ ‫אישור‬ ‫הורים‬ ‫הסכמת‬ ‫תחום‬ ‫מומחית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫מתי‬"‫א‬ ‫דוח‬ ‫מתוך‬ ‫ההיעדרות‬ ‫הקף‬ ‫אישור‬‫מנבסנ‬"‫ט‬‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫של‬ ___________________ _________________________ ‫ביה‬ ‫וחותמת‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬ ‫חתימת‬"‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬ ‫שם‬ ‫ס‬ _____________________ _______________________ ‫תאריך‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫מפקח‬ ‫וחתימת‬ ‫שם‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 18. 18. ‫תאריך‬ ‫לכבוד‬______________________ ‫מנהל‬‫מתי‬"‫א‬______________________ ‫מוסד‬ ‫סמל‬______________‫מחוז‬____________________________ ‫רב‬ ‫שלום‬, ‫אישור‬/‫תשע‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫חולים‬ ‫לתלמידים‬ ‫תמיכה‬ ‫לשעות‬ ‫דחיה‬"‫ה‬ ‫הבקשה‬ ‫תאריך‬___________________ ‫התלמיד‬ ‫שם‬:________________________‫מס‬'‫זהות‬:_________________________ ‫ביה‬ ‫שם‬"‫וכתובתו‬ ‫ס‬:_____________________________________________________ ‫בביה‬ ‫טלפון‬"‫ס‬(‫קידומת‬ ‫כולל‬)________________________‫כיתה‬ ‫דרגת‬:_____________ ‫ביה‬ ‫סמל‬"‫ס‬:______________‫כיתה‬ ‫סוג‬ ‫קוד‬:__________‫מוסד‬ ‫סוג‬ ‫קוד‬:___________ ‫ביה‬ ‫בעלות‬ ‫שם‬"‫ס‬:_________________‫מוטב‬ ‫סמל‬:____________________________ ‫מצ‬"‫הבקשה‬ ‫טופס‬ ‫ב‬-‫נספח‬9. ‫מאשר‬ ‫מבוקשות‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬:______________ ‫לתקופה‬:‫מ‬___________‫עד‬____________ ‫האישור‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫לתלמיד‬ ‫יינתנו‬ ‫החולים‬ ‫שעות‬.‫למנהל‬ ‫האישור‬ ‫מקבלת‬ ‫חודש‬ ‫תוך‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אודיע‬ ‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬ ‫השעות‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ ‫המתי‬"‫א‬. ‫לשעות‬ ‫לזכאות‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ‫יש‬ ‫הצורך‬ ‫ובמידת‬ ‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫לשנה‬ ‫ניתנות‬ ‫השעות‬,‫בצוות‬ ‫דיון‬ ‫לאחר‬‫בינמקצועי‬,‫בשנה‬"‫הבאה‬ ‫ל‬. ‫לא‬‫מאשר‬ ‫סיבה‬________________________________________________________‫בברכה‬ _________________________ ‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫המפקח‬ ‫וחתימה‬ ‫שם‬ ‫העתק‬:‫בקהילה‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫מפקח‬ ‫בקהילה‬ ‫החינוכית‬ ‫מסגרת‬ ‫מנהל‬ ‫הורים‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 19. 19. ‫האחריות‬‫למתן‬‫שעות‬‫לתלמידי‬‫החטיבה‬‫העליונה‬‫נמצאת‬‫באגף‬‫לחינוך‬‫מיוחד‬. ‫לתלמידים‬‫חולים‬‫שחזרו‬‫ללימודים‬‫בחטיבה‬‫העליונה‬-‫מנהל‬‫המסגרת‬‫החינוכית‬‫בקהילה‬ ‫יפנה‬‫למפקח‬‫המסגרת‬‫ע‬"‫ג‬‫טופס‬‫המצ‬"‫ב‬.‫מפקח‬‫המסגרת‬,‫לאחר‬‫בדיקה‬‫ובמידה‬‫ואישר‬‫את‬ ‫הבקשה‬,‫יעבירה‬‫אל‬‫מנהלת‬‫המתי‬"‫א‬. ‫מנהלת‬‫המתי‬"‫א‬‫תעדכן‬‫את‬‫רשומותיה‬‫ותעביר‬‫הבקשה‬‫לסגנית‬‫מנהלת‬‫האגף‬‫לחינוך‬ ‫המיוחד‬,‫בבקשה‬‫לשעות‬‫תגבור‬‫עבור‬‫תלמיד‬‫חולה‬‫שחזר‬‫ללימודיו‬‫בבית‬-‫הספר‬.‫יש‬‫לפנות‬ ‫באגף‬‫לחינוך‬‫מיוחד‬‫על‬‫פי‬‫הנהלים‬‫נספח‬11(‫עמ‬'31),‫שפורסמו‬,‫ב‬‫חוברת‬‫הקמת‬‫בסיס‬ ‫הדיווח‬‫בחט״ע‬-‫תשע‬"‫ה‬. ‫השעות‬‫המאושרות‬‫הינן‬‫שעות‬‫תוספתיות‬‫בודדות‬/‫אפקטיביות‬.‫שעות‬‫התמיכה‬‫יינתנו‬‫בהתאמה‬ ‫לצרכי‬‫התלמיד‬,‫באמצעות‬‫מורים‬‫מוסמכים‬,‫בעלי‬‫כישורים‬‫מתאימים‬.‫שעות‬‫התמיכה‬‫יינתנו‬‫מעבר‬ ‫לשעות‬‫הלימוד‬‫של‬‫התלמיד‬‫בכיתתו‬,‫על‬‫מנת‬‫לא‬‫לשבש‬‫את‬‫מהלך‬‫לימודיו‬‫הרגיל‬‫בכיתה‬. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 20. 20. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 21. 21. ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 22. 22. ‫קובץ‬excel*‫למיפוי‬,‫ובקרה‬‫מעקב‬–‫מיוחד‬‫לחינוך‬‫האגף‬‫עבור‬ -‫דצמבר‬‫סוף‬‫עד‬2014 -‫מאי‬‫סוף‬‫עד‬2015 ‫מיוחד‬‫לחינוך‬‫האגף‬‫אל‬‫ישלחו‬‫כולם‬‫הנתונים‬,‫הגב‬‫אל‬'‫ענת‬‫ברטמן‬‫למייל‬:anatbk@education.gov.il ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬ ‫המתי"א‬ ‫פרטי‬‫החינוכית‬ ‫והמסגרת‬ ‫התלמיד‬ ‫פרטי‬ -‫תללי"ם‬ ‫שעות‬ -‫בבית‬ ‫חולה‬ '‫תל‬ )‫תללי"ם‬ ‫מזכיין‬ ‫חינוך‬ ‫שירותי‬ ‫(מקבל‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ללמוד‬ ‫שהחל‬ ‫מחלה‬ ‫לאחר‬ '‫תל‬ ‫מסל‬ ‫לימודית‬ ‫(תמיכה‬ ‫חולים‬ ‫שעות‬ -‫בקהילה‬ )‫במחוז‬ ‫חולים‬ ‫שעות‬ ‫שם‬ ‫המתי"א‬ ‫שם‬ ‫מומחית‬ ‫תחום‬ ‫יישוב‬ ‫שם‬ ‫מסגרת‬ ‫חינוכית‬ ‫סמל‬ ‫מוסד‬ ‫שם‬ ‫משפחה‬ ‫שם‬ ‫פרטי‬ ‫תעודת‬ ‫זהות‬ ‫כיתה‬ ‫כתה‬ /‫רגילה‬ ‫כיתת‬ ‫חנ"מ‬ ‫/ב"ס‬ ‫חנ"מ‬ ‫התלמיד‬ ‫חולה‬ ‫בבית‬ ‫החל‬ ‫מתאריך‬ ‫סך‬ ‫שעות‬ ‫תלל"ים‬ ‫שקיבל‬ ‫הקצאת‬ ‫שעות‬ ‫תללים‬ ‫החל‬ ‫מתאריך‬ ‫מקצוע‬ ‫שם‬ ‫מורה‬ ‫התלמיד‬ ‫חזר‬ ‫לביה"ס‬ ‫לאחר‬ ‫מחלה‬ ‫ממושכת‬ ‫נעדר‬ ‫החל‬ ‫מתאריך‬ ‫שעות‬ ‫סך‬ ‫חולים‬ ‫שקיבל‬ ‫מהמשרד‬ ‫תאריך‬ ‫הקצאת‬ ‫שעות‬ ‫חולים‬ ‫בב"ס‬ ‫מקצוע‬ ‫שם‬ ‫מורה‬ ‫הטבלה‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫לא‬ ‫מבקשת‬
 23. 23. ‫מחוז‬‫המפקח‬ ‫שם‬ ‫המתאם‬ ‫שם‬‫הרפרנטית‬‫נייד‬ ‫צפון‬‫צילה‬ ‫אדלשטיין‬‫ימן‬ ‫אבו‬ ‫מולא‬ ‫מארי‬050-6288971 ‫דרום‬‫דניאלה‬‫מונטל‬‫בינימינה‬‫פרח‬052-8811578 ‫חיפה‬‫לבנה‬ ‫ורדה‬‫ענבל‬‫קולושי‬-‫מינסקר‬054-4873914 ‫מחוז‬ ‫ירושלים‬/‫מנח‬"‫י‬ ‫רוזנבליט‬ ‫מירה‬‫מירה‬‫רוזנבליט‬050-6289193 ‫מרכז‬‫כאוי‬ ‫מלכה‬‫שנה‬ ‫אורלי‬050-6282579 ‫אביב‬ ‫תל‬‫מליחי‬ ‫סמדר‬‫רוטשילד‬ ‫מירה‬052-2518078 ‫חרדי‬ ‫מגזר‬‫גודמן‬ ‫לוי‬ ‫רעיה‬‫אוחיון‬ ‫יהודית‬050-7927708 ‫נירית‬‫גולוב‬niritgo@education.gov.il ‫ברטמן‬ ‫ענת‬anatbk@education.gov.il ‫נייד‬:0546343527 ‫רוית‬‫להב‬ravitla@education.gov.il ‫משרד‬:02-5602171 ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬
 24. 24. ‫ה‬ ‫מצב‬‫תלמיד‬‫תמיכה‬ ‫הנותנת‬ ‫המסגרת‬‫בקהילה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תפקיד‬ 1.‫תלמידים‬‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫המאושפזים‬ ‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫החינוכיות‬ ‫המסגרות‬ .‫החולים‬ 1.‫הספר‬ ‫בית‬ ‫על‬‫המרכז‬ ‫עם‬ ‫ישיר‬ ‫בקשר‬ ‫להיות‬ ‫מאושפז‬ ‫בו‬ ‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫החינוכי‬ ‫על‬ ‫ההורים‬ ‫חתימת‬ ‫הילד.(לאחר‬‫טופס‬ ‫חינוכית‬ ‫סודיות‬ ‫ויתור‬) 2.‫המסגרת‬ ,‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫שחרורו‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫למת"י‬ ‫מדווחת‬ ‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫החינוכית‬ ‫טופס‬ ‫גבי‬‫(נספח‬4)‫המצורף‬. 2.‫תלמידים‬‫השוהים‬ ‫עקב‬ ‫בביתם‬ ‫באישור‬ ,‫מחלה‬ -‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫רופא‬21 .‫יום‬ ‫בבית‬ ‫מותאם‬ ‫חינוכי‬ ‫שירות‬ -‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מזכיין‬ ."‫"תללי"ם‬ 1.‫הספר‬ ‫בית‬ ‫על‬‫לבקשת‬ ‫לתללי"ם‬ ‫לפנות‬ ‫חוזר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫חוזר‬ ‫נוהלי‬ ‫ע"פ‬ ‫תמיכה‬ /‫סו‬ ‫מנכ"ל‬1. :‫קישור‬ ‫להלן‬ ‫תללי"ם‬ ‫מנכ"ל‬ ‫חוזר‬ 2..‫הטופס‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫למת"י‬ ‫לדווח‬ 3.‫תלמידים‬‫החוזרים‬ ‫לאחר‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫ממושכת‬ ‫היעדרות‬ ‫רפואיות‬ ‫מסיבות‬ ‫תמיכה‬ ‫לקבל‬ ‫יכולים‬ ‫מסל‬ ‫וטיפולית‬ ‫לימודית‬ :"‫חולים‬ ‫"שעות‬ ‫וחטיבה‬ ‫יסודי‬ ,‫גן‬‫ביניים‬- -‫מתאמת‬ ‫מפקחת‬ ‫במחוז‬ .‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫עליונה‬ ‫חטיבה‬-‫שעות‬ ‫סל‬ .‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬ ‫באגף‬ ‫נמצא‬ 1.‫הספר‬ ‫בית‬ ‫על‬‫בין‬ ‫צוות‬ ‫ישיבת‬ ‫לקיים‬ ‫המת"י‬ ‫מדריכת‬ ‫הכולל‬ ‫מקצועית‬‫ולהחליט‬ "‫חולים‬ ‫"שעות‬ ‫מסל‬ ‫לתמיכת‬ ‫זקוק‬ ‫האם‬ .‫אחרת‬ ‫לתמיכה‬ ‫או‬ 2.‫וחטיבה‬ ‫יסודי‬ ,‫גן‬‫ביניים‬‫שעות‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ - ‫למלא‬ ‫יש‬ ‫חולים‬‫טופס‬(‫נספח‬9),‫המצורף‬ )‫הרגיל‬ ‫החינוך‬ ‫(של‬ ‫המפקחת‬ ‫את‬ ‫להחתים‬ ‫להמשך‬ ‫למת"י‬ ‫ולהעביר‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ .‫טיפול‬ ‫עליונה‬ ‫חטיבה‬-‫בחוברת‬ ‫ההנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫הדיווח‬ ‫בסיס‬ ‫הקמת‬ "‫תשע‬‫ה‬‫(נספח‬10.) :‫קישור‬ ‫להלן‬ ‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫הדיווח‬ ‫בסיס‬ ‫הקמת‬ ‫א‬ ‫אגף‬'‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬,‫חולים‬ ‫ילדים‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬-‫תשע‬"‫ה‬

×