Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יום עיון קבסים

764 views

Published on

מצגת דורנר ירושלים

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יום עיון קבסים

 1. 1. "‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫בעל‬ ‫הילד‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫לשילוב‬,‫לחינוך‬ ‫זכותו‬ ‫מימוש‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬, ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לשורשו‬ ‫היורדת‬ ‫זכות‬ ‫היא‬.... ‫של‬ ‫ליכולתו‬ ‫משמעותית‬ ‫לתרום‬ ‫עשוי‬ ‫השילוב‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫בעל‬ ‫הילד‬ ‫בו‬ ‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬." ‫מתוך‬‫דוח‬‫דורנר‬2009
 2. 2. ‫חוק‬‫שיוויון‬‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬‫התשנ‬"‫ח‬1998 ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫וחירותו‬ ‫כבודו‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מטרתו‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫מוגבלות‬,‫להשתתפות‬ ‫זכותו‬ ‫את‬ ‫ולעגן‬‫שיוויונית‬‫ופעילה‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫בחברה‬,‫לצרכיו‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫וכן‬ ‫בעצמאות‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫לו‬ ‫שיאפשר‬ ‫באופן‬ ‫המיוחדים‬ ‫מירבית‬‫יכולתו‬ ‫מלא‬ ‫מיצוי‬ ‫תוך‬ ‫ובכבוד‬ ‫בפרטיות‬.
 3. 3. ‫עיקרו‬‫של‬‫חוק‬‫חינוך‬‫מיוחד‬,‫רואה‬‫בתלמיד‬‫בר‬ ‫אנוש‬‫בעל‬‫יכולת‬‫למידה‬‫וקידום‬‫עד‬‫כדי‬‫השתלבותו‬ ‫בחברה‬‫האנושית‬‫הסובבת‬‫המעניקה‬‫לו‬‫כלים‬ ‫לצורך‬‫זה‬–‫בזכות‬‫ולא‬‫בחסד‬. ‫החוק‬‫מעניק‬‫להורי‬‫הילד‬‫בעל‬‫הצרכים‬‫המיוחדים‬, ‫ולנציגיהם‬‫מעמד‬‫של‬‫שותפים‬‫מלאים‬‫בקביעת‬ ‫גורלו‬‫ותוכנית‬‫לימודיו‬.
 4. 4. ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫כרוניקה‬ •1988-‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫חוק‬-‫החינוך‬ ‫במסגרת‬ ‫לשילוב‬ ‫העדפה‬ ‫לתת‬ ‫קובע‬ ‫הרגיל‬,‫תקציבי‬ ‫תוקף‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אך‬ •1994-‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫חוק‬ ‫ליישום‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬–‫דיפרנציאלים‬ ‫סלים‬ ‫מיסוד‬ ‫למימון‬‫בשילוב‬ ‫תלמידים‬:‫השילוב‬ ‫סל‬,‫התגבור‬ ‫סל‬. •2000–‫מרגלית‬ ‫ועדת‬–‫עבור‬ ‫תקציבית‬ ‫תוספת‬ ‫יקבלו‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫כי‬ ‫המליצה‬ ‫בשילוב‬ ‫המעוניינים‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫בעלי‬ ‫התלמידים‬ ‫כל‬. •2002–‫עמותת‬ ‫עתירת‬"‫ית‬"‫ד‬"-‫לפרקטיקה‬ ‫מדיניות‬ ‫בין‬ ‫פער‬. •2005–‫דברת‬ ‫ועדת‬–‫תפקוד‬ ‫רמת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בתקצוב‬ ‫הצורך‬,‫ביטוי‬ ‫מתן‬ ‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫מסל‬ ‫הזכאים‬ ‫לפרופיל‬,‫ועדת‬ ‫לקראת‬ ‫דרך‬ ‫אבן‬‫דורנר‬ •2007–‫ועדת‬‫דורנר‬–‫בנושא‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫הצעה‬:‫הורים‬ ‫החלטת‬,‫ואופן‬ ‫התקצוב‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫הפדגוגי‬ ‫המינהל‬ ‫דורנר‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫יישום‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬
 5. 5. ‫בוחרים‬ ‫הורים‬‫ילדם‬ ‫ילמד‬ ‫בה‬ ‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫סוג‬ ‫את‬. ‫התקציב‬"‫הולך‬"‫התלמיד‬ ‫אחרי‬. ‫ע‬ ‫התלמיד‬ ‫תקצוב‬"‫פ‬‫תפקוד‬ ‫רמת‬‫הלקות‬ ‫וסוג‬. ‫הורים‬‫המסוכן‬ ‫לתלמיד‬‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫ולסביבה‬ ‫לעצמו‬‫זכאים‬ ‫לבחירת‬‫החינוכית‬ ‫המסגרת‬ ‫סוג‬.
 6. 6. ‫רשות‬ ‫מנח‬"‫י‬ ‫שפ‬"‫ח‬ ‫ארגוני‬ ‫הורים‬ ‫פיקוח‬ ‫כולל‬ ‫פיקוח‬ ‫חינוך‬ ‫מיוחד‬ ‫מת‬"‫י‬ ‫פסג‬"‫ה‬ ‫מערך‬ ‫עירוני‬ ‫מתכלל‬ ‫שפ‬"‫י‬ ‫קב‬"‫סים‬
 7. 7. .1‫נמוכה‬ ‫בשכיחות‬ ‫תלמידים‬:ASD,‫נפשיות‬ ‫לקויות‬,‫לקויות‬ ‫פיזיות‬,‫נדירות‬ ‫מחלות‬,‫ושמיעה‬ ‫ראיה‬ ‫לקויי‬,‫קוגניטיביות‬ ‫לקויות‬. .2‫מיוחד‬ ‫חינוך‬ ‫בכיתות‬ ‫הלומדים‬ ‫תלמידים‬(‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫רגיל‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫או‬ ‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬)‫בשילוב‬ ‫מעוניינים‬ ‫והוריהם‬ ‫מלא‬. .3‫לדיון‬ ‫המופנים‬ ‫חדשים‬ ‫תלמידים‬‫בועדות‬‫השמה‬ ‫אפשרויות‬ ‫מיצוי‬ ‫תהליך‬ ‫לאחר‬.
 8. 8. 76‫בתי‬‫ספר‬–‫ממ‬"+‫ממ‬"‫ד‬ 326‫מלא‬ ‫לשילוב‬ ‫בתוכנית‬ ‫בחרו‬ ‫תלמידים‬‫בתשע‬"‫ה‬ (27‫לחינוך‬ ‫כיתות‬ ‫מתוך‬ ‫מלא‬ ‫בשילוב‬ ‫בחרו‬ ‫תלמידים‬‫מיוחד‬2‫בחרו‬ ‫תלמידים‬‫בשילוב‬‫מלא‬ ‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מתוך‬) 387‫מלא‬ ‫בשילוב‬ ‫בחירה‬ ‫לקראת‬ ‫לתהליך‬ ‫הופנו‬ ‫תלמידים‬‫בתשע‬"‫ד‬
 9. 9. ‫משתתפים‬: ‫התלמיד‬ ‫שם‬:___________‫האישי‬ ‫התקציב‬:________ ‫בעבר‬ ‫קיבל‬ ‫מה‬:_______________________________________________ ‫מטרות‬:_____________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ‫הוראה‬ ‫שעות‬:_________________________________________________ ‫טיפול‬ ‫שעות‬:_________________________________________________ ‫סיוע‬:_______________________________________________________ ‫אחר‬:________________________________________________________
 10. 10. ‫הוראה‬ ‫סיוע‬ ‫אישי‬ ‫פרא‬ ‫טיפול‬ ‫ורגשי‬ ‫רפואי‬ ‫הדרכה‬ ‫אישי‬ ‫סיוע‬ ‫שעות‬ 37% ‫טיפול‬ 16% ‫הוראה‬ 28% ‫חברתיים‬ ‫כישורים‬ 5% ‫מחנכת‬ ‫שעת‬ ‫עמיתה‬ 7% ‫תומכת‬ ‫מורה‬ ‫ראייה‬ 1% ‫שמע‬ 4% ‫הדרכה‬ 1% ‫יועצת‬ 1%
 11. 11. •‫לתלמיד‬ ‫תקציב‬ ‫השלכות‬(‫יציאה‬‫מהכתה‬,‫צוות‬ ‫אנשי‬, ‫מטפלים‬,‫הסיוע‬ ‫שעות‬ ‫כמות‬)... •‫לו‬ ‫ומחוצה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫חדשים‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬ ‫ריבוי‬ •‫וצוות‬ ‫מקרה‬ ‫כמנהלת‬ ‫הכתה‬ ‫מחנכת‬ •‫על‬ ‫ומוסכם‬ ‫ברור‬ ‫שילוב‬ ‫המושג‬ ‫האם‬‫כולנו‬?‫מהו‬ ‫שילוב‬‫מיטבי‬? •‫הזה‬ ‫התלמיד‬ ‫מי‬ ‫של‬? •‫ספר‬ ‫בית‬ ‫הקשר‬ ‫אופי‬-‫הורים‬
 12. 12. •‫ומסכן‬ ‫מסוכן‬ ‫תלמיד‬ •‫צוות‬ ‫אנשי‬ ‫הכשרת‬ •‫הוראה‬ ‫שעת‬/‫סיוע‬ ‫שעת‬–‫כמות‬ ‫מול‬ ‫איכות‬

×