Guia de orientación académica profesional definitiva

320 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia de orientación académica profesional definitiva

 1. 1. IES Nº1 A ESTRADAINFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Curso 2011-2012 c CURSO 2011-12.
 2. 2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNÍNDICEOpcións académicas/profesionais ao rematar a ESO .................................................................... 7O bacharelato.....................................................................................................................................................................8 Planos de estudos do bacharelato LOE ................................................................................................................ 10Formación Profesional Específica ............................................................................................................................. 11 Familias profesionais e ciclos formativos de grao medio .................................................................................. 12 Solicitude de admisión ............................................................................................................................................... 15 Outros ciclos de grao medio que poderían implantarse en Galicia en vindeiros cursos. .......................... 16Ensinanzas artísticas .................................................................................................................................................... 17Ensinanzas de idiomas ................................................................................................................................................. 21Ensinanzas deportivas................................................................................................................................................. 22Programas de Cualificación Profesional Inicial ................................................................................................... 23 Perfís profesionais de PCPI publicados ................................................................................................................. 25Educación Básica das persoas adultas ................................................................................................................. 27 Validación das materias da ESO cos módulos da Educación secundaria para adultos .......................... 28Obtención do título de ESO mediante proba libre .............................................................................................. 29Acceso a ciclos formativos de grao medio mediante proba ............................................................................ 31Opcións académicas/profesionais ao rematar o bacharelato ............................................... 34A Formación Profesional de Grao Superior .......................................................................................................... 35 Familias profesionais e ciclos formativos de grao superior .............................................................................. 36 Solicitude de admisión ..............................................................................................................................................40 Outros ciclos de grao superior que poderián implantarse en Galicia en vindeiros cursos. ....................... 41 Opcións preferentes de admisión a ciclos formativos de grao superior(LOE) ............................................ 43Estudos universitarios .................................................................................................................................................. 51 Adscrición das materias de modalidade de 2º de bacharelato ás ramas dos estudos universitarios .. 54 Ponderación das materias da fase específica da PAAU para o acceso ao curso 2012 - 2013........................ 55 2
 3. 3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Proba de acceso á universidade para o alumnado de ciclos formativos de grao superior .................... 59Ensinanzas artísticas .................................................................................................................................................... 61Ensinanzas de idiomas ................................................................................................................................................ 65Ensinanzas deportivas................................................................................................................................................. 66Algunhas becas xerais de interese .......................................................................................................................... 67 Bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral para o alumnado que cursen estudos na súa comunidade autónoma. ........................................................................................................................................... 67 Prazas en centros residenciais docentes………………………………………………………………………………………………..68 Bolsas para iniciar estudos universitarios.............................................................................................................. 68 3
 4. 4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Esta guía pretende achegar ao noso alumnado información sobre as diferentes opciónsacadémicas e profesionais que se lles ofrece unha vez rematado o seu paso polo ensino de carácterobrigatorio. A orientación académica e profesional debe ser entendida como un proceso educativo de axuda easesoramento para a toma de decisións vocacionais, dirixido ao alumnado e as familias. Dentro deste proceso, debemos ter en conta diferentes aspectos que contribúen a fomentar amadurez vocacional: Coñecemento dun mesmo ou autoconcepto: supón reflexionar sobre como un é: as súas capacidades, intereses... Coñecemento do contorno: reflexionar sobre as oportunidades académicas e profesionais. Toma de decisións: procedemento para abordar un proxecto persoal de vida. Na información das probas de acceso á universidade (PAAU), que se presenta neste manual contamos coa documentación facilitada polo especialista de orientación vocacional e profesional do Equipo de Orientación Específico da provincia de Coruña (Domingo Álvarez Agudo). Dende aquí o noso agradecemento. O resto da información aportada podese encontrar nos diferentes portais educativos e na lexislación vixente. Pode existir algún cambio posterior a edición deste manual, polo que é recomendable confirmar sempre as diferentes situacións. Para posibles aclaracións non dúbidedes en acudir ao departamento de orientación do centro. 4
 5. 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 5
 6. 6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 6
 7. 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNOPCIÓNS ACADÉMICAS/PROFESIONAIS AO REMATAR A E.S.O. CO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Bacharelato. Formación Profesional Específica (Grao Medio). Ensinanzas de Réxime Especial: Artes Plásticas e Deseño (proba específica). Oposicións: - Garda Civil. Escala Básica (18 anos e probas selectivas). - Policía nacional. Escala Básica (18 anos e probas selectivas). - Forzas Armadas Profesionais. - Oposicións ao Grupo C2 - Acceso ao Mundo laboral: Inscribirse no INEM, Empresas de Traballo Temporal... SEN TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Programas de Cualificación Profesional Inicial (15* – 21 anos). * de xeito excepcional Educación Secundaria para persoas adultas. Obtención do Título de Graduado en Educación Secundaria mediante proba libre. Acceso a Ciclos Formativos de FP mediante proba: - Ciclos de Grao Medio (proba con 17 anos). - Ciclos de Grao Superior (proba con 19 anos/18 anos Técnicos). Acceso ao mundo laboral: Inscribirse no INEM, Empresas de Traballo Temporal. Formación ocupacional: - Cursos gratuítos autorizados pola Xunta de Galicia e impartidos en centros públicos, privados ou concellos. É necesario estar inscrito no INEM. - Escolas Taller e Casa de Oficio. 7
 8. 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN O BACHARELATO ¿QUE É?É unha etapa educativa da educación secundaria, non obrigatoria, de dous cursos de duración. ¿CÓMO SE ORGANIZA?Está organizado en tres modalidades segundo a LOE : Artes MODALIDADES Ciencias e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias SociaisO alumnado poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade (ou de vía na modalidade de Artes ) encalquera dos dous cursos de bacharelato. A solicitude efectuarase durante os dous primeiros meses no primeirocurso, e antes do comezo das actividades lectivas no segundo curso. ASPECTOS A CONSIDERAR NO CAMBIO DE MODALIDADE NO 2º CURSOO alumnado que promocione ao segundo curso poderá cambiar de modalidade (ou de vía no caso da modalidadede Artes), respectando o seguinte:Deberá cursar as materias propias da nova modalidade ata completar un total de seis materias de modalidadetendo en conta que:- As materias de modalidade xa superadas que sexan coincidentes coas da nova modalidade ou vía pasarán a formar parte das materias requiridas na nova modalidade.- Unha das materias de modalidade superadas e non coincidentes coas da nova modalidade poderá ser considerada como de modalidade non propia da nova modalidade ou como a materia optativa de primeiro ou de segundo curso.Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir ás clasesdas materias de primeiro que deba cursar como consecuencia do cambio de modalidade, estas materias trataransede forma análoga ás pendentes e os departamentos didácticos que as imparten proporán ao alumnado un plan detraballo con expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades recomendadas e programarán probasparciais para verificar a superación desas materias. PROMOCIÓNAo finalizar o 1º curso, e como consecuencia do proceso de avaliación, o profesorado adoptará as decisións sobre asúa promoción ao 2º curso tendo en conta que: O alumnado conseguirá a promoción ao 2º curso cando superen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. O alumnado que conseguise a promoción ao 2º curso con materias avaliadas negativamente deberá cursalas ao longo do curso. Os centros organizarán as actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes, tendo en conta que a avaliación destas materias terá que ser anterior á das materias de 2º curso. 8
 9. 9. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PERMANENCIA DUN ANO MÁIS NUN MESMO CURSO1°.- O alumnado poderá permanecer cursando bacharelato, no réxime ordinario, con carácter xeral, un máximo de catroanos, consecutivos ou non.2°.- O alumnado que en 1º de bacharelato obteña avaliación negativa en máis de 2 materias deberá cursar denovo o curso completo e será cualificado en todas as materias, agás no caso de que algunha das materias xasuperadas deixase de ser impartida no centro, de ser así o alumnado poderá manter a cualificación obtida sennecesidade de matricularse nunha nova materia.3°.- Sen prexuízo do anterior, o alumnado con 3 ou 4 materias avaliadas negativamente no 1º curso debacharelato manterá a cualificación obtida anteriormente na mesma materia cando a nova cualificación sexa inferior.En calquera caso, este alumnado estará suxeito aos mesmos dereitos e obrigas que o alumando que se matriculapor primeira vez e a cualificación de materias xa superadas outorgarase na avaliación final ordinaria.4°.- O alumnado que ao finalizar o 2ºcurso teña avaliación negativa nalgunha materia poderá: a) Matricularse soamente das materias con avaliación negativa. b) Matricularse de todas as materias de 2º, logo de solicitude á dirección do centro, coa finalidade de mellorar as súas cualificacións. A este alumnado consideraráselle, nas materias que xa teña superadas, a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta cualificación sexa superior á anterior. ¿QUÉ TITULACIÓNS E SAÍDAS PROPORCIONA?Ao rematar o Bacharelato obtense o título de Bacharel que permite acceso a: Ciclo Formativo de Grao Superior. / Estudos Universitarios. / Estudos superiores de ensinanzas artísticas (superando unha proba de acceso). / Oposicións do Grupo C1…Título de Bacharel en Música ou en Danza: O alumnado que estea en posesión do título profesional de música oudanza e do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente para os efectos académicospoderá realizar estudos de bacharelato cursando exclusivamente as materias comúns. BACHARELATO RÉXIME DE ADULTOSComo norma xeral, poden matricularse todas as persoas que cumpran 18 anos no ano en que se formaliza amatrícula e posúan o título de graduado en educación secundaria ou equivalente. Tamén, poderán matricularsenesas ensinanzas as persoas que cumpran algunha destas condicións: - Que teñan máis de 16 anos e teñan un contrato laboral que lles impida asistir ás clases do réxime ordinario de ensinanzas. - Que teñan máis de 16 anos e sexan deportistas de alto rendemento.A oferta educativa é en horario tarde-noite. Permite obter o título de bacharelato cursando as correspondentesmaterias distribuídas en tres bloques, ao longo de tres cursos escolares. Estas ensinanzas poden cursarse porbloque completo de materias ou por materias illadas. O tempo máximo de permanencia nelas é de 6 anosacadémicos. De esgotar estes anos, poderase cursar as materias pendentes a través do réxime a distancia .RÉXIME A DISTANCIA: Pódese cursar por dous camiños diferentes: Bacharelato semipresencial: o alumnado ten que asistir obrigatoriamente ás titorías presenciais das diferentes materias. Bacharelato a distancia: con titorías telemáticas (aula virtual). 9
 10. 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PLANOS DE ESTUDOS DO BACHARELATO LOE PLAN DE ESTUDOS DO 1º CURSO DE BACHARELATO LOE ARTES CIENCIAS E HUMANIDADES E TECNOLOXÍA CIENCIAS SOCIAIS Artes plásticas, Artes escénicas, deseño e imaxe música e danza Ciencias para o Mundo Contemporáneo Educación física Materias Filosofía e cidadanía Lingua castelá e literatura I comúns Lingua galega e literatura I Lingua estranxeira I Relixión 1º curso Cult. Audiov Hª do mundo contemp. (obrg) Matemáticas I (obrigatoria) (obrig) Cult. Audiov (obrg) Anál. Musical I Materias de Bioloxía e xeoloxía Economía Deb. Artístico I Anatom. Aplic. modalidade Debuxo técnico I Grego I Deb. Técnico I Linguaxe e (3 materias) Física e Química Latín I Volume práctica mus Tecnoloxía industrial I Matem. Aplicad. ás CCSS I Antropoloxía Materias Segunda lingua estranxeira optativas Literaturas hispánicas (escoller Música unha) Tecnoloxías de información e comunicaciónNOTA: Nas materias propias de modalidade existe unha, marcada ao principio, que é obrigatoria cursala. As materias optativas sinaladas encursiva son de oferta obrigatoria en todos os centros. As materias con numeración (I) son de aprendizaxes progresivas e requirirán a superacióndas do primeiro curso para seres avaliadas as do segundo curso. PLAN DE ESTUDOS DO 2º CURSO DE BACHARELATO LOE ARTES HUMANIDADES E CIENCIAS E TECNOLOXÍA Artes plásticas, Artes CIENCIAS SOCIAIS deseño e imaxe escénicas, música e danza Historia de España Historia da filosofía Materias Lingua castelá e literatura II Lingua galega e literatura II comúns Lingua estranxeira II Relixión 2º curso Hª da música Matemáticas II (obrigatoria) Xeografía (obrigatoria) e danza (obrg) Bioloxía Economía da empresa Téc. Expresión gráf- Artes escénic. Ciencias da terra e ambient. Grego II plást. (obr) Materias de Lit. universal Debuxo técnico II Latín II Historia da arte modalidade Anál. Musical Electrotecnia Matem. Aplicad. ás CCSS Deseño (3 materias) II Física II Deb. artístico II Química Literatura universal Deb. técnico II Tecnoloxía industrial II Historia da arte Materias Ética e filosofía do dereito Filosofía da ciencia e tecnoloxía optativas Métodos estatísticos e numéricos Segunda lingua estranxeira (escoller Xeografía e historia de Galicia Literatura galega do S.XX e da actualidade unha) XeoloxíaNOTA: Nas materias propias de modalidade existe unha, marcada ao principio, que é obrigatoria cursala. As materias optativas sinaladas encursiva son de oferta obrigatoria en todos os centros. As materias con numeración (II) son de aprendizaxes progresivas e requirirán asuperación das do primeiro curso para seres avaliadas. 10
 11. 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA QUÉ ÉÉ unha etapa da educación secundaria non obrigatoria, que ten como finalidade a preparación do alumnado para aactividade nun campo profesional e a súa capacitación para o desenvolvemento das diferentes profesións. CÓMO SE ORGANIZAOrganízase en 26 familias profesionais que comprenden un conxunto de Ciclos Formativos de Grao Medio (CM) eGrao Superior (CS) de formación teórico-práctica. A duración destes ciclos é de 2000 horas de formación segundo aLOE (equivalen a 2 cursos), que se reparten entre o centro educativo e o centro de traballo. No presente cursopodedes atopar ciclos cunha duración diferente xa que se está a extinguir o antigo plan de estudos. QUÉ MATERIAS HAI QUE CURSARAs materias da Formación Profesional denomínanse módulos profesionais e teñen unha duración variable. Pódenseagrupar en: Módulos nos que se traballan competencias relacionadas co ciclo a cursar. Módulos de formación e Orientación Laboral que facilita a inserción no mundo laboral con contidos relacionados coa lexislación laboral, as técnicas de busca de emprego ou a prevención de riscos laborais. Módulo de formación en centros de traballo (FCT) que se realiza unha vez cursados e aprobados os módulos anteriores. Permite o contacto directo co mundo das empresas e o mercado laboral.Cada módulo profesional poderá ser obxecto de avaliación nun máximo de catro convocatorias, con independenciado centro e do réxime, ou da modalidade en que se curse. QUÉ TITULACIÓNS E SAÍDAS PROPORCIONA  Os ciclos formativos de Grao Medio: Título de Técnico. Da acceso a: Bacharelato. / Outro ciclo de grao medio. / Mundo Laboral. / Ciclo formativo de Grao Superior dunha familia profesional afín por proba de acceso.  Os ciclos formativos de Grao Superior: Título de Técnico Superior. Da acceso a: Outro ciclo de grao de superior. / Estudos universitarios. / Mundo laboral. RÉXIME DE ADULTOSAquelas persoas con 18 anos (ou maiores de 16 que acrediten a súa condición de traballadores) e cumpran osrequisitos académicos de acceso poden optar polo réxime de adultos. Neste réxime os ciclos pódense cursarcompletos ou por módulos. A LOE establece que na implantación dos novos currículos de formación profesionalpoderase acceder a este réxime sen reunir os requisitos académicos, aínda que para o obtención do títulocorrespondente precisarase cumprilos. 11
 12. 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIOCM Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.*CM Xestión administrativa.CM Traballos forestais e conservación do medio natural.*CM Xardinaría e floraría.*CM Produción agropecuaria.*CM Produción agroecolóxica.--------CM Impresión en artes gráficas.CM Preimpresión en artes gráficas.CM Comercio.CM Acabados de construción.CM Equipos electrónicos de consumo.*CM Instalacións eléctricas e automáticas.*CM Instalacións de telecomunicacións. 12
 13. 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN--------*CM Mecanizado.*CM Soldadura e caldeiraría.*CM Cociña e gastronomía.*CM Servizos en restauración.CM Laboratorio de imaxe.*CM Estética e beleza. (Curso 2012-13. Substitúe a CM Estética persoal decorativa).*CM Perrucaría e cosmética capilar (Curso 2012-13. Substitúe a CM Perrucaría).*CM Panadaría, repostaría e confeitaría.*CM Aceites de oliva e viños.*CM Elaboración de produtos alimentarios.--------*CM Sistemas microinformáticos e redes.*CM instalacións frigoríficas e de climatización*CM Instalacións de produción de calorCM Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas. 13
 14. 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN*CM Carpintaría e moble.*CM Instalacións e amoblamento. (Curso 2012-13, substitúe a CM Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble).CM Mergullo a media profundidade.*CM Cultivos acuícolas. (Curso 2012-13, substitúe a CM Operacións de cultivo acuícola).CM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque.CM Pesca e transporte marítimo.CM Laboratorio*CM Planta químicaCM Coidados auxiliares de enfermería.*CM Emerxencias sanitarias.*CM Farmacia e parafarmacia.---------* CM Atención a persoas en situación de dependencia (Curso 2012-13, substitúe CM Atención sociosanitaria).*CM Confección e moda.*CM Electromecánica de vehículos automóbiles.*CM Carrozaría.*CM Electromecánica de maquinaria (Novo. Curso 2012-13)---------*Os ciclos sinalados en cursiva son títulos LOE tendo todos unha duración de 2000 horas, ver máiscaracterísticas na páxina 35 deste manual. Os que aparecen co curso 2012-13 é previsible (nunca seguro)que chegen a impartirse o vindeiro ano). 14
 15. 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNSOLICITUDE DE ADMISIÓN: (Máis información www.edu.xunta.es/fp) Débese marcar só unha forma de acceso. Quen cumpra simultaneamente os requisitos de acceso directo ao ciclo formativo de grao medio e os de acceso mediante proba non poderá presentar a solicitude de acceso mediante proba. De o facer, excluirase do proceso de admisión. Presentar unha única solicitude no centro elixido como primeira opción. Prazo ordinario: Do 17 de xuño ao 2 de xullo. Neste prazo unicamente presentará solicitudes de admisión a grao medio o alumnado que cumpra os requisitos de acceso ao ciclo (acceso directo por ter a titulación requirida ou mediante proba). En grao medio, o baremo para a adxudicación de prazas é o expediente académico exclusivamente, con independencia da titulación alegada para o acceso. Prazo extraordinario: do 1 ao 14 de setembro. Presentar o alumnado que reúna as condicións en setembro. Adxudicación de praza: Unha vez se lle adxudica unha praza a persoa solicitante ten dúas posibilidades: Matricularse: no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Renunciar á praza: no centro adxudicado e nos prazos establecidos. A renuncia afectará á praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores. De non matricularse nin renunciar á praza adxudicada no prazo establecido, quedarase excluído do proceso de admisión. 15
 16. 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNPosibles novas OUTROS CICLOS DE GRAO MEDIO LOE QUE SON BORRADORES OU REAIS DECRETOS NO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E QUE PODERÍAN IMPLANTARSE EN GALICIA EN VINDEIROS CURSOS . * CM Guia no medio natural e de tempo libre / * CM Actividades ecuestres (novo en Galicia.). * CM en aproveitamento e conservación do medio natural (Substitúe a traballos forestais e conservación do medio natural) * CM Actividades ecuestres (novo en Galicia.). * CM en impresión gráfica (Substitúe a Impresión en artes gráficas) / * CM preimpresión dixital (Substitúe a Preimpresión en artes gráficas) / * CM postimpresión e acabados gráficos * CM Actividades comerciais (Substitúe a CM Comercio) * CM Contrución (Substitúe a CM Acabados de construction). / * CM Obras de interior, decoración e rehabilitación ( novo). *CM en conformado por moldeo de metais e polímeros (novo en Galicia). * CM Video, Disc-jockey e Son (novo en Galicia). *CM en escavacións e sondeos. (novo en Galicia). / *CM en pedra natural. (novo en Galicia). *CM en Mantemento electromecánico (Substitúe a Instalación e mantem. electromecánico de maquinaria e condución de liñas). *CM Navegación e pesca de litoral (Substitúe Mergullo a media profundidade). / *CM en Operacións subacuáticas e hiperbáricas.(Substitúe Mergullo a media profundidade). / *CM Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións (Substitúe a Operación, control e mantemento …) *CM Operacións de laboratorio (Substitúe Laboratorio) *CM Emerxencias e protección civil (novo en Galicia) *CM Fabricación e ennoblecemento de produtos textiles(novo en Galicia) / *CM Calzado e complementos de moda *CM en mantemento de material rodante ferroviario(novo) / *CM Condución de vehículos de transporte por estrada (novo) 16
 17. 17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ENSINANZAS ARTÍSTICAS Poden ser de carácter regrado ou non regrado. As primeiras conducen a unha titulaciónoficial, común para todo o estado, e pódense cursar exclusivamente en conservatorios e centrosautorizados de música (estes de titularidade privada). Divídense en tres graos: - Elemental: Consta de catro cursos. O título é Certificado de estudos elementais. A idade mínima para iniciar estudos é de 8 anos e a máxima de 14 anos. - Profesional: Abrangue seis cursos. O título é de Grao Profesional na especialidade cursada.Non hai límite de idade no acceso. - Superior: Consta dun só ciclo de catro anos para cada especialidade. O título é Superior equivalente a unha licenciatura universitaria.O acceso de admisión é mediante proba e no superior ademais deberase dispor do título de bacharelatoou ter os estudos correspondentes ao 3º ciclo de grao medio. Será posible acceder sen estes requisitos seo aspirante demostra, nunha proba, posuír os coñecementos precisos. OFERTA EDUCATIVA DOS CONSERVATORIOS PROFESIONAIS DE MÚSICA CENTRO ESPECIALIDADES  Canto  Percusión  Viola  Clarinete  Piano  Violín  Contrabaixo  Saxofón  Violoncello CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  Fagot  Trombón  Clave DA CORUÑA  Frauta  Trompa traveseira  Trompeta  Guitarra  Tuba  Oboe  Canto  Percusión  Viola  Clarinete  Piano  Violín  Contrabaixo  Saxofón  Violoncello CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  Fagot  Trombón DE LUGO  Frauta  Trompa traveseira  Trompeta  Guitarra  Tuba  Oboe  Canto  Percusión  Viola  Clarinete  Piano  Violín  Contrabaixo  Saxofón  Violoncello CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  Fagot  Trombón  Acordeón DE OURENSE  Frauta  Trompa  Clave traveseira  Trompeta  Gaita  Guitarra  Tuba  Órgano  Oboe CONSERVATORIO  Acordeón  Oboe  Trompeta 17
 18. 18. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CENTRO ESPECIALIDADES PROFESIONAL DE MÚSICA  Clarinete  Percusión  Tuba DE PONTEVEDRA  Contrabaixo  Piano  Viola  Fagot  Saxofón  Violín  Frauta  Trombón  Violoncello Traveseira  Trompa  Guitarra  Acordeón  Oboe  Tuba  Arpa  Percusión  Viola  Clarinete  Piano  Violín CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  Contrabaixo  Saxofón  Violoncello DE FERROL  Fagot  Trombón  Frauta  Trompa Traveseira  Trompeta  Guitarra  Canto  Percusión  Viola  Clarinete  Piano  Violín  Contrabaixo  Saxofón  Violoncello CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  Fagot  Trombón DE SANTIAGO  Frauta  Trompa Traveseira  Trompeta  Guitarra  Tuba  Oboe  Canto  Oboe  Tuba  Clarinete  Percusión  Viola  Contrabaixo  Piano  Violín CONSERVATORIO  Fagot  Saxofón  Violoncello PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIGO  Frauta  Trombón Traveseira  Trompa  Gaita  Trompeta  Guitarra 18
 19. 19. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Poden ser de carácter regrado ou non regrado. As primeiras conducen a unha titulaciónoficial, común para todo o estado, e pódense cursar exclusivamente en conservatorios e centrosautorizados de danza (estes de titularidade privada). Divídense en tres graos: - Elemental: Non existen especialidades, ofrecese unha formación básica. A duración dos estudos é de catro anos. O título é Certificado de estudos elementais. - Grao medio: Existen catro especialidades: Danza clásica, Danza española e Danza contemporánea. A duración dos estudos é 6 anos. O título é de Grao Profesional na especialidade cursada. - Superior: Existen dúas especialidades: Pedagoxía da danza e Coreografía. A duración é de catro anos. O título é Superior equivalente a unha licenciatura universitaria.O acceso de admisión é mediante proba e no superior ademais deberase dispor do título de bacharelatoou ter os estudos correspondentes ao 3º ciclo de grao medio. Será posible acceder sen estes requisitos seo aspirante demostra, nunha proba, posuír os coñecementos precisos. OFERTA EDUCATIVA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA CENTRO ESPECIALIDAD CONSERVATORIO  Danza clásica PROFESIONAL DE DANZA DE LUGO As ensinanzas de artes plásticas e deseño organízanse en: Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. Estudos superiores de artes plásticas e deseño. Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais.As ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño estrutúranse en ciclos de formación profesional.Os requisitos de acceso para o Grao medio é co título da ESO ou co título de técnico de artes plásticas damesma familia profesional. Tamén se pode acceder cumpridos os 18 anos, tras superar unha proba demadureza. 19
 20. 20. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO PABLO PICASSO - A CORUÑA FAMILIA ARTÍSTICA CICLOS Artes aplicadas á escultura Ciclo medio dourado e policromía artísticos Oferta modular: Taller cerámico I Cerámica artística Oferta modular: Taller cerámico IIOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO MESTRE MATEO - SANTIAGO DE COMPOSTELA FAMILIA ARTÍSTICA CICLOS Xoiería artística Oferta modular: Taller de xoiaríaOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO RAMÓN FALCÓN - LUGO FAMILIA ARTÍSTICA CICLOS Artes aplicadas ao libro Ciclo medio serigrafía artística Oferta modular: Taller de talla artística en Artes aplicadas á escultura madeira Oferta modular: Taller de ebanistería OFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO ANTONIO FAÍLDE - OURENSE FAMILIA ARTÍSTICA CICLOS Artes aplicadas á escultura Ciclo medio ebanistería artística 20
 21. 21. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ENSINANZAS DE IDIOMAS Na actualidade as ensinanzas de idiomas pódense cursar nas modalidades presencial ea distancia (programa “That´s English”). As persoas non escolarizadas nas escolas oficiais de idiomaspoderán obter os certificados de niveis básico, intermedio e avanzado mediante a superación de probasespecíficas polo réxime libre. Ensinanzas Requisitos AccesoPresencial  Ter 16 anos cumpridos no ano  Promoción de curso. en que comecen os estudos.  Por acceso directo por titulación.  Ter máis de 14 anos para seguir as ensinanzas dun idioma  Pola realización de probas de distinto do cursado na ESO como clasificación. primeira lingua estranxeira.  Os certificados do nivel básico e intermedio darán acceso ás ensinanzas do nivel intermedio e avanzado respectivamente.  O título de bacharelato habilitará para acceder directamente aos estudos de idiomas de nivel intermedio da primeira lingua estranxeira cursada no bacharelato.A distancia “That’s  Ter cumpridos 16 anos ou 14 seEnglish” non se cursa inglés como primeira lingua na educación secundaria. ENSINANZAS REGULADAS POLO RD 1629/2006, DO 29 DE DECEMBRO Nivel Básico 1 Nivel Básico 2 Certificado de Nivel Básico (A2) Nivel Intermedio 1 Nivel intermedio 2 Certificado de Nivel Intermedio (B1) Nivel Avanzado 1 Nivel Avanzado 2 Certificado de Nivel Avanzado(B2) 21
 22. 22. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ENSINANZAS DE DEPORTIVAS Están dirixidas á obtención dos títulos oficiais de técnico deportivo e de técnico deportivosuperior. As ensinanzas deportivas organízanse en graos:As ensinanzas deportivas de grao medio organizaranse en dous ciclos: ciclo inicial de grao medio ciclo final de grao medio.Para acceder ao grao medio será necesario ter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoriaou equivalente para os efectos académicos e superar unha proba de carácter específico.No caso de determinadas modalidades ou especialidades, será ademais requisito necesario a superacióndunha proba realizada pólas Administración educativas, ou acreditar un mérito deportivo nos que sedemostre ter as condicións necesarias para cursar con aproveitamento as ensinanzas correspondentes. CENTROS PÚBLICOS QUE IMPARTEN ENSINANZAS DEPORTIVAS CENTROS ESPECIALIDADE IES Universidade Laboral (Culleredo) Fútbol Fútbol e Balonmán IES Sánchez Cantón (Pontevedra) CIFP A Farixa (Ourense) Fútbol Sala Atletismo IES Nosa Sra. Dos Ollos Grandes (Lugo) Fútbol IES Río Cabe (Monforte de Lemos) IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía) Baloncesto CENTROS PRIVADOS AUTORIZADOS QUE IMPARTEN ENSINANZAS DEPORTIVAS CENTROS ESPECIALIDADE CADF (Real Club deportivo da Coruña) Fútbol CADF (Federación Galega de Fútbol da Fútbol Coruña) Fútbol Sala Federación Galega de Fútbol sala (Coruña) Fútbol Sala CPR Santa Apolonia (Santiago de Comp.) CPR Liceo La paz (A Coruña) Fútbol Sala 22
 23. 23. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL QUÉ SONConstitúen unha modalidade de ensino que ten a finalidade de recuperar ao alumnado que non acadou osobxectivos do ensino obrigatorio, axudándolle a superar as súas deficiencias formativas e a conseguir unhacualificación profesional de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (CNCP). A QUEN VAN DIRIXIDOSPoderá cursar programas de cualificación profesional inicial, con carácter xeral, o alumnado que teña entre 15e 21 anos cumpridos dentro do ano do inicio do programa para o cal se considere que é a mellor opción paraalcanzar os obxectivos da etapa de educación secundaria obrigatoria, e que non cursase con anterioridadeoutro programa de cualificación profesional inicial. ESTRUTURAOs programas de cualificación profesional inicial terán unha duración de dous cursos académicos eofreceranse en réximes e modalidades diferentes, co fin de satisfacer as necesidades persoais, sociais eeducativas do alumnadoExisten dous tipos de módulos:  Módulos obrigatorios: divídense en: Módulos específicos profesionais: desenvolven as competencias do perfil profesional. Módulos formativos de carácter xeral: orientados ao desenvolvemento das competencias básicas que posibiliten cursar con éxito un ciclo formativo de grao medio. No segundo ano dentro destes módulos impartirase o módulo de formación complementaria de acceso a ciclos.  Módulos voluntarios conducentes ao título de graduado en ESO. O currículo destes módulos será o establecido para o nivel II da educación secundaria para persoas adultas. RÉXIMES E MODALIDADESOs programas de cualificación profesional inicial poderán cursarse no réxime ordinario ou no réximeintegrado a través de distintas modalidades.Réxime ordinario: Modalidade A: todos os módulos obrigatorios se imparten nun mesmo centro educativo, agás o de formación en centros de traballo. 23
 24. 24. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Modalidade B: os módulos específicos impártense nun centro educativo, agás o de formación o de formación en centros de traballo, e os módulos formativos de carácter xeral impártense noutro. Modalidade C: poderán participar as corporacións locais, as asociacións profesionais, as asociacións non gobernamentais e outras entidades empresariais e sindicais, baixo a coordinación e logo da autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dentro desta modalidade distinguimos: Programas mixtos: os módulos formativos de carácter xeral impártense en centros educativos, e os módulos específicos fóra deles. Programas externos: todos os módulos obrigatorios se imparten fóra dos centros educativos.Réxime integrado: No réxime integrado, os módulos profesionais impártense distribuídos nos dous cursos doprograma e introdúcense, como propios deste réxime, dous módulos profesionais doutros perfís profesionaisdistintos ao do programa Modalidade integrada A: todos os módulos do programa se imparten nun mesmo centro educativo, agás o de formación en centros de traballo. Modalidade integrada B: os módulos profesionais impártense nun centro educativo, agás o de formación o de formación en centros de traballo, e os módulos formativos de carácter xeral e os módulos voluntaries impártense noutro. Os módulos profesionais de réxime integrado poden impartirse en calquera dos dous centros. QUÉ TITULACIÓN E SAÍDAS PROPORCIONA Ao remate do primeiro ano, logo de superar os diferentes módulos, obtense un Certificado Profesional de nivel 1. No primeiro cuadrimestre do segundo ano, logo de superar os módulos obrigatorios, accedese directamente a un ciclo formativo de grao medio (sen necesidade de proba de acceso). Ao remate do segundo ano, logo de superar os diferentes módulos obtense o Título de Graduado en Educación Secundaria, 24
 25. 25. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PERFÍS PROFESIONAIS DE PCPI PUBLICADOSPCPI de asistencia en actividades e en instalacións deportivasPCPI de servizos administrativosPCPI de arranxos floraisPCPI de producións agrícolasPCPI de xardinaría e viveirismoPCPI de moldes e pezas cerámicas artesanaisPCPI de reprografíaPCPI de operacións en industrias gráficas de Galicia.PCPI de comercioPCPI de albanelaríaPCPI de revestimento de obraPCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicaciónsPCPI de montaxe de redes eléctricas---------PCPI de fabricación mecánicaPCPI de aloxamentoPCPI de cociñaPCPI de pastelaríaPCPI de servizos de restauración--------- 25
 26. 26. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNPCPI de estéticaPCPI de peiteado----------PCPI de pedra naturalPCPI de informáticaPCPI de fontanaría, climatización e calefacción domésticaPCPI de carpintaríaPCPI de pesca e transporte marítimo---------------------------PCPI de emprego domésticoPCPI de limpeza de edificios, locais e moblaxePCPI de costuraPCPI de tapizaríaPCPI de reparación de calzado e marroquinaríaPCPI de cortinaxe e complementos de decoraciónPCPI de lavandaría en Galicia.PCPI de mantemento de vehículosPCPI de mantemento estrutural e superficial de embarcaciónsPCPI de cerámica 26
 27. 27. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA DAS PERSOAS ADULTASAqueles alumnos que non obteñan o Titulo de Graduado en Educación Secundaria no seu centro educativopoden intentar conseguilo nun centro de educación de adultos. Existen dúas opcións: Modalidade Presencial Estas ensinanzas están destinadas a alumnado de 18 anos, sen ningunha titulación ou alumnos maiores de 16 que acrediten a súa condición de traballadores. Poderán realizarse, con carácter xeral, en dous cursos académicos. Pero poderá permanecerse o tempo que se precise para a adquisición dos coñecementos establecidos. A Educación Secundaria para persoas adultas (etapa das ensinanzas de graduado en educación secundaria: niveis I e II) son ensinanzas equivalentes ás ensinanzas obrigatorias de Educación Secundaria. Organízanse en tres campos de coñecemento, que se estruturan á súa vez en módulos, de duración cuadrimestral. A matrícula, para os módulos 1 e 3, é na primeira quincena do mes de setembro e, para os módulos 2 e 4, na segunda quincena do mes de xaneiro. Ao remate do nivel II, expedirase o título de graduado en educación secundaria a todas aquelas persoas que acaden os obxectivos xerais establecidos. Cando non se rematen os estudos correspondentes á educación secundaria obrigatoria, os directores dos centros emitirán unha acreditación onde consten os niveis e módulos cursados así como a cualificación obtida. Estas ensinanzas poderán seguirse en todos os centros específicos de educación de adultos e nos institutos de educación secundaria autorizados. Modalidade a Distancia As ensinanzas a distancia poderán impartirse con apoio de titorías presenciais, denominándose entón educación secundaria para persoas adultas a distancia semipresencial; ou con apoio de titorías telemáticas, designándose neste caso como educación secundaria para persoas adultas a distancia de forma telemática.Con carácter excepcional, a dirección do centro poderá autorizar a matrícula simultánea nas modalidadespresencial e a distancia, en ámbitos diferentes e no mesmo centro, cando a algún alumno non lle sexa posibleasistir a todas as xornadas lectivas dos ámbitos correspondentes por razóns da organización do horario docentro ou por razóns persoais xustificadas. 27
 28. 28. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CADRO EQUIVALENCIAS VALIDACIÓN DAS MATERIAS DA ESO COS MÓDULOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS 1º ESO Módulo 1 Alumnado que superou: Matemáticas e Científico-tecnolóxico Ciencias da natureza Alumnado que superou: Lingua galega e Comunicación Ámbito literatura, lingua castelá e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais, Sociedade xeografía e historia 2º ESO Módulo 2 Alumnado que superou: Matemáticas e Científico-tecnolóxico Ciencias da natureza, Tecnoloxías Alumnado que superou: Lingua galega e Comunicación Ámbito literatura, lingua castelá e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais, Sociedade xeografía e historia e Educación para a cidadanía e os dereitos humanos 3º ESO Módulo 3 Alumnado que superou: Matemáticas, Bioloxía Científico-tecnolóxico e xeoloxía, Física e química e Tecnoloxías Alumnado que superou: Lingua galega e Comunicación Ámbito literatura, lingua castelá e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais, Sociedade xeografía e historia 4º ESO Módulo 4 Alumnado que superou: Matemáticas, Bioloxía Científico-tecnolóxico e xeoloxía, Física e química e Tecnoloxías Alumnado que superou: Lingua galega e Comunicación Ámbito literatura, lingua castelá e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais, Sociedade xeografía e historia 28
 29. 29. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE PROBA LIBRE. A QUEN VAN DIRIXIDASPódense presentar a estas probas todas as persoas que teñan cumpridos 18 anos o día anterior á data na quese celebren as probas. Así, por exemplo, se os exames se celebran o 17 de xuño, pódense presentar todasaquelas persoas que teñan cumpridos dezaoito anos o 16 de xuño.Non existen excepcións a esta regra, nin por motivos laborais nin por motivos de calquera outra índole.As persoas que, con esa idade, estean matriculadas na educación secundaria obrigatoria (ESO) ou na educaciónsecundaria para persoas adultas, deberán renunciar ao dereito de seren avaliadas por esa matrícula oficial sedesexan presentarse ás probas. COMO SON AS PROBASAs probas están estruturadas en tres ámbitos:  Ámbito da comunicación: inclúe probas específicas correspondentes á Lingua castelá e literatura, Lingua galega e literatura e Lingua estranxeira. Nos exames de lingua castelá e galega, o aspirante deberá demostrar a súa madurez para comprender, analizar e sintetizar textos escritos, e a súa capacidade para expresarse libremente. Por esta razón, o tribunal propoñeralle un tema de redacción en ambas linguas para que o desenvolva persoalmente.  Ámbito científico-tecnolóxico: inclúe probas específicas de Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias da natureza (contidos de Xeoloxía, Bioloxía, e Física e química).  Ámbito social: inclúe contidos correspondentes fundamentalmente a Xeografía e historia, con algunha cuestión concreta de Música e de Educación plástica e visual. COMO SE CUALIFICANA persoa aspirante recibirá unha única cualificación para cada ámbito. Isto quere dicir que, por exemplo, noámbito lingüístico, non recibirá unha cualificación para lingua castelá, outra para lingua galega e unha terceirapara lingua estranxeira, senón unha cualificación global para todo o ámbito. CANDO SE CONVOCAN E CELEBRANAs probas celébranse nos meses de xuño e setembro, normalmente na primeira quincena deses meses. Asdatas exactas de celebración, as datas de matriculación, os lugares onde se celebran os exames, etc. aparecendetallados na resolución pola que se convocan, normalmente no mes de maio. 29
 30. 30. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESTUDOS ANTERIORES VALIDABLES PARA ESTAS PROBASComo norma xeral, son validables aqueles estudos que equivalen a algún ámbito completo das probas. Istosignifica que non poden darse por superadas materias illadas se non se corresponden coas que integran unámbito. Son validables os estudos realizados na ESO, na educación secundaria para persoas adultas e nosmódulos voluntarios dos PCPI (programas de cualificación profesional inicial).Para as persoas que proceden dos estudos da educación secundaria obrigatoria (ESO), o cadro deequivalencias é este: Equivalencia cos ámbitos da proba Cualificación positiva nestas áreas de 4º ESO Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, Ámbito da comunicación primeira ou segunda lingua estranxeira Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias da natureza (ou Ámbito científico-tecnolóxico. Física e Química, máis Bioloxía e Xeoloxía) Ciencias sociais, xeografía e historia Ámbito socialPara as persoas que realizaron estudos de educación secundaria para persoas adultas o cadro de equivalenciasé este: Cualificación positiva nestes ámbitos Equivalencia cos ámbitos da proba da educación secundaria para persoas adultas Cuarto módulo do ámbito de comunicación Ámbito da comunicación Cuarto módulo do ámbito tecnolóxico-matemático e Ámbito científico-tecnolóxico. cuarto módulo do ámbito da natureza (LOXSE) Cuarto módulo do ámbito científico-tecnolóxico (LOE) Cuarto módulo do ámbito de sociedade Ámbito socialAs persoas que teñen aprobadas algunhas áreas das probas para a obtención do título de graduado ensecundaria celebradas antes manteñen as cualificacións positivas obtidas nesas probas. 30
 31. 31. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO MEDIANTE PROBA ¿A QUEN VAN DIRIXIDAS?Pódense presentar a estas probas todas as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos paraacceder a ciclos formativos de grao medio, e teñan cumpridos 17 anos ou os cumpran no ano natural decelebración da proba. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DA PROBA Grao medio Parte sociolingüística Organízase en tres probas: Lingua castelá. Lingua galega. Ciencias sociais Parte matemática Organízase nunha única proba: Matemáticas Parte científico-técnica Organízase en dúas probas: Ciencias da natureza Tecnoloxía EXENCIÓNSA solicitude de exencións parciais da proba deberase formular no momento da inscrición.As persoas que teñan algunha das circunstancias para ter a exención total da proba poderán participardirectamente no proceso de admisión a ciclos formativos sen necesidade de inscribirse nas probas de acceso. 31
 32. 32. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Grao medio Exención da totalidade da proba de acceso, acreditando unha das seguintes circunstancias: Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional inicial, de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño. Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de ensinanzas deportivas, ou de artes plásticas e deseño. Participarase no proceso de admisión a ciclos de grao medio, presentando directamente o certificado acreditativo na secretaria do centro correspondente. Exención da parte sociolingüística da proba, acreditando: - Ter superado os ámbitos social e de comunicación do 2º curso dun programa de cualificación profesional inicial ou do nivel II de educación secundaria para persoas adultas . Exención da parte matemática e da parte científico-técnica da proba, acreditando: - Ter superado o ámbito científico-tecnolóxico do 2º curso dun programa de cualificación profesional inicial ou do nivel II de educación secundaria para persoas adultas Exención da parte científico-técnica da proba, acreditando unha das seguintes circunstancias: Ter superado os módulos obrigatorios do 1º curso dun programa de cualificación profesional inicial. Dispor dun certificado de profesionalidade de calquera nivel. Ter, como mínimo un ano de experiencia laboral en xornada completa, con independencia do campo profesional en que se traballara. Este requisito deberase cumprir con anterioridade ao remate do período de inscrición das probas.Novas As persoas que nas convocatorias de 2010, 2011 e 2012 superaran a parte sociolingüística, aparte matemática ou a parte científico-técnica, en Galicia, e estean en condicións, logo de rematado oproceso, de acreditar nas partes non superadas algunha das causas previstas de exención (mencionadasanteriormente), poden solicitar a certificación de superación da proba, en calquera instituto de educaciónsecundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados deformación profesional, desde o día 21 de xuño ao día 28 de setembro de 2012. 32
 33. 33. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 33
 34. 34. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OPCIÓNS ACADÉMICAS/PROFESIONAIS AO REMATAR O BACHARELATO. CO TÍTULO DE BACHAREL Formación Profesional Específica (Grao Superior). Estudos universitarios. Ensinanzas de Réxime Especial. Oposicións: - Á función pública: Grupo C1 - Polícia local (18 anos e probas específicas) - Carreira militar. Outras. SEN O TÍTULO DE BACHAREL Formación Profesional Específica (Medio). Educación de adultos. Proba para a obtención do título de bacharelato (*novidade) Incorporación ao mundo laboral. Acceso aos ciclos formativos de Grao superior mediante proba (19 anos) Oposicións: - Garda civil. Escala básica (18 anos, titulo ESO e probas selectivas). - Policía nacional. Escala básica (18 anos, titulo ESO e probas selectivas). - Oposicións ao grupo C2 34
 35. 35. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIORO proceso de adaptación e cambio como consecuencia da implantación dunha nova lei educativa, a lei orgánicade educación (LOE, Lei 2/2006), leva consigo, entre outras cousas, a modificación nos currículos dos títulos deFormación Profesional e a creación de novos títulos asociados as novas familias.Que novidades hei atopar cos novos títulos? Ampliación na duración de todos os títulos a 2000 horas para lograr unha maior especialización. Aparición de catro novas familias e de novos ciclos: o Enerxía e auga o Industrias extractivas o Seguridade e medio ambiente o Artes e artesanías Equiparación da titulación coas do resto dos países da comunidade europea. Dotación nos ciclos formativos do certificado de prevención de riscos laborais de nivel básico e do carné profesional, cando o requira a profesión. Acceso a calquera estudo universitario desde calquera ciclo formativo de formación profesional de grao superior. Tendo en conta, que a universidade marcará criterios de prioridade. Validación dos estudos de formación profesional de grao superior por créditos universitarios (segundo o caso validaranse de 60 a 120 ECTS)Para o vindeiro curso tense previsto implantar novos currículos de grao superior. 35
 36. 36. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIORCS Animación de actividades físicas e deportivasCS Administración e finanzas.CS Secretariado.CS Xestión e organización de empresas agropecuarias.*CS Xestión forestal e do medio natural (Curso 2012-2013. Substitúe a Xestión e organiz. dos recursos naturais e paisaxísticos.)*CS Paisaxismo e medio rural (Curso 2012-13. Novo en Galicia)----CS Deseño e produción editorial.CS Produción en industrias de artes gráficas.CS Comercio internacional.CS Xestión comercial e márketing.CS Xestión do transporte.* CS Proxectos de edificación.* CS Proxectos de obra civil. (Curso 2012-2013. Substitúe a Desenv. de proxectos urbanísticos e operacións topográficas).CS Realización e plans de obra. 36
 37. 37. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN*CS Sistemas electrotécnicos e automatizados.CS Desenvolvemento de produtos electrónicos.CS Sistemas de regulación e control automáticos.CS Sistemas de telecomunicación e informáticos.*CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.*CS Centrais eléctricas (Curso 2012-2013. Novo en Galicia).*CS Enerxías renovables (Curso 20112-2013. Novo en Galicia)*CS Construcións metálicas.*CS Deseño en fabricación mecánica*CS Programación da produción en fabricación mecánica.*CS Programación da produción por moldeo de metais e polímeros. (Curso 2012-2013. Novo en Galicia).CS Animación turística.*CS Axencias de viaxes e xestión de eventos*CS Guía, información e asistencias turísticas*CS Dirección de cociña*CS Servizos de Restauración*CS Xestión de aloxamentos turísticos.----CS Realización de audiovisuais e espectáculos.CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.CS Imaxe.CS Son. 37
 38. 38. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNCS Asesoría de imaxe persoal.*CS Estética integral e benestar (substitúe ao CS Estética).*CS Procesos de calidade na industria alimentaria.*CS Vitivinicultura.*CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataformas.*CS Administración de sistemas informáticos en rede.*CS Desenvolvemento de aplicacións web.CS Mantemento de equipo industrial.CS Prevención de riscos profesionais.*CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos.*CS Mantemento en instalacións térmicas e de fluídos.CS Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.CS Produción de madeira e moble.CS Navegación, pesca e transporte marítimo.CS Produción acuícola.CS Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.CS Química ambiental.*CS Laboratorio de análise e de control de calidade.*CS Química industrial. 38
 39. 39. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNCS Anatomía patolóxica e citoloxía.CS Saúde ambiental.CS Dietética.CS Documentación sanitaria.CS Hixiene bucodental.CS Imaxe para o diagnóstico.CS Laboratorio de diagnóstico clínico.CS Próteses dentais.CS Radioterapia.*CS Audioloxía protésica.*CS Educación e control ambiental (Curso 2012-2013. Novo en Galicia)CS Animación sociocultural.CS Integración social.CS Interpretación da lingua de signos.*CS Educación infantil.*CS Patronaxe e moda*CS Automoción.----*Os ciclos sinalados son títulos LOE, tendo todos unha duración de 2000 horas, ver máis característicasna páxina 35 deste manual. Os que aparecen co curso 2012-13 é previsible (nunca seguro) que chegen aimpartirse o vindeiro ano). 39
 40. 40. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN: Máis información www.edu.xunta.es/fp Débese marcar só unha forma de acceso. Quen cumpra simultaneamente os requisitos de acceso directoao ciclo formativo de grao superior e os de acceso mediante proba non poderá presentar a solicitude de acceso mediante proba. De o facer, excluirase do proceso de admisión. Presentar unha única solicitude no centro elixido como primeira opción. Prazo ordinario: Do 17 de xuño ao 2 de xullo. Neste prazo unicamente presentará solicitudes de admisión a grao superior o alumnado que cumpra os requisitos de acceso ao ciclo (acceso directo por ter a titulación requirida ou mediante proba). Cando non existan postos escolares suficientes para atender todas as solicitudes, para acceder a ciclos formativos de grao superior, terá prioridade o alumnado que: - Cursara a modalidade de bacharelato que se determine para cada ciclo coas materias vinculadas a el. - Cursara a modalidade de bacharelato sen algunha das materias vinculadas ao ciclo. - Cursara algunha das modalidades de bacharelato distintas das establecidas nos parágrafos anteriores. - Dispoña do título de técnico superior ou equivalente. - Dispoña dunha titulación universitaria ou equivalente. Dentro de cada un dos colectivos anteriores, a orde de prioridade virá determinada por: - Maior nota media no expediente académico en relación á titulación académica de acceso. - Maior nota ou maior nota media nas materias vinculadas. No caso de acceso mediante proba atenderase á nota final da devandita proba, con independencia do centro educativo de procedencia da persoa solicitante. Prazo extraordinario: do 1 ao 14 de setembro. Presentar o alumnado que reúna as condicións ensetembro. Adxudicación de praza: Unha vez se lle adxudica unha praza a persoa solicitante ten dúas posibilidades: Matricularse: no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Renunciar á praza: no centro adxudicado e nos prazos establecidos. A renuncia afectará á praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores. De non matricularse nin renunciar á praza adxudicada no prazo establecido, quedarase excluído do proceso de admisión 40
 41. 41. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNPosibles novas OUTROS CICLOS DE GRAO SUPERIOR LOE QUE SON BORRADORES NO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E QUE PODERÍAN IMPLANTARSE EN GALICIA EN VINDEIROS CURSOS. * CS Acondicionamento físico / * CS Ensinanza e animación sociodeportiva *CS Administración e finanzas (substitúe ao do mesmo nome) / *CS Asistencia á dirección (substitúe a secretariado) *CS Gandería e asistencia veterinaria (Novo) *CS Comercio internacional (substitúe ao do mesmo nome) / *CS Xestión de ventas e espazos comerciais (substitúe a Xestión comercial e marketing) / *CS Transporte e loxística (substitúe a Xestión do transporte) / *CS Marketing e publicidade (Novo) *CS Organización e control en obras de contrución *CS Mantemento electrónico (substitúe a Desenvolvemento de produtos electrónicos) / *CS Automatización e robótica industrial (substitúe a regulación e control automáticos) *CS Animacións 3D, xogos e multimedia interactivos (Novo) / *CS Produción de audiovisuais e espectáculos (substitúe a Produción de audiovisuais, radio e espectáculos) / *CS Son para audiovisuais e espectáculos / *CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos (substitúe a Realización de audiovisuais e espectáculos) *CS Estilismo e dirección de perrucaría (Novo) / *CS Asesoría de imaxe personal, pública e corporative / *CS Caracterización e maquillaxe profesional *CS Mecatrónica industrial (substitúe a Mantemento de equipo industrial) *CS Deseño e amoblamento (substitúe Produtos de carpintería e moble) *CS Acuicultura (substitúe a produción acuícola) / *CS Transporte marítimo e pesca de altura (substitúe a Navegación, pesca e transporte marítimo) / * CS Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións (substitúe a ) 41
 42. 42. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN*CS Laboratorio clínico e biomédico / *CS Laboratorio de patoloxía e citodiagnóstico / *CS Radioterapia e dosimetría/ *CS Hixiene bucodental / *CS Imaxe para a diagnose e mediciña nuclear / * Documentación e administraciónsanitarias / *CS Ortopróteses e produtos de apoio (Novo) / *CS Próteses e orteses dentais (substitúe a Próteses dentais)*CS Prevención de riscos profesionais (antes na familia de Instalación e mantemento) / *CS Coordinación de emerxencias eprotección civil (novo)*CS Integración social (substitúe ao do mesmo nome) / *CS Animación sociocultural e turística / * CS Mediacióncomunicativa (novo) / * CS Promoción de igualdade (novo)*CS Deseño técnico en téxtil e pel (Novo) / *CS Deseño e produción de calzado e complementos (Novo) / *CSVestiario á medida e espectáculos (Novo)*CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos 42
 43. 43. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OPCIÓNS PREFERENTES DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR (LOE)Neste apartado só se recollen á vinculación do bacharelato LOE cos ciclos formativos de grao superior LOE, por isonon están recollidos todos os ciclos superiores. Para o presente curso, e dado que coexiste o sistema anterior, noresto dos ciclos formativos haberá que consultar a convocatoria anual. Familia Modalidades e materias de Ciclos formativos de grao superior profesional bacharelato Técnico superior en paisaxismo e medio rural Ciencias e Tecnoloxía Agraria Técnico superior en xestión forestal e do medio Ciencias e Tecnoloxía natural Edificación e Técnico superior en proxectos de edificación Ciencias e Tecnoloxía. Artes obra civil Técnico superior en proxectos de obra civil Ciencias e Tecnoloxía. Artes Técnico superior en eficiencia enerxética e Ciencias e Tecnoloxía enerxía solar Enerxía e auga Técnico superior en centrais eléctricas Ciencias e Tecnoloxía Técnico superior en enerxías renovables Ciencias e Tecnoloxía Electricidade e Técnico superior en sistemas electrotécnicos e Ciencias e Tecnoloxía electrónica automatizados Técnico superior en construcións metálicas Ciencias e Tecnoloxía Fabricación Técnico superior en programación da produción Ciencias e Tecnoloxía. mecánica de fabricación mecánica T Técnico superior en deseño en fabricación Ciencias e Tecnoloxía mecánica Técnico superior en axencias de viaxes e Humanidades e Ciencias xestión de eventos Sociais. Técnico superior en guía, información e Humanidades e Ciencias asistencias turísticas Sociais. Hostalaría e turismo Técnico superior en xestión de aloxamento Humanidades e Ciencias Sociais. turísticos Técnico superior servizos de restauración Ciencias e Tecnoloxía Técnico superior en dirección de cociña Ciencias e Tecnoloxía 43
 44. 44. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Familia Modalidades e materias de Ciclos formativos de grao superior profesional bacharelatoImaxe persoal Técnico superior en estética integral e benestar Ciencias e Tecnoloxía Técnico superior en vitivinicultura Ciencias e Tecnoloxía.Industriasalimentarias Técnico superior en procesos de calidade na Ciencias e Tecnoloxía industria alimentaria Técnico superior en administración de sistemas Ciencias e Tecnoloxía. informáticos en redeInformática e Técnicos superior en desenvolvemento de Ciencias e Tecnoloxíacomunicacións aplicacións web Técnico superior en desenvolvemento de Ciencias e Tecnoloxía aplicacións multiplataformasInstalación e Técnico superior en desenvolvemento de Ciencias e Tecnoloxía.mantemento proxectos de instalacións térmicas e fluídos Técnico superior en mantemento de Ciencias e Tecnoloxía. instalacións térmicas e fluídos Técnico superior en laboratorio de análise e Ciencias e Tecnoloxía e, control de calidade alumnado que teña superado a materia de Química.Química Técnico superior en química industrial Ciencias e Tecnoloxía e, alumnado que teña superado a materia de QuímicaSanidade Técnico superior en audioloxía protésica Ciencias e Tecnoloxía.Seguridade e Técnico superior en educación e control Ciencias e Tecnoloxía.ambiente ambientalServizos Técnico superior en educación infantil Humanidades e Ciencias Sociais.socioculturais e ácomunidadeTéxtil, confección Técnico superior en patronaxe e moda Ciencias e Tecnoloxíae pelTransporte e Técnico superior en automoción Ciencias e Tecnoloxíamantemento devehículos 44
 45. 45. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Adscrición dos títulos de Técnico Superior de Formación Profesional ás ramas de coñecemento das ensinanzas universitarias oficiais. Familias profesionais Ramas de coñecemento Administración e xestión / Administración. Artes gráficas. Artes e artesanías.* Artes e Humanidades. Comercio e marketing. Hostalaría e turismo. Imaxe e son / Comunicación, imaxe e son. Servizos socioculturais e á comunidade. Agraria / Actividades agrarias. Edificación e obra civil. Electricidade e electrónica. Enerxía e auga.* Fabricación mecánica. Imaxe e son / Comunicación, imaxe e son. Industrias extractivas.* Ciencias. Industrias alimentarias. Informática e comunicacións / Informática. Instalación e mantemento / Mantemento e servizos á produción. Madeira, moble e cortiza / Madeira e moble. Marítimo-pesqueira / Actividades marítimo-pesqueira. Química. Sanidade. Transporte e mantemento de vehículos / Mantemento de vehículos autopropulsados. Téxtil, confección e pel. Vidro e cerámica. 45
 46. 46. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Familias profesionais Ramas de coñecemento Agraria / Actividades agrarias. Actividades físicas e deportivas. Imaxe persoal. Ciencias da saúde. Industrias alimentarias. Química. Sanidade. Seguridade e medio ambente.* Servizos socioculturais e á comunidade. Administración e xestión / Administración. Actividades físicas e deportivas. Artes gráficas. Ciencias sociais e xurídicas. Comercio e márketing. Hostalaría e turismo. Imaxe persoal. Imaxe e son / Comunicación, imaxe e son. Seguridade e medio ambente.* Servizos socioculturais e á comunidade. Agraria / Actividades agrarias. Artes gráficas. Artes e artesanías.* Edificación e obra civil. Electricidade e electrónica. Enerxía e auga.* Enxeñería e arquitectura. Fabricación mecánica. Imaxe e son / Comunicación, imaxe e son. Industrias alimentarias. Industrias extractivas.* 46
 47. 47. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Familias profesionais Ramas de coñecemento Informática e comunicacións / Informática. Instalación e mantemento / Mantemento e servizos á produción. Madeira, moble e cortiza / Madeira e moble. Marítimo-pesqueira / Actividades marítimo-pesqueiras. Química. Transporte e mantemento de vehículos / Mantemento de vehículos autopropulsados. Téxtil, confección e pel. Vidro e cerámica. *Novas familias profesionais. 47
 48. 48. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR MEDIANTE PROBA. A QUEN VAN DIRIXIDASAlumnado que non cumpra os requisitos académicos esixidos para acceder a ciclos formativos de grao superiore se atope nalgunha das seguintes situacións:  Ter cumpridos 19 anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.  Cumprir ou ter cumpridos 18 anos no ano natural de celebración da proba, e dispor dun título de técnico que pertenza a algunha familia profesional incluída na opción a que opta. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DA PROBA Grao superior Parte común Organízase en tres probas: Lingua galega. Lingua castelá. Matemáticas Parte específica(*) Organízase en tres opcións (A, B e C) Opción A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), e filosofía e cidadanía. Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial, e física. Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía. (*) O alumnado elixirá unha única opción (A, B ou C) e, dentro da opción elixida, escollerá dúas materias. 48
 49. 49. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EXENCIÓNSA solicitude de exencións parciais da proba deberase formular no momento da inscrición.As persoas que teñan algunha das circunstancias para ter a exención total da proba poderán participardirectamente no proceso de admisión a ciclos formativos sen necesidade de inscribirse nas probas de acceso. Grao superior Exención da totalidade da proba de acceso Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Estas persoas han poder participar no proceso de admisión a ciclos formativos de grao superior, presentando directamente o certificado acreditativo na secretaría do centro correspondente nas condicións que se indican na orde pola que se regulen as probas. Exención da parte común da proba, acreditando unha das seguintes circunstancias: Ter superada a proba de acceso a outros ciclos formativos de grao superior de réxime xeral non incluídos na opción pola que se presenta. Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño. Exención da parte específica da proba, acreditando algunha das seguintes circunstancias: Ter superado un ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais incluídas na opción pola que se presenta. Dispor dun certificado de profesionalidade de nivel 2 ou superior dalgunha das familias profesionais incluídas na opción pola que se presenta. Ter, como mínimo, un ano de experiencia laboral en xornada completa en campos profesionais que se correspondan cos estudos que se pretenda cursar, consonte a táboa que se anexa. Novas As persoas que nas convocatorias de 2010, 2011 e 2012 superaran a parte común ou específica, en Galicia, e estean en condicións, logo de rematado o proceso, de acreditar na outra parte algunha das causas previstas de exención (mencionadas anteriormente, agás a de experiencia laboral), poden solicitar a certificación de superación da proba, en calquera instituto de educación secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional, desde o día 21 de xuño ao día 28 de setembro de 2012. 49
 50. 50. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNOrganización en opcións da parte específica da proba a ciclos formativos de grao superior, en función da familia profesional a que se desexe acceder Opcións segundo familias Opcións segundo familias profesionais da Materias de referencia do bacharelato profesionais da LOXSE LOE Opción A - Administración. - Administración e xestión. Materias da opción A: - Comercio e márketing. - Comercio e márketing. – Economía da empresa. - Hostalaría e turismo. - Hostalaría e turismo. – Lingua estranxeira (francés ou inglés) - Servizos socioculturais e a á - Servizos socioculturais e á comunidade. comunidade. – Filosofía e cidadanía.- Comunicación, imaxe e son (só o - Imaxe e son (só o ciclo de produción de ciclo de produción de audiovisuais, radio e espectáculos). audiovisuais, radio e espectáculos). Opción B- Actividades marítimo-pesqueiras - Artes gráficas. Materias da opción B: (agás o ciclo de produción acuícola). - Edificación e obra civil. – Debuxo técnico.- Artes gráficas. - Electricidade e electrónica – Tecnoloxía Industrial.- Edificación e obra civil. - Imaxe e son (agás o ciclo de produción de audiovisuais, radio e espectáculos). – Física.- Electricidade e electrónica. - Enerxía e auga.- Comunicación, imaxe e son (agás o ciclo de produción de - Fabricación mecánica. audiovisuais, radio e - Informática e comunicacións. espectáculos). - Instalación e mantemento.- Fabricación mecánica. - Madeira, moble e cortiza.- Madeira e moble. - Marítimo-pesqueira (agás o ciclo de- Informática. produción acuícola).- Mantemento e servizos á - Transporte e mantemento de vehículos. produción. - Téxtil, confección e pel (agás o ciclo - Mantemento de vehículos de curtidos, e o de procesos de autopropulsados. ennobrecemento téxtil). - Téxtil, confección e pel (agás o - Industrias extractivas. ciclo de curtidos, e o de procesos de ennobrecemento téxtil). - Vidro e cerámica. - Vidro e cerámica. Opción C- Actividades agrarias. - Agraria. Materias da opción C:- Actividades físicas e deportivas. - Actividades físicas e deportivas. – Ciencias da terra e ambientais.- Imaxe persoal. - Imaxe persoal. – Química.- Industrias alimentarias. - Industrias alimentarias.- Actividades marítimo-pesqueiras - Marítimo-pesqueira (só o ciclo de – Bioloxía. (só o ciclo de produción acuícola). produción acuícola)- Química. - Química.- Téxtil, confección e pel (só o ciclo - Seguridade e medio ambiente. de curtidos, e o de procesos de ennobrecemento téxtil). - Téxtil, confección e pel (só o ciclo de curtidos, e o de procesos de - Sanidade. ennobrecemento téxtil). - Sanidade. 50

×