คู่มือ DMC 56

2,222 views

Published on

คู่มือ DMC 56

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
902
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือ DMC 56

 1. 1. คูมือการใชงานระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลData Management Centerปการศึกษา 2556
 2. 2. 2สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ.....................................................................................................................................................21. แนะนําระบบ DMC 2556.....................................................................................................................32. การลงทะเบียนระบบ DMC 2556 ..........................................................................................................43. ระบบ DMC (ส่วนของเจ้าหน้าทีข้อมูลโรงเรียน).......................................................................................104. การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล.........................................................................................................144.1. ปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้งานตัวเอง..................................................................................................164.2. ปรับปรุงข้อมูลพืนฐานโรงเรียน .....................................................................................................164.3. ซําชัน.......................................................................................................................................184.4. จบการศึกษา.............................................................................................................................214.5. การแก้ไขเมือทําการจบการศึกษาต่อทีอืน / ไม่ศึกษาต่อ ผิดคน...........................................................234.6. เลือนชัน...................................................................................................................................244.7. การแก้ไขเมือการเลือนชันหรือซําชัน ผิดคน.....................................................................................274.8. ย้ายเข้า....................................................................................................................................294.9. เพิมนักเรียน..............................................................................................................................364.10. การแก้ไขเมือทําการย้ายเข้าหรือเพิมนักเรียนผิดคน ......................................................................424.11. ย้ายออก...............................................................................................................................424.12. การแก้ไขเมือทําการย้ายออกผิดคน...........................................................................................444.13. ออกกลางคัน / จําหน่าย..........................................................................................................454.14. การแก้ไขเมือทําการจําหน่ายผิดคน...........................................................................................474.15. จัดห้องเรียน..........................................................................................................................474.16. จํานวนนักเรียนแยกห้อง..........................................................................................................50
 3. 3. 34.17. จํานวนนักเรียนแยกชัน,เพศ.....................................................................................................501.1.1.1. แนะนําระบบแนะนําระบบแนะนําระบบแนะนําระบบ DMC 2556DMC 2556DMC 2556DMC 2556ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล DataManagement Center ปการศึกษา 2556 (ตอไปนี้ในเอกสารจะเรียกวา DMC56) เปนระบบที่จัดทําขึ้นตามจุดประสงคที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคลโดยใชฐานขอมูลนักเรียนสวนกลางรูปรูปรูปรูป 1111 หนาจอการเขาสูระบบหนาจอการเขาสูระบบหนาจอการเขาสูระบบหนาจอการเขาสูระบบ DMC56DMC56DMC56DMC56
 4. 4. 42.2.2.2. การลงทะเบียนการลงทะเบียนการลงทะเบียนการลงทะเบียนระบบระบบระบบระบบ DMC 2556DMC 2556DMC 2556DMC 2556รูปรูปรูปรูป 2222 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบีแผนผังขั้นตอนการลงทะเบีแผนผังขั้นตอนการลงทะเบีแผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนระบบยนระบบยนระบบยนระบบ DMCDMCDMCDMCเจาหนาที่ขอมูลโรงเรียนสามารถทําตามขั้นตอนการงานกรอกขอมูลดวยระบบ DMC 2556 ดังตอไปนี้2.1. เขาสูระบบ DMC56 ผานทาง http://portal.bopp-obec.info/obec562.2. ลงทะเบียนการใชงานระบบ (Username) โดยการเขาเมนู“ลงทะเบียน”
 5. 5. 5รูปรูปรูปรูป 3333 เมนูเมนูเมนูเมนูลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนรูปรูปรูปรูป 4444 หนาจอลงทะเบียนผูใชงานหนาจอลงทะเบียนผูใชงานหนาจอลงทะเบียนผูใชงานหนาจอลงทะเบียนผูใชงานการตั้งชื่อผูใชงานการตั้งชื่อผูใชงานการตั้งชื่อผูใชงานการตั้งชื่อผูใชงาน((((Username)Username)Username)Username) ใหตั้งตามขอกําหนดดังนี้มิใหตั้งตามขอกําหนดดังนี้มิใหตั้งตามขอกําหนดดังนี้มิใหตั้งตามขอกําหนดดังนี้มิเชนนั้นจะไมเปดใชงานเชนนั้นจะไมเปดใชงานเชนนั้นจะไมเปดใชงานเชนนั้นจะไมเปดใชงาน- ใชอักษรภาษาอังกฤษ a ถึง z ไดทั้งพิมพเล็กและพิมพใหญ ,ตัวเลข 0-9(กรุณาอยาตั้ง username เปนภาษาไทย)- หามมีชองวางและตัวอักขระพิเศษ- ความยาวอยางนอย 6 ตัวอักษร
 6. 6. 6ตัวอยางที่ถูกตองตัวอยางที่ถูกตองตัวอยางที่ถูกตองตัวอยางที่ถูกตอง: 30050000 ppt7585 rock_stone bananaตัวอยางที่ไมเปดใหใชงานตัวอยางที่ไมเปดใหใชงานตัวอยางที่ไมเปดใหใชงานตัวอยางที่ไมเปดใหใชงาน: p@t นายเอ man2.ct ts$bonaรูปรูปรูปรูป 5555 หนาจอลงทะเบียน สวนขอมูลผูใชงานหนาจอลงทะเบียน สวนขอมูลผูใชงานหนาจอลงทะเบียน สวนขอมูลผูใชงานหนาจอลงทะเบียน สวนขอมูลผูใชงานในชองถัดไปใหกรอกชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชนโทรศัพทติดตอ และ อีเมลของทานรูปรูปรูปรูป 6666 หนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกกลุมผูใชงานหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกกลุมผูใชงานหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกกลุมผูใชงานหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกกลุมผูใชงานใหเลือกกลุมผูใชงานเปน SCHOOL_MANAGER ซึ่งหมายความวาเปนเจาหนาที่ขอมูลของโรงเรียน
 7. 7. 7รูปรูปรูปรูป 7777 หนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกเขตพื้นทีการศึกษาหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกเขตพื้นทีการศึกษาหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกเขตพื้นทีการศึกษาหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกเขตพื้นทีการศึกษาใหเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดอยูรูปรูปรูปรูป 8888 หนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกโรงเรียนหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกโรงเรียนหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกโรงเรียนหนาจอลงทะเบียน สวนการเลือกโรงเรียนหลังจากเลือกเขตพื้นที่การศึกษาแลวใหเลือกโรงเรียนที่ดูแลขอมูลอยู
 8. 8. 8รูปรูปรูปรูป 9999 หนาจอลงทะเบียน สวนการใสรหัสผานหนาจอลงทะเบียน สวนการใสรหัสผานหนาจอลงทะเบียน สวนการใสรหัสผานหนาจอลงทะเบียน สวนการใสรหัสผานสองชองสุดทายคือ รหัสผานและยืนยันรหัสผาน ใหกรอกรหัสผานของคุณทั้งสองชองใหเหมือนกันหลังจากกรอกขอมูลเสร็จแลวใหกด ถาขอมูลครบถวนจะมีขอความแสดงวาเพิ่มขอมูลการลงทะเบียนแลวกรณีที่กรณีที่กรณีที่กรณีที่ไมไดกรอกขอมูลใหครบถวนในหนาลงทะเบียนไมไดกรอกขอมูลใหครบถวนในหนาลงทะเบียนไมไดกรอกขอมูลใหครบถวนในหนาลงทะเบียนไมไดกรอกขอมูลใหครบถวนในหนาลงทะเบียนถากรอกขอมูลไมครบคุณจะยังไมสามารถลงทะเบียนได ใหแกไขโดยกรอกขอมูลในชองที่เปนสีแดงใหครบถวนแลวกดปุมอีกครั้ง2.3. ติดตอเจาหนาที่เขตเพื่อทําการเปดใชงาน Username
 9. 9. 9ขอความกรุณาอยาพึ่งลงทะเบียนซ้ําเพราะคิดวาใชงานUsername ยังไมได ใหติดตอเจาหนาที่เขตโดยแจงชื่อUsername และชื่อโรงเรียน เพื่อใหเจาหนาที่เปดใชงาน2.4. ผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่เขตอนุมัติการใชงาน Usernameที่ลงทะเบียนไว2.5. Login เขาสูระบบ DMC56 ดวย Username ที่ลงทะเบียนโดยการเขาเมนู “เขาระบบ”รูปรูปรูปรูป 10101010 เมนูเขาระบบเมนูเขาระบบเมนูเขาระบบเมนูเขาระบบ2.6. จะปรากฏหนาจอการ login เขาสูระบบ ใหพิมพชื่อผูใชงาน(username) และรหัสผาน (password) ลงในชองที่แสดงและกดปุม “เขาระบบ” เพื่อเขาสู DMC56รูปรูปรูปรูป 11111111 หนาจอเขาสูระบบหนาจอเขาสูระบบหนาจอเขาสูระบบหนาจอเขาสูระบบ (Login)(Login)(Login)(Login)
 10. 10. 10หากปรากฏขอความวาชื่อผูใชและ/หรือรหัสผานไมถูกตองใหลองทดสอบพิมพชื่อผูใชงานและรหัสผานที่ถูกตองอีกครั้งแลวกดปุม “เขาสูระบบ”หากยังปรากฏคําแจงเตือนอยูใหติดตอเจาหนาที่เขตสอบถามวาชื่อผูใชงานที่ลงทะเบียนของทานไดเปดการใชงานแลวหรือยัง3.3.3.3. ระบบระบบระบบระบบ DMCDMCDMCDMC ((((สวนของสวนของสวนของสวนของเจาหนาที่ขอมูลโรงเรียน)เจาหนาที่ขอมูลโรงเรียน)เจาหนาที่ขอมูลโรงเรียน)เจาหนาที่ขอมูลโรงเรียน)รูปรูปรูปรูป 12121212 หนาจอหลักของระบบหนาจอหลักของระบบหนาจอหลักของระบบหนาจอหลักของระบบหลังจากที่เขาสูระบบ DMC แลว จะพบหนาจอหลักซึ่งถูกแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้3.1. เมนูหลัก3.2. รหัสเขตพื้นที่การศึกษา, ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา, รหัสโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน3.3. ชื่อผูใชงาน, ชื่อ นามสกุล, กลุมผูใชงาน(SCHOOL_MANAGER หมายถึงเปนเจาหนาที่โรงเรียน)เมื่อกดที่ปุม จะปรากฏเมนูยอยดังภาพ
 11. 11. 11รูปรูปรูปรูป 13131313 เมนูหลักของเจาหนาที่โรงเรียนเมนูหลักของเจาหนาที่โรงเรียนเมนูหลักของเจาหนาที่โรงเรียนเมนูหลักของเจาหนาที่โรงเรียนเมนูของเจาหนาที่โรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการนักเรียนถูกแบงออกเปนสองสวนดังตอไปนี้
 12. 12. 12รูปรูปรูปรูป 14141414 การแบงเมนูเพื่อจัดการนักเรียนการแบงเมนูเพื่อจัดการนักเรียนการแบงเมนูเพื่อจัดการนักเรียนการแบงเมนูเพื่อจัดการนักเรียนของของของของ DMC56DMC56DMC56DMC56หนาจอเบื้องตนของทุกเมนูจัดการนักเรียนจะทํางานเหมือนกันทุกหนาตามแนวทางดังนี้- เมื่อเขาสูเมนูจะแสดง “รายการ” ตามชื่อเมนูนั้น (ใหดูชื่อหัวขอบนหนาเวบเพื่อกันความสับสน)- หากเราตองการคนหา ใหใสขอมูลที่จะคนหาลงในชองตางๆ กดปุม- หากเราตองการเพิ่มรายการตามชื่อเมนูใหกดที่ปุมในแตละหนารายการนั้นๆตัวอยางตัวอยางตัวอยางตัวอยาง เราเขาเมนูซ้ําชั้นเด็กนักเรียน เมื่อเขาแลวจะพบหนา รายการนักเรียนที่ซ้ําชั้น ใหเราคนหาจากชั้นเรียน, เลขบัตรประชาชน ฯลฯจากนั้นกดปุมคนหา
 13. 13. 13รูปรูปรูปรูป 15151515รูปรูปรูปรูป 16161616 ภาพแสดงหนาจอภาพแสดงหนาจอภาพแสดงหนาจอภาพแสดงหนาจอตัวอยางตัวอยางตัวอยางตัวอยางหลังจากกดปุมคนหาหลังจากกดปุมคนหาหลังจากกดปุมคนหาหลังจากกดปุมคนหา
 14. 14. 14รูปรูปรูปรูป 17171717 ภาพแสดงหนาจอภาพแสดงหนาจอภาพแสดงหนาจอภาพแสดงหนาจอตัวอยางตัวอยางตัวอยางตัวอยางหลังจากกดปุมหลังจากกดปุมหลังจากกดปุมหลังจากกดปุม ““““++++ เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ม”””” และทําซ้ําชั้นและทําซ้ําชั้นและทําซ้ําชั้นและทําซ้ําชั้นเด็กเด็กเด็กเด็ก4.4.4.4. การกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคลการกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคลการกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคลการกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคลเมื่อเจาหนาที่โรงเรียนเขาสูระบบเพื่อทําการกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคลใหทําตามหัวขอดังนี้
 15. 15. 15รูปรูปรูปรูป 18181818 แผนผังกแนวทางการกรอกขอมูลแผนผังกแนวทางการกรอกขอมูลแผนผังกแนวทางการกรอกขอมูลแผนผังกแนวทางการกรอกขอมูลนักเรียนนักเรียนนักเรียนนักเรียน DMC56DMC56DMC56DMC56
 16. 16. 164.1.4.1.4.1.4.1. ปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงขอมูลของผูใชงานตัวเองขอมูลของผูใชงานตัวเองขอมูลของผูใชงานตัวเองขอมูลของผูใชงานตัวเองโดยกดเขาไปที่เมนู ในหนานี้สามารถจะเปลี่ยนรหัสผานเพื่อเขาใชงานระบบไดรูปรูปรูปรูป 191919194.2.4.2.4.2.4.2. ปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงขอมูลพื้นฐานโรงเรียนขอมูลพื้นฐานโรงเรียนขอมูลพื้นฐานโรงเรียนขอมูลพื้นฐานโรงเรียนโดยกดเขาไปที่เมนูในหัวขอ “ขอมูลทั่วไป” ใหทําการแกไขขอมูลของโรงเรียนเชนชื่อโรงเรียน สังกัด กระทรวง เขตเทศบาล เขตตรวจราชการ วันกอตั้งชื่อผูอํานวยการ และที่อยูของโรงเรียน
 17. 17. 17รูปรูปรูปรูป 20202020ในหัวขอ “ชั้นเรียนที่เปดสอน” ใหทําการระบุชั้นเรียนต่ําสุดและสูงสุดที่โรงเรียนเปดสอนรูปรูปรูปรูป 21212121ในหัวขอ “จํานวนหองในแตละชั้น” ใหทําการระบุจํานวนหองเรียนที่เปดสอนในแตละชั้น
 18. 18. 18รูปรูปรูปรูป 22222222เมื่อทําการกรอกขอมูลครบถวนแลวใหกดปุมหากเกิดขอความแจงเตือนใหตรวจสอบชองสีแดงตามหัวขอตางๆ กรอกขอมูลในชองแดงใหครบถวนแลวกดบันทึกใหม4.3.4.3.4.3.4.3. ซ้ําชั้นซ้ําชั้นซ้ําชั้นซ้ําชั้นซ้ําชั้น ทําหนาที่ใหเด็กอยูชั้นเดิมในปปจจุบันจากภาพดานลางเปนแนวทางเพื่อทําที่เมนูของใหมเทียบกับของระบบเดิม
 19. 19. 19รูปรูปรูปรูป 23232323 แผนผังทางการทําขอมูลซ้ําชั้นนักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลซ้ําชั้นนักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลซ้ําชั้นนักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลซ้ําชั้นนักเรียนเมนู ““““ซ้ําชั้นซ้ําชั้นซ้ําชั้นซ้ําชั้น”””” ใน DMC56 จะเปนการทําการซ้ําชั้ซ้ําชั้ซ้ําชั้ซ้ําชั้นนนน----ศึกษาตอที่เดิมศึกษาตอที่เดิมศึกษาตอที่เดิมศึกษาตอที่เดิมถาเปนกรณีซ้ําชั้นซ้ําชั้นซ้ําชั้นซ้ําชั้น----ศึกษาตอที่อื่นศึกษาตอที่อื่นศึกษาตอที่อื่นศึกษาตอที่อื่น ใหทําการ “ซ้ําชั้น” เด็กสิ้นป 55 เขามาในป 56 แลวคอยไปทํายายออกหรือถานักเรียนนักเรียนนักเรียนนักเรียนไมศึกษาตอไมศึกษาตอไมศึกษาตอไมศึกษาตอ ใหไปทําในเมนู “จบการศึกษาตอที่อื่น / ไมศึกษาตอ”ขั้นตอนการซ้ําชั้นเด็กนักเรียน
 20. 20. 20
 21. 21. 214.4.4.4.4.4.4.4. จบการศึกษาจบการศึกษาจบการศึกษาจบการศึกษาจบการศึกษาตอที่อื่น/ไมศึกษาตอ ทําหนาที่ลบเด็กออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะออกไปจากโรงเรียนแลวจากภาพดานลางเปนแนวทางเพื่อทําที่เมนูของใหมเทียบกับของระบบเดิมรูปรูปรูปรูป 24242424 แผนผังเมนูทําการจบการศึกษานักเรียนแผนผังเมนูทําการจบการศึกษานักเรียนแผนผังเมนูทําการจบการศึกษานักเรียนแผนผังเมนูทําการจบการศึกษานักเรียนเมนู ““““จบการศึกษาตอที่อื่นจบการศึกษาตอที่อื่นจบการศึกษาตอที่อื่นจบการศึกษาตอที่อื่น //// ไมศึกษาตอไมศึกษาตอไมศึกษาตอไมศึกษาตอ”””” ใน DMC56 จะทําหนาที่ตรงตามชื่อ คือการลบเด็กออกจากทะเบียนเพราะไดออกจากโรงเรียนไปแลว ถาเด็กจบการศึกษาตอที่เดิมก็ใหไปทําอีกเมนูแทน คือ“เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น //// จบการศึกษาตอที่เดิมจบการศึกษาตอที่เดิมจบการศึกษาตอที่เดิมจบการศึกษาตอที่เดิม”
 22. 22. 22
 23. 23. 234.5.4.5.4.5.4.5. การแกไขเมื่อทําการจบการศึกษาการแกไขเมื่อทําการจบการศึกษาการแกไขเมื่อทําการจบการศึกษาการแกไขเมื่อทําการจบการศึกษาตอที่อื่นตอที่อื่นตอที่อื่นตอที่อื่น //// ไมศึกษาไมศึกษาไมศึกษาไมศึกษาตอตอตอตอ ผิดผิดผิดผิดคนคนคนคนการจบการศึกษาตอที่อื่น / ไมศึกษาตอ ในระบบ DMC56เมื่อทําการกดบันทึกแลวจะเปน การบันทึกไววาเด็กออกไปแลว และลบนักเรียนคนดังกลาวออกจากทะเบียนทันที ดังนั้นถาหากทํา การจบการศึกษาตอที่อื่น / ไมศึกษาตอผิดคน วิธีแกไขคือ การทําการยายเขานักเรียนคนเดิม เขา มายังหองเดิม ชั้นเดิมและเลขประจําตัวนักเรียนเดิมดูวิธีการยายเขาไดที่หัวขอ “4.8 การยายเขา”7. ติกเลือกเด็กทีต้องการจบการศึกษาออกจาก9. กดบันทึก ระบบจะบันทึกประวัติเด็กจบ และทําการลบเด็กออกจากโรงเรียนทันที8. ระบุวันทีจบการศึกษา(ถ้าไม่ระบุจะใช้วันปัจจุบัน)
 24. 24. 244.6.4.6.4.6.4.6. เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น / จบการศึกษาตอที่เดิม ทําหนาที่ใหเด็กเรียนชั้นสูงกวาเดิมจากภาพดานลางเปนแนวทางเพื่อทําที่เมนูของใหมเทียบกับของระบบเดิมรูปรูปรูปรูป 25252525 แผนผังทางการทําขอมูลเลื่อนชั้นนักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลเลื่อนชั้นนักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลเลื่อนชั้นนักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลเลื่อนชั้นนักเรียนเมนู ““““เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น //// จบการศึกษาตอที่เดิมจบการศึกษาตอที่เดิมจบการศึกษาตอที่เดิมจบการศึกษาตอที่เดิม”””” ใน DMC56 จะเปนการทําการเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น----ศึกษาตอที่เดิมศึกษาตอที่เดิมศึกษาตอที่เดิมศึกษาตอที่เดิมถากรณีเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น----ศึกษาตอที่อื่นศึกษาตอที่อื่นศึกษาตอที่อื่นศึกษาตอที่อื่น ใหทําการ “เลื่อนชั้น” เด็กสิ้นป 55 เขามาในป 56 แลวคอยไปทํายายออกหรือถานักเรียนไมศึกษาตอนักเรียนไมศึกษาตอนักเรียนไมศึกษาตอนักเรียนไมศึกษาตอ ใหไปทําในเมนู “จบการศึกษาตอที่อื่น / ไมศึกษาตอ”
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 274.7.4.7.4.7.4.7. การแกไขเมื่อการเลื่อนชั้นการแกไขเมื่อการเลื่อนชั้นการแกไขเมื่อการเลื่อนชั้นการแกไขเมื่อการเลื่อนชั้นหรือซ้ําชั้นหรือซ้ําชั้นหรือซ้ําชั้นหรือซ้ําชั้น ผิดคนผิดคนผิดคนผิดคนเมื่อทําการเลื่อนชั้นผิดคนอยากจะแกไขใหนักเรียนไปอยูชั้นอื่น (เชน เปลี่ยนเปนซ้ําชั้น) ให เขาไปที่เมนู ทะเบียนนักเรียน
 28. 28. 28เมื่อทําการแกไขชั้นและหองแลวกดปุม
 29. 29. 294.8.4.8.4.8.4.8. ยายเขายายเขายายเขายายเขาการยายเขา เปนการคนหาเด็กนักเรียนจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักในฐานขอมูล กลางของระบบ DMC56 เมื่อคนหาพบแลวใหทําการระบุวันที่เขาเรียน ชั้น หอง เลขประจําตัว นักเรียนกรอกขอมูลสวนตัวของนักเรียนจนครบถวนจึงกดบันทึก- ไมมีเลข 13 หลักใหเขาไปกรอกขอมูลในเมนู “เพิ่มนักเรียน”- คนหาเลข 13 หลักในหนายายเขาไมพบ ใหไปกรอกขอมูลในเมนู “เพิ่มนักเรียน” เชนกันรูปรูปรูปรูป 26262626 แผนผังทางการทําขอมูลยายเขานักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลยายเขานักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลยายเขานักเรียนแผนผังทางการทําขอมูลยายเขานักเรียน
 30. 30. 303. ใส่รหัสประชาชนเด็กทีจะย้ายเข้า กด
 31. 31. 31ทุกครั้งที่กรอกขอมูลนักเรียนเนื่องจากขอมูลที่ใหกรอกมีเยอะมากใหคุณลองกด Enter ซักครั้งเพื่อใหแสดงผลวาควรกรอกในชองไหนขอมูลถึงจะครับถวน ในครั้งแรกหนาจอจะแจงเตือนและแสดงผลเปนชองสีแดงขึ้นมา ใหเขาไปกรอกในชองสีแดงใหครบถวน (ถาไมทราบขอมูลในบางชอง ใสเปน – แทน)4.1 หลังจากกด Enter ถ้าขึนสีแดงไม่พบเลขบัตรประชาชน ให้ลองตรวจสอบว่าพิมพ์ผิดหรือไม่ ถ้าเลขบัตรประชาชนทีพิมพ์ไปนันถูกต้องแล้ว ให้คุณเปลียนจากการย้ายเข้าไปทําเมนู “เพิมนักเรียน” แทนไม่พบบัตรประชาชน ไปทําเมนู “เพิมนักเรียน”
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 3413. ข้อมูลบิดา ถ้ามีข้อมูลให้กรอกทุกช่องถ้าไม่มีข้อมูลในช่องใดให้ใส่ ----14. ข้อมูลมารดา ถ้ามีข้อมูลให้กรอกทุกช่องถ้าไม่มีข้อมูลในช่องใดให้ใส่ ----
 35. 35. 35หลังจากที่กรอกขอมูลนักเรียนยายเขาครบถวนถูกตองแลว กดถาขอมูลถูกตองครบถวนจะแสดงขอความดานบนหนาเว็บใหเราลองกดคนหาดวยปุม ในหนารายการนักเรียนที่ยายเขาจะพบชื่อนักเรียนที่เราพึ่งยายเขาไป ดังภาพ จะแสดงรายละเอียด ชั้นหอง เลขประจําตัวประชาชน เลขนักเรียน ชื่อนามสกุลเด็ก และ โรงเรียนและชั้นเรียนเดิมกอนที่เด็กยายเขามา สถานะการยายและวันที่ยายเขาในระบบในระบบในระบบในระบบ DMC56DMC56DMC56DMC56 สถานะสถานะสถานะสถานะการการการการยายในหนารายการยายเขานักเรียนยายในหนารายการยายเขานักเรียนยายในหนารายการยายเขานักเรียนยายในหนารายการยายเขานักเรียนมีความหมายดังนี้มีความหมายดังนี้มีความหมายดังนี้มีความหมายดังนี้
 36. 36. 36• สําเร็จสําเร็จสําเร็จสําเร็จ หมายความวามีการยายเขา และโรงเรียนเกายายออก/จบการศึกษา/จําหนายมาเรียบรอยแลว เด็กคนนี้จะมีชื่ออยูในทะเบียนทันที• รอเขารอเขารอเขารอเขา////ไมสําเร็จไมสําเร็จไมสําเร็จไมสําเร็จ หมายความวา โรงเรียนเกายังไมไดทําการยายออก/จบการศึกษา/จําหนายเด็กนักเรียนคนนี้ออกจากโรงเรียน หรือ โรงเรียนเกาทําการเลื่อนชั้นใหเด็กไปศึกษาอยูในโรงเรียนตอไป เด็กคนนี้จะอยูในรายการยายเขาและยังไมถูกนําไปอยูในทะเบียนนักเรียน ใหกดที่ปุม หลังชื่อโรงเรียนเดิมจะปรากฏหนาตางใหม แสดงเบอรติดตอเจาหนาที่เขตและเจาหนาที่โรงเรียนประสานงานใหทําการยายเด็กออกจากโรงเรียนเดิม เนื่องจากตัวเด็กอยูที่รร.ของคุณแลวจริง4.9.4.9.4.9.4.9. เพิ่มนักเรียนเพิ่มนักเรียนเพิ่มนักเรียนเพิ่มนักเรียนการเพิ่มนักเรียน เปนการกรอกขอมูลสวนตัวของนักเรียนใหมที่คนหาเลขบัตรประชาชนจาก เมนู “ยายเขา” แลวไมพบขอมูล(เปนเด็กใหมที่พึ่งเขาเรียน,ยายมาจากนอกสังกัด หรือเปนเด็กที่ถูก ลบขอมูลไปในปการศึกษากอนทําใหไมพบในฐานขอมูล DMC)
 37. 37. 37หากตองการจะเพิ่มนักเรียนโดยที่ยังไมไดเขาไปคนหาดวยเลข 13 หลักในเมนู ยายเขา สามารถทําไดโดยการใสเลข 13หลัก ในชองเลขประจําตัวประชาชน แลวกด Enter 1 ครั้ง
 38. 38. 38
 39. 39. 39กรอกขอมูลในหนาเพิ่มนักเรียนใหครบถวน โดยเฉพาะชองสีแดงเปนการบังคับใหมีขอมูล ในชอง หามเวนวางมิเชนนั้นจะไมสามารถบันทึกการเพิ่มนักเรียนได ถาไมทราบหรือไมมีขอมูลในชอง ใดใหใส – หรือ 0 ตามคําอธิบายแตละชนิด โดยขอมูลที่จะตองกรอกมีดังนี้1. เลข 13 หลัก ถาไมมีใหใสเปนรหัส Gรหัส G สรางดวยตัวอักษร G ตามดวยรหัส smis 8 หลักและตัวเลขไลไปอีก 4 หลักสําหรับคําแนะนําใหใช G รหัส smis และปคือ 56 ตามดวยเลขรันตามลําดับ 2 หลักเพื่อกันความสับสนในการตั้งรหัส G ในแตละปตัวอยาง G990000015601 , G990000015602 ,G9900000156032. เลขประจําตัวนักเรียน3. หองเรียน4. ชนิดบัตร บัตรประชาชนหรืออื่นๆ สําหรับเด็ก G5. คํานําหนาชื่อ6. เพศถ้าไม่มีข้อความแจ้ง ให้ทําการกรอกข้อมูลอืนๆให้ครบถ้วนเพือเพิมนักเรียน
 40. 40. 407. ชื่อ นามสกุล8. วันเกิด9. จังหวัดที่เกิด10. เชื้อชาติ11. สัญชาติ12. ศาสนา13. ที่อยูตามทะเบียนบาน , โทรศัพทติดตอ14. ที่ปจจุบัน , โทรศัพทติดตอ15. การเดินทาง16. ระยะเวลาเดินทางมาโรงเรียน17. ระยะหางจากรร. ตามชนิดเสนทางตางๆ18. น้ําหนัก สวนสูง19. ขอมูลครอบครัว – สถานะภาพสมรสของบิดามารดาขอมูลจํานวนพี่นอง20. ขอมูลครอบครัว – บิดา , มารดา และผูปกครองหลังจากที่กดบันทึกแลวถาขอมูลครบถวน หนาจอจะปรากฏขอความ “เพิ่มนักเรียนแลว”และกลับมาสูหนา รายการนักเรียนที่เพิ่มอีกครั้ง ใหเรากดปุมคนหา ดูรายการนักเรียนที่พึ่งเพิ่มไป
 41. 41. 41
 42. 42. 424.10.4.10.4.10.4.10. การแกไขเมื่อทําการการแกไขเมื่อทําการการแกไขเมื่อทําการการแกไขเมื่อทําการยายเขาหรือยายเขาหรือยายเขาหรือยายเขาหรือเพิ่มนักเรียนผิดเพิ่มนักเรียนผิดเพิ่มนักเรียนผิดเพิ่มนักเรียนผิดคนคนคนคนเมื่อทําการยายเขา,เพิ่มนักเรียนเขามาผิดคน ใหทําการยายออกนักเรียนคนนั้นโดยเร็วที่สุด เพราะนักเรียนที่ยายเขาอาจจะศึกษาอยูที่อื่นอยูแลวและจะปรากฏในหนานักเรียนซ้ําดวยดูวิธีการทําการยายออกในหัวขอถัดไป “4.11 ยายออก”4.11.4.11.4.11.4.11. ยายออกยายออกยายออกยายออกการยายออก เปนการบันทึกขอมูลการจําหนายนักเรียนแบบยายออก ซึ่งหมายความวา นักเรียนในปไดออกไปศึกษาตอที่อื่นแลวหลังทําการบันทึก นักเรียนจะถูกลบออกจากทะเบียน นักเรียนทันทีจากภาพดานลางเปนแนวทางเพื่อทําที่เมนูของใหมเทียบกับของระบบเดิม ใหทําการเลื่อนชั้นเด็กมายังปการศึกษา 2556 และทําการยายออก / จําหนาย ตอไปรูปรูปรูปรูป 27272727 แผนผังการทําขอมูล จําหนายแผนผังการทําขอมูล จําหนายแผนผังการทําขอมูล จําหนายแผนผังการทําขอมูล จําหนาย ยายออก ออกกลางคันยายออก ออกกลางคันยายออก ออกกลางคันยายออก ออกกลางคัน
 43. 43. 431. กดทีเมนูย้ายออก
 44. 44. 444.12.4.12.4.12.4.12. การแกไขเมื่อทําการยายออกผิดคนการแกไขเมื่อทําการยายออกผิดคนการแกไขเมื่อทําการยายออกผิดคนการแกไขเมื่อทําการยายออกผิดคนการยายออก ในระบบ DMC56 เมื่อทําการกดบันทึกแลวจะเปนการบันทึกไววาเด็กออกไป แลว และลบนักเรียนคนดังกลาวออกจากทะเบียนทันที ดังนั้นถาหากทําออกผิดคน วิธีแกไขคือ การ ทําการยายเขานักเรียนคนเดิม เขามายังหองเดิม ชั้นเดิมและเลขประจําตัวนักเรียนเดิมดูวิธีการยายเขาไดที่หัวขอ “4.8 การยายเขา”
 45. 45. 454.13.4.13.4.13.4.13. ออกกลางคันออกกลางคันออกกลางคันออกกลางคัน //// จําหนายจําหนายจําหนายจําหนายการออกกลางคัน / จําหนาย เปนการบันทึกขอมูลการจําหนายนักเรียน,หรือการจําหนาย นักเรียนออกกลางคัน หลังทําการบันทึกแลว นักเรียนจะถูกลบออกจากทะเบียนนักเรียนทันที
 46. 46. 46
 47. 47. 474.14.4.14.4.14.4.14. การแกไขเมื่อทําการจําหนายผิดคนการแกไขเมื่อทําการจําหนายผิดคนการแกไขเมื่อทําการจําหนายผิดคนการแกไขเมื่อทําการจําหนายผิดคนการจําหนาย ในระบบ DMC56 เมื่อทําการกดบันทึกแลวจะเปนการบันทึกไววาเด็กออกไป แลว และลบนักเรียนคนดังกลาวออกจากทะเบียนทันที ดังนั้นถาหากจําหนายผิดคน วิธีแกไขคือ การ ทําการยายเขานักเรียนคนเดิม เขามายังหองเดิม ชั้นเดิมและเลขประจําตัวนักเรียนเดิมดูวิธีการยายเขาไดที่หัวขอ “4.8 การยายเขา”4.15.4.15.4.15.4.15. จัดหองเรียนจัดหองเรียนจัดหองเรียนจัดหองเรียน
 48. 48. 482. กดปุ่ม + จัดห้องนักเรียน
 49. 49. 49
 50. 50. 504.16.4.16.4.16.4.16. จํานวนนักเรีจํานวนนักเรีจํานวนนักเรีจํานวนนักเรียนแยกหองยนแยกหองยนแยกหองยนแยกหองเปนตารางรายงานจํานวนนักเรียนในแตละชั้นและในแตละหอง ซึ่งถามีการนํานักเรียนไปใสในหองที่เยอะเกินไปจะแสดงใหเห็นขอมูลนักเรียนในหองนั้นออกมา ตารางนี้จะถูกนับโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนจํานวนในทะเบียนนักเรียน4.17.4.17.4.17.4.17. จํานวนนักเรียนแยกชั้นจํานวนนักเรียนแยกชั้นจํานวนนักเรียนแยกชั้นจํานวนนักเรียนแยกชั้น,,,,เพศเพศเพศเพศตารางจํานวนนักเรียนแยกชั้น,เพศที่เจาหนาที่ทุกกคนทราบเปนตารางรายงานจํานวนนักเรียนในแตละชั้น จํานวนหองในแตละชั้น ใน DMC56 นี้ตารางนี้จะถูกนับโดยอัตโนมัติเชนกัน
 51. 51. 51

×