Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roiet

362 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roiet

 1. 1. e-learning andSocial Media
 2. 2. e-learning และ social media
 3. 3. ทำำไมต้อง e-learning และ socialmedia ทำำ ไม ? ต้อ งใช้ Social Media ในกำรจัด กำรเรีย น กำรสอน
 4. 4. ทำำไมต้อง e-learning และ social media1. เมื่อ โลกไร้พ รมแดน ด้ว ยกำรติด ต่อ สือ สำรทำง ่ อิน เตอร์เ น็ต2. เมื่อ สัง คมเกิด ขึ้น ในโลกออนไลน ์์ด้ว ย Social Networking3. เม์ื์ อ ควำมรู์ ใ หม์่เ ก์ิด ข์ึ์ น ทุก ๆ ่ ้ ้ ว์ิน ำท์ีบ นโลกใบนี้4. เมื่อ กำรศึก ษำมิไ ด้จ ำำ กัด อยู่แ ต่ภ ำยใน ห้อ งเรีย น5. เมื่อ มน์ุษย์ใ ช้ ICT เป์็น ส่ว นหนึง ของชีว ิต ่ ประจำำ วัน6. เมื่อ ลูก หลำนของเรำก้ำ วเข้ำ สูก ำรใช้ช ว ิต ใน ่ ี
 5. 5. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTแผนกำรศึก ษำแห่ง ชำติ ฉบับ ปรับ ปรุง (พ.ศ.2552-2559)ได์้ว ิเ ครำะห์ส ภำวกำรณ์แ ละแนวโน้ม บริบ ทสัง คมโลกและ สัง คมไทยทีม ผ ลต่อ กำรศึก ษำ ไว้ ่ ีว่ำ สภำวกำรณ์โ ลกกำำ ลัง เคล์ื์ ่อ นจ ำก ยุคข้อ มูล ข่ำ วสำร ผ่ำ นยุค สำรสนเทศเข้ำ สู่ย ค ุสัง คมใหม่ใ นคลื่น ของโลกำภิว ัต น์ท ี่ไ ร้พ รมแดนคลื่น ดัง กล่ำ วได้พ ด พำมนุษ ย์จ ำกยุค หนึง ไป สู่ ั ่ยุค หนึ่ง ก่อ ให้เ กิด กำรเรีย นรู้ท จ ะอยูใ นโลกนี้ ี่ ่ได้ท ำ มกลำงกำรเปลี่ย นแปลงทีเ กิด ขึ้น โลกใน ่ ่ยุค โลกำภิวัต น์ มีพ ลโลกที่ม ว ิธ ีป ฏิบ ัต ิ เรีย นรู้ ีวัฒ นธรรมและค่ำ นิย มร่ว มกัน มำกขึ้น โลกกำำ ลังจะกลำยเป์็น แบนรำบด้ว ยควำมเจริญ ทำง
 6. 6. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICT กำรรวมตัว ของประชำชำติใ นอำเซีย น ซึ่งไทยเป์็น 1 ใน 10 ประเทศภำคีส มำชิก ซึ่ง มีควำมร่ว มมือ กัน ทำงด้ำ นเศรษฐก ์ิจ สัง คมกำรเมือ ง กำรปกครอง วิท ยำศำสตร์เทคโนโลยีแ ละกำรสือ สำร เหล่ำ นี้ ล้ว นเป ์็น ่องค์ป ระกอบทีส ำำ คัญ ในยุค โลกำภิว ัต น์ท ง สิ้น ่ ั้ประเทศไทย เป์็น สัง คมย่อ ยสัง คมหนึง ใน ่สัง คมโลกยุค โลกำภิว ัต น์ท ย อ มได้ร ับ ผลกระทบ ี่ ่ทัง ทำงตรงและทำงอ้อ ม ประชำกรในประเทศ ้จ ะต้อ ง สำมำรถทีจ ะเรีย นรู้ท จ ะอยูร ่ว มในโลก ่ ี่ ่ใบนีไ ด้อ ย่ำ งชำญฉลำด ด้ว ยกลไกของกำร ้ศึก ษำ
 7. 7. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชำติ ฉบับ ที่11 (พ.ศ.2555-2559) ใด้ก ำำ หนดกรอบยุท ธศำสตร์ก ำรพัฒ นำคนสู่ส ง คมแห่ง กำรเรีย นรู้ ัตลอดชีว ิต อย่ำ งยัง ยืน ไว้ป ระกำรหนึง ว่ำ กำร ่ ่พัฒ นำประเทศสูค วำมสมดุล และยัง ยืน จะต้อ งให้ ่ ่ควำมสำำ คัญ กับ กำรเสริม สร้ำ งทุน ของประเทศทีม ี ่อยู์ ่ใ ห้เ ข้ม แข็ง และมีพ ลัง เพีย งพอในกำรขับเคลื่อ นกระบวนกำรพัฒ นำประเทศโดยเฉพำะกำรพัฒ นำคนหรือทุน มนุษ ย์ใ ห้เ ข้ม แข็ง พร้อ มรับ กำรเปลี่ย นแปลงโลกในยุค ศตวรรต ที่ 21 และกำรเสริม สร้ำ งปัจ จัย แวดล้อ มทีเ อื้อ ต่อ ่กำรพัฒ นำคุณ ภำพของคนทัง ในเชิง ส ถ ำบัน ้
 8. 8. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรส์ื์ ่อสำร ฉบับ ท์ี์ ่ 2 พ.ศ. 2552 - 2556 ได้กำำ หนดให้ก ำรพัฒ นำ ICT มีเ ป้ำหมำยเชิง พัฒ นำสูส ัง คมแห่ง ภูม ป ัญ ญำและกำรเรีย นรู้ โดยกำร ่ ิกำำ หนดวิส ัย ทัศ น์ คือ “ประเทศไทยเป์็น สัง คมอุด มปัญ ญำ (Smart Thailand) ด้ว ย ICT”
 9. 9. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICT“สัง คมอุด มป์ัญญำ ” ในทีน ห มำยถึง สัง คมทีม ก ำร ่ ี้ ่ ีพัฒ นำและใช้เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศและ กำรส์ื์ อสำรอย่ำ งชำญฉลำด ่โดยใช้แ นวปฏิบ ัต ิข องปรัช ญำเศรษฐกิจ พอเพีย งประชำชนทุก ระดับ มีค วำมเฉล ์ีย วฉลำด (Smart) และรอบรู้ส ำรสนเทศ(Information Literacy)สำมำรถเข้ำ ถึง และใช้ส ำรสนเทศอย่ำ งมีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีวิจ ำรณญำณและรู้เ ท่ำ ทันก่อ ให้เ กิด ประโยชน์แ ก่ต นและสัง คม มีก ำรบริห ำรจัด กำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อ สำรที่ม ธรรมำภิบ ำล (Smart Governance) ีเพือ สนับ สนุน กำรพัฒ นำสู่เ ศรษฐกิจ และสัง คม ่
 10. 10. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTควำมสำำ คัญ ของเทคโนโลยีส ำรสนเทศแ ละกำรสื่อ สำรทีม ต ่อ กำรจัด กำรศึก ษำ ทำำ ให้ท ก ภำค ่ ี ุส่ว นได้ต ระหนัก เป์็นวำระสำำ คัญ ดัง ในพระรำชบัญ ญัต ิก ำรศึก ษำแห่ง ชำติ พ.ศ.2542. แก้ไ ขเพิม ่เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไ ขเพิม เติม ่(ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเ พือ ่กำรศึก ษำมำตรำ 65 ให้ม ก ำรพัฒ นำบุค ลำกรทัง ด้ำ นผู้ผ ลิต ี ้และผู้ใ ช้ เทคโนโลยีเ พื่อ กำรศึก ษำ เพือ ให้ม ี ่ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัก ษะในกำรผลิต รวมทัง กำรใช้เ ทคโนโลยีท เ หมำะสม ้ ี่ มีค ุณ ภำพและประสิท ธิภ ำพ
 11. 11. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTมำตรำ 66 ผู้เ รีย นมีส ท ธิไ ด้ร ับ กำรพัฒ นำขีด ิควำมสำมำรถใน กำรใช้เ ทคโนโลยีเ พื่อ กำรศึก ษำในโอกำสแรกทีท ำำ ได้ เพือ ให้ม ค วำมรู้ และ ่ ่ ีทัก ษะเพีย งพอทีจ ะใช้เ ทคโนโลยีเ พื่อ กำรศึก ษำ ่ในกำรแสวงหำ ควำมรู้ ด้ว ยตนเองได้อ ย่ำ งต่อเนือ งตลอดชีว ิต ่มำตรำ 67 รัฐ ต้อ งส่ง เสริม ให้ม ก ำรวิจ ัย และ ีพัฒ นำ กำรผลิต และกำรพัฒ นำเทคโนโลยีเ พื่อกำรศึก ษำ รวมทัง กำรติด ตำม ตรวจสอบ และ ้ประเมิน ผลกำรใช้เ ทคโนโลยีเ พือ กำรศึก ษำ เพือ ่ ่ให้ เกิด กำรใช้ท ค ุ้ม ค่ำ และเหมำะสมกับ ี่กระบวนกำรเรีย นรู้ข องคนไทย
 12. 12. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTสำำ นัก งำนรับ รองรองมำตรฐำนและประเมินคุณ ภำพกำรศึก ษำ(องค์ก ำรมหำชน) (สมศ.) ซึง เป็น องค์ก รทีม ห น้ำ ที่ ่ ่ ีในกำรรับ รองรองมำตรฐำนและประเมิน คุณ ภำพกำรศึก ษำ ของสถ ำนศึก ษำ ได้ก ำำ หนด ตัว บ่ง ชี้ ในกำรประเมิน คุณ ภำพภำยนอก รอบสำม (พ.ศ.2554-2558) สำำ หรับ สถ ำนศึก ษำขัน พืน ฐำน ในตัว บ่ง ชี้ท ี่ ้ ้3.1 ผู้เ รีย นค้น คว้ำ หำควำมรู้จ ำกกำรอ่ำ นและใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ ตัว บ่ง ชี้ท ี่ 6.2 กระบวนกำรจัด กำรเรีย นรู้ข องครูได้ก ำำ หนดประเด็น ครูส ำมำรถจัด กำรเรีย นกำรสอนอย่ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพโดย เน้น ผู้เ รีย นเป็น สำำ คัญ โดยให้ม ก ำรประเมิน กำรจัด เตรีย มและใช้ส ื่อ ให้เ หมำะ ี
 13. 13. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTกระทรวงศึก ษำธิก ำร ได้จ ัด ทำำ แผนแม่บ ทเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสือ สำรเพือ กำร ่ ่ศึก ษำ กระทรวงศึก ษำธิก ำร พ .ศ. 2554-2556และได้ก ำำ หนดยุท ธศำสตร์ก ำรพัฒ นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ สำร เพือ กำรศึก ษำ ไว้ 4 ่ประกำร คือ1. สร้ำ งกำำ ลัง คนให้ม ศ ก ยภำพในกำรใช้ ี ัเทคโนโลยีส ำรสนเทศ และกำรสื่อ สำรอย่ำ งสร้ำ งสรรค์ มีธ รรมำภิบ ำล คุณ ธรรม จริย ธรรมวิจ ำรณญำณ และรู้เ ท่ำ ทัน รวมทัง เพิม ขีด ควำม ้ ่สำมำรถในกำรแข่ง ขัน ของประเทศไทย2. สนับ สนุน กำรเรีย นกำรสอน ด้ว ยกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร เพือ เพิม ่ ่
 14. 14. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICT3. พัฒ นำโครงสร้ำ งพืน ฐำนด้ำ นเทคโนโลยี ้สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร เพื่อ สนับ สนุน ด้ำ นกำรศึก ษำของประเทศไทย4. ใช้เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อ สำร เพือ ่สนับ สนุนกำรบริห ำรจัด กำรและกำรบริก ำรด้ำ นกำรศึก ษำซึ่ง จะเอื้อ ต่อ กำรสร้ำ งธรรมำภิบ ำลของสัง คม
 15. 15. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICTหลัก สูต รแกนกลำงกำรศึก ษำฃัน พืน ฐำน ้ ้พุท ธศัก รำช 2551มุง ให้ผ ู้เ รีย นเกิด สมรรถนะสำำ คัญ 5 ประกำร โดยมี ่สมรรถนะ ทีเ กีย วกับ กำรใช้เ ทคโนโลยี 1 ่ ่สมรรถนะ คือควำมสำมำรถในกำรใช้เ ทคโนโลยี เป ์็น ควำมสำมำรถในกำร เลือ กและใช้เ ทคโนโลยีด ้ำ นต่ำ ง ๆและมีท ก ษะกระบวนกำรทำง เทคโนโลยี เพือ กำร ั ่พัฒ นำตนเองและสัง คม ในด้ำ นกำรเรีย นรู้ กำรสื่อ สำร กำรทำำ งำน กำรแก้ป ัญ หำอย่ำ งสร้ำ งสรรค์ถูก ต้อ ง เหมำะสม และมีค ุณ ธรรม
 16. 16. นโยบำยประเทศไทยกับกำรใช้ ICT ทรำบอย่ำ งนี์ ้แล้ว ! เรำในฐำนะ “ครู อำจำรย์” ทีท ำำ หน้ำ ท์ี์ ่ใ นกำร ่ จัด กำรศึก ษำ เพื่อ พัฒ นำเยำวชน จะใช้ ICT เพือ พัฒ นำกำร ่ ศึก ษำ ได้อ ย่ำ งไร?
 17. 17. จะใช้ ICT พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงไรe-learning กับ Social Mediaจึง เป็น ส่ว นหนึ่ง ของกำรใช้ เทคโนโลยีเ พื่อ กำรศึก ษำโดยใช้อ ิน เตอร์เ น็ต ในยุค Web 2.0
 18. 18. Web 2.0 คืออะไรเว็บ 2.0 (Web 2.0) มีค วำมเชื่อ มโยงกับ โปรแกรมประยุก ต์บ นเว็บ ซึ่ง มีล ัก ษณะส่ง เสริม ให้เ กิด กำรแบ่ง ป์ันข้อ มูล กำรพัฒ นำในด้ำ นแนวควำมคิดกำรออกแบบทีเ น้น ผู้ใ ช้ง ำนเป็น ศนย ์์ก ลำง user- ่centered design และกำรร่ว มสร้ำ ง ข้อ มูล ในโลกของอิน เทอร์เ น็ต www เว็บ ไซต์ท อ อกแบบโดยใช้ ี่หลัก กำรของเว็บ 2.0 ทำำ ให้ก ลุ่ม ผู้ใ ช้ง ำน สำมำรถปฏิส ัม พัน ธ์แ ละร่ว มมือ กัน ในลัก ษณะของสื่อ สัง คมออนไลน์ โ ดยกลุ่ม ผู้ใ ช้ง ำนเป็น ผู้ส ร้ำ งเนือ หำขึ้น ้เอง ต่ำ งจำก เว็บ 1.0 ทีก ลุ่ม ผู้ใ ช้ถ ก จำำ กัด บทบำท ่ ูโดย ทำำ ได้แ ค่เ พีย งกำรเยีย มชม หรือ ดูเ นือ หำทีผ ู้ ่ ้ ่ใช้ส นใจ สำำ หรับ ตัว อย่ำ งของเว็บ 2.0 ได้แ ก่บล็อ ก เครือ ข่ำ ยสัง คมออนไลน์ สำรำนุก รมเสรี
 19. 19. อะไรเป็น Web 2.0 บ้ำง•Blog•Wiki•Video Online (YouTube) PhotoSharing (Flickr, Picasa)•Document Sharing (Slideshare,Scribd) Social Network•Social Media
 20. 20. e-learning กับ Social MediaE-learning กับ Social Media คือ อะไร เหมือ นหรือ ต่ำ งกัน อย่ำ งไร ?
 21. 21. e-learning กับ Social Mediae-Learning (electronic learning) คือ กำรเรีย นรู้ผ ่ำ นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ควำมหมำยของ e-learning ถูก ตีค วำมต่ำ งกัน ไปตำมประสบกำรณ์ของแต่ล ะคน แต่ม ส ่ว นทีเ หมือ นกัน คือ ใช้ ี ่เทคโนโลยี เป็น เครื่อ งมือ ในกำรเรีย นรู้ โดยมีก ำรพัฒ นำ ตลอดเวลำ ตำมควำมก้ำ วหน้ำ ของเทคโนโลยี โดยเฉพำะอิน เทอร์เ น็ต เข้ำ มำ ส่ง เสริมกำรเรีย นกำรสอน ให้เ กิด ประสิท ธิผ ล ทีอ ำจอยูใ น ่ ่รูป ของกำรสอนทำงเดีย ว หรือ กำรสอนแบบปฎิสัม พัน ธ์ไ ด้ คำำ ว่ำ ส่ว นคำำ ว่ำ e นัน ย่อ มำจำก ้electronic learning มีค วำมหมำยตรงตัว ว่ำ กำรเรีย นรู้ เมื่อ นำำ มำรวมกัน หมำยถึง กำรเรีย นรู้โ ดยใช้ electronic หรือ internet เป็น สื่อ
 22. 22. e-learning กับ Social MediaSocial Media คือ อะไร ?ผศ.ดร.กำนดำ รูณ นะพงศำสำยแก้ว อำจำรย์ประจำำ ภำควิช ำวิศ วกรรมคอมพิว เตอร ์์มหำวิท ยำลัย ขอนแก่น ได้ก ล่ำ วเกี่ย วกับ SocialMedia ไว้ด ัง นี้มีเ ดีย (“Media”) หมำยถึง สื่อ หรือ เครื่อ งมือ ทีใ ช้ ่เพือ กำรสือ สำร ่ ่โ ซเชีย ล (“Social”) หมำยถึง สัง คมในบริบ ทของโซเชีย ลมีเ ดีย โซเชีย ล หมำยถึง กำรแบ่งปัน ในสัง คม ซึ่ง อำจจะเป์็น กำรแบ่ง ปันเนือ หำ (ไฟล์, รสนิย ม ควำมเห็น ...) หรือ ้ปฏิส ม พัน ธ์ใ นสัง คม (กำรรวมกับ เป์็น กลุ่ม ...) ัโซเชีย ลมีเ ดีย ในทีน ห มำยถึง สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ ่ ี้
 23. 23. Social Media กับ webโซเชีย ลมีเ ดีย ส่ว นใหญ่จ ะเป์็น เว็บ แอปพลิเ คชัน 2.0 ซึ่ง จะมีก ำรปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ำ งผู้ใ ห้แ ละผู้ร ับ ข้อ มูลทีว แ ละหนัง สือ พิม พ์ท เ ป็น กระดำษเป ์็นสื่อ แต่ ี ี่เป์็น สือ ของ ่กำรสือ สำรทำงเดีย ว ผู้ร ับ ข้อ มูล ไม่ส ำมำรถตอบ ่กลับ ผู้ใ ห้ข ้อ มูล ทัน ทีท น ใดได้ แต่โ ซเชีย ลมีเ ดีย จะ ัเป์็นสือ ที่ม ก ำรสื่อ สำร 2 ทำง กล่ำ วคือ ผู้ร ับ ข้อ มูล ่ ีสำมำรถแสดงควำมคิด เห็น หรือ ตอบผู้ใ ห้ข ้อ มูล ได้กำรให์้ข ์้อ ค์ิด เห์็น ในบ์ัน ท์ึก ในบล์็อ กหร์ือ ในวีด ์ีโ อกำรพูด คุย ผ่ำ นโปรแกรมสนทนำออนไลน ์์ห รือเว็บ บอร์์ด
 24. 24. เครื่องมือและบริกำรที่เป็น social mediaตีพ ม พ์: บล็อ ก, วิก ิพ เ ดีย , เว็บ รวมทีใ ห้ท ก คน ิ ี ่ ุโพสต์ข ำ ว่แบ่ง ปัน : วีด โ อ, รูป ภำพ, ดนตรี, ลิง ก์ ีกำรอภิป รำย: กำรเสวนำ, โปรแกรมสนทนำออนไลน์เครือ ข่ำ ยสัง คม: เครือ ข่ำ ยสัง คมโดยทัว ไปและ ่เครือ ข่ำ ยสัง คมเฉพำะด้ำ นกำรตีพ ม พ์แ บบไมโคร: ไมโครบล็อ ก ิเครื่อ งมือ ทีร วมข้อ มูล จำกหลำยแหล่ง โซเชีย ่ลมีเ ดียเข้ำ ด้ว ยกัน (Social aggregation tools)
 25. 25. ตีพิมพ์ : บล็อกhttp://www.blogger. com เป็นทีน์ิยมมำกทีสุดในโลก ่ ่http://www.wordpress.com โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่เป็นทีน์ิยม ่http://www.exteen.com เป็นทีน์ิยมมำกทีสุดในเม์ือง ่ ่ไทยhttp://www.bloggang.com เป็นส่วนหน์ึ์งของเว็บฟันทีพ ่http://gotoknow.org เป็นทีนิยมในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู์้ ่ในหมูคนทำำงำน ่http://blognone.com เป็นแหล่งข่ำวไอทีของคนไทย
 26. 26. กำรแบ่งปัน : วีดีโอ และรูปภำพวีดีโอhttp://www.youtube. com เป็น ทีน ิย มมำกทีส ุด ่ ่http://vimeo.com สำำ หรับ ว์ีด ีโ อทีเ น้น เรื่อ ง ่คุณ ภำพรูปภำพhttp://www.flickr.com เป็น ทีน ิย มมำกทีส ุด ่ ่http://picasaweb.google.com ทำำ งำนได้ด ก ับ ีเครื่อ งมือ เสริม Picasa ที่ช ว ยทำำ ให้อ ัป โหลดรูป ได้ ่ง่ำ ย
 27. 27. กำรแบ่งปัน : วีดีโอ และรูปภำพ
 28. 28. กำรแบ่งปัน : เว็บลิงค์ ดนตรี และสไลด์เว็บลิงค์http://delicious.com เป็นบุกมำร์กออนไลน์ทเป็นทีนยมมำก ี่ ่ ิhttp://gnolia.com จะต้องได้รับเชิญจ์ึงจะเป็นสมำซ์ิกได้ดนตรีhttp://lastfm.fr นิยมมำกทีสุดในกำรใซ้โดยทัวไป ่ ่http://ilike.com นิยมมำกทีสุดในเฟซบุ์๊ก ่สไลด์http://slideshares.net แบ่งปันสไลด์และเอกสำร
 29. 29. กำรสนทนำกระดำนสนทนำ■ http://www.phpbb.com เป็นทีนยมมำกทีสุด ่ ิ ่■ http://simplemachine.com มีคุณสมบัติหลำยอย่ำงทีดี ่■ http://vanillaforums .org สำมำรถประยุกตำใช้ได้ง่ำยระบบส่งข้อควำมทันที■ http://download.live.com/messenger (MSN) เป็นที่นิยมมำกทีสุด ่■ http://www.ebuddy.com สนับสนุนกำรใช้งำน MSN,Yahoo, Google Talk, Facebook and AIMfebuddq
 30. 30. กำรสนทนำ■ http://skype.com คุณภำพสูงเป็นที์่น์ิยม■ http://www.google.com/talk/ รวมกับ Gmail
 31. 31. สรุปโซเชียลมีเดียเป์็นเครื่องมือออนไลน์ททำำให้เรำมี ี่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยกำรแบ่งป์ันข้อมูลหรือพูดคุยกันโซเชียลมีเดียมีทงข้อดีและข้อเสีย ไม่ควรทีจะปิดกั้นตัว ั้ ่เองไม่ใช้ แต่กไม่ควรที่จะใช้อย่ำงไม่มวินย ็ ี ัเรำควรจะเรียนรู้ที่จะใช้โซเชียลมีเดียให้เหมำะสมและให้เป็นประโยชน์
 32. 32. ควำมสัมพันธ์ E-learning กับ socialmedia
 33. 33. ลัก ษณะกำรนำำ E-learning และ Social Mediaไปใช้ใ นกำรจัด กำรเรีย นรู้ เพือ พัฒ นำกำรศึก ษำ ่
 34. 34. กำรนำำ e-learning กับ Social Media ไปใช้ฯ1. ครูผู้สอนสอนโดยใช้ e-learning และ Social Media มำเป็นเครืองมือ ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้2. ครูผู้สอนให้นกเรียนเรียนรู้กำรใช้ e-learning และ ั กำร ติดต่อสือสำรด้วย Social Media โดยตรง ่
 35. 35. e-learning กับ Social Media ประกอบ กำรสอนใช้นำำเข้ำสู่บทเรียนขั้น นำำ เข้ำ สู่บ ทเรีย น ครูผ ู้ส อนอำจนำำ ภำพ ดิจ ิท ัล (Digital) จำก Google , Flickr, Picasa หรือ VDO จำก Youtube หรือ สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ใ ดๆ ่ ทีเ กี่ย วกับ เรื่อ งทีจ ะสอนมำให้น ัก เรีย นดูแ ละ ่ ่ สนทนำเกี่ย วกับ เรื่อ งทีไ ด้ร ับ ชมเพือ กระตุ้น ่ ่ ควำมสนใจให้ก ับ ผู้เ รีย นโดยไม่จ ำำ เป็น ต้อ งให้ นัก เรีย นดูฑ ั้ง หมดของเรื่อ งทีน ำำ มำ เสนอ สร้ำ ง ่ เร้ำ ควำมสนใจในบทเรีย นของนัก เรีย น สำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรในกำรเรีย นรู้ ของนัก เรีย นได้อ ย่ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ
 36. 36. e-learning กับ Social Media ประกอบ กำรสอนใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ครูผ ู้ส อนอำจออกแบบกิจ กรรมกำรเรีย นรู้โ ดย อำศัย กำรจัด กำรในระบบ LMS โดยอำศัย Software ให้น ก เรีย นเลือ กศึก ษำควำมรู้จ ำก ั กำรออกแบบของครูผ ู้ส อนให้น ก เรีย นได้เ ลือ ก ั เรีย นรู้ไ ด้ต ลอดเวลำ โดยอำศัย สือ อื่น ประกอบ ่ เช่น บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช ว ยสอน (CAI), E- ่ Book, LOs, Courseware, VDO ผู้ส อนจะ ต้อ งออกแบบกำรจัด กำรเรีย นรู้ไ ว้ล ่ว งหน้ำ และ พิจ ำรณำเนือ หำทีส อน มำให้น ัก เรีย นศึก ษำ ้ ่ เรีย นรู้ด ้ว ยตนเอง หรือ ให้เ ลือ กสือ ให้น ัก เรีย น ่ เรีย นรู้จ ำกสือ โดยตรง ่
 37. 37. e-learning กับ Social Media ประกอบ กำรสอนใช้ขยำยควำมรู้ กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้น ตอนนีค รูผ ู้ส อนต้อ งพิจ ำรณำควำมรู้ค วำม ้ สำมำรถควำมพร้อ มในกำรใช้ e-learning และ Social Media ของผู้เ รีย นมำเป็น แนวทำงในกำร ออกแบบกิจ กรรมกำรเรีย นรู้แ ละให้ส อดคล้อ ง กับ วัต ถุป ระสงค์ใ นกำรเรีย นรู้ เช่น- ค้น หำควำมรู้จ ำกอิน เทอร์เ น็ต โดยใช้ Search Engine เช่น ค้น หำ ข้อ มูล เนือ หำ รูป ภำพ ้ แผนทีจ ำก Google ค้น เรื่อ งรำวข้อ เท็จ จริง ที่ ่ เกี่ย วข้อ งจำก youtube ในลัก ษณะรำยกำร โทรทัศ น์- นำำ ควำมรู้ท ไ ด้ม ำศึก ษำวิเ ครำะห์ สัง เครำะห์ใ ห้ ี่
 38. 38. e-learning กับ Social Media ประกอบ กำรสอน- สร้ำ งเป์็น E-Book, Webpage หรือ รำยกำร โทรทัศ น์แล้ว อัพ โหลดผ่ำ นทำง Facebook- ให้น ัก เรีย นทำำ ปฏิท ิน คำำ นวณหำคำำ ตอบทำง คณิต ศำสตร์ด ้ว ย MS Excel- ทำำ บัต รอวยพร บัต รเชิญ หรือ แผ่น กำพสรุป ควำมรู้ ด้ว ย MS Power point แล้ว Save เป์็น .jpg แล้ว อัพ โหลดส่ง ครูผ ่ำ น Facebook- เปิด กระดำนสนทนำ (Web board) ให้น ัก เรีย น แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ซ ึ่ง กัน และกัน- สร้ำ งเป์็นกลุ่ม สนใจ เช่น Web Blog, Social Network ขยำยควำมรู้ใ นกลุ่ม ด้ว ย hi5, Face book, twitter
 39. 39. e-learning กับ Social Media ประกอบ กำรสอนใช์้สรุปเนื้อหำในกำรสรุป เนื้อ หำซึง เป็น อีก ขั้น ตอนหนึง ทีค รูจ ะใช้ ่ ่ ่ ในขั้น ตอนสุด ท้ำ ยของกำรจัด กำรเรีย นกำรสอน ในแต่ล ะครั้ง หรือ แต่ล ะชั่ว โมงครูอ ำจออกแบบ นำำ Social Media มำให้น ัก เรีย นทำำ กำรสรุป ใน ลัก ษณะต่ำ งๆ เช่น-ไห้น ก เรีย นสรุป องค์ค วำมรู้ท ไ ด้จ ำกกำรเรีย นรู้ม ำ ั ี่ นำำ เสนอและจัด ทำำ ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ นำำ เสนอในรูป แบบต่ำ ง ๆ ด้ว ยโปรแกรม คอมพิว เตอร์ โดยเชื่อ มโยงกบกำรใช้ Social Media เช่น กำรใช้ Mindmeister ทำำ Mind map ออนไลน์ แล้ว แบ่ง ปัน เพือ แลกเปลี่ย นเรีย น ่ รู้ก น เป็น ต้น ั
 40. 40. e-learning กับ Social Media ประกอบ กำรสอนใช์้สรุปเนื้อหำ- นำำ สื่อ LO เกม หรือ เพลงทีไ ด้จ ำกกำรสืบ ค้น ข้อ มูล ่ จำกอิน เทอร์เ น็ต มำให้น ก เรีย นทำำ กิจ กรรมเพือ ั ่ ทบทวนควำมรู้แ ละสรุป ควำมรู้จ ำกกำรเรีย นรู้- นำำ VDO จำก Youtube มำให้น ก เรีย นสรุป ควำม ั รู้แ ละประยุก ต์ใ ช้ใ นชีว ิต ประจำำ วัน
 41. 41. ปฏิบติกำรใช้งำน social media ั1. กำรสมัครอีเมล์จำก www.gmail.com2. กำรสร้ำง blog จำก th.wordpress.com3. กำรเผยแพร่เ อกสำรผ่ำ น www.slideshare.net4. กำรเผยแพร่ video ผ่ำ น www.youtube.com5. กำรใช้ง ำน youtube ร่ว มกับ wordpress6. กำรสมัค รใช้ง ำนสือ สัง คมออนไลน์ ่ www.facebook.com7. กำรใช้ง ำน google.docs
 42. 42. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียน กำรสอน1. http://www.google.co.th2. http://www.youtube.com3. http://www.thaismedu.com4. http://www.krutubechenel.com5. http://www.thaiteachers.tv6. http://edltv.thai.net7. http://phet.colorado.edu8. http://telelearning.nbtc.go.th9. http://www.worldclassschoolthai.net10.http://www.scimath.org
 43. 43. ปฏิบติกำรใช้งำน e-learning ั ศูน ย์ก ำรเรีย นรู้อ อนไลน์http://roiet-pv.sytes.net

×