Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah Instructions For PMR 2011

2,056 views

Published on

The sejarah guide 2011

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sejarah Instructions For PMR 2011

  1. 1. TERHAD 1 21/2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 21/2SEJARAHKERJA KURSUSKertas 2Februari – Julai1. Kertas ini mengandungi dua tugasan.2. Tugasan 1(a) untuk Elemen 1, Tugasan 1(b) untuk Elemen 2 dan Tugasan 2 untuk Elemen 3.3. Calon mesti melaksanakan semua tugasan. Kertas ini mengandungi 5 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  2. 2. TERHAD 2 21/2ARAHAN KEPADA CALON1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.2. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai 2011 berpandukan senarai semak.3. Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.4. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat tahap pencapaian Kod 1, Kod 2 atau Kod 3. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja, calon hanya layak mendapat Kod 4.5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah.6. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.8. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.9. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan.10. Hasil kerja kursus calon hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0.11. Hasil kerja kursus calon hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.12. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen.15. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2011.21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  3. 3. TERHAD 3 21/2TUGASAN 1Anda ditugaskan membuat kajian berkaitan institusi pentadbiran tempatan yang terdapatdi negara kita berdasarkan satu daripada tajuk berikut: (i) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)* (ii) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah* (iii) Pentadbiran Komuniti Setempat* (* Rujuk Lampiran) (a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber. (b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah: ASPEK PERINCIAN Tajuk Kajian Institusi pentadbiran tempatan. Senarai Kandungan Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor halaman secara tertib. Penghargaan Penghargaan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kerja kursus. Objektif Kajian Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan / iktibar / pengalaman kajian. Kaedah Kajian Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja. Hasil Kajian 1 Institusi Pentadbiran Tempatan: - Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain - Lokasi - Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan - Carta organisasi dan senarai pentadbir 2 Latar Belakang: - Sejarah penubuhan (Asal usul / Tarikh / Pengasas) - Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan - Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir - Cara pelantikan pentadbir tempatan [Lihat halaman sebelah21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  4. 4. TERHAD 4 21/2 3 Peranan: - Ekonomi - Pendidikan - Keagamaan - Kemasyarakatan - Kebudayaan - Perayaan - Pelancongan - Kebajikan (Pilih mana-mana empat aspek) 4 Perkembangan: - Sumber kewangan - Pembangunan prasarana / Fizikal - Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan - Kemajuan yang dicapai - Pengiktirafan / Penghargaan - Cabaran yang dihadapi - Perancangan masa hadapan - Saranan dan harapan (Pilih mana-mana empat aspek) Rumusan Unsur patriotisme yang diperoleh daripada kajian ini. Iktibar kepada diri calon, bangsa dan negara. Lampiran Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan. Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan. Rujukan Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.TUGASAN 2Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalanunsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.Soalan:Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasionaldi negara kita? TUGASAN TAMAT21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  5. 5. TERHAD 5 21/2 LAMPIRANSenarai berikut adalah contoh pentadbiran tempatan. Kajian boleh dibuat terhadappentadbiran tempatan lain yang berkaitan dengan tajuk tugasan. (a) Pihak Berkuasa Tempatan: - Dewan Bandaraya - Majlis Bandaraya - Majlis Perbandaran - Majlis Bahagian - Jajahan / Residensi - Majlis Daerah / Majlis Daerah Kecil - Majlis Daerah Luar Bandar (b) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah: - FELDA - FELCRA / Rancangan Kemajuan Tanah Pinggir - Petempatan KEDA - KEJORA - DARA - KETENGAH - KESEDAR (c) Pentadbiran Komuniti Setempat: - Mukim - Kampung / Kampung Baru / Petempatan Orang Asli - Taman / Kawasan Perumahan / Persatuan Penduduk - Rumah Panjang - Ladang / Estet - Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) - Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) - Pentadbiran Rumah Ibadat [Lihat halaman sebelah21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

×