แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

25,030 views

Published on

แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  1. 1. 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีเมืองชุม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คาชี้แจง แบบทดสอบเป็นวิธีเลือกตอบ มีจานวน 40 ข้อ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คาตอบ โดยการทาเครื่องหมาย ในกระดาษคาตอบ เวลา 1 ชั่วโมง คะแนน 20 คะแนน1. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของ คาว่า “มารยาทใน 4. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ มารยาทที่ดีในการรับประทาน สังคม” อาหาร ก. ระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติปฏิบัติใน ก. ระวังไม่ให้ช้อนและส้อมกระทบกัน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ข. เคี้ยวอาหารเสียงดัง ข. ข้อห้ามที่ไม่ให้ปฏิบัติ ค. ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร ค. ข้อบังคับไม่ให้ฝ่าฝืน ง. ไม่หยิบของข้ามหน้าผู้อื่น ง. ระเบียบของห้องเรียน 5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นมารยาทในการใช้ห้องเรียน2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นมารยาทในการปฏิบัติตนต่อบิดา ก. ส่งเสียงดัง หรือเล่นกันในขณะที่ครูกาลังสอน มารดา ข. ขีดเขียนข้อความบนโต๊ะ เก้าอี้ ผนังห้องเรียน ก. พูดกับพ่อแม่ด้วยคาพูดที่ไพเราะมีหางเสียง ค. พูดคุยกับครูและเพื่อนด้วยคาที่สุภาพ ข. หาน้าให้ดื่มเมื่อพ่อแม่กลับมาจากที่ทางาน ง. ไม่ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมในชั้น ค. วิ่งผ่านหน้าพ่อแม่เมื่อมีแขกมาที่บ้าน เรียน ง. ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ 6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่มารยาทในการใช้ห้องน้า3. เมื่อต้องออกไปทาธุระกับบุคคลอื่นควรปฏิบัติตน ก. ขีดเขียนฝาผนังห้องน้า อย่างไร ข. ราดน้าทุกครั้งเมื่อทาธุระส่วนตัวเสร็จ ก. ขออนุญาตพ่อแม่ก่อนออกไปทาธุระ เรียบร้อย ข. กลับบ้านให้ตรงเวลา ค. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องน้า ค. หากไม่กลับตรงเวลาควรโทรศัพท์บอกพ่อแม่ ง. เข้าแถวเมื่อมีผู้มาใช้บริการหลายคน ง. ถูกทุกข้อ
  2. 2. 27. เครื่องมือการเกษตรมีกี่ประเภท 12. การขุดย้ายต้นกล้าผักคะน้า ควรใช้เครื่องมือชนิดใด ก. 2 ประเภท เครื่องมือการเกษตรที่ใช้กับงาน ก. เสียม ข. คราด ดิน และงานพืช ค. พลั่ว ง. ช้อนปลูก ข. 2 ประเภท เครื่องมือการเกษตรใช้กับงาน 13. ใครปฏิบัติตนในการใช้เครื่องมือการเกษตรได้อย่าง ขุด และ ถาก ปลอดภัย ค. 3 ประเภท เครื่องมือการเกษตรที่ใช้กับงาน ก. นารีวิ่งเล่นขณะถือมีดดายหญ้า ดิน งานพืช และงานขุด ข. มีนานาจอมที่ชารุดมาใช้งาน ง. 3 ประเภท เครื่องมือการเกษตรที่ใช้กับงาน ค. มะลิตรวจสอบสภาพเครื่องมือการเกษตร ดิน งานพืช และงานถาก ก่อนนามาใช้งาน8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้กับงานดิน ง. ลาดวนใช้กรรไกรตัดกิ่งมาตัดหญ้า ก. จอบถาก พลั่วตัก 14. เพราะเหตุใดเครื่องมือการเกษตรที่เป็นโลหะต้องทา ข. จอบขุด เสียม น้ามันก่อนการเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ค. บัวรดน้า สายยาง ก. เพื่อป้องกันสนิม ง. คราด ปุ้งกี๋ ข. เพื่อให้ใหม่อยู่เสมอ9. ข้อใดต่อไปนี้คือเครื่องมือที่ใช้กับงานพืช ค. เพื่อป้องกันปลวก ก. ช้อนปลูก คราด ง. เพื่อให้สีไม่ลอก ข. กรรไกรตัดหญ้า มีดดายหญ้า 15. ถ้าพบว่าเครื่องมือการเกษตรเกิดการชารุดเสียหาย ค. บัวรดน้า ปุ้งกี๋ ควรทาอย่างไร ง. ส้อมพรวน สายยาง ก. ปล่อยทิ้งไว้แล้วใช้เครื่องมือชิ้นอื่น10. เครื่องมือในข้อใดที่มีการใช้งานแทนกันได้มากที่สุด ข. นาไปซ่อมให้พร้อมใช้งาน ก. กรรไกรตัดหญ้า - กรรไกรตัดกิ่ง ค. บอกเพื่อนว่าชารุดแล้วไม่ซ่อมแซม ข. บัวรดน้า - ถังน้า ง. นาไปทิ้งหรือซื้อใหม่ ค. คราด - เสียม 16. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของ ไม้ประดับ ง. จอบ -พลั่ว ก. พืชที่มีดอกสวยงาม11. เครื่องมือในข้อที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ข. พืชที่ให้ดอกเพียงอย่างเดียว มากที่สุด ค. พืชที่มีลาต้น และใบสวยงาม ก. เสียม - ช้อนปลูก ง. พืชที่ให้ใบเพียงอย่างเดียว ข. คราด - พลั่ว ค. ส้อมพรวน - ถังน้า ง. ปุ้งกี๋ - ถังน้า
  3. 3. 317. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้บริเวณบ้านมีผลดี 24. งานช่างประเภทใดที่ต้องใช้ความระมัดระวังในขณะ อย่างไร ทางานมากที่สุด ก. ทาให้เก็บเกี่ยวได้สะดวก ก. งานปั้น ข. งานก่อสร้าง ข. ทาให้บารุงรักษาได้ง่าย ค. งานไฟฟ้า ง. งานแกะสลักไม้ ค. เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของบ้าน 25. ใครปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ง. ทาให้เกิดความสดชื่นและสวยงาม ก. ไก่ล้างสิ่วด้วยน้าผสมผงซักฟอก แล้วนาไป18. ไม้ดอกไม้ประดับในข้อใดปลูกในน้าได้ดีที่สุด ผึ่งแดด ก. มะลิ ข. พลูด่าง ข. กุ๊กใช้ผ้าเช็ดสว่านข้อเสือเมื่อใช้เสร็จแล้วทา ค. โป๊ยเซียน ง. กุหลาบ น้ามันกันสนิมตรงส่วนที่เป็นโลหะ19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ค. เก๋เก็บกรรไกรตัดโลหะลงกล่องทันทีที่ใช้ ก. การแยกหัวหรือแยกหน่อ เสร็จ ข. การเพาะเมล็ด ง. กุ๋ยถอดหัวค้อนออกจากด้ามเมื่อใช้เสร็จ ค. การปักชา แล้วนาไปเก็บลงกล่อง ง. ถูกทุกข้อ 26. ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุด20. ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดควรปลูกด้วยการเพาะเมล็ด ก. เกดใช้ไม้แหย่ไปในปลั๊กไฟเพื่อเขี่ยเศษ ก. เข็ม ข. กุหลาบ กระดาษ ค. ดาวเรือง ง. มะลิ ข. กุ้งรีบผิดไฟทันทีเมื่ออาบน้าเสร็จ21. พืชชนิดใดที่เหมาะที่จะนามาปลูกในห้องเรียน ค. ก้องทดลองใช้วิทยุเทปด้วยตนเอง ก. พลูด่าง ข. มะลิ ง. ก้อยถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งาน ค. กุหลาบ ง. โหระพา 27. การประดิษฐ์ของเล่นเองมีข้อดีอย่างไร22. ข้อใดต่อไปนี้ ใครทางานช่าง ก. ได้ของราคาแพงกว่าซื้อ ก. จาปาทาดอกไม้จากกระดาษสา ข. เลือกราคาได้ตามต้องการ ข. จาปีปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน ค. เลือกสถานที่เล่นได้ตามต้องการ ค. กุหลาบซ่อมเก้าอี้ ง. เลือกตกแต่งของเล่นได้ตามต้องการ ง. บานชื่นเช็ดถูโซฟา 28. ของเล่นที่นักเรียนประดิษฐ์ควรทามาจากสิ่งใด23. การใช้เครื่องมือมือช่างในการทางาน ควรคานึงถึง ก. สิ่งของที่มีราคาแพง เรื่องใดมากที่สุด ข. สิ่งของที่ไม่ค่อยได้ใช้ ก. ความปลอดภัย ข. ความคงทนถาวร ค. สิ่งของเหลือใช้ ค. ความสะอาด ง. ความประหยัด ง. สิ่งของที่มีสีสันสวยงาม
  4. 4. 429. เด่นชอบลอกเลียนแบบงานประดิษฐ์ ของเพื่อนๆแล้ว 34. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลทั้งหมด นาผลงานไปส่งครู นักเรียนคิดว่าเด่นทาถูกหรือไม่ ก. จอภาพ เมาส์ เพราะเหตุใด ข. แป้นพิมพ์ เมาส์ ก. ถูก เพราะเป็นการประหยัดเวลา ค. จอภาพ ลาโพง ข. ไม่ถูก เพราะชอบดูตัวอย่างจากคนอื่น ง. เครื่องปริ้น แป้นพิมพ์ ค. ไม่ถูกเพราะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 35. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของฮาร์ดแวร์ ง. ถูก เพราะส่งงานทันตามที่ครูสั่ง ก. อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันเป็นตัวเครื่อง30. การนาเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีกมีประโยชน์ คอมพิวเตอร์ อย่างไร ข. โปรแกรมต่างๆที่ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ ก. หาได้ง่าย ทางาน ข. ทาให้เศษวัสดุสวยงามขึ้น ค. คนที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทางาน ค. ไม่ต้องเสียเวลาหาซื้อ ง. ไม่มีข้อถูก ง. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 36. หากกดปุ่มคาสั่ง Delete (ดีลท) ที่แป้นพิมพ์จะเกิดสิ่ง ี31. คุณธรรมข้อใดที่ผู้ประกอบอาชีพค้าขายจาเป็นต้องมี ใดขึ้น มากที่สุด ก. เลื่อนตาแหน่งเคอร์เซอร์ไปด้านหน้า ก. ความเสียสละ ข. เลื่อนตาแหน่งเคอร์เซอร์ไปด้านหลัง ข. ความอดทนอดกลั้น ค. ลบอักษรที่อยู่ด้านหลังเคอร์เซอร์ ค. ความซื่อสัตย์สุจริต ง. ลบอักษรที่อยู่ด้านหน้าเคอร์เซอร์ ง. ความตั้งใจในการประกอบอาชีพ 37. โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า32. ข้อใดเป็นข้อดีของการประกอบอาชีพสุจริต อย่างไร ก. มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ก. ซอฟต์แวร์ ข. มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ข. พีเพิลแวร์ ค. มีคนนับหน้าถือตา ค. ฮาร์ดแวร์ ง. มีสินค้าออกสู่ท้องตลาด ง. โพเซส33. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีซื่อย่อว่าอย่างไร 38. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลคอมพิวเตอร์เรียกว่า ก. พีซี ข. ซีพียู อย่างไร ค. ซีดี ง. โน๊ตบุ๊ค ก. เมาส์ ข. ซีพียู ค. แป้นพิมพ์ ง. เคส
  5. 5. 539. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลทั้งหมด ก. แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี ข. เมาส์ แป้นพิมพ์ ค. แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี ง. แฟลชไดรฟ์ เครื่องปริ้น40. หน่วยความจารอม (ROM) คืออะไร ก. หน่วยความจาที่ทาหน้าที่เก็บโปรแกรม และข้อมูลต่างๆ ข. หน่วยความจาถาวรที่ถูกเขียนมาจาก โรงงานที่ผลิต แก้ไขไม่ได้ ค. หน่วยที่ทาหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ ง. หน่วยที่ทาหน้าที่ตามคาสั่งของผู้ใช้งาน

×