Dokumen standard prestasi bagi pbs ting. 1

1,585 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
196
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dokumen standard prestasi bagi pbs ting. 1

 1. 1. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUPERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0
 2. 2. Cetakan 2011 © Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 2011Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel,ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara puntanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah, Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pelajaran Malaysia. 0
 3. 3. KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2 3 MATLAMAT MATA PELAJARAN 3 4 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 3 5 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 4 6 TAFSIRAN 5 7 KERANGKA STANDARD PRESTASI 6 8 PERNYATAAN STANDARD KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 7 9 STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 8 0
 4. 4. PENDAHULUANMata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi sertaPerdagangan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran teras Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Mata pelajaran iniyang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan kemahiran teknologi dankeusahawanan dalam usaha membangun modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik.Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan bolehbuat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaanmengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiranformatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran.Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponenelektif iaitu Perdagangan dan Keusahawanan sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumattentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dansosial. 1
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. 2
 6. 6. MATLAMATMatlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomiserta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.OBJEKTIF MATA PELAJARANOM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit.OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk.OM3 Menjalankan kerja buat sendiri, menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian.OM4 Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.OM5 Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu.OM6 Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.OM7 Mengenal pasti kepentingan perniagaan, perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa.OM8 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan.OM9 Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos.OM10 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek.OM11 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.(Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 hingga 3 (semakan) Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pendidikan Malaysia. 2003) 3
 7. 7. OBJEKTIF PENTAKSIRANBerdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yangdikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri.OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian.OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek/produk.OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek.OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri.OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem.(Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan, Lembaga Peperiksaan.Kementerian Pelajaran Malaysia. 2005) 4
 8. 8. TAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Descriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.o Evidence (murid) ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu descriptor.o Evidence (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi dan ujian amali.o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran, peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. 5
 9. 9. KERANGKA STANDARD PRESTASI Boleh Buat dengan Beradab Tahu Faham 6 Mithali Boleh Buat dengan Beradab Tahu Faham 5 Terpuji 4 Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab 3 Tahu Faham Boleh Buat 2 Tahu Faham 1 Tahu 6
 10. 10. PERNYATAAN STANDARD KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN BAND PERNYATAAN STANDARD 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta(Tahu, Faham dan Boleh Buat perdagangan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif dengan Beradab Mithali) 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta(Tahu, Faham dan Boleh Buat perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif dengan Beradab Terpuji) 4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta(Tahu, Faham dan Boleh Buat perdagangan dan keusahawanan secara sistematik dengan Beradab) 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta(Tahu, Faham dan Boleh Buat) perdagangan dan keusahawanan 2 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan (Tahu dan Faham) keusahawanan 1 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan (Tahu) 7
 11. 11. STANDARD PRESTASIKHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 8
 12. 12. BAND 1 9
 13. 13. STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN STANDARD EVIDENCE Penerangan generik tentang DESCRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan “APA tahap pertumbuhan APA murid tahu dan boleh buat murid tahu dan boleh buat” pembelajaran 1 Mengetahui tentang reka Murid boleh: Murid boleh: bentuk dan teknologi serta Tahu perdagangan dan B1D1 B1D1E1 keusahawanan. Mengetahui tentang pengurusan Menyatakan tiga jawatan dalam struktur organisasi bengkel. organisasi bengkel. B1D2 B1D2E1 Mengetahui tentang reka bentuk Menyatakan lima faktor utama reka bentuk. dan teknologi serta proses penghasilan projek. B1D2E2 Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin. B1D2E3 Menyatakan pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. B1D3 B1D3E1 Mengetahui tentang asas elektrik. Menyatakan tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar. B1D4 B1D4E1 Mengetahui tentang kerja paip. Menyatakan dua sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip. 10
 14. 14. B1D5 B1D5E1Mengetahui tentang mesin jahit. Menyatakan tiga jenis mesin jahit.B1D6 B1D6E1Mengetahui tentang kaedah Menyatakan dua jenis keratan batang.pembiakan tanaman hiasan.B1D7 B1D7E1Mengetahui tentang perniagaan. Menyatakan empat alat pembayaran masa kini. B1D7E2 Menyatakan tiga bidang perniagaan perkhidmatan. B1D7E3 Menyatakan empat jenis milikan perniagaan. B1D7E4 Menyatakan lima faktor yang mempengaruhi perniagaan.B1D8 B1D8E1Mengetahui tentang penubuhan Menyatakan dua dokumen dalam penubuhandan pengendalian perniagaan. perniagaan kecil. B1D8E2 Menyatakan empat langkah menubuhkan perniagaan kecil.B1D9 B1D9E1Mengetahui tentang dokumen Menyatakan lapan jenis dokumen dalamperniagaan. perniagaan. 11
 15. 15. B1D9E2 Menyatakan dua syarat masa serahan.Menyatakan - secara lisan atau bertulis 12
 16. 16. BAND 2 13
 17. 17. STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN STANDARD EVIDENCE Penerangan generik tentang DESCRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan “APA tahap pertumbuhan APA murid tahu dan boleh buat murid tahu dan boleh buat” pembelajaran 2 Mengetahui dan memahami Murid boleh: Murid boleh: tentang reka bentuk dan Tahu dan Faham teknologi serta B2D1 B2D1E1 perdagangan dan Mengetahui dan memahami Menerangkan amalan 4M. keusahawanan. tentang keselamatan di bengkel. B2D2 B2D2E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan proses kemasan menggunakan tentang proses penghasilan projek. syelek. B2D3 B2D3E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan fungsi tiga alatan tangan tentang asas elektrik. termasuk pena ujian. B2D4 B2D4E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan fungsi tiga paip yang tentang kerja paip. disambung ke tangki simpanan air. B2D4E2 Menerangkan fungsi enam jenis penyambung paip. 14
 18. 18. B2D5 B2D5E1Mengetahui dan memahami Menerangkan fungsi enam bahagian mesintentang mesin jahit. jahit.B2D6 B2D6E1Mengetahui dan memahami Menerangkan nisbah campuran mediumtentang medium semaian tanaman semaian.hiasan.B2D7 B2D7E1Mengetahui dan memahami Menerangkan perniagaan runcit, borong dantentang perniagaan. antarabangsa. B2D7E2 Menerangkan empat jenis milikan perniagaan dan cirinya berdasarkan modal, bilangan pemilik dan liabiliti.B2D8 B2D8E1Mengetahui dan memahami Menerangkan tiga aspek pengurusan dalamtentang penubuhan dan pengendalian dan kawalan perniagaan.pengendalian perniagaan.B2D9 B2D9E1Mengetahui dan memahami Menerangkan pengelasan dokumententang dokumen perniagaan. perniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga. B2D9E2 Menerangkan empat syarat bayaran angkutan. 15
 19. 19. B2D10 B2D10E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan empat daripada pengertian tentang pengeluaran. berikut iaitu pengeluaran, permintaan, pengkhususan, ekstraktif, perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan. B2D10E2 Menerangkan dua daripada kos berikut iaitu kos bahan, kos upah dan kos overhed.Menerangkan - secara lisan atau bertulis 16
 20. 20. BAND 3 17
 21. 21. STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN STANDARD EVIDENCE Penerangan generik tentang DESCRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan “APA tahap pertumbuhan APA murid tahu dan boleh buat murid tahu dan boleh buat” pembelajaran 3 Mengaplikasikan Murid boleh: Murid boleh: pengetahuan danTahu, Faham dan Boleh kefahaman tentang reka B3D1 B3D1E1 Buat bentuk dan teknologi serta Mengaplikasikan pengetahuan Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk perdagangan dan dan kefahaman tentang reka pernyataan masalah. keusahawanan. bentuk projek. B3D2 B3D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. dan kefahaman tentang asas elektrik. B3D3 B3D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan Membuat penyenggaraan perangkap P. dan kefahaman tentang kerja penyenggaraan perpaipan. B3D4 B3D4E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menjahit kertas tanpa benang pada garisan dan kefahaman tentang mesin lurus, berpenjuru dan melengkung. jahit. B3D5 B3D5E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menyemai keratan batang dalam medium dan kefahaman tentang semaian. penyemaian tanaman hiasan. 18
 22. 22. B3D6 B3D6E1Mengaplikasikan pengetahuan Menyediakan penyata aliran tunai.dan kefahaman tentangpengendalian perniagaan. 19
 23. 23. BAND 4 20
 24. 24. STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN STANDARD EVIDENCE Penerangan generik tentang DESCRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan “APA tahap pertumbuhan APA murid tahu dan boleh buat murid tahu dan boleh buat” pembelajaran 4 Mengaplikasikan Murid boleh: Murid boleh: pengetahuan danTahu, Faham dan Boleh kefahaman tentang reka B4D1 B4D1E1 Buat dengan Beradab bentuk dan teknologi serta Mengaplikasikan pengetahuan Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk perdagangan dan dan kefahaman tentang reka pernyataan masalah mengikut *peraturan. keusahawanan secara bentuk projek secara sistematik. sistematik. B4D2 B4D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan Membuat pendawaian plag 3 pin 13A dan kefahaman tentang asas mengikut *prosedur. elektrik secara sistematik. B4D3 B4D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan Membuat penyenggaraan perangkap P dan kefahaman tentang kerja mengikut *urutan. penyenggaraan perpaipan secara sistematik. B4D4 B4D4E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menyediakan penyata aliran tunai mengikut dan kefahaman tentang format yang *betul. pengendalian perniagaan secara sistematik.* Peraturan : Lakaran mesti menggunakan pensel, tidak boleh menggunakan pembaris, lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik* Prosedur : Mengikut langkah kerja yang betul* Urutan : Susunan yang teratur* Betul : Ada penerimaan dan perbelanjaan serta baki. Disediakan mengikut format yang telah ditetapkan 21
 25. 25. BAND 5 22
 26. 26. STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN STANDARD EVIDENCE Penerangan generik tentang DESCRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan “APA tahap pertumbuhan APA murid tahu dan boleh buat murid tahu dan boleh buat” pembelajaran 5 Mengaplikasikan Murid boleh: Murid boleh: pengetahuan danTahu, Faham dan Boleh kefahaman tentang reka B5D1 B5D1E1 Buat dengan Beradab bentuk dan teknologi serta Mengaplikasikan pengetahuan Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk Terpuji perdagangan dan dan kefahaman tentang reka pernyataan masalah dengan *daya usaha. keusahawanan secara bentuk projek secara berinisiatif. berinisiatif. B5D2 B5D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menyediakan penyata aliran tunai mengikut dan kefahaman tentang format yang betul dan pengiraan yang pengendalian perniagaan secara *tepat. berinisiatif.* daya usaha : lakaran kemas dan bersih* tepat : pengiraan yang betul mengikut formula (Penerimaan – Perbelanjaan = Baki h/b) 23
 27. 27. BAND 6 24
 28. 28. STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN STANDARD EVIDENCE Penerangan generik tentang DESCRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan “APA tahap pertumbuhan APA murid tahu dan boleh buat murid tahu dan boleh buat” pembelajaran 6 Mengaplikasikan Murid boleh: Murid boleh: pengetahuan danTahu, Faham dan Boleh kefahaman tentang reka B6D1 B6D1E1 Buat dengan Beradab bentuk dan teknologi serta Mengaplikasikan pengetahuan Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk Mithali perdagangan dan dan kefahaman tentang reka pernyataan masalah dan melahirkan idea keusahawanan secara bentuk projek secara kreatif dan baharu dengan nilai tambah. kreatif dan inovatif. inovatif. 25
 29. 29. Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11, Kompleks Kerajaan Parcel E,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www.moe.gov.my/lp e-mel weblpm@moe.gov.my 26

×