Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan jawi tahun 1 6 bulan pertama

3,119 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Semarak Jawi
  http://typophile.com/node/74436
  Selamat Maju Jaya
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Soalan jawi tahun 1 6 bulan pertama

 1. 1. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@1 åÛaõì I@@A@Z@´™bèi @ @Nâb@Íí@ÒëŠy@bã‰ìß@ð‰bß @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ l l l …    ‰ ðð ð ð l é×Šß 6 1 @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
 2. 2. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@2 åÛaõì I@@A@Z@´™bèi @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @NïqìjŠm@Íí حروف ð‰b‚äß@ð‰bß @ @ @ @ @  æ … é×Šß 6 2 @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
 3. 3. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@3 åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @NsÓìnäi@âb@@Íí@ حروف @H@3Iå×a†äm @ @ @ @ @ @ @ @ Ò ف Ò Ö x … x „ Ö æ t @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ ´uëa é×Šß 6 3 æ
 4. 4. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@4 åÛaõì I@@A@Z@´™bèi @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Nâb@Íí@ حروف @åØíaì ð „ … … ð „ @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa é×Šß 6 4
 5. 5. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@5 åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @NpìØíaŠi@ÖìÐßìÜ×@pìØîÌß@ÕînîmŠi@Íí@ حروف ٢ @åØÜ× @ p a خ „ …  à  ˜  Î Ê Þ Ú Ö ‰ ë â ز ت ث é×Šß @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa 6 5
 6. 6. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@6 åÛaõì I@@B@Z@´™bèi @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @Nåmìj@pìØîÌß@êëbi…@ حروف ٢ @îÛìm æ Þ  @ê Î nga@ ga@ nun@ lam@ ha@ @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa é×Šß 10 6
 7. 7. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@7 åÛaõì I@@B@Z@´™bèi NÖìnäi@pìØîÌß@pìØíŠi فëŠy@@åØÜ× @‰ @ @ @ @Î @ @l @„ @‹ @Ú @Ê @x @ @p é×Šß 10 7 @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6 ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
 8. 8. @H@âbmŠã@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@8 åÛaõì I@@B@Z@´™bèi @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Nßb™@åË…@åÛëa@åmìj@åØã…bÏ a ða ëa @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa é×Šß 6 8
 9. 9. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@9 åÛaõì I@@B@Z@´™bèi @ @ Nßb™@å×ë†äÏŠi@Îìì×@oз…@ فëŠy@åØÐØÌÛ ë ë Ú ë x a ð Þ „ é×Šß 9 6 @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6 ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
 10. 10. @H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@10 åÛaõì I@@B@Z@´™bèi @ @ @ @NÎìì×@oз@ïía@æa…@åÏaìu@éîÜîÏ @ @ @@@@@a@@‰ ð@@Þ@@a@@p ë@@@Ú@@ë@@… @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa é×Šß 6 10
 11. 11. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@11 åÛaõì I@@C@Z@´™bèi @ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Nïqìi@å×ë†äÏŠi@Ý×ëú@ حروف @ïía @ð ë @a gu ca ji @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @K@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@= @K@@@@@@@@@ „ @@@@@@@@@= @K@@@@@@@@@ x @@@@@@@@@= é×Šß 6 11
 12. 12. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@12 åÛaõì I@@C@Z@´™bèi @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Nêëbi…@٢ßb™@ï™bi@Þëa@ حروف @îÛìm x a … „ l é×Šß @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa 10 12
 13. 13. @H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@8 åÛaõì I@@B@Z@´™bèi @ @ @ @@@ .æõbmb׊Ï@ð…bväß@ حروف @æa…@æìì @= ë  ë … @ @= ð Ò p ë @ @= p ë l @a @ é×Šß 6 13 @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
 14. 14. @H@âbmŠÏ@@åÛìi@6@I@1@æìçbm @H@14 åÛaõì I@@C@Z@´™bèi @ @ @ @ @ @ @ @Næõbmb׊Ï@ð…bväß@pb×ì×ì@åØËìjßb @ë… @ð‰ @ ïm @ @bÏ @a… @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ð‰ @ @ @ @ @ @ë‰ @ @ @ïm @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @b @ @ì× @ @ é×Šß 14 10 @1 æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa

×