Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานนำเสนอ1

115 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

งานนำเสนอ1

 1. 1.  การรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด อาบนำ้า ทุก วัน อย่า งน้อ ยวัน ละ 2 ครั้ง   การอาบนำ้าให้สะอาด จะต้อง ใช้สบู่ฟอกทุกส่วนของร่างกายให้ ทัว และมีการขัดถูขี้ไคล บริเวณลำา ่ คอ รักแร้ แขนขา ง่ามนิ้วมือ ง่าม นิวเท้า ขาหนีบ โดยเฉพาะอวัยวะ ้ เพศต้องรักษาความสะอาดเป็น พิเศษ หลังจากนันล้างด้วยนำ้าและ ้ ทีสำาคัญควรเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้า ่
 2. 2. สระผม อย่า งน้อ ยสัป ดาห์ล ะ 2 ครั้ง การสระผมจะช่วยให้ผมและ หนังศีรษะสะอาด ไม่สกปรกหรือมี . กลิ่นเหม็น ใช้แชมพูทเหมาะสมกับสภาพผม ี่ ของเราสระผมจนสะอาด แล้วเช็ด ผมให้แห้ง พร้อมทังหวีผมให้เรียบร้อย ้
 3. 3. การรัก ษาอนามัย ของดวงตา . หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ควรลืมตาในนำ้าสะอาด อย่าใช้ . ดูโทรทัศน์ในระยะห่างอย่างน้อย 1 นิวมือขยี้ตา ้ เมตรครึ่ง นหนังสือในขณะทีรถ ไม่ควรอ่า ่ กำาลังแล่น ตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 4. 4.  . การรัก ษาอนามัย ของหู เวลาอาบนำ้าหรือสระผมควรระวัง อย่าให้นำ้าเข้าหูให้เอียงหูข้าง . หากมีนำ้าเข้าหู . เมื้นลง.มลงเข้าหู อย่าพยายาม นั อมีแ ่ แคะ ให้ใช้นำ้ามัน มะกอก หรือนำ้ามันพืช หยอดหูทงไว้ ิ้
 5. 5.  . การรัก ษาอนามัย ของจมูก . . ควรใช้ผ้าสะอาดชุบนำ้าหมาดๆ เช็ดในรูจมูกเบาๆ ไม่ควรสังนำนทีกแรงๆ เมือเป็น ไม่ควรอยูใ ้ามู ทมอากาศสกปรก ่ ่ ่ ี่ ี ่ หวัอมีฝุ่นละอองมากๆ หรืด หากมีอาการผิดปกติที่จมูกควรรีบ ปรึกษาแพทย์
 6. 6.  . ตัด เล็.บ มือ เล็บ เท้า ให้ส ั้น อยู่ เสมอ มือและเท้าเป็นส่วนหนึงของ ่ ร่างกายทีสำาคัญ ต้องมีการดูแล .. ่ . รักษาไม่ปล่อยให้เล็บมือเล็บเท้า ยาว การปล่อยให้เล็บยาว โดยไม่ ดูแลความสะอาดจะทำาให้เชื้อโรคที่ สะสมอยูตามซอกเล็บ ติดไปกับ ่ อาหาร เป็นการนำาเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายทางปากโดยตรงทำาให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ก่อนและหลังรับ ประทานอาหาร และหลังจากเข้า ส้วมแล้วต้องล้างมือด้วยสบู่ให้
 7. 7.  . . ถ่า ยอุจ จาระเป็น เวลาทุก วัน . ควรฝึกขับถ่ายอุจจาระให้เป็น .. เวลาทุกวัน ในตอนเช้า อย่าให้ ท้องผูกบ่อยๆ เพราะจะทำาให้เกิดโรคริดสีดวง ทวารและเป็นมะเร็งใน ลำาไส้ใหญ่ได้
 8. 8.  . ใส่เ สื้อ.ผ้า ทีส ะอาด ไม่อ ับ ่ ชื้น และให้ค วามอบอุ่น เพีย งพอ การรัก.ษาความสะอาดของ . . เสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม และเครื่อง ่ นอนเป็นสิงสำาคัญต้องมีการ ่ ทำาความสะอาดด้วยสบู่ หรือผง ซักฟอกทุกครั้งนำาไปผึ่งหรือ ตากแดดให้แห้ง ประการสำาคัญ การสวมเสื้อผ้า ต้อใช้ให้เหมาะ สมกับสภาพอากาศ ไม่ใส่เสือ ้ ผ้าซำ้าๆ หรือซักไม่สะอาด อับ ชื้น เพราะจะทำาให้เกิดโรค
 9. 9.  . การทำ.า ความสะอาดแว่น ตา เอาแป้งฝุ่นทีใช้สำาหรับทาตัว ่ ของคุ.ณโปรยลงไปที่กระจก . . แว่นตา ต่อจากนันก็เช็ดถูกระ ้ จกด้วยผ้านุม ๆ กระจกจะใส ่ เอานำ้าอุ่นมาผสมกับ สะอาดขึ้น เมทิลแอลกอฮอล์อย่างเจือจาง นำาสำาลีมาพันทีปลายไม้จิ้มฟัน ่ ลงไปชุบ จากนันไปเช็ดตาม ้ ขอบหรือซอกหรือตามกรอบ แว่นตา ซึ่งบริเวณเหล่านีมกจะ ้ ั มีฝุ่นเกาะทำาความสะอาดได้ ยาก เท่านี้แว่นตาก็จะใสสะอาด
 10. 10.  . . การทำา ความสะอาด โทรศัพ ท์ ถ้าโทรศัพท์ในบ้านสกปรกมี . รอยด่างดำา ใช้สำาลีชุบยาล้าง .. เล็บมาเช็ดเครื่องโทรศัพท์ตาม ส่วนต่าง ๆ ของโทรศัพท์ ซึงสิง ่ ่ สกปรกก็จะหมดไป
 11. 11.  . การดูแ ลแปรงสีฟ น . ั เพือรักษาคุณภาพของ ่ .. แปรงสีฟน รวมทังรักษา . ั ้ คุณภาพของสุขภาพของคุณ คุณควรที่จะทำาแปรงสีฟันให้ แห้งเสมอ
 12. 12. การดูแ ลรองเท้า . . เมือกลับถึงบ้าน ไม่ควรเอา ่ รองเท้าเก็บใส่ตู้ทันที ให้ทิ้งไว้ .. ข้างนอกสักหนึงวันแล้วค่อย . ่ เก็บในตู้เพราะแต่ละวันทีใส่ ่ รองเท้า อาจมีเหงื่อออกทีเท้า่ ทำาให้รองเท้าชื้นต้องปล่อยให้ แห้งก่อน แล้วจึงทำาความ สะอาดรองเท้าก่อนใส่ตู้
 13. 13. รั.ก ษาดูแ ลเสื้อ ผ้า แขวนเสื้อผ้าในไม้แขวนเสื้อให้ ถูกวิธ.ี ซัก รีด รักษาให้ .. ่ สะอาดอยูเสมอ ควรจะแขวนเสือชุด หรือเสือ ้ ้ โค้ทในทันทีทถอดออกจากตัว ี่ ไม่ควรวางพาดไว้บนเก้าอี้เป็น เวลาหลายชั่วโมง ติดกระดุมหรือรูดซิปขึ้นเพื่อให้ ได้รูปทรง
 14. 14.  . จัด ทำา โดยนายสุร ศั.ก ดิ์ .บัญ ชาเมฆ

×