Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการสอนวิชาง30221

1,337 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แผนการสอนวิชาง30221

 1. 1. แผนการจัด การเรีย นรู้วิช า ง 30221 โปรแกรมประยุก ต์ นายสุร พงษ์ จ๋า ก๋า งกลุ่ม สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรีย นวชิร ป่า ซาง
 2. 2. สัง กัด สำา นัก งานเขตพืน ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 35 ้ ออกแบบหน่ว ยการเรีย นรู้1. วางแผนการจัด ทำา หน่ว ยการเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลมาตรฐา ความคิด นำา ไปสู่ แนวการจัดนตัว ชี้ว ด ั รวบยอด สาระการ สมรรถน คุณ ลัก ษ ชิน งาน/ ้ กิจ กรรมการ เรีย นรู้ ะสำา คัญ ณะอัน ภาระงาน เรีย นรู้ ของผู้ พึง เรีย น ประสงค์1. ใช้ การเลือก 1. การ 1. ความ 1. มีวินัย 1. ผัง 1. ทำาแบบฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ เลือก สามารถ 2. อยู่ งานการแบ่ง ทดสอบก่อนและ และ คุณลักษณะ ในการคิด อย่างพอ ประเภท เรียนซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ของ 2. ความ เพียง ฮาร์ดแวร์และ 2. ศึกษาให้เหมาะ ในการ ฮาร์ดแวร์ สามารถ 3. มุ่งมัน ่ ซอฟต์แวร์ ค้นคว้างานที่สมกับงาน ทำางานจะ และ ในการใช้ ในการ 2. เขียน ต้องใช้ ต้อง ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ทำางาน รายงานเรื่อง ฮาร์ดแวร์ พิจารณา ให้เหมาะ 3. ความ การเลือกและ ซอฟต์แวร์ ประเภท สมกับงาน สามารถ ใช้งาน จัดการอย่างถูก ของ เช่น ในการแก้ ฮาร์ดแวร์ ต้องและเหมาะ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอ ปัญหา ซอฟต์แวร์ให้ สม ซอฟต์แวร์ ร์ที่ใช้ใน เหมาะสมกับ 3. ศึกษา และงานที่ งานสื่อ งาน ค้นคว้าการแบ่ง จะต้องทำา ประสมควร ประเภท รวมทั้งจะ เป็นเครื่องที่ ฮาร์ดแวร์และ ต้องศึกษา มีสมรรถนะ ซอฟต์แวร์ ทำาความ สูง 4. วิเคราะห์ เข้าใจหลัก และใช้ งานเลือกใช้ การทำางาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และ ประสิทธิภา ที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์ พ รวมทั้ง 2. ประเภท อย่างถูกเหมาะ ความคุ้มค่า ของ สม ของ ฮาร์ดแวร์ 5. ศึกษาการ ฮาร์ดแวร์ และ ทำางานของ และ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 3. ประเภท ซอฟต์แวร์ที่ ที่จะใช้งาน ของงาน เลือกใช้งาน
 3. 3. อีกด้วย 4. หลักการ 6. ปฏิบัติ ทำางานและ งานการใช้ ประสิทธิภา ฮาร์ดแวร์ พ ซอฟต์แวร์ที่ 5. การ เลือกใช้งาน ปฏิบัติงาน 7. วิเคราะห์ กับ ความคุ้มค่าใน ฮาร์ดแวร์ การใช้งาน และ 8. ทำาแบบ ซอฟต์แวร์ ทดสอบหลัง ที่เลือกใช้ เรียน 6. การ ประเมิน ความคุ้มค่า การใช้งานสมรรถนะสำา คัญ ของผู้เ รีย น 5 ประการ 1. ความสามารถในการสื่อสาร , 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา , ความสามารถในการคิด , ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี2. การจัด ทำา หน่ว ยเรีย นรู้ แบบบัน ทึก หน่ว ยการเรีย นรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการใช้อาร์ดแวร์และซอฟต์ที่เหมาะสมกับงานรหัส/ชื่อรายวิชา ง 30221 โปรแกรมประยุกต์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2555 เวลา 4 ชั่วโมงผู้สอน นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง1. มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล2. ตัว ชี้ว ัด ที่ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน3. ความคิด รวบยอด การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการทำางานจะต้องพิจารณา
 4. 4. ประเภทของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และงานที่จะต้องทำา รวมทั้งจะต้องศึกษาทำาความเข้าใจหลักการทำางาน ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ความคุ้มค่าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งานอีกด้วย4. สาระการเรีย นรู้ 4.1 การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน เช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสมควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูงและใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม 4.2 ประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 4.3 ประเภทของงาน 4.4 หลักการทำางานและประสิทธิภาพ 4.5 การปฏิบัติงานกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ 4.6 การประเมินความคุ้มค่าการใช้งาน5. สมรรถนะสำา คัญ ของผู้เ รีย น 5.1 ความสามารถในการคิด 5.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา6. คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ 6.1 มีวินัย 6.2 อยู่อย่างพอเพียง 6.3 มุ่งมั่นในการทำางาน7. ชิ้น งาน / ภาระงาน 7.1 ผังงานการแบ่งประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 7.2 เขียนรายงานเรื่องการเลือกและใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน8. การวัด และการประเมิน ผล 8.1 การประเมิน ผลระหว่า งจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ - แบบทดสอบก่อนเรียน - อภิปรายเกี่ยวกับการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน - สังเกตพฤติกรรม 8.2 การประเมิน เมื่อ สิ้น สุด กิจ กรรมการเรีย นรู้ - ชิ้นงาน (เกณฑ์การประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้)
 5. 5. - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - แบบทดสอบหลังเรียน9. กิจ กรรมการเรีย นรู้ 9.1 ทำาแบบทดสอบก่อนเรียน 9.2 ศึกษาค้นคว้างานที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์จัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 9.3 ศึกษาค้นคว้าการแบ่งประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 9.4 วิเคราะห์งานเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างถูกเหมาะสม 9.5 ศึกษาการทำางานของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้งาน 9.6 ปฏิบัติงานการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้งาน 9.7 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งาน 9.8 แบบทดสอบหลังเรียน10. สื่อ การเรีย นรู้ 10.1 ใบความรู้ 10.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 10.3 แบบทดสอบหลังเรียน 10.4 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 10.5 ซอฟต์แวร์ โปรแกรม Swish Max311. เกณฑ์ก ารประเมินเกณฑ์ก ารประเมิน พฤติก รรมการทำา งาน พฤติก รรมบ่ง ชี้ ระดับ คะแนน ไม่ผ ่า น (0) ผ่า น (1) ดี (2) ดีเ ยี่ย ม (3)- เอาใจใส่ต่อการ ไม่ตั้งใจ ตั้งใจและรับ ตั้งใจและรับ ตั้งใจและรับปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ ผิดชอบใน ผิดชอบใน ผิดชอบในรับมอบหมาย การปฏิบัติ การปฏิบัติ การปฏิบัติ
 6. 6. หน้าที่ที่ได้รับ หน้าที่ที่ได้ หน้าที่ที่ได้- ตั้งใจและรับผิด มอบหมายให้ รับมอบหมาย รับมอบหมายชอบในการ สำาเร็จ มีการ ให้สำาเร็จ มี ให้สำาเร็จมีทำางานให้สำาเร็จ ปรับปรุงการ การปรับปรุง การปรับปรุง ทำางานให้ดี และ และ- ปรับปรุงและ ขึ้น พัฒนากร พัฒนาการพัฒนาการทำางาน ทำางานให้ดี ทำางานให้ดีด้วยตนเอง ขึ้น ขึ้นด้วย ตนเอง- ทุ่มเททำางาน ไม่ขยัน ทำางานด้วย ทำางานด้วย ทำา งานด้วยอดทน ไม่ย่อท้อ อดทนในการ ความขยัน ความขยัน ความขยันต่อปัญหาและ ทำางาน อดทนและ อดทน และ อดทน และอุปสรรคในการ พยายามให้ พยายามให้ พยายามให้ทำางาน งานสำาเร็จ งานสำาเร็จ งานสำาเร็จ ตามเป้าหมาย ตามเป้า ตามเป้า- พยายามแก้ และชื่นชมผล หมาย ไม่ หมายภายในปัญหาและ งานด้วย ย่อท้อต่อ เวลาที่อุปสรรคในการ ความภาค ปัญหาใน กำาหนด ไม่ทำางานให้สำาเร็จ ภูมิใจ การทำางาน ย่อท้อต่อ และชื่นชม ปัญหาแก้-ชื่นชมผลงาน ผลงานด้วย ปัญหาอุปด้วยความภาค ความภาค สรรค์ในการภูมิใจ ภูมิใจ ทำางานและ ชื่นชมผล งานด้วย ความภาคภูมิ ใจเกณฑ์ก ารตัด สิน / ระดับ คุณ ภาพ คะแนน 4-6 หมายถึง ดีเยี่ยม คะแนน 3-5 หมายถึง ดี คะแนน 1-2 หมายถึง ผ่าน คะแนน 0 หมายถึง ไม่ผ่าน
 7. 7. เกณฑ์ก ารประเมิน พฤติก รรมการทำา งานร่ว มกัน ประเด็น การ ระดับ คะแนน ประเมิน 3 2 11. การแบ่งหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่ มีการแบ่งภายในกลุ่ม ภายในกลุ่ม ภายในกลุ่ม หน้าที่ภายใน อย่างชัดเจน มี อย่างชัดเจนแต่ กลุ่มอย่าง ความรับผิดชอบ ไม่ทางานตาม ชัดเจนแต่ไม่ งานตามบทบาท บทบาทหน้าที่ ทางานตาม หน้าที่ ของตน บทบาทหน้าที่ ของตน2. การรู้จักแสดง รู้จักแสดงความ รู้จักแสดงความ ไม่แสดงความความคิดเห็น คิดเห็นในกลุ่มดี คิดเห็นในกลุ่ม คิดเห็นในกลุ่ม มาก เลย3. การทำางานตาม มีการทางานตาม มีการทางานตาม ทางานไม่ตามขั้นตอน ขั้นตอนดีมาก ขั้นตอน ขั้นตอน4. ปฏิบัติงานเสร็จ ปฏิบัติงานเสร็จ ปฏิบัติงานเสร็จ ไม่เสร็จทันทันเวลา ทันเวลาตาม ทันเวลาตาม เวลาตามที่ กำาหนด กำาหนด กำาหนด เรียบร้อยดีมาก5. สาระถูกต้องเป็น ชิ้นงานโดยภาพ ชิ้นงานโดยภาพ ชิ้นงานโดยระเบียบและสะอาด รวมตัวอักษร รวมตัวอักษร ภาพรวมตัว อ่านง่ายสะอาด อ่านยาก อักษรอ่านยาก และเป็นระเบียบ สกปรกมากไม่ สวยงาม เป็นระเบียบเกณฑ์ก ารตัด สิน / ระดับ คุณ ภาพ คะแนน 13-15 หมายถึง ดีเยี่ยม คะแนน 10-12 หมายถึง ดี คะแนน 7-9 หมายถึง พอใช้ คะแนน 0-6 หมายถึง ปรับปรุง
 8. 8. เกณฑ์ก ารประเมิน การเขีย นรายงานเกี่ย วกับ การเลือ กและใช้ง านฮาร์ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ใ ห้เ หมาะสมกับ งาน ประเด็น การ ระดับ คะแนน ประเมิน 4 3 2 1 1. หลักการเลือกใช้ บอกหลัก บอกหลัก บอกหลัก บอกหลัก ฮาร์ดแวร์และ การเลือก การเลือกใช้ การเลือกใช้ การเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะ ใช้ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ สมกับงาน ฮาร์ดแวร์ และ และ และ และ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสม ให้เหมาะสม ให้เหมาะสม ให้เหมาะ กับงานได้ กับงานได้ กับงานได้ สมกับงาน ถูกต้องเป็น ถูกต้องเป็น เป็นส่วน ได้ครบถ้วน ส่วนใหญ่ บางส่วน น้อย ทั้งหมด 2. ประสิทธิภาพและ วิเคราะห์ วิเคราะห์ วิเคราะห์ วิเคราะห์ ความคุ้มค่า และการใช้ และการใช้ และการใช้ และการใช้ งาน งาน งาน งาน ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ และ และ และ และ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ให้มี ให้มี ให้มี ให้มี ประสิทธิภา ประสิทธิภา ประสิทธิภา ประสิทธิภา พ มีความ พ มีความคุ้ม พ มีความคุ้ม พ มีความคุ้ม คุ้มค่าได้ ค่าได้ถูก ค่าได้ถูก ค่าได้ถูก ครบถ้วน ต้องเป็นส่วน ต้องเป็นบาง ต้องเป็นส่วน ทั้งหมด ใหญ่ ส่วน น้อย
 9. 9. 3. วิธีใช้งาน ศึกษา ศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลฮาร์ดแวร์และ ข้อมูลและ และเขียน และเขียน และเขียนซอฟต์แวร์ที่เลือก เขียน อธิบายวิธี อธิบายวิธี อธิบายวิธี อธิบายวิธี การใช้ การใช้ การใช้ การใช้ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ และ และ และ และ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง แต่บกพร่อง แต่บกพร่อง แต่บกพร่อง ครบถ้วน เล็กน้อย เป็นบางส่วน เป็นส่วน ใหญ่4. การพูดนำาเสนอ บอกวิธีการ บอกวิธีการ บอกวิธีการ บอกวิธีการรายงานการค้นคว้า เลือก และ เลือก และ เลือก และ เลือก และ ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ฮาร์แวร์ ฮาร์แวร์ ฮาร์แวร์ ฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะ ให้เหมาะสม ให้เหมาะสม ให้เหมาะสม สมกับงาน กับงานได้ กับงานได้ กับงานได้ ได้ถูกต้อง ถูกต้องครบ ถูกต้องครบ ถูกต้องแต่ ครบถ้วน ถ้วนเป็น ถ้วนเป็นบาง ไม่ครบถ้วน ส่วนใหญ่ ส่วนเกณฑ์ก ารตัด สิน / ระดับ คุณ ภาพ คะแนน 14-16 หมายถึง ดีมาก คะแนน 11-13 หมายถึง ดี คะแนน 8-10 หมายถึง พอใช้ คะแนน 4-7 หมายถึง ปรับปรุงเกณฑ์ก ารประเมิน ผัง งานการแบ่ง ประเภทฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ ระดับ คะแนน ประเด็น การ นำ้า ประเมิน 3 2 1 หนั ก
 10. 10. คะแ นน1. ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเสร็จ ปฏิบัติงานเสร็จ ไม่เสร็จทันเวลา 2เสร็จทันเวลา ทันเวลาตาม ทันเวลาตาม ตามที่กำาหนด กำาหนด กำาหนด เรียบร้อยดีมาก2. การทางาน มีการทางาน มีการทางาน ทางานไม่ตาม 3ตามขั้นตอน ตามขั้นตอนดี ตามขั้นตอน ขั้นตอน มาก3. ความสมบูรณ์ 1. มีส่วน 1. มีส่วน 1. มีส่วน 3ของชิ้นงาน ประกอบของผัง ประกอบของผัง ประกอบของผัง งานถูกต้องและ งานถูกต้องและ งานไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ สมบูรณ์ บางส่วน 2. ใช้ 2. ใช้ 2. ใช้ สัญลักษณ์ครบ สัญลักษณ์ครบ สัญลักษณ์ไม่ ถูกต้องและ ถูกต้องและ ครบบางส่วน เหมาะสม เหมาะสม 3. มีการอธิบาย 3. มีการอธิบาย 3. มีการอธิบาย ความหมายของ ความหมายของ ความหมายของ แต่ละกรอบได้ แต่ละกรอบได้ แต่ละกรอบได้ ถูกต้อง ถูกต้องเพียงข้อ ถูกต้องเพียง เดียว บางส่วน4. ชิ้นงานสาระ ชิ้นงานโดย ชิ้นงานโดย ชิ้นงานโดย 2ถูกต้องเป็น ภาพรวมตัว ภาพรวมตัว ภาพรวมตัวระเบียบและ อักษรอ่านง่าย อักษรอ่านยาก อักษรอ่านยากสะอาด สะอาดและเป็น สกปรกมากไม่ ระเบียบสวยงาม เป็นระเบียบเกณฑ์ก ารตัด สิน /ระดับ คุณ ภาพ1. ได้คะแนนระหว่าง 10-23 คิดเป็น 3 คะแนน2. ได้คะแนนระหว่าง 24-27 คิดเป็น 4 คะแนน3. ได้คะแนนระหว่าง 28-31 คิดเป็น 6 คะแนน
 11. 11. 4. ได้คะแนนระหว่าง 32-35 คิดเป็น 8 คะแนน5. ได้คะแนนระหว่าง 36-40 คิดเป็น 10 คะแนนเกณฑ์ก ารประเมิน ใบงาน เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ประเด็น การ 5 4 3 2 1 ประเมิน1. รูปแบบ -รูปแบบชิ้น -รูปแบบ -มีขนาด -รูปภาพมี -รูปภาพชิ้นงาน งาน แปลกใหม่ เหมาะสม สีสัน สัมพันธ์ ถูกต้องตามที่ น่าสนใจ -รูปภาพมี สวยงาม กับเนื้อหา กำาหนด -มีขนาด สีสัน -รูปภาพ -รูปแบบแปลก เหมาะสม สวยงาม สัมพันธ์ ใหม่ -รูปภาพมี -รูปภาพ กับเนื้อหา น่าสนใจ สีสัน สัมพันธ์ -มีขนาด สวยงาม กับเนื้อหา เหมาะสม -รูปภาพ -รูปภาพมีสีสัน สัมพันธ์ สวยงาม กับเนื้อหา -รูปภาพ สัมพันธ์ กับเนื้อหา2. ภาษา -มีการใช้ -ประโยค -สะกดคาถูก -มีการเว้น -มีการใช้ ภาษา สอดคล้อง ต้อง วรรค ภาษา อย่างถูกต้อง กับ -มีการเว้น โดยไม่ฉีกคา อย่าง -ประโยค เนื้อหา วรรค -มีการใช้ สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ -สะกดคาถูก โดยไม่ฉีกคา ภาษา เนื้อหา ต้อง -มีการใช้ อย่าง -สะกดคาถูก -มีการเว้น ภาษา สร้างสรรค์ ต้อง วรรค อย่าง -มีการเว้น โดยไม่ฉีก สร้างสรรค์ วรรค คา โดยไม่ฉีกคา -มีการใช้ -มีการใช้ ภาษา ภาษา อย่าง
 12. 12. อย่าง สร้างสรรค์ สร้างสรรค์3. เนื้อหา -เนื้อหาถูก -เนื้อหาตรง -เนื้อหาเป็น -รายละเอียด -เนื้อหา ต้อง ตาม ไปตาม ครอบคลุม สอดคล้อง -เนื้อหาตรง หัวข้อเรื่อง ที่กำาหนด -เนื้อหา ตาม -เนื้อหาเป็น -รายละเอียด สอดคล้อง หัวข้อเรื่อง ไปตาม ครอบคลุม -เนื้อหาเป็น ที่กำาหนด -เนื้อหา ไปตาม -รายละเอียด สอดคล้อง ที่กำาหนด ครอบคลุม -รายละเอียด -เนื้อหา ครอบคลุม สอดคล้อง -เนื้อหา สอดคล้อง4. เวลา ส่งชิ้นงาน ส่งชิ้นงาน ส่งชิ้นงานช้า ส่งชิ้นงานช้า ส่งชิ้นงาน ภายในเวลาที่ ช้ากว่า กว่ากำาหนด กว่ากำาหนด ช้ากว่า กำาหนด กำาหนด 1 2 วัน 3 วัน กำาหนดเกิน วัน 3 วันขึ้นไปเกณฑ์ก ารตัด สิน /ระดับ คุณ ภาพคะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมากคะแนน 11 – 15 หมายถึง ดีคะแนน 6 – 10 หมายถึง พอใช้คะแนน 1 - 5 หมายถึง ปรับปรุง โครงสร้า งหน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่ 1 การใช้อ าร์ด แวร์แ ละซอฟต์ท ี่ เหมาะสมกับ งานสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นตัวชี้วัด ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ใช้ฮ าร์ด แวร์แ ละ ซอฟต์แ วร์ใ ห้ เหมาะสมกับ งาน สาระการเรีย นรู้ท ี่ 1 : การ เลือ กคุณ ลัก ษณะของ ฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ ให้เ หมาะสมกันรู้ท ี่ 5เช่น สาระการเรีย บ งาน : 6 การประเมิน ความคุ้ม ค่า คอมพิวบัติงานกัี่ใ ช้ใ นงาน การปฏิ เตอร์ท บฮาร์ดแวร์
 13. 13. มีส มรรถนะสูง และใช้ ซอฟต์แ วร์ ที่เ หมาะสม สาระการเรีย นรู้ท ี่ 2 : ประเภทของฮาร์ด แวร์ และซอฟต์แ วร์ สาระการเรีย นรู้ท ี่ 3 : ประเภทของงาน สาระการเรีย นรู้ท ี่ 4 : หลัก การทำา งานและ ประสิท ธิภ าพ สาระสำา คัญ : การ เลือ กฮาร์ด แวร์แ ละ ซอฟต์แ วร์ใ นการ ความเข้า ใจที่ คำา ถามประจำา ทำา งานจะต้อ ง คงทนี่ย วกับ ื่ หน่ว ย : การ พิจ ารณาประเภท องะความคุ้ม เลือ กใช้ง าน ของฮาร์ด แวร์ ค่า ว้า อฟต์แ วร์ ฮาร์ด แวร์แ ละ ซอฟต์แ วร์แ ละงาน ให้เ หมาะสม ซอฟต์แ วร์ใ ห้ ที่จ ะต้อ งทำา รวมทั้ง กับ เหมาะสมกับ จะต้อ งศึก ษา งาน ลัก ษณะงาน ทำา ความเข้า ใจหลัก นั้น นัก เรีย นมี การทำา งาน หลัก การ ประสิท ธิภ าพ รวม เลือ กใช้อ ย่า ง ทั้ง ความคุ้ม ค่า ของ ไรี่ย วกับ ื่อ งะ ฮาร์ด แวร์แ ละ ความคุ้ม ค่า แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 1 ซอฟต์แ วร์ท ี่จ ะใช้ : หลัก การรหัสวิว้าา ง แ วร์ ช อฟต์ 30221 รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพ งานอีก ด้ว ย เลือ กใช้ จะ ให้เ หมาะสมและเทคโนโลยี กับ ต้อ งพิจ ารณา ลัก ษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการใช้อาร์ดแวร์และซอฟต์ที่เหมาะสมกับงาน งาน งาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประสิท ธิภ าพเรื่อง คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของฮาร์ด แวร์เวลา 1 และซอฟต์แ วร์ รวมทั้ง ความชั่วโมง.................................................................................................. คุ้ม ค่า ในการ............................................................................ ใช้ง าน
 14. 14. 1. มาตรฐานการเรีย นรู้ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น2. ตัว ชี้ว ัด 2.1 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน3. สาระสำา คัญ /ความคิด รวบยอด การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการทำางานจะต้องพิจารณาประเภทของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และงานที่จะต้องทำา รวมทั้งจะต้องศึกษาทำาความเข้าใจหลักการทำางาน ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ความคุ้มค่าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งานอีกด้วย4. จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ 4.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 4.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถจำาแนกประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 4.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำางานร่วมกันและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า5. สาระการเรีย นรู้ 5.1 การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน เช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสมควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูงและใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม 5.2 ประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์6. สมรรถนะสำา คัญ 6.1 ความสามารถในการคิด 6.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา7. คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ 7.1 มีวินัย 7.2 อยู่อย่างพอเพียง 7.3 มุ่งมั่นในการทำางาน8. ชิ้น งาน / ภาระงาน
 15. 15. 8.1 ผังงานการแบ่งประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์9. กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 9.1 ขั้น นำา เข้า สู่บ ทเรีย น 1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากประสบการณ์ 3. นักเรียนรับแบทดสอบก่อนเรียนแล้วทำาแบบทดสอบก่อนเรียนส่งครู 9.2 ขั้น จัด การเรีย นรู้ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน เลือหกัวหน้าและเลขานุการเพื่อทำาหน้าที่ประสานงานและบันทึกการประชุมกลุ่ม 2. ครูแจกใบความรู้และให้แต่ละกลุ่มศึกษาและค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระดมความคิดวางแผนออกแบบผังงานการจัดประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และบอกลักษณะของแต่ละประเภทว่าว่าเป็นอย่างไร 9.3 ขั้น สรุป 1. นักเรียนทุกกลุ่มนำาเสนอผลงานการปฏิบัติจากการออกแบบผังงานการจำาแนกประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานหน้าชั้นเรียน 2. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปขั้นตอนในการออกแบบผังงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนได้ขอสรุปที่มีความเข้าใจตรงกัน ้10. สื่อ และแหล่ง เรีย นรู้ 10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 10.2 ใบความรู้ 10.3 ห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล11. การวัด และประเมิน ผล 11.1 วิธ ีก ารประเมิน 11.1.1 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 11.1.2 ตรวจผังงาน 11.1.3 สังเกตพฤติกรรมการทำางานร่วมกัน 11.2 เครื่อ งมือ 11.2.1 แบบประเมินผังงาน 11.2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 11.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางานร่วมกัน
 16. 16. 11.3 เกณฑ์ก ารประเมิน 11.3.1 ตรวจผังงาน ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน 6 ขึ้นไป 11.3.1 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน 7 ขึ้น ไป 11.3.2 พฤติกรรมการทำางานร่วมกัน ผ่านเกณฑ์ระดับ พอใช้12. บัน ทึก ผลการจัด การเรีย นรู้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า......................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปัญหาที่พบระหว่างเรียนคือ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................วิธีแก้ปัญหาคือ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผลของการแก้ปัญหาพบว่า......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................
 17. 17. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ........ …………………….ครู ผู้สอน ( นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง) วันที่…..เดือน……..............….............พ.ศ.....…… แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 2รหัสวิชา ง 30221 รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 18. 18. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการใช้อาร์ดแวร์และซอฟต์ที่เหมาะสมกับงาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ประเภทของงาน เวลา 1ชั่วโมง..............................................................................................................................................................................1. มาตรฐานการเรีย นรู้ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น2. ตัว ชี้ว ัด 2.1 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน3. สาระสำา คัญ /ความคิด รวบยอด การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการทำางานจะต้องพิจารณาประเภทของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และงานที่จะต้องทำา รวมทั้งจะต้องศึกษาทำาความเข้าใจหลักการทำางาน ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ความคุ้มค่าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งานอีกด้วย4. จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ 4.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจประเภทของงานที่ใช้เทคฌฃโนโลยีดำาเนินการจัดการ 4.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำางานที่มีประสิทธิภาพ5. สาระการเรีย นรู้ 5.1 ประเภทของงาน 5.2 หลักการทำางานและประสิทธิภาพ6. สมรรถนะสำา คัญ 6.1 ความสามารถในการคิด 6.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา7. คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ 7.1 มีวินัย 7.2 อยู่อย่างพอเพียง 7.3 มุ่งมั่นในการทำางาน
 19. 19. 8. ชิ้น งาน / ภาระงาน 8.1 ใบงาน เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์จัดการชิ้นงาน9. กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 9.1 ขั้น นำา เข้า สู่บ ทเรีย น 1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประเภทของงานที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการ อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ 9.2 ขั้น จัด การเรีย นรู้ 1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องสมุดระบบอินเทอร์เน็ต กำาหนดหัวข้อคือ 1.1 ประเภทของงานคอมพิวเตอร์ 1.2 กระบวนการทำางานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกที่ใช้ในรายวิชานี้ 2. นักเรียนรับใบงาน เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์จัดการชิ้นงาน ให้นักเรียนทำาโดยใช้ความรู้ที่ได้สืบค้นมาใช้ตอบคำาถามและทำางาน 9.3 ขั้น สรุป 1. นักเรียนออกมานำาเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน (สุ่มเลือกนักเรียน5 คน) 2. นักเรียนและครูช่วยกันบทเรียน เรื่อง ประเภทของงานและหลักการทำางานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนได้ขอ ้สรุปที่มีความเข้าใจตรงกัน10. สื่อ และแหล่ง เรีย นรู้ 10.1 ใบงาน 10.2 ห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล 10.3 ห้องสมุด11. การวัด และประเมิน ผล 11.1 วิธ ีก ารประเมิน 11.1.1 ตรวจใบงาน 11.2 เครื่อ งมือ 11.2.1 แบบประเมินใบงาน 11.3 เกณฑ์ก ารประเมิน 11.3.1 ตรวจใบงาน ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน 6 ขึ้นไป
 20. 20. 12. บัน ทึก ผลการจัด การเรีย นรู้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า......................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปัญหาที่พบระหว่างเรียนคือ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................วิธีแก้ปัญหาคือ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผลของการแก้ปัญหาพบว่า........................................................................................................
 21. 21. ................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ........ …………………….ครู ผู้สอน ( นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง) วันที่…..เดือน……..............….............พ.ศ.....…… แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 3
 22. 22. รหัสวิชา ง 30221 รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการใช้อาร์ดแวร์และซอฟต์ที่เหมาะสมกับงาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การทำางานกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้เวลา 2ชั่วโมง..............................................................................................................................................................................1. มาตรฐานการเรีย นรู้ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น2. ตัว ชี้ว ัด 2.1 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน3. สาระสำา คัญ /ความคิด รวบยอด การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการทำางานจะต้องพิจารณาประเภทของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และงานที่จะต้องทำา รวมทั้งจะต้องศึกษาทำาความเข้าใจหลักการทำางาน ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ความคุ้มค่าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งานอีกด้วย4. จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ 4.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ 4.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปะเมินความคุ้มค่าของงาน 4.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมและการปิดโปรแกรม 4.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียกใช้เมนูพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (โปรแกรม Swish Max3) 4.5 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานการศึกษาค้นคว้า 4.6 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำางานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า5. สาระการเรีย นรู้
 23. 23. 5.1 การปฏิบัติงานกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (โปรแกรมSwish Max3) 5.2 การประเมินความคุ้มค่าการใช้งาน6. สมรรถนะสำา คัญ 6.1 ความสามารถในการคิด 6.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา7. คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ 7.1 มีวินัย 7.2 อยู่อย่างพอเพียง 7.3 มุ่งมั่นในการทำางาน8. ชิ้น งาน / ภาระงาน 8.1 รายงาน เรื่องการเลือกและใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน9. กระบวนการจัด การเรีย นรู้ 9.1 ขั้น นำา เข้า สู่บ ทเรีย น 1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมด้านกราฟิกและการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยตั้งคำาถามและสอบถามความรู้เดิมของนักเรียน 9.2 ขั้น จัด การเรีย นรู้ 1. นักเรียนรับใบความรู้ เรื่องรู้จักกับ Swish Max3 เพื่อทำาการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงข้อมูลความรู้ และบันทึกประเด็นสำาคัญลงในสมุดบันทึกที่ใช้ในรายวิชานี้ 2. นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติงาน โดยมีครูเป็นผู้สาธิตขั้นตอนการทำางาน 9.3 ขั้น สรุป 1. นักเรียนออกมาสาธิตการใช้งานโปรแกรมหน้าชั้นเรียน (สุ่มเลือกนักเรียน 5 คน) 2. นักเรียนและครูช่วยกันบทเรียน เรื่องการปฏิบัติงานกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (โปรแกรม Swish Max3) รวมทั้งความคุ้มค่าในการใช้งานโปรแกรม โดยครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนได้ข้อสรุปที่มีความเข้าใจตรงกัน 3. นักเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน
 24. 24. 10. สื่อ และแหล่ง เรีย นรู้ 10.1 ใบความรู้ 10.2 ห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล 10.3 ห้องสมุด 10.4 โปรแกรม Swish Max3 10.5 แบบทดสอบหลังเรียน11. การวัด และประเมิน ผล 11.1 วิธ ีก ารประเมิน 11.1.1 ตรวจรายงาน 11.1.2 สังเกตพฤติกรรมการทำางาน 11.1.3 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 11.2 เครื่อ งมือ 11.2.1 แบบประเมินรายงาน 11.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางาน 11.2.3 แบบทดสอบหลังเรียน 11.3 เกณฑ์ก ารประเมิน 11.3.1 ตรวจรายงาน ผ่านเกณฑ์การผ่าน ระดับ พอใช้ 11.3.2 พฤติกรรมการทำางานร่วมกัน ผ่านเกณฑ์ระดับ 1-2 11.3.3 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน 8 ขึน ้ ไป
 25. 25. 12. บัน ทึก ผลการจัด การเรีย นรู้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า......................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปัญหาที่พบระหว่างเรียนคือ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................
 26. 26. ............................................................................................................................วิธีแก้ปัญหาคือ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผลของการแก้ปัญหาพบว่า......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม......................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 27. 27. .............................................. ......................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ........ …………………….ครู ผู้สอน ( นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง) วันที่…..เดือน……..............….............พ.ศ.....…… ออกแบบหน่ว ยการเรีย นรู้1. วางแผนการจัด ทำา หน่ว ยการเรีย นรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล นำา ไปสู่ แนวการจัดมาตรฐา ความคิด สาระการ สมรรถน คุณ ลัก ษ ชิน งาน/ ้ กิจ กรรมการนตัว ชี้ว ด ั รวบยอด เรีย นรู้ ะสำา คัญ ณะอัน ภาระงาน เรีย นรู้ ของผู้ พึง เรีย น ประสงค์ใช้ การใช้ 1. การ ความ 1. มีวินัย 1. ชิ้นงานที่ 1. ทำาแบบคอมพิวเต งาน สร้างชิ้น สามารถ 2. อยู่ 1 การสร้าง ทดสอบก่อนอร์ในการ โปรแกรม งานใหม่ ในการคิด อย่างพอ ชิ้นงานใหม่ เรียนประมวล Swish 2. การ เพียง 2. ชิ้นงานที่ 2. ศึกษาหลักผลข้อมูล Max3 นั้น แทรกฉาก ความ 3. มุ่งมั่น 2 การแทรก การใช้งานให้เป็น นักเรียน (Scene) สามารถ ในการ ฉาก โปรแกรมสารสนเท ต้องศึกษา 3. การ ในการใช้ ทำางาน (Scene) 3. ฝึกปฏิบัติศเพื่อ หลักการ แทรก เทคโนโล 3. ชิ้นงานที่ งานประกอบ ทำางาน ข้อความ ยี 3 การแทรก 4. ออกแบบการตัดสิน ของ ลงในชิ้น ความ ข้อความลง ชิ้นงานใจของ โปรแกรม งาน สามารถ ในชิ้นงาน ตามสาระการบุคคล มีการฝึก 4. การ ในการแก้ 4. ชิ้นงานที่ เรียนรู้กลุ่ม ปฏิบติงาน ั แทรก ปัญหา 4 การแทรก 5. ศึกษาองค์กร อย่างต่อ รูปภาพลง ความ รูปภาพลง ค้นคว้าเพิ่ม
 28. 28. เนื่อง เพื่อ ในชิ้นงาน สามารถ ในชิ้นงาน เติม ให้ 5. การวาด ในการ 5. ชิ้นงานที่ 6. เทคนิคการ นักเรียน เส้นและ สื่อสาร 5 การวาด ใช้งาน เกิดความ วาดรูปลง เส้นและวาด โปรแกรมเพิ่ม ชำานาญใน ในชิ้นงาน รูปลงในชิ้น เติม การทำางาน 6. การจัด งาน 7. นำาเสนอผล รวมทั้งมี ลำาดับของ 6. ชิ้นงานที่ งาน การนำา วัตถุ 6 การจัด 8. ทำาแบบ เทคนิค 7. การ ลำาดับของ ทดสอบหลัง พิเศษต่าง ทำาให้วัตถุ วัตถุ เรียน ๆ ในการ เคลื่อนที่ 7. ชิ้นงานที่ ทำางานมา โดยใช้ 7 การทำาให้ ใช้ จน Motion วัตถุ ทำาให้มี Path เคลื่อนที่โดย การผลิต 8. การ ใช้ Motion ชิ้นงานที่ บันทึกชิ้น Path เป็น งานที่สร้าง 8. ชิ้นงานที่ สารสนเทศ ขึ้น 8 การบันทึก ให้ผู้ใช้ 9. การ ชิ้นงานที่ งานมี Export สร้างขึ้น ความ ชิ้นงานที่ 9. ชิ้นงานที่สมรรถนะสำา คัญ ของผู้เงขึย น 5 ประการ สะดวกใน สร้า รี ้น 9 การ 1. ความสามารถในการสื่อสาร , 2. ความสามารถในการแก้ปัญ้น , ความ การใช้ ไปใช้ Export ชิ หา งาน และ งานที่สร้างสามารถในการคิน , ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, 5. ความสามารถในการ นักเรีย ด ขึ้นไปใช้ใช้เทคโนโลยี ต้องมี การนำา เสนอผล งาน วิธี การใช้ งาน ซึ่ง ทำาให้ผู้ใช้ งานมี ความ เข้าใจ สามารถ ใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภ าพ
 29. 29. 2. การจัด ทำา หน่ว ยเรีย นรู้ แบบบัน ทึก หน่ว ยการเรีย นรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Swish Max3 เบื้องต้นรหัส/ชื่อรายวิชา ง 30221 โปรแกรมประยุกต์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2555 เวลา 13 ชั่วโมงผู้สอน นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง1. มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล2. ตัว ชี้ว ัด ที่ 2.1 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของบุคคล กลุ่ม องค์กร3. ความคิด รวบยอด การใช้งานโปรแกรม Swish Max3 นั้น นักเรียนต้องศึกษาหลักการทำางานของโปรแกรม มีการฝึกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำานาญในการทำางาน รวมทั้งมีการนำาเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการทำางานมาใช้ จนทำาให้มีการผลิตชิ้นงานที่เป็นสารสนเทศ ให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งาน และนักเรียนต้องมีการนำาเสนอผลงาน วิธีการใช้งานซึ่งทำาให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. สาระการเรีย นรู้ 4.1 การสร้างชิ้นงานใหม่ 4.2 การแทรกฉาก (Scene) 4.3 การแทรกข้อความลงในชิ้นงาน 4.4 การแทรกรูปภาพลงในชิ้นงาน 4.5 การวาดเส้นและวาดรูปลงในชิ้นงาน 4.6 การจัดลำาดับของวัตถุ 4.7 การทำาให้วัตถุเคลื่อนที่โดยใช้ Motion Path 4.8 การบันทึกชิ้นงานที่สร้างขึ้น 4.9 การ Export ชิ้นงานที่สร้างขึ้นไปใช้5. สมรรถนะสำา คัญ ของผู้เ รีย น

×