Successfully reported this slideshow.
หน้า 1                      คําสั่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม                       ...
หน้า 2                                    วันปฏิบัติหน้าที่เวร           ชื่อ...
หน้า 3  7. ครูเวรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวันดังกล่าว ห้ามสลับหรือผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าท...
หน้า 4                              วันปฏิบัติหน้าที่เวร        ชื่อ - สกุล     ...
หน้า 5                                   วันปฏิบัติหน้าที่เวร           ชื่อ ...
หน้า 63. ผู้ตรวจเวรกลางคืน / กลางวันในวันราชการ (ยกเว้นปิดภาคเรียน)  ที่              ชื่อ - สกุล     ...
หน้า 7  5. หากตรวจไม่พบครูเวร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรสอบถามหรือถ้าสามารถติดต่อได้ให้   แจ้งเตือนผู้...
หน้า 86. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ อังคาร พุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร...
หน้า 9หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีดังต่อไปนี้  1. ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางที่กําหนด  2. ลงชื่อ - สกุล เวลามาปฏ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำสั่งเวร..

7,201 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คำสั่งเวร..

 1. 1. หน้า 1 คําสั่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่ 246/2555 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย เพื่ อให้ เ กิ ด ความเรี ย บร้ อยปลอดภั ย ของสถานที่ ร าชการและเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ การอยู่ เ วรรั กษาการของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ไว้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้ครู ลูกจ้างและบุคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ดังนี้1. ครูที่ทําหน้าที่เวรกลางคืน วันปฏิบัติหน้าที่เวร ชื่อ - สกุล มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 1. นายอาคม วิชัยศร หัวหน้า นายจิลลาภัทร มุกดา ผู้ช่วย 4 , 26 18 9 , 31 22 นายณัฐพล ขําคมเขต ผู้ช่วย 2. นายประวิตร อนุสุริยา หัวหน้า 5 , 27 19 10 1 , 23 นายพงษ์สิริ เรืองแสน ผู้ช่วย 3. นายนครินทร์ ภูจอมจิต หัวหน้า 6 , 28 20 11 2 , 24 นายสายัณห์ ดอนศิลา ผู้ช่วย 4. นายจรูญ ปุณขันธ์ หัวหน้า นายทับ ภูหนองโอง ผู้ช่วย 7 , 29 21 12 3 , 25 นายยุทธพันธ์ ตาลป่าหว้าน ผู้ช่วย 5. นายอนุชิต กอศักดิ์ หัวหน้า 8 , 30 22 13 4 , 26 นายวีระศักดิ์ คิสาลัง ผู้ช่วย 6. นายชาติชาย ศรีวรสาร หัวหน้า 9 1 , 23 14 5 , 27 นายยิ่งยศ ผลภิญโญ ผู้ช่วย 7. นายอานนท์ ชุ่มมณี หัวหน้า นายทองประสิทธิ์ ปัตลา ผู้ช่วย 10 2 , 24 15 6 , 28 นายอนุพงษ์ เรืองแสน ผู้ช่วย 8. นายวิทยา วรพันธุ์ หัวหน้า 11 3 , 25 16 7 , 29 นายก้องเกียรติ ทองแดง ผู้ช่วย 9. นายโกวิท บูรพาพรพันธ์ หัวหน้า 12 4 , 26 17 8 , 30 นายจิระเดช แก้วกัญหา ผู้ช่วย 10. นายเศรษฐ์ ชินโน หัวหน้า นายมนตรี คํามะปะนา ผู้ช่วย 13 5 , 27 18 9 นายภาษิต จิตมงคล ผู้ช่วย
 2. 2. หน้า 2 วันปฏิบัติหน้าที่เวร ชื่อ - สกุล มิถุนายน 55 กรกฎาคุม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 11. นายพิทักษ์ โคตะวินนท์ หัวหน้า 14 6 , 28 19 10 นายกษิดิศ แข็งฤทธิ์ ผู้ช่วย 12. นายประยูร จริตน้อม หัวหน้า นายมาโนช โพธิไสย ผู้ช่วย 15 7 , 29 20 11 นายจิรพันธ์ โชติผาด ผู้ช่วย 13. นายกศนต์ ภารยาท หัวหน้า 16 8 , 30 21 12 จ.ส.อ.ประคอง พรมมา ผู้ช่วย 14. นายอําไพ ศรีละออน หัวหน้า 17 9 , 31 22 13 นายปรีชา ปุริศรี ผู้ช่วย 15. นายสิทธินันท์ จันทะยุทธ หัวหน้า 18 10 1 , 23 14 นายศรีนคร อิ่มบุญตา ผู้ช่วย 16. นายคมคาย คําก้อน หัวหน้า 19 11 2 , 24 15 นายพร้อม สิงหาวาสน์ ผู้ช่วย 17. นายอภิชาติ เฉลิมชาติ หัวหน้า 20 12 3 , 25 16 นายพบ พันธุขันธ์ ผู้ช่วย 18. นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร หัวหน้า นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขร ผู้ช่วย 21 13 4 , 26 17 นายสถาพร อ่อนโนนเขวา ผู้ช่วย 19. นายกิตติภัค ไพศาล หัวหน้า 22 14 5 , 27 18 ว่าที่ ร.ต.ดํารงค์ชัย วิชาระโภชน์ ผู้ช่วย 20. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง หัวหน้า 1 , 23 15 6 , 28 19 นายวินัย ศรีตระการ ผู้ช่วย 21. นายไพศาล ขุราศี หัวหน้า 2 , 24 16 7 , 29 20 นายวีรศักดิ์ กุลอัก ผู้ช่วย 22 นายสุวัฒศิลป์ การถวิล หัวหน้า นายพจกร แจ่มสุวรรณ์ ผู้ช่วย 3 , 25 17 8 , 30 21 นายมาพิชิต วรสาร ผู้ช่วยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. - 06.00 น. 2. บันทึกชื่อ เวลามาปฏิบัติหน้าที่ สําหรับการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้บันทึกหลังปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมอบเวรให้วันต่อไป 3. กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4. ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย 5. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรืออันตราย ให้หาทางระงับแก้ไข ป้องกันเหตุนั้น ๆ หรือหากเกินกําลังความสามารถให้ รีบแจ้งผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้าสถานศึกษาโดยเร็ว 6. สํานักงานปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ศาลาไทยหรืออาคารรักษาความปลอดภัยและควรตรวจตราตามจุดต่าง ๆ เป็นระยะๆ
 3. 3. หน้า 3 7. ครูเวรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวันดังกล่าว ห้ามสลับหรือผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่ หากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันนั้นให้สับเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยบันทึกเสนอตามแบบ ใบขอเปลี่ยนเวรตามขั้นตอนที่วางไว้2. ครูที่ทําหน้าที่เวรกลางวัน ในวันหยุดราชการ วันปฏิบัติหน้าที่เวร ชื่อ - สกุล มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 1. นางสุลักขณา รัดที หัวหน้า 15 นางบังอร สมิทธิกันต์ ผู้ช่วย นางลักษณา เทศารินทร์ ผู้ช่วย นางสาวสุพัตรา ศรีละวัน ผู้ช่วย 2. นางอมรวรรณ จริตน้อม หัวหน้า 21 นางทิพย์สุดา ยนยุบล ผู้ช่วย นางสาวเดือนเพ็ญ เชื้อดี ผู้ช่วย 3. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา หัวหน้า 22 นางชาลินี สังข์วิเศษ ผู้ช่วย นางกาญจนา มั่นกิจ ผู้ช่วย นางสาวปิยพร ชุมพล ผู้ช่วย 4. นางประภาพร คลังบุญครอง หัวหน้า 28 นางวิชชุดา ทัพซ้าย ผู้ช่วย นางสาวลัดดา คําภิรมย์ ผู้ช่วย นางสาวขันธิญา คําศรี ผู้ช่วย 5. นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี หัวหน้า 29 นางจริยา พรมมา ผู้ช่วย นางสาวบุษยา เขจรรักษ์ ผู้ช่วย 6. นางพนิดา ไสยกุล หัวหน้า 2 นางสุจิรา กอศักดิ์ ผู้ช่วย นางสาวสุริสา ไวแสน ผู้ช่วย นางสาวนาตยา วาปี ผู้ช่วย 7. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์ หัวหน้า 3 นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี ผู้ช่วย นางสาวปราณี ภูโด่ง ผู้ช่วย 8. นางยุพิน บุญเลิศ หัวหน้า 4 นางลักษณา เทศารินทร์ ผู้ช่วย นางสาวสุภาพร ภูนาโคก ผู้ช่วย 9. นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง หัวหน้า 5 นางนิตยา มูลพงษ์ ผู้ช่วย นางสาวจินตนา กั้วนามน ผู้ช่วย
 4. 4. หน้า 4 วันปฏิบัติหน้าที่เวร ชื่อ - สกุล มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 5510. นางลมโชย ด่านขุนทด หัวหน้า 11 นางวราภรณ์ แสบงบาล ผู้ช่วย นางกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรี ผู้ช่วย11. นางปภาดา จันทะยุทธ หัวหน้า 12 นางมยุรี เพิ่มศิลป์ ผู้ช่วย นางสาวสุนิสา ยันทะรักษ์ ผู้ช่วย12. นางประดับศิลป์ อินทร์พรหม หัวหน้า 13 นางจิราภรณ์ ศรีวรสาร ผู้ช่วย นางอัจฉรา เหลือผล ผู้ช่วย13. นางสันทนา หารคูณ หัวหน้า 2 18 นางสุพัทยา ศิลาแก้ว ผู้ช่วย นางสาวเทียมจิต เทวิญญา ผู้ช่วย14. นางมธุลัดดา ศรีละออน หัวหน้า 3 19 นางณิชากร สงวนกลิ่น ผู้ช่วย นางสาวจันทร์เพ็ญ นีระพันธ์ ผู้ช่วย15. นางสุกัญญา กัญญสกุล หัวหน้า 4 25 นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่ ผู้ช่วย นางขวัญเรือน วิชาหา ผู้ช่วย นางสุณิตา อรรถเนติกุล ผู้ช่วย16. นางพวงแก้ว กิตติชัย หัวหน้า 9 26 นางสาวเมตตา ผาละกัน ผู้ช่วย นางสาวสุมาลี การสวน ผู้ช่วย17. นางสุพรรณี ภูแสงศรี หัวหน้า 10 1 นางวิริยา หลินภู ผู้ช่วย นางสาวกนกอร สะภา ผู้ช่วย18. นางเอมอร ใจดี หัวหน้า 16 2 นางมันตา จารุวรพงษ์ ผู้ช่วย นางจรินทร ชลิงสุ ผู้ช่วย นางสาวอัญชลี อัยจักษ์ ผู้ช่วย19. นางสุธีรา ศิริกุล หัวหน้า 17 8 นางวราภรณ์ เฉลิมชาติ ผู้ช่วย นางสาวธิดาวรรณ อรพันธ์ ผู้ช่วย20. นางนงนุช มีตา หัวหน้า 23 9 นางทัศนี ฆารเจริญ ผู้ช่วย นางสาวศุภลักษณ์ กั้วพิสมัย ผู้ช่วย นางสาววิภาวดี โคทังคะ ผู้ช่วย
 5. 5. หน้า 5 วันปฏิบัติหน้าที่เวร ชื่อ - สกุล มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 21. นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล หัวหน้า 24 15 นางสาวกนกรัตน์ บุญไชยโย ผู้ช่วย นางสาวจริยาลักษณ์ กิตติกา ผู้ช่วย 22. นางกรรณิการ์ ศรีสุข หัวหน้า 30 16 นางปานใจ โพธิ์หล้า ผู้ช่วย นางสาวศิรินญา กลีบจําปา ผู้ช่วย 23. นางบัวคํา ประดิษฐ์จา หัวหน้า 1 22 นางเพชราภรณ์ แสนพาน ผู้ช่วย นางพรพิมล เฉลิมชาติ ผู้ช่วย 24. นางยุภาพร ผลสว่าง หัวหน้า 7 23 นางวราภรณ์ ยนต์ชัย ผู้ช่วย นางสาววนิดา เที่ยงสงค์ ผู้ช่วย 25. นางสุวคนธ์ ยี่สารพัฒน์ หัวหน้า 8 29 นางสาวศิริพร ดวงทองพล ผู้ช่วย นางสาวรจนา บุญสาร ผู้ช่วย 26. นางสาววไลกิต์ สระแก้ว หัวหน้า 14 30 นางรัตนาพร วิไลเพชร ผู้ช่วย นางจริงใจ กาฬหว้า ผู้ช่วย นางสาวศิริขวัญ ขันทะ ผู้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. - 18.00 น. 2. บันทึกชื่อ เวลามาปฏิบัติหน้าที่ สําหรับการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้บันทึกหลังปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อย แล้วก่อนส่งมอบเวรให้วันต่อไป 3. กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4. รับจดหมาย เอกสาร หนังสือราชการ โทรศัพท์ ตลอดจนให้บริการผู้มาติดต่องานราชการ 5. ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย 6. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรืออันตราย ให้หาทางระงับแก้ไข ป้องกันเหตุนั้น ๆ หรือหากเกินกําลังความสามารถ ให้รีบแจ้ง ผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้าสถานศึกษาโดยเร็ว 7. สํานักงานปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ห้องสํานักงานกลุ่มอํานวยการอาคาร 2 และควรตรวจตราตามจุดต่าง ๆ เป็นระยะๆ 8. ครูเวรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวันดังกล่าว ห้ามสลับหรือผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติ หน้าที่ หากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันนั้นให้สับเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยบันทึกเสนอ ตามแบบใบขอเปลี่ยนเวรตามขั้นตอนที่วางไว้
 6. 6. หน้า 63. ผู้ตรวจเวรกลางคืน / กลางวันในวันราชการ (ยกเว้นปิดภาคเรียน) ที่ ชื่อ - สกุล ตรวจเวรประจําวัน 1 นายคมสัน อุทัยวัฒน์ อาทิตย์ 2 นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ จันทร์ 3 นายอัญเชิญ สุวรรณศรี อังคาร 4 นายโกวิทย์ มีตา พุธ 5 รองผู้อํานวยการโรงเรียน พฤหัสบดี 6 นายไพจิตร พิมพิสัย ศุกร์ 7 นายสัญญา รัตนวรรณี เสาร์4. ผู้ตรวจเวรกลางวัน (วันหยุดราชการ) วันปฏิบัติหน้าที่เวร ชื่อ - สกุล มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 1. นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร 2 14 18 30 2. นางประภาวดี มองเพชร 3 15 19 3. นางเรณู รัตนวรรณี 4 21 25 4. นางศิริพร สุวรรณศรี 9 22 26 5. นางศิริมา ดอนแสง 10 28 1 6. นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ 16 29 2 7. นายสัญญา มงคลสินธุ์ 17 2 8 8. นางพิกุลทอง คงยืน 23 3 9 9. นางบุปผา มาวัน 24 4 15 10. นางดุษณีย์ อนุสุริยา 30 5 16 11. นายประสิทธิ์ ไชยกาล 1 11 22 12. นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์ 7 12 23 13. นายคําดี ขินานา 8 13 29หน้าที่ผู้ตรวจเวรกลางคืน - กลางวัน มีดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรกลางวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.และผู้ตรวจเวรกลางคืนปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. 2. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆตลอดจนข้อเสนอแนะและบันทึกเหตุการณ์หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จ 2.1 บันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกเวรกลางวันในวันหยุดราชการ 2.2 บันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. ของวันหยุดราชการด้วย 3. กํากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4. ตรวจตราทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย หากมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเป็นอันตราย ให้หาทาง ระงับ แก้ไข ป้องกันเหตุนั้นๆ ถ้าเกินกําลังความสามารถให้รีบแจ้งต่อหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายโดยเร็ว
 7. 7. หน้า 7 5. หากตรวจไม่พบครูเวร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรสอบถามหรือถ้าสามารถติดต่อได้ให้ แจ้งเตือนผู้ที่ไม่มาปฏิบัติ หน้าที่ให้ทราบด้วย 6. ให้ผู้ตรวจเวรกลางคืนปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรยามรักษาการณ์ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ด้วย5. ลูกจ้าง วันปฏิบัติหน้าที่เวร ชื่อ - สกุล มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 1. นายบัณฑิต แก้วบุรมย์ 2 , 14 , 26 8 , 20 1 , 25 6 , 18 , 30 2. นายทองไสย์ เวียงนนท์ 3 , 15 , 27 9 , 21 2 , 14 , 26 7 , 19 3. นายคํามูล ทองบ่อ 4 , 16 , 28 10 , 22 3 , 15 , 27 8 , 20 4. นายวัชรพงษ์ วรรักษ์ 5 , 17 , 29 11 , 23 4 , 16 , 28 9 , 21 5. นายยุติ ราศรี 6 , 18 , 30 12 , 24 5 , 17 , 29 10 , 22 6. นายวิทย์ กุดวงศ์แก้ว 7 , 19 1 , 13 , 25 6 , 18 , 30 11 , 23 7. นายวิชัย ธรรมเกษร 8 , 20 2 , 14 , 26 7 , 19 , 31 12 , 24 8. นายพงษ์ศักดิ์ ชมพูทัศน์ 9 , 21 3 , 15 , 27 8 , 20 1 , 13 , 25 9. นายประณต ซ่ําศาสตร์ 10 , 22 4 , 16 , 28 9 , 21 2 , 14 , 26 10.นายอาณุภาพ ซ่ําศาสตร์ 11 , 23 5 , 17 , 29 10 , 22 3 , 15 , 27 11.นายอภิชาติ พันธ์อุสาห์ 12 , 24 6 , 18 , 30 11 , 23 4 , 16 , 28 12.พนักงานขับรถหกล้อ 1 , 13 , 25 7 , 19 , 31 12 , 24 5 , 17 , 29หน้าที่เวรลูกจ้าง มีดังต่อไปนี้ 1. ในวันราชการ เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. 2. วันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในช่วงกลางวันลูกจ้างจะต้องทํา ความสะอาดโดยการกวาดและเก็บขยะในบริเวณทั่วไปของโรงเรียนโดยเน้นถนนรอบอาคาร 2 และอุทยาน การศึกษาหน้าอาคาร 2 3. บันทึกชื่อ เวลามาปฏิบัติหน้าที่ สําหรับการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้บันทึกหลังปฏิบัติหน้าที่เสร็จ 4. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรืออันตราย ให้หาทางระงับแก้ไข ป้องกันเหตุนั้น ๆ หรือหากเกินกําลังความสามารถ ให้รีบแจ้งครูเวร ผู้ตรวจเวร หรือหัวหน้าสถานศึกษาโดยเร็ว 5. สํานักงานปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้อาคาร 2 บริเวณหน้าธนาคารโรงเรียนและควรตรวจตราตามจุดต่างๆ เป็นระยะ ๆ 6. ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ครู อาจารย์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่เวร ตลอดทั้งผู้มาติดต่องานราชการ ในวัน ดังกล่าว 7. ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวันดังกล่าว หากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันนั้นให้ สับเปลี่ยนเวรกับผู้ อื่นมา ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยบันทึกเสนอตามแบบ ใบขอเปลี่ยนเวรตามขั้นตอนที่วางไว้
 8. 8. หน้า 86. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ อังคาร พุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยจะแบ่งเป็น 3 ผลัด อยู่เวรคนละ 1 ผลัด ตามตารางแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 หมุนเวียนกันผลัดละ 8 ชั่วโมง ตามตาราง ดังต่อไปนี้ ตารางแบบที่ 1 เวลา 07.00 – 15.00 น. 15.00 – 23.00 น. 23.00 – 07.00 น. วัน จันทร์ นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย อังคาร นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย พุธ นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย พฤหัสบดี นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย ศุกร์ นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย เสาร์ นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย อาทิตย์ นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย ตารางแบบที่ 2 เวลา 07.00 – 15.00 น. 15.00 – 23.00 น. 23.00 – 07.00 น. วัน จันทร์ นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน อังคาร นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน พุธ นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน พฤหัสบดี นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน ศุกร์ นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน เสาร์ นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน อาทิตย์ นายสอน แสงดาว นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน ตารางแบบที่ 3 เวลา 07.00 – 15.00 น. 15.00 – 23.00 น. 23.00 – 07.00 น. วัน จันทร์ นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว อังคาร นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว พุธ นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว พฤหัสบดี นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว ศุกร์ นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว เสาร์ นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว อาทิตย์ นายสวัสดิ์ วิสัย นายบุญทัน ตรีสูน นายสอน แสงดาว
 9. 9. หน้า 9หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางที่กําหนด 2. ลงชื่อ - สกุล เวลามาปฏิบัติหน้าที่ บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ หากพบบุคคลภายนอกควรสอบถาม ชื่อ - สกุล จุดประสงค์ที่มาติดต่อ จดทะเบียนรถ หรือลักษณะพาหนะที่นํามา 3. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรืออันตราย ให้หาทางระงับแก้ไข ป้องกันเหตุนั้นๆ หรือหากเกินกําลังความสามารถ ให้รีบแจ้งครูเวร ผู้ตรวจเวร หรือหัวหน้าสถานศึกษาทราบโดยเร็ว 4. สํานักงานปฏิบัติหน้าที่ ที่อาคารรักษาความปลอดภัย หน้าโรงเรียน 5. สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเวรกลางวัน จะอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ ก็ต่อเมื่อมี ใบอนุญาตออกนอกบริเวณของทางโรงเรียนเท่านั้นและถ้านักเรียนกลับเข้าโรงเรียนให้เก็บใบอนุญาตออกนอก บริเวณโรงเรียนรวบรวมนําส่งรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไปทุกวันราชการ และนักเรียนบันทึกรายการเข้า- ออกตามสมุดบันทึกที่โรงเรียน จัดทําขึ้นที่อาคารรักษาความปลอดภัยด้วย 6. สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลางคืน ต้องตรวจตราอาคารต่าง ๆ หรือจุดต่าง ๆ เป็นระยะ และเคาะ สัญญาณระฆังตามที่กําหนดให้ 3 จุด ทุก ๆ ชั่วโมง 7. ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ครู อาจารย์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่เวร ตลอดทั้งผู้มาติดต่องานราชการ 8. หน้าที่เพิ่มเติมและทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 8.1 ผู้อยู่เวรผลัดที่ 1 เวลา 07.00 – 15.00 น.ทําความสะอาดอาคารรักษาความปลอดภัย น้ําตกข้าง สนามบาส 8.2 ผู้อยู่เวรผลัดที่ 2 เวลา 15.00 – 23.00 น.ทําความสะอาดสวนหย่อมป้ายชื่อโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ถนนเส้นกลางถนนหน้าโรงเรียนด้านทิศเหนือ และเปิดไฟให้แสงสว่างตามอาคารต่าง ๆ ก่อนมืด 8.3 ผู้อยู่เวรผลัดที่ 3 เวลา 23.00 – 07.00 น.ทําความสะอาดถนนหน้าอาคาร 2 ถนนเส้นไปอาคาร 3 ถนน หน้าอาคาร 1 โรงจอดรถใต้ถุนอาคาร 1 ทั้งทิศตะวันออกและตะวันตก และปิดไฟให้แสงสว่าง ตามอาคารต่าง ๆ ตอนเช้า 9. หากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันนั้นให้สับเปลี่ยนเวร กับผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยบันทึกเสนอตาม แบบใบขอเปลี่ยนเวรตามขั้นตอนที่วางไว้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ตามหน้าที่ที่กําหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีผลดีต่อสถานศึกษา โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการ ปิดโรงเรียนและช่วงเทศกาลต่างๆ ดังนี้ 1) การป้องกันการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา 2) การป้องกันการวางระเบิดในสถานศึกษา 3) การป้องกัน และแก้ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (นายพิริยะ อุทโท) ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

×