Kajian Kecenderungan Penggunaan Perpustakaan PMM

4,973 views

Published on

Suraini Mat Abu 0136042525

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kajian Kecenderungan Penggunaan Perpustakaan PMM

 1. 1. <ul><li>KECENDERUNGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA DALAM KALANGAN PELAJAR DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN </li></ul><ul><li>Penyelidik : </li></ul><ul><li>Suraini binti Mat Abu </li></ul><ul><li>Samsinor binti Ibrahim </li></ul>
 2. 2. Pengenalan <ul><li>Perpustakaan merupakan .. </li></ul><ul><li>Di Politeknik Merlimau Melaka (PMM), .. </li></ul>
 3. 3. Pernyataan Masalah/ Refleksi Kajian Berdasarkan pemerhatian di perpustakaan PMM, temubual bersama staf di unit perpustakaan dan pelajar, penyelidik mendapati bahawa: <ul><li>Kebanyakan kemudahan fizikal tidak digunakan walaupun bukan pada masa cuti semester. </li></ul><ul><li>Kurang kesedaran dari kalangan responden untuk menggunakan sebaiknya kemudahan pepustakaan. </li></ul>
 4. 4. Objektif Kajian <ul><li>Menjadikan perpustakaan PMM sebagai perpustakaan yang digunapakai sepenuhnya sebagai sumber rujukan oleh pelajar Diploma Pengajian Perniagaan (DPP). </li></ul><ul><li>Meningkatkan minat pelajar DPP untuk mendapatkan rujukan di perpustakaan PMM. </li></ul><ul><li>Mengubah persepsi di kalangan pelajar DPP tentang kelebihan dan keberkesanan perpustakaan PMM. </li></ul>Objektif Am Objektif Khusus
 5. 5. Kepentingan Kajian <ul><li>Meningkatkan penggunaan kemudahan perpustakaan sepanjang masa. </li></ul><ul><li>Memberi kesedaran kepada pelajar tentang keberkesanan menggunakan kemudahan pepustakaan. </li></ul><ul><li>Mendapatkan maklumat berkaitan kekerapan pelajar menggunakan perpustakaan. </li></ul>
 6. 6. Sasaran Kajian <ul><li>Pelajar Diploma Pengajian Perniagaan (DPP), Jabatan Perdagangan, PMM. </li></ul><ul><li>50% pelajar dari Semester 3 dan 50% pelajar Semester 2 akan dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. </li></ul>
 7. 7. Instrumen Kajian <ul><li>Temubual </li></ul><ul><li>Dilaksanakan secara tidak formal ke atas staf-staf Unit Perpustakaan PMM. </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan kecenderungan penggunaan jenis-jenis kemudahan di perpustakaan. </li></ul>
 8. 8. Instrumen Kajian <ul><li>Kutipan Data </li></ul><ul><li>Akan dilaksanakan oleh Unit Perpustakaan dengan cara merekod pelajar mengikut jabatan dan kursus yang mengunjungi perpustakaan. </li></ul><ul><li>Borang pemantauan pengguna ini akan disediakan oleh penyelidik. </li></ul><ul><li>Tempoh masa perekodan adalah sepanjang Semester Julai 2011. </li></ul>
 9. 9. Instrumen Kajian <ul><li>Borang Soal Selidik berkaitan kecenderungan pelajar menggunakan perkhidmatan perpustakaan akan diedar kepada 50% pelajar DPP Semester 2 dan 50% pelajar DPP Semester 3. </li></ul><ul><li>Borang ini mengandungi 3 bahagian: </li></ul><ul><li>i) Kekerapan menggunakan perpustakaan. </li></ul><ul><li>ii) Tahap kepuasan terhadap kemudahan di perpustakaan. </li></ul><ul><li>iii) Faktor-faktor yang menggalakkan penggunaan perkhidmatan perpustakaan. </li></ul><ul><li>Soal Selidik </li></ul>
 10. 10. Kaedah Analisis Data <ul><li>Data yang diperolehi daripada kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) untuk mengira frekuensi dan peratusan bagi setiap item. </li></ul>
 11. 11. Sekian Terima Kasih

×