Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การบวก

2,663 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การบวก

 1. 1. 99กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 และชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5 หน่ ว ยย่ อ ยที ่ 2 การบวก เวลา 4 ชั ่ ว โมง ประกอบด้ ว ย แผนการเรี ย นรู ้ ท ั ้ ง หมด ٤ แผน ดั ง นี ้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การบวกจำานวนที่มีหลายหลัก เวลา ١ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำานวนที่มีหลายหลัก เวลา ١ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 โจทย์ปัญหาการบวก เวลา ١ ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 โจทย์ปัญหาการบวก เวลา ١ ชั่วโมง
 2. 2. 100 เป้ า หมายการเรี ย นรู ้ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1 จำ า นวนหรรษา หน่ ว ยย่ อ ยที ่ ٢ เรื ่ อ ง การบวก จำ า นวน 4 ชั ่ ว โมง ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1 ความรู ้ - การบวกของจำานวนสองจำานวน และสาม จำานวนที่มีการทดจากหลักต่างๆ - วิเคราะห์โจทย์ หาคำาตอบและ แสดงวิธีทำา การบวก ลบ คูณ หารได้ - สร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคำาตอบและ ทั ก ษะ / กระบวนการ ให้เหตุผลประกอบ การตัดสินใจและ สรุปผลที่ได้อย่างภาระงาน / ชิ ้ น งาน เหมาะสม แบบฝึ ก หน่ ว ย ใช้ภาษาและ ที ่ 2 สัญลักษณ์ ทาง คณิตศาสตร์ใน การ การสื่อสารสื่อ ความหมายและนำา คุณธรรม จริยธรรม / ค่านิยม 1. ทำางานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ วินัย 2. มีความรอบคอบ 3. มีความรับผิดชอบ 4. ตระหนักในคุณค่าและมี เจตคติที่ดี
 3. 3. 101 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เวลา ١ ชั ่ ว โมงชื ่ อ หน่ ว ยย่ อ ยที ่ 2 การบวก แผนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1 การบวกจำ า นวนที ่ ม ี ห ลายหลั กรายวิ ช า ค 14101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.4 และวิ ช า ค15101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.51. มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ดมาตรฐานการเรี ย นรู ้ค 1.2 เข้ า ใจถึ ง ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการดำ า เนิ น การของจำ า นวนและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการดำ า เนิ น การต่ า ง ๆ และใช้ ก ารดำ า เนิ น การในการแก้ ป ั ญ หาตัวชี้วัดค 1.2 ป.4/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำานวนนับ และศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำาตอบค 1.2 ป.4/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ตางๆ ได้อย่างเหมาะสม ่2. จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ความรู ้ ١. เมื่อกำาหนดโจทย์การบวกของจำานวนสองจำานวนและสามจำานวนที่มีการทดจากหลักต่างๆ ให้นักเรียนสามารถหาผลบวกได้ ทั ก ษะกระบวนการ ١. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ٢. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร สือความหมายและนำาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ่ ่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม ١. มีความรอบคอบ
 4. 4. 102 ٢. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์3. สาระการเรี ย นรู ้ การบวกจำานวนที่มีหลายหลัก ใช้วิธีบวกที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน การบวกจะมีการทดจากหลักหนึ่งไปยังอีกหลักหนึ่งที่ถัดไปทางซ้ายมือ เมื่อผลบวกของจำานวนในหลักนั้นๆเป็นสองหลัก4. สมรรถนะสำ า คั ญ 1. ความสามารถในการคิด 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา5. คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 1. ซือสัตย์สจริต ่ ุ 2. มีวินัย 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. มุ่งมั่นในการทำางาน 6. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้กิ จ กรรมรวมชั ้ น (ป.٤) 1. ทบทวนการบวกจำานวนสองจำานวนโดยการถาม -ตอบ ปากเปล่า เช่น 5 + 4 , 6 + 7 , 5 + 0 , 0 + 4 , 7+1,1+8 2. ทบทวนการบวกจำานวนสองจำานวนที่ไม่มีการทดและมีผลบวกไม่เกิน 10,000 เช่น 5,250 + 2,500 แล้วอภิปรายถึงวิธีการหาคำาตอบร่วมกัน 3. นำาโจทย์การบวกจำานวนสองจำานวนที่มีการทดและมีผลบวกไม่เกิน 10,000 มาให้นักเรียนฝึกทำาเช่น 5,897 + 7450แล้วอภิปรายถึงวิธีการหาคำาตอบร่วมกัน
 5. 5. 103 4. ครูอธิบายขั้นตอนของการบวกว่า การบวกต้องตั้งเลขหลักให้ตรงกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนแล้วบวกหลับสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น ... ตามลำาดับ 5. ครูยกตัวอย่างโจทย์การบวกแล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำาตอบ เพื่อเป็นการทบทวน 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหลักการบวก และสรุปให้ได้ว่า การบวกจำานวนที่มีหลายหลักใช้วิธีบวกจำานวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน และถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำานวนที่มีสองหลักให้ทดจำานวนที่ครบสิบไปรวมกับจำานวนที่อยู่หลักถัดไปทางซ้ายมือ (ป.٥) ١. ครูทบทวนการบวกจำานวนสองจำานวนที่มีผลบวกไม่เกิน ١٠٠,٠٠٠ ทั้งที่ไม่มีการทดและมีการทดจากหลักต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ ٤ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับหลักการบวก ٢. ครูนำาโจทย์การบวกมาสองจำานวน ให้นักเรียนอภิปรายขั้นตอนการคิด ตามลำาดับความง่ายยากหลายๆ ตัวอย่างเช่น ไม่มีทด ทด ١ หลัก ทด ٣ หลัก ทด ٤ หลัก ทด ٥ หลัก ทด ٦ หลักและทดมากกว่า ٦ หลัก เช่น ٩8 ٨٢,٣٨٥ + ٦,٥٤٧ =ขันตอนการบวก ้ 9 8 6 5 41 7 ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักหน่วย + 8238 5 7+5 = 12 (1 2 สิบ กับ 2 หน่วย) ครูเขียน 2 ใน หลักหน่วยและ ทด 1 ในหลักสิบ 9 8 6 51 41 7 + ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักหน่วย ٤ 823 8 5 สิบ บวก ٨ สิบ กับที่ขาดมาอีก ١ สิบ เป็น 3 2 ١٣ สิบ (١ ร้อยกับ ٣ สิบ) ครูเขียน ٣ ในหลักสิบและทด ١ ในหลักร้อย 9 8 6 51 4 7 + ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักร้อย ٥ 82 3 85 ร้อย บวก ٣ ร้อย กับที่ทดมาอีก ١ ร้อย เป็น ٩ ร้อย ครูเขียน ٩ ในหลัก ร้อย
 6. 6. 104 9 32 9 8 6 51 4 7 + ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักพัน ٦ พัน 82 385 บวก ٢ พัน ได้ ٨ พันครูเขียน ٨ ใน 8 932 หลักพัน 91 8 6 51 4 7 + ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักหมื่น ٨ 8 23 85 หมื่น บวก 8 หมื่น ได้ ١٦ หมื่น(١ 6 8932 แสน กับ ٦ หมื่น) ครูเขียน ٦ ในหลักแสน ทด ١ ใน 1 1 9 8 6 5 4 7+ ให้นักเรียนหาผลบวกในหลัก 823 85 แสน ٩ แสน บวก กับที่ทดมา ١ 10 6 8 9 3 2 แสน เป็น ١٠ แสน(١ ล้าน) ครูเขียน ٠ ในหลักแสน และ ١ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ในหลักล้าน ٩٨٦,٥٤٧ = ٨٢,٣٨٥ +1,068,932 3. ให้นักเรียนนำาเอา ٩٨٦,٥٤٧ + ٨٢,٣٨٥ ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไร (١,٠٦٨,٩٣٢) นักเรียนจะเห็นว่าคำาตอบที่ได้มีค่าเท่ากันแสดงว่า ٩٨٦,٥٤٧ + ٨٢,٣٨٥ = ٨٢,٣٨٥ + ٩٨٦,٥٤٧ เรียกว่าการบวกมีสมบัติการสลับที่ ٤. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก ٣ – ٢ ตัวอย่าง รวมทั้งการบวกสามจำานวน แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการบวกกิ จ กรรมเดี ่ ย ว 1. นักเรียนทำาแบบฝึกที่ ١6. ภาระงาน/ชิ ้ น งาน แบบฝึกที่ 17. แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละสื ่ อ แบบฝึกที่ 18. การวั ด และประเมิ น ผล วิ ธ ี ว ั ด เครื ่ อ งมื อ
 7. 7. 1051. ตรวจแบบฝึก 1. แบบฝึก2. สังเกตด้านทักษะและ 2. แบบสังเกตการทำางานกระบวนการ 3. แบบสังเกตการทำางาน3. สังเกตด้านคุณธรรม จริยธรรม / ค่านิยม9. บั น ทึ ก หลั ง การเรี ย นรู ้ ผลการเรียนรู.................................................................... ้ ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ปัญหาและอุปสรรค............................................................. ...................................................................................... ......................................................................................10. กิ จ กรรมเสนอแนะเพิ ่ ม เติ ม ...................................................................................... ...................................................................................... ลงชื่อ ....................................... ......... (................................................) (ครูผู้สอน)11. ความคิ ด เห็ น ผู ้ บ ริ ห าร ...................................................................................... ...................................................................................... ลงชื่อ .................................................
 8. 8. 106 (................................................) (ผู้บริหารสถานศึกษา) แบบฝึ ก ที ่ ١ ป.4 ทบทวนการบวกจงหาผลบวกของจำานวนต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับ(ผลบวกไม่เกิน 100) (ผลบวกไม่เกิน 1,000)(ผลบวกไม่เกิน 10,000)1. 40+ 6. 456 + 11. 4,567 + 35 23 2312. 26 7. 48 + 12. 5,608 + + 43 301 3,2713. 53 8. 666 13. 2,567 + + + 36 321 1,3044. 17+ 9. 257 + 14. 3,094 + 20 107 6,732
 9. 9. 1075. 46+ 10. 483 + 15. 4,674 + 37 248 1,813 ชื่อ- สกุการบวกจำ า นวนที ่ ม ี ห ลายหลั ก ป .5 ล .................................................... แบบ จงแสดงวิธีทำาและหาคำาตอบให้ถูกต้อง นะครับ٦١٤,٠٠٠ + (١ ٦) + 486,٤٩٠ 253,١١٩ 648,٩٩٨ _______ _______ตอบ ตอบ٢.) +74,٦٤٣,٢١٥ ٢,٣٤٤,٦٩٦ + (٧ ٥,٣٨٩,٨٩٦ ٤٤٦,٧٨٣ _______ _______ตอบ ตอบ٨,٤٣٤,٠٠٦ + (٣ ١١٢,٦٩٥ + (٨ ٨,٩٦٣,٩٩٩ ٣٢٤,٤٤٥ _______ _______ตอบ ตอบ٩٦٨,٠٩٨ + (٤ ٨٤٣,٢٠٠ + (٩ ٢٤,٣٢٥ ٦٦٥,٩٦٦ _______ _______ตอบ ตอบ٨,٣٢٦,٩٠٠ + (٥ ٤٧,٤٣٦,٩٠٠ + (١٠ ٧,٤٦٣,٨٨٨ ٩,٦٠٨,٧٤٤
 10. 10. 108 _______ _______ตอบ ตอบ ชื่อ- แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เวลา ١ ชั ่ ว โมงชื ่ อ หน่ ว ยย่ อ ยที ่ 1 การบวก แผนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2 การบวกจำ า นวนที ่ ม ี ห ลายหลั กรายวิ ช า ค 14101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.4 และวิ ช า ค15101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.51. มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ดมาตรฐานการเรี ย นรู ้ค 1.2 เข้ า ใจถึ ง ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการดำ า เนิ น การของจำ า นวนและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการดำ า เนิ น การต่ า ง ๆ และใช้ ก ารดำ า เนิ น การในการแก้ ป ั ญ หาตัวชี้วัดค 1.2 ป.4/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำานวนนับ และศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำาตอบค 1.2 ป.4/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ตางๆ ได้อย่างเหมาะสม ่2. จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ความรู ้ ١. เมื่อกำาหนดโจทย์การบวกของจำานวนสองจำานวนและสามจำานวนที่มีการทดจากหลักต่างๆ ให้นักเรียนสามารถหาผลบวกได้ (ป٥-٤) 2. เมื่อกำาหนดโจทย์ปัญหาการบวก ให้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำาตอบและแสดงวิธีทำาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบได้(ป.٥)
 11. 11. 109 ทั ก ษะกระบวนการ ١. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ٢. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร สือความหมายและนำาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ่ ่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม ١. มีความรอบคอบ ٢. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์3. สาระการเรี ย นรู ้ การบวกจำานวนที่มีหลายหลักใช้วิธีบวกจำานวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันก่อน การบวกในหลักใดได้ผลบวกเป็นจำานวนที่มีสองหลักหรือสามหลัก…จะมีการทดไปยังหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือ จำานวนสามจำานวนที่นำามาบวกกันจะบวกสองจำานวนใดก่อนแล้วจึงบวกกับจำานวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน4. สมรรถนะสำ า คั ญ 1. ความสามารถในการคิด 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา5. คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 1. ซือสัตย์สจริต ่ ุ 2. มีวินัย 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. มุ่งมั่นในการทำางาน6. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้กิ จ กรรมรวมชั ้ น(ป.٤) 1. ครูทบทวนการบวกจำานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ทั้งที่ไม่มีการทดและมีการทดจากหลักต่างๆ
 12. 12. 110 เช่น 5,250 + 2,500 = , 5,897 + 7450 = 2. ครูอธิบายขั้นตอนของการบวก และยกตัวอย่างให้นักเรียนดู 2.1การบวกจำานวนที่มีหลายหลักใช้วิธีบวกจำานวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน 2.2การบวกในหลักใดได้ผลบวกเป็นจำานวนที่มีสองหลักจะมีการทดไปยังหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือขั ้ น ตอนการบวก 3 8 6 5 41 7 ให้นักเรียนหาผลบวกใน + 9238 5 หลักหน่วย 7+5 = 12 (1 2 สิบ กับ 2 หน่วย) ครูเขียน 2 ในหลักหน่วย และทด 1 ในหลักสิบ + 3 8 6 51 41 7 ให้นักเรียนหาผลบวกใน 923 8 5 หลักสิบ ٤ สิบ บวก ٨ 3 2 สิบ กับที่ขาดมาอีก ١ สิบ เป็น ١٣ สิบ (١ ร้อยกับ ٣ สิบ) ครู เขียน ٣ ในหลักสิบและทด ١ ในหลักร้อย ให้นักเรียนหาผลบวกใน + 3 8 6 5 4 7 หลักร้อย ٥ ร้อย บวก ٣ 1 923 85 ร้อย กับที่ขาดมาอีก ١ 9 32 ร้อย เป็น ٩ ร้อย ครูเขียน ٩ ใน หลักร้อย 3 8 6 5 4 7ให้นักเรียนหาผลบวกในหลัก + 92 385 พัน ٦ พัน บวก ٢ พัน ได้ ٨ พัน 8 932 ครูเขียน ٨ ในหลักพัน 31 8 6 5 4 7 นักเรียนหาผลบวกใน ให้ + หลักหมื่น ٨ หมื่น บวก ٩ หมื่น ได้ ١٧ หมื่น (١ แสน กับ ٧ หมื่น) ครูเขียน ٧ ในหลักแสน ทด ١ ใน
 13. 13. 111 9 2385 7 8932 ให้นักเรียนหาผลบวกใน + 31 8 6 5 4 7 หลักล้าน ٣ ล้าน บวก กับ 92385 ที่ทดมา ١ ล้าน เป็น ٤ ล้าน 4 7 8 9 3 2 ครูเขียน ٤ ในหลักล้านครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า 386,547 + 92,385 = 478,932 3. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2 – 3 ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียน ร่วมกันสรุปหลักการทดการบวก(ป.٥) ١. ครูทบทวนการบวกจำานวนสองจำานวนที่มีผลบวกไม่เกิน ١٠٠,٠٠٠ ทั้งที่ไม่มีการทดและ มีการทดจากหลักต่าง ๆซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ ٤ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับหลักการบวก ٢. ครูนำาโจทย์การบวกมาสองจำานวน ให้นักเรียนอภิปรายขั้นตอนการคิด ตามลำาดับความง่ายยากหลายๆ ตัวอย่างเช่น ไม่มีทด ทด ١ หลัก ทด ٣ หลัก ทด ٤ หลัก ทด ٥ หลัก ทด ٦ หลักและทดมากกว่า ٦ หลัก เช่น ٩8 ٨٢,٣٨٥ + ٦,٥٤٧ =ขันตอนการบวก ้ 9 8 6 5 41 7 ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักหน่วย + 8238 5 7+5 = 12 (1 2 สิบ กับ 2 หน่วย) ครูเขียน 2 ใน หลักหน่วยและ ทด 1 ในหลักสิบ 9 8 6 51 41 7 + ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักหน่วย ٤ 823 8 5 สิบ บวก ٨ สิบ กับที่ขาดมาอีก ١ สิบ เป็น 3 2 ١٣ สิบ (١ ร้อยกับ ٣ สิบ) ครูเขียน ٣ ในหลักสิบและทด ١ ในหลักร้อย ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักร้อย ٥ ร้อย บวก ٣ ร้อย กับที่ทดมาอีก ١ ร้อย เป็น ٩ ร้อย ครูเขียน ٩ ในหลัก ร้อย
 14. 14. 112 9 8 6 51 4 7 + 82 3 85 9 32 9865 47 + 1 ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักพัน ٦ พัน 82 385 บวก ٢ พัน ได้ ٨ พันครูเขียน ٨ ใน 8 932 หลักพัน 91 8 6 51 4 7 + ให้นักเรียนหาผลบวกในหลักหมื่น ٨ 8 23 85 หมื่น บวก 8 หมื่น ได้ ١٦ หมื่น(١ 6 8932 แสน กับ ٦ หมื่น) ครูเขียน ٦ ในหลักแสน ทด ١ ใน 9 8 6 5 4 7+ 1 1 ให้นักเรียนหาผลบวกในหลัก 823 85 แสน ٩ แสน บวก กับที่ทดมา ١ 10 6 8 9 3 2 แสน เป็น ١٠ แสน(١ ล้าน) ครูเขียน ٠ ในหลักแสน และ ١ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ในหลักล้าน ٩٨٦,٥٤٧ = ٨٢,٣٨٥ +1,068,932 3. ให้นักเรียนนำาเอา ٩٨٦,٥٤٧ + ٨٢,٣٨٥ ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไร (١,٠٦٨,٩٣٢) นักเรียนจะเห็นว่าคำาตอบที่ได้มีค่าเท่ากันแสดงว่า ٩٨٦,٥٤٧ + ٨٢,٣٨٥ = ٨٢,٣٨٥ + ٩٨٦,٥٤٧ เรียกว่าการบวกมีสมบัติการสลับที่ ٤. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก ٣ – ٢ ตัวอย่าง รวมทั้งการบวกสามจำานวน แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการบวกกิ จ กรรมเดี ่ ย ว 1. นักเรียนทำาแบบฝึกที่ 27. ภาระงาน/ชิ ้ น งาน แบบฝึกที่ 28. แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละสื ่ อ แบบฝึกที่ 29. การวั ด และประเมิ น ผล
 15. 15. 113 วิ ธ ี ว ั ด เครื ่ อ งมื อ1. ตรวจแบบฝึก 1. แบบฝึก2. สังเกตด้านทักษะและ 2. แบบสังเกตการทำางานกระบวนการ 3. แบบสังเกตการทำางาน3. สังเกตด้านคุณธรรม จริยธรรม / ค่านิยม10. บั น ทึ ก หลั ง การเรี ย นรู ้ ผลการเรียนรู.................................................................... ้ ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ปัญหาและอุปสรรค............................................................. ...................................................................................... ......................................................................................11. กิ จ กรรมเสนอแนะเพิ ่ ม เติ ม ...................................................................................... ...................................................................................... ลงชื่อ ....................................... ......... (................................................) (ครูผู้สอน)12. ความคิ ด เห็ น ผู ้ บ ริ ห าร ...................................................................................... ...................................................................................... ลงชื่อ ................................................. (................................................) (ผู้บริหารสถานศึกษา)
 16. 16. 114 แบบฝึ ก ที ่ ٢ (ป .4) การบวกจำ า นวนที ่ ม ี ห ลาย หลั ก สองจำ า นวน จงหาผลบวกของจำานวนต่อไปนี้ให้ถูก ต้องนะครับ1. ไม่มีทด 600,000 + 301,743 + 200,000 674,0322. ทด 1 หลัก 345,076 261,475 123,804 + 406,472 +3. ทด 2 หลัก 485,473 + 217,485 + 402,153 640,7154. ทด 3 หลัก 105,637 + 217,485 + 83,974 403,2675. ทด 5 หลัก 765,432 + 360,872 + 56,789 54,369
 17. 17. 115ชื่อ-สกุล .................................................... ชั้น ............... เลขที่ .............. จงหาผลบวกของจำานวนต่อไปนี้ให้ถูก ต้องนะครับ 1. 800,١,١٧٤ + ٧٦٤ 2. ٢٥١,٢٥١ + ١٣٥,٣٧٣ ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ……………………………… ………… 3. ٤٩,٢٨٦ + ٤٤,٦٠٧ 4. ٢٧,٤٣٨ + ٤٦٣,٠٤١ ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ……………………………… ………… 5. ١٩٥,٧٣٨ + ٣٣,٢٧٦ 6. ٢٧,٣٨١ + ٦٦,٨٢٤ ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ………………………………… ……………………………………… ……………………………… ………… 7. ٣٢,٠٠٠ + ٧٧,٣٨٥ 8. 56,635 + 96,300 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… …………………………………
 18. 18. 116
 19. 19. 117แบบฝึ ก การบวกจำ า นวนที ่ ม ี ห ลายหลั ก (ป .5)ที ่ 2.1 จงแสดงวิธีทำาและหาคำาตอบให้ถูกต้อง นะครับ หาผลบวกหรือผลลบต่อไปนี้1. 71,238,065 + ………………………………………… 11,568,937 = ………………………………………… ………………………………………… ตอบ………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………5. 10,654,326 + ………………………………………… 5,731,607 = ตอบ………………………………… …………………………………………2. 45,698,721 + ………………………………………… 22,408,961 = ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ตอบ………………………………… …………………………………………6. 25,694,033 + ………………………………………… 17,214,327 ตอบ………………………………… …………………………………………3. 76,123,927 + ………………………………………… 69,321,500 = ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ตอบ………………………………… …………………………………………7. 45,128,656 + ………………………………………… 26,897,345 = ตอบ………………………………… …………………………………………4. 15,736,124 + ………………………………………… 64,201,446 = ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ตอบ…………………………………
 20. 20. 1188. 67,387,923 + 49,976,542 = ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ตอบ…………………………………
 21. 21. 119 แบบฝึ ก ที ่ 2.٢ (ป .4-5) การบวกจำ า นวนจงหาผลบวกของจำานวนต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับ1) 4 8 3 2 7 2) 5 2 7 9 5 2 9 5 4+ 6 3 6 0 5+ 3 9 1 8 9 6 43) 3 3 8 5 2 4) 7 2 6 7 8 4 5 7 2 9 + 2 7 3 4 6 + 1 4 7 8 3 8 0 6 5 45) 5 2 1 7 6 6) 6 8 0 9 5 8+ 2 7 8 2 5 8 1 7 + 2 3 9 7 4 8 5 0 4 ชื่อ-
 22. 22. 120 แบบฝึ ก ที ่ 2.4 (ป .4-5) การบวกจำ า นวน จงหาผลบวกของจำานวนต่อไปนี้ให้ถูก ต้องนะครับ1. 12,538 + 58,236 + 2. 890,546 + 735, 652654,327 + 324,278………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………3. 97,124 + 59,234 + 4. 385,576 + 435,187756,254 + 751,945………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… เก่งมากเลย …………………………………………………………………… ………………………………… ค่ะ ชื่อ-
 23. 23. 121 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เวลา ١ ชั ่ ว โมงชื ่ อ หน่ ว ยย่ อ ยที ่ 2 การบวก แผนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3 โจทย์ปั ญ หาการบวกรายวิ ช า ค 14101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.4 และวิ ช า ค15101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.51. มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ดมาตรฐานการเรี ย นรู ้ค 1.2 เข้ า ใจถึ ง ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการดำ า เนิ น การของจำ า นวนและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการดำ า เนิ น การต่ า ง ๆ และใช้ ก ารดำ า เนิ น การในการแก้ ป ั ญ หาตัวชีวด ้ ัค 1.2 ป.4/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำานวนนับ และศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำาตอบค 1.2 ป.4/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ตางๆ ได้อย่างเหมาะสม ่2. จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ความรู ้ 1. เมื่อกำาหนดโจทย์การบวกของจำานวนสองจำานวน และสาม จำานวนที่มีการทดจากหลักต่างๆ ให้นักเรียนสามารถหาผล บวกได้(ป.٥-٤) 2. เมื่อกำาหนดโจทย์ปัญหาการบวก ให้ นักเรียนสามารถ วิเคราะห์โจทย์ หาคำาตอบและแสดงวิธีทำาพร้อมทั้งตระหนัก ถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบได้(ป.٥) ทั ก ษะกระบวนการ 1. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ สรุปผลได้อย่างเหมาะ สม 2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ ความหมายและนำาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 24. 24. 122 คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม ١. มีความรอบคอบ ٢. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์3. สาระการเรี ย นรู ้ โจทย์ปัญหาการบวก การแก้โจทย์ปัญหาการบวกต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์กำาหนดอะไรโจทย์ต้องการทราบอะไรจะต้องทำาวิธีไหนจึงจะได้คำาตอบที่ถูกต้อง4. สมรรถนะสำ า คั ญ 1. ความสามารถในการคิด 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา5. คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 1. ซือสัตย์สจริต ่ ุ 2. มีวินัย 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. มุ่งมั่นในการทำางาน6. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้กิ จ กรรมรวมชั ้ น (ป.٤) 1. ครูทบทวนการบวกจำานวนสองจำานวนจากที่เรียนมาชั่วโมงที่แล้ว เช่น 5,897 + 7450 = 2. ครูเขียนโจทย์การบวกจำานวนสามจำานวนบนกระดาน เช่น 13,275 + 21,300 + 34,575แล้วแนะนำานักเรียนว่า การหาผลบวกของจำานวนที่มีหลายหลักสามจำานวนอาจทำาได้โดยนำามาบวกพร้อมกันทั้งสามจำานวน ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจำานวนสองจำานวน คือ นำาจำานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน โดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบ หลัก
 25. 25. 123ร้อย หลักพัน ... ที่อยู่ทางซ้ายมือตามลำาดับ ถ้าผลบวกของจำานวนในหลักใดเป็นสองหลัก ให้ทดจำานวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำานวนที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือ จากนั้นครูเขียนแสดงวิธีทำาบนกระดานและให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกของจำานวนในแต่ละหลัก วิ ธ ี ท ี ่ 1 +13,275 21,300 + 7,352 41,927 3. ครูแนะนำานักเรียนว่าในการหาผลบวกของจำานวนสามจำานวน อาจหาผลบวกทีละสองจำานวนก็ได้ วิ ธ ี ท ี ่ 2 13,275 + 21,300 34,575 + 7,352 41,927 4. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2 – 3 ตัวอย่าง (ป.٥) ١. ครูและนักเรียนร้องเพลง การแก้โจทย์ปัญหาร่วมกัน ٢. ครูนำาโจทย์ปัญหาการบวกติดบนกระดาษ ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ โดยครูอาจตั้งคำาถามนำาการวิเคราะห์ นิดมีเงิน ٤٥,٠٠٠ บาท หน่อยมีเงิน ٦٣,٨٠٠ บาท นิดกับคำาถาม ١) โจทย์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (เงินของนิดกับหน่อย) ٢) โจทย์กำาหนดอะไร(นิดมีเงิน ٤٥,٠٠٠ บาท หน่อยมีเงิน٦٣,٨٠٠ บาท) 3) โจทย์ต้องการทราบอะไร (นิดและหน่อยมีเงินรวมกันกี่บาท)
 26. 26. 124 ٤) ใช้วิธีการใดในการหาคำาตอบ เพราะเหตุใด (การบวกเพราะนำามารวมกัน) 3. เมื่อนักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์แล้ว ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเรียนแสดงวิธีทำาโจทย์ปัญหา 4. แต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งแสดงวิธีการแก้ปัญหา นำาเสนอหน้าชั้นเรียนกิ จ กรรมเดี ่ ย ว 1. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ให้นักเรียนวิเคราะห์อีก ٣-٢ ตัวอย่าง 2. ทำาแบบฝึกที่ 37. ภาระงาน / ชิ ้ น งาน แบบฝึกที่ 38. แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละสื ่ อ แบบฝึกที่ 39. การวั ด และประเมิ น ผล วิ ธ ี ว ั ด เครื ่ อ งมื อ1. ตรวจแบบฝึก 1. แบบฝึก2. สังเกตด้านทักษะและ 2. แบบสังเกตการทำางานกระบวนการ 3. แบบสังเกตการทำางาน3. สังเกตด้านคุณธรรม จริยธรรม / ค่านิยม
 27. 27. 12510. บั น ทึ ก หลั ง การเรี ย นรู ้ ผลการเรียนรู้.................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ปัญหาและอุปสรรค............................................................. ...................................................................................... ......................................................................................11. กิ จ กรรมเสนอแนะเพิ ่ ม เติ ม ...................................................................................... ...................................................................................... ลงชื่อ ....................................... ......... (................................................) (ครูผู้สอน)12. ความคิ ด เห็ น ผู ้ บ ริ ห าร ...................................................................................... ...................................................................................... ลงชื่อ ................................................. (................................................) (ผู้บริหารสถานศึกษา)
 28. 28. 126 แบบฝึ ก ที ่ ٣ (ป .٤ ) การบวกจำ า นวน สามจำ า นวนจงหาผลบวกของจำานวนต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับ1) 4 8 3 2 7 2) 5 2 7 9 5 2 9 5 4+ 6 3 6 0 5+ 3 9 1 8 9 6 43) 3 3 8 5 2 4) 7 2 6 7 8 4 5 7 2 9 + 2 7 3 4 6 + 1 4 7 8 3 8 0 6 5 45) 5 2 1 7 6 6) 6 8 0 9 5 8+ 2 7 8 2 5 8 1 7 + 2 3 9 7 4 8 5 0 4 ชื่อ-
 29. 29. 127 แบบฝึ ก ที ่ 3(ป.٥) การวิ เ คราะห์ โ จทย์ ป ั ญ หาการบวก และหาคำ า ตอบจงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้ถูก ต้องนะครับ 1. ประชากรในอำาเภอปัว เป็นชาย ٢٤,٧٠٠ คน เป็นหญิง ١٢,٤٦٠ คน อำาเภอนี้มีประชากรทังหมดกี่คน ้ ١.١ โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตอบ…………………………………………………………………………… ١.٢ โจทย์กำาหนดอะไรให้บ้าง ตอบ…………………………………………………………………………… ١.٣ โจทย์ให้หาอะไร 2. พ่อค้าขายโต๊ะได้เงิน ١0,845 บาท ขายตู้ได้เงินอีก 28,990 บาท พ่อค้าขายของได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2.١ โจทย์กำาหนดอะไรให้บ้าง ตอบ………………………………………………………………… 2.٢ โจทย์ให้หาอะไร ตอบ………………………………………………………………… 2.٣ คำาตอบของโจทย์จะมากกว่าหรือน้อยกว่า 10,845 บาท ตอบ………………………………………………………………… 2.٤ จะหาคำาตอบโดยวิธีใด ตอบ………………………………………………………………… 2.5 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ…………………………………………………………………
 30. 30. 128แบบฝึ ก ทีโจทย์ ป ั ญ หาการบวก (ป .٥ ) ่3 จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และ แสดงวิธีทำา ١. ศรีคำา ขายตึกแถว ได้เงิน ١,٤٣٢,٦٠٠ บาท และขายรถยนต์ได้เงินอีก ٢,٣٦٩, ١١٠ บาท ศรีคำาได้รับเงินทั้งหมดกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………….. ……………………… วิธี ทำา..................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ٢. บุญศรี มีรายได้แต่ละเดือน ดังนี้ เดือน ตุลาคม ٢٣٤,٠٠٠ บาท เดือนพฤศจิกายน ١٤٦,٩٣٨ บาท และเดือน ธันวาคม ٧٨٤,٢٠٠ บาท ในเวลา ٣ เดือน บุญศรี มีรายได้รวม ทั้งหมดกี่บาท ประโยค สัญลักษณ์…………………………………………… …… วิธี ทำา......................................................... ............................................................. .............................................................
 31. 31. 1293. บริษทแห่งหนึ่งผลิตกระดาษสีเหลือง ั ได้ ٧٤,٠٠٠ รีม และผลิตกระดาษสีเขียว ได้ ٤٨١,٢٠٠ รีม บริษัทผลิตกระดาษได้ ทั้งหมดกี่รีมประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………วิธีทำา................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เก่ ง มาก..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ชื่อ.............................................................................................เลข ที.........................ป.5 ่
 32. 32. 130 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ 4กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เวลา ١ ชั ่ ว โมงชื ่ อ หน่ ว ยย่ อ ยที ่ 2 การบวก แผนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 4 โจทย์ปั ญ หาการบวกรายวิ ช า ค 14101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.4 และวิ ช า ค15101 คณิ ต ศาสตร์ ชั ้ น ป.51. มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ดมาตรฐานการเรี ย นรู ้ค 1.2 เข้ า ใจถึ ง ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการดำ า เนิ น การของจำ า นวนและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ ดำ า เนิ น การต่ า ง ๆ และใช้ ก ารดำ า เนิ น การในการแก้ ป ั ญ หาตัวชีวด ้ ัค 1.2 ป.4/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำานวนนับ และศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำาตอบค 1.2 ป.4/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ตางๆ ได้อย่างเหมาะสม ่2. จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ความรู ้ 1. เมื่อกำาหนดโจทย์การบวกของจำานวนสองจำานวน และสามจำานวนที่มีการทดจากหลักต่างๆ ให้นักเรียน สามารถหาผลบวกได้(ป.٥-٤) 2. เมื่อกำาหนดโจทย์ปัญหาการบวก ให้ นักเรียนสามารถ วิเคราะห์โจทย์ หาคำาตอบและแสดงวิธีทำาพร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบได้(ป.٥) ทั ก ษะกระบวนการ ١. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ٢. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนำาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 33. 33. 131 คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม ١. มีความรอบคอบ ٢. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์3. สาระการเรี ย นรู ้ โจทย์ปัญหาการบวก การแก้โจทย์ปัญหาการบวกต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์กำาหนดอะไรโจทย์ต้องการทราบอะไรจะต้องทำาวิธีไหนจึงจะได้คำาตอบที่ถูกต้อง4. สมรรถนะสำ า คั ญ 1. ความสามารถในการคิด 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา5. คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 1. ซือสัตย์สจริต ่ ุ 2. มีวินัย 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. มุ่งมั่นในการทำางาน 6. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้กิ จ กรรมรวมชั ้ น (ป.٤) 1. ทบทวนการบวกจำานวนนับที่มีหลายหลัก 2. นักเรียนเลือกโจทย์ปัญหาการบวกติดบนกระดานดำาแล้วช่วยกันวิเคราะห์ โดยครูอาจตั้งคำาถามนำาการวิเคราะห์ พ่- มีเงิน ٤,٠٠٠นเรื่องเกี่ยมีเงิบอะไร (เงินของพ่อและแม่) อ โจทย์นี้เป็ บาท แม่ วกั น ٣,٥٠٠ บาท พ่อและ - โจทย์กำาหนดอะไร(พ่อมีเงิน 4,000 บาท แม่มีเงิน3,500 บาท) - โจทย์ต้องการทราบอะไร (พ่อและแม่มีเงินรวมกันกี่บาท)(มากกว่า)
 34. 34. 132 - ใช้วิธีการใดในการหาคำาตอบ เพราะเหตุใด (การบวกเพราะนำามารวมกัน) - เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 3. จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 – 4 กลุ่ม แล้วครูให้นักเรียนมาเลือกโจทย์ปัญหา กลุ่มละ 1 ข้อ แล้วร่วมกันวิเคราะห์โจทย์และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 4. เมื่อนักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้ว ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการที่จะใช้ในการหาคำาตอบ 5. ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาบนกระดานดำา แล้วครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำาตั ว อย่ า ง พ่อมีเงิน 4,000 บาท แม่มีเงิน 3,000 บาท พ่อและแม่มีเงินรวมกันกี่บาท ประโยคสั ญ ลั ก ษณ์ 4,000 + 3,000 = วิ ธ ี ท ำ า พ่อมีเงิน 4,000 บาท + แม่มีเงิน 3,000 บาท พ่อและแม่มีเงินรวม 7,000 บาท ตอบ พ่อและแม่มีเงินรวมกัน ๗,๐๐๐ บาท 6. ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกให้นักเรียนฝึกแสดงวิธีทำาอีก 2-3 ตัวอย่าง (ป.٥) ١. ครูและนักเรียนร้องเพลง การแก้โจทย์ปัญหาร่วมกัน ٢. ครูนำาโจทย์ปัญหาการบวกติดบนกระดาษ ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ โดยครูอาจตั้งคำาถามนำาการวิเคราะห์ นิดมีเงิน ٤٥,٠٠٠ บาท หน่อยมีเงิน ٦٣,٨٠٠ บาท นิดกับคำาถาม ١) โจทย์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (เงินของนิดกับหน่อย) ٢) โจทย์กำาหนดอะไร(นิดมีเงิน ٤٥,٠٠٠ บาท หน่อยมีเงิน٦٣,٨٠٠ บาท) 3) โจทย์ต้องการทราบอะไร (นิดและหน่อยมีเงินรวมกันกี่บาท)
 35. 35. 133 ٤) ใช้วิธีการใดในการหาคำาตอบ เพราะเหตุใด (การบวกเพราะนำามารวมกัน) ٢. เมื่อนักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์แล้ว ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเรียนแสดงวิธีทำาโจทย์ปัญหา 3. แต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งแสดงวิธีการแก้ปัญหา นำาเสนอหน้าชั้นเรียนกิ จ กรรมเดี ่ ย ว (ป.٤) 6. นักเรียนทำาแบบฝึก 4 7. นักเรียนทำาแบบฝึกที่ 5 (ป.٥) 1. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ให้นักเรียนวิเคราะห์อีก ٣-٢ ตัวอย่าง 2. ทำาแบบฝึกที่ 47. ภาระงาน/ชิ ้ น งาน (ป.٤) แบบฝึกที่ 4 แบบฝึกที่ 5 (ป.٥) แบบฝึกที่ 48. แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละสื ่ อ แบบฝึกที่ 4 แบบฝึกที่ 5 เพลงการแก้โจทย์ปัญหา9. การวั ด และประเมิ น ผล วิ ธ ี ว ั ด เครื ่ อ งมื อ1. ตรวจแบบฝึก 1. แบบฝึก
 36. 36. 1342. สังเกตด้านทักษะและ 2. แบบสังเกตการทำางานกระบวนการ 3. แบบสังเกตการทำางาน3. สังเกตด้านคุณธรรม จริยธรรม / ค่านิยม10. บั น ทึ ก หลั ง การเรี ย นรู ้ ผลการเรียนรู้.................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ปัญหาและอุปสรรค............................................................. ...................................................................................... ......................................................................................11. กิ จ กรรมเสนอแนะเพิ ่ ม เติ ม ...................................................................................... ...................................................................................... ลงชื่อ ....................................... ......... (................................................) (ครูผู้สอน)12. ความคิ ด เห็ น ผู ้ บ ริ ห าร
 37. 37. 135............................................................................................................................................................................ ลงชื่อ ................................................. (................................................) (ผู้บริหารสถานศึกษา)
 38. 38. 136 ชั้น ป.٥ เพลงการแก้ โ จทย์ ป ั ญ หา การทำาโจทย์ปัญหา มีหลักว่าทำาตามขั้น ตอน ครูนี้จะสั่งสอน เจ้าบังอรจงจำาให้ดี โอ้คนดีอย่าได้ลืมเลือนหนึ่งอันโจทย์ปัญหา สองน้องยาแปลคำาถาม สามนั้นวิเคราะห์ความ เขียนสัญลักษณ์เป็น ข้อสี่ ห้าคนดีคำานวณรอบคอบ ตรวจคำาตอบครู ชอบนักเอย٢. ธงชัย จ่ายเงิน เภอปัว เป็นชาย บาท ซื คน เป็น ٣,٢١٧ บาท1. ประชากรในอำาซื้อตู้เย็น ١٣,٢٠٠٢٤,٧٠٠ ้อพัดลม หญิง ١٢,٤٦٠ธงชัยจ่ายเงิ ้มีป้งหมดกี่บ งหมดกี่คนคน อำาเภอนีนทัระชากรทัาท ้ 2.١ ١.١ โจทย์กำาหนดอะไรให้บ้าง บอะไร ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกั ตอบ…………………………………………………………………ตอบ…………………………………………………………………………… 2.٢ โจทย์ให้หาอะไร ١.٢ โจทย์กำาหนดอะไรให้บ้าง ่ ٤ (ป.٤) แบบฝึ ก ที การวิ เ คราะห์ โ จทย์ ป ั ญ หาการบวก ตอบ………………………………………………………………… 2.٣ จ่ายเงินซื้อตู้เย็และหาคำ า ตอบ ้อพัดลม 3,217 น 13,200 บาท และซืบาท จ่ายเงิถามต่อไปนี้ให้ถูกตอบ…………………………………………………………………………… จงตอบคำา นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ١.٣ ต้โจทย์ให้บ าอะไร องนะครั ห ตอบ………………………………………………………………… 2.٤ หาคำาตอบได้อย่างไร
 39. 39. 137 3. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตนำ้าปลาได้วันละ 675,525 ขวด และ ยังเหลือนำ้าปลาในโรงงานอีก 256,709 ขวดโรงงานแห่งนี้มีใน โรงงานกี่ขวดที่ยังไม่ได้จำาหน่าย ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ…………………………………………………………4. ปรานีมีเงิน 897,656 บาท ต้องการขายสร้อยเพชรราคา23,654,321 บาท ปรานีมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………...
 40. 40. 138 ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ………………………………………………………… 5.ปู่ขายที่ดิน 1,349,985 บาท ขายบ้าน 1 หลังราคา 989,999 บาท และขายรถยนต์ 1 คัน ราคา 250,300 บาท ปู่ได้เงินรวม เท่าไร ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ………………………………………………………… ชื่อ.............................................................................................เลขที่..........1. รถจักรยานยนต์ราคาแพงกว่ารถ แบบฝึ ก ทีป.5 (ป.٤) ............... ่ ٤จักรยาน 32,500 บาท โรถจักรยาน หาการบวก การวิ เ คราะห์ จทย์ ป ั ญราคา 4,200แสดงวิ ธ ี ทรยานยนต์ราคา ตอบ บาท รถจัก ำ า และหาคำ าเท่าไร จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และประโยคสัญลักษณ์…………………....... บ แสดงวิธีทำาให้ถูกต้องนะครั……………………วิธีทำา.............................................................................................................................................
 41. 41. 1392. พ่อมีเงินมากกว่าแม่ 300,000บาท แม่มีเงินอยู่ 200,000 บาทพ่อมีเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์……………………….........………วิธีทำา...............................................................................................................................................................................................................................
 42. 42. 140 3. ไทยส่งนาฬิกาไปขายที่ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ 400,000 เรือน ส่งไปขายที่ ฮ่องกง 505,000 เรือน ไทยส่งนาฬิกาไป ขาย สวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกง รวม ทั้งหมดกี่เรือน ประโยค สัญลักษณ์………………………………………… …… วิธี ทำา..................................................... ........................................ ......................................................... ......................................................... ชื่อ- เก่งมาก ครับแบบฝึ ก ที ่ โจทย์ ป ั ญ หาการบวก4 (ป .5)
 43. 43. 141 จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และ แสดงวิธีทำา1. อุดรมีเงิน 365,254 บาท ขายบ้านราคา 9,365,710 บาท อุดรมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ…………………………………………………………2. บัญชาขายที่ดินแปลงแรกได้เงิน 27,650,735 บาท ขายที่ดิน แปลงที่สองได้เงิน 35,765,492 บาท บัญชาขายที่ดินได้เงิน ทั้งหมดกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………...
 44. 44. 142 ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ…………………………………………………………3. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตนำ้าปลาได้วันละ 675,525 ขวด และยัง เหลือนำ้าปลาในโรงงานอีก 256,709 ขวดโรงงานแห่งนี้มีใน โรงงานกี่ขวดที่ยังไม่ได้จำาหน่าย ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ…………………………………………………………4. ปรานีมีเงิน 897,656 บาท ต้องการขายสร้อยเพชรราคา 23,654,321 บาท ปรานีมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา
 45. 45. 143 ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ…………………………………………………………5. ปู่ขายที่ดิน 1,349,985 บาท ขายบ้าน 1 หลังราคา 989,999 บาท และขายรถยนต์ 1 คัน ราคา 250,300 บาท ปู่ได้เงินรวม เท่าไร ประโยคสัญลักษณ์…………………………………………………………… วิธีทำา ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ……………………………………………………………………………… ………………... ตอบ………………………………………………………… ชื่อ.............................................................................................เลข ที.........................ป.5 ่

×