Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• இந்திய தாவரவியல்
காணப்படுகிறது.
• இனப்ெபருக்க வைகப்பாடு
ெசயற்ைக முைற
• ெஜனிரா பிளாண்டாரம்
ெபந்தம் மற்றும் ஹக்க
• சூலகேமல...
2
• புறப்புல்லி வட்டம் காணப்படாத மால்ேவசி தாவரம்
அபுட்டிலான் இண்டிகம்
• ஓரைற உைடய மகரந்தப்ைப காணப்படும் குடும்பம்
மால்ேவசி...
3
• டாட்ரா ஸ்ட்ராேமானியம் தாவர இைலகளிலிருந்து
ெபறப்படும் மருந்து ஸ்ட்ரேமானியம்
• ெபத்தம் என்ற ஹக்க வைகப்பாட்டில் என்றும்
க...
4
• மியூேசசி குடும்பம் சா ந்துள்ள வrைக எபிைகேன
• ராவெனல்லா மடகாஸ் கrயன்சிஸ் தாவரம் மியூேசசr
குடும்பத்தின் மரம் ஆகும்.
• ரா...
• இந்தியா ஒரு - இைறயாண்ைம
மக்களாட்சி குடியரசு
• இந்தியாவில் வாக்களிக்கும்
• மக்கள் நலம் காப்பதில்
வழிகாட்டும் ெநறிமுைறகள்
...
2
• மக்களைவ உறுப்பின களின் பதவிக்காலம் - 5 ஆண்டுகள்
• மக்களைவக்கு குடியரசுத் தைலவரால் நியமிக்கப்படும்
உறுப்பின களின் எண்ணி...
3
• இந்தியாவின் முதல் மக்களைவ ெபண் தைலவ - மீரா
குமா
• அரசாங்கத்தின் சக்தி வாய்ந்த தைலவ - குடியரசுத்
தைலவ
• புது தில்லி சட்...
4
• மாநிலங்களின் ஆளுநைர நியமனம் ெசய்பவ - குடியரசுத்
தைலவ
• பாண்டிய நாடு உள்ளடக்கிய பகுதிகள் - மதுைர,
இராமநாதபுரம்
• மதுைர ...
• பூஞ்ைசகள் பச்சயமற்ற
சா ந்தைவ.
• பூஞ்ைசகைளப்
‘ைமகாலஜி’ என்று
• ெபாதுவாக பூஞ்ைசகள்
யூேகrேயாட்டுகள்
• பூஞ்ைசகள் மட்குண்ணிகள...
2
• வண்ணான் பைட அல்லது ேதமல் ேபான்றைவ
பூஞ்ைசகளால் மனித களுக்கு ஏற்படும் ேநாய்களாகும்.
• சில பூஞ்ைசகள் மரப்பட்ைடயில் வள கின...
3
• ந வாழ் பிைரேயாைபட்டுகள் rயல்லா ஃபுளுயிட்டன்ஸ்
என்று அைழக்கப்படுகிறது.
• சதுப்புநிலப் பகுதியில் வாழும் பிைரேயாைபட்டுகள்...
4
• rக்ஸியாவில் ெபண் இனப்ெபருக்க உறுப்புகளின் ெபய -
அ க்கிேகானியம்.
• rக்ஸியா என்பது லிவ ெவ ட் வைகையச் சா ந்த ஒரு
தாவரமாகு...
5
• ஒளிச்ேச க்ைக அல்லது ேவதிேச க்ைக மூலம் தன்
உணைவ தாேன தயாrத்துக் ெகாள்பைவ தன் ஊட்ட
முைற பாக்டீrயங்கள் ஆகும். எடுத்துக்கா...
மிகப்ெபrய மஞ்சrைய
சூrயகாந்தி
மஞ்சr என்றால் என்ன
ஒேர அச்சில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட
காணப்படுதல் மஞ்சr எனப்படும்
மலrன் உறுப்புகள...
2
இந்திய அரசு அளிக்கும் பத்ம ஸ்ரீ விரூதில், பத்ம
வா த்ைத எந்த பூைவக் குறிக்கும் ?
தாமைர
வில்வ மரத்தில் பூக்கும் மலrன் ெபய ...
3
ஆசியாவில் தற்ேபாது உள்ள எந்த ஒரு நகரம் மிகவும்
பழைமயான நகரம்?
ெபஷாவ .
பாகிஸ்தான் என்ற ெபய ெகாடுக்க காரணம் யா ?
ெசௗத்r ரஹ...
4
எந்த நபrன் ெபரும் முயற்சியில் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி
ைமயம் அைமக்கப்பட்டது?
தனிநாயகம் அடிகள் என்கிற ேசவிய
தனிநாயகம் அடிகளா ....
சிங்கப்பூ பண்ைடய காலப்ெபய என்ன
துமாசிக் இது உள்ள கடல் நகரம் என்று ெபாருள்படும்
எந்த வைளகுடாவிற்காக கியூபா மற்றும் அெமrக்க
...
2
ெசன்ைன(அண்ணா), திருச்சிராப்பள்ளி, ேகாயம்புத்தூ
தமிழ்நாட்டின் உள்நாட்டு விமான நிைலயங்கள் எங்கு, எங்கு
அைமந்துள்ளன ?
ெசன்ை...
3
தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பூ ?
ெசங்காந்தள் மல
தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு ?
வைரயாடு
தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம்
பைன மரம்?
தமிழ்...
4
தக்ஷிண் கங்கா என்றைழக்கப்படும் ஆறு
ேகாதாவr ஆறு.
1600 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆைண எந்த நதியில் யாரால்
கட்டப்பட்டது ?
கல்லைண, கr...
நிரங்கr - என்பது என்ன
சீக்கிய மதப்பிrவு
ஐேராப்பிய ெமாழிச்ெசாற்கைள
எஸ்ெபராண்ேடா(ESPERANTO)
லஸாரஸ் லுட்விக்
உலகின் முதல் மக்...
2
வரதட்சிைண சாவுக்கு அளிக்கப்படும் தண்டைன எத்தைன
ஆண்டுகளுக்கு குைறயாமல் இருக்கும்?
7 ஆண்டுகள்
தமிழகத்தில் முதல் சமத்துவபுர...
3
ஆளுநrன் அவசரச் சட்டம் எவ்வளவு காலத்துக்குள் மாநில
சட்டமன்றத்தில் நிைற ேவற்றப்பட ேவண்டும்?
6 வாரத்துக்குள்
இந்தியாவின் மூ...
4
1997-ம் ஆண்ைட ஐக்கிய நாடுகள் சைப எந்த
விழிப்புண வுக்காகத் ேத ந்ெதடுத்தது?
சுற்றிச்சுழல் மற்றும் வள ச்சி
ெசன்ைன மாநிலம், ...
இந்தியாவின் பிரதமராகேத வு
வயது என்ன?
25
இந்தியாவின் மக்களைவையயும்
ஒேர ேநரத்தில் கூட்டும்
குடியரசுத்தைலவ
1997-ம் ஆண்ைட ஐக்க...
2
இந்தியாவின் மூன்றாவது குடியரசுத்தைலவ யா ?
ஜாஹி உேஷன்
ஆளுநைர நியமிக்கும் அதிகாரம் யாrடம் உள்ளது?
குடியரசுத்தைலவ
ெசன்ைன மா...
3
ேச மன்
எந்த ஆண்டு ெசன்ைன உய நதிமன்றக்கிைள மதுைரயில்
ெதாடங்கப்பட்டது ?
2003
ேபரரசி விக்ேடாrயாவின் பிரகடனம் எந்த ஆண்டில்
ெ...
4
கி.பி. 1947-ல், இந்தியா விடுதைல ெபற்றேபாது ெசன்ைன
சட்டசைபயில் தைலவராக இருந்தவ யா ?
ஓமந்தூரா
ேவல்ஸ் இளவரச ெசன்ைனக்கு எப்ே...
• முழு ஒட்டுண்ணி
கஸ்குட்டா
• பகுதி ஒட்டுண்ணி
• பூச்சி உண்ணும் தாவரம்
உருமாற்றம்அைடந்துள்ளது
• சூrய பனித்துளி
• இருள் சுவாச...
2
• ெகாழுப்பு அமிலத்தின் சுவாச ஈவு 0.36. குளுேகாஸ்சின்
சுவாச ஈவு 1
• முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட தாவர ஹ ேமான்
ஆக்ஸின்கள்
•...
3
• ஒளிகாலத்துவம் முதன் முதலில் அறியப்பட்ட தாவரம்
ேமrலாண்ட் மாமூத்
• ைபட்ேடா குேராைம கண்டறிந்தவ பட்ல மற்றும்
குழுவின
• ெவ ...
4
• அேசாலா என்ற ந ெபரணியில் காணப்படும் பாக்டீrயம்
அனாபினா அேசாேல.
• இந்திய வயல்ெவளிகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும்
உயிr உரம...
• ேதநரு பதிலாக பயன்படுத்தப்படும்
பராகுெவன்சிஸ்
• காப்பிக்கு பதிலாக
நிட்டிடா
• மா ஃபின் பப்பாவ
ெபறப்படுகிறது.
• குயிைனன் சி...
2
• ஜப்பானில் ெநல்லிலிருந்து ெபறப்படும் ேபாைத ெபாருள்
சாேகா
• ச க்கைரைய காட்டிலும் 100 மடங்கு இனிப்பு ெகாண்ட
தாவரம் ெபன்டா...
3
• காட்டுத் த எனப்படும் தாவரம் ப்யூட்டியாஃபிராண்ேடாசா
• அதப்புைடய இைலக்காம்பு ெகாண்ட குடும்பம் ேபேபஸி
• ஃேபேபசி குடும்பத்...
4
• ஆஸ்ட்ேரசி குடும்பத்தின் சிரமஞ்சr மஞ்சr எது.
• சிர மஞ்சrயின் தனிமலராக குறுக்கம் அைடந்துள்ள
தாவரம் எக்சினாப்ஸ்
• ஆஸ்திேர...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Food corporation of india fci assistant grade exam solved papers
Next
Upcoming SlideShare
Food corporation of india fci assistant grade exam solved papers
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Tnpsc group 1 main tamil books

Download to read offline

Preparation tips for tnpsc group i 1 main exam books paper 1

Tnpsc group 1 main tamil books

 1. 1. • இந்திய தாவரவியல் காணப்படுகிறது. • இனப்ெபருக்க வைகப்பாடு ெசயற்ைக முைற • ெஜனிரா பிளாண்டாரம் ெபந்தம் மற்றும் ஹக்க • சூலகேமல் மல சூலிைலகள் உைடய ெஹட்டிேராமிேர • இன்ப்ெபேர வrைசயில் உள்ளன. • மூவங்க மல கள் மாேனாகாட்டிலிடேன • ேபாேடாஸ்ெடம்ேமசி மாேனாகிளாமிேட • ெபந்தம் மற்றும் ù துைறகள் ேகாஹா ட்டுகள் • சூல்கள் திறந்த நிைலயிலுள்ள ஜிம்ேனாஸ்ெப ம்கள் 1 தாவரவியல் ேதாட்டம் ெகால்கத்தா வில் வைகப்பாடு என அைழக்கப்படுவது முைற வைகப்பாடு பிளாண்டாரம் என்ற நூைல ெவளியிட்டவ ஹக்க மற்றும் இரண்டுக்கு ேமற்பட்ட உைடய மல கைள ெகாண்ட வrைச ெஹட்டிேராமிேர வrைசயில் 3 துைறகள் மற்றும் 9 குடும்பங்கள் மல கள் காணப்படும் வகுப்பு மாேனாகாட்டிலிடேன ேபாேடாஸ்ெடம்ேமசி இடம் ெபற்றுள்ள வrைச மாேனாகிளாமிேட ùஹுக்க வைகப்பாட்டில் தற்கால ேகாஹா ட்டுகள் என அைழக்கப்பட்டன நிைலயிலுள்ள தாவரங்கள் ஜிம்ேனாஸ்ெப ம்கள் வில் அைழக்கப்படுவது ெவளியிட்டவ வrைச குடும்பங்கள் தற்கால அைழக்கப்பட்டன
 2. 2. 2 • புறப்புல்லி வட்டம் காணப்படாத மால்ேவசி தாவரம் அபுட்டிலான் இண்டிகம் • ஓரைற உைடய மகரந்தப்ைப காணப்படும் குடும்பம் மால்ேவசி • மால்ேவசி குடும்பம் தலாமி*புேனாேர வrைசைய ேச ந்தது. • ஏெபல்மாஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ்ஸின் கனி வைக சூலக அைற ெவடிகனி • சிறுநரக வடிவ மகரந்தப்ைப காணப்படும் குடும்பம் மால்ேவசி • ெசாலாேனசி இடம்ெபற்றுள்ள வrைச பாலிேமானிேயல்ஸ் • ெவண்ைடயின் இருெசால் ெபய ஏபல்மாஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ் • நிைலயான புல்லிவட்டம் காணப்படும் குடும்பம் ெசாலாேனசி • சூலகத்தில் ேபாலியான அைற குறுக்குச்சுவ காணப்படுடும் தாவரம் டாட்டுரா ெமட்டல் • அட்ேராபின் அட்ேராபா ெபல்லேடானா தாவர ேவ களிலிருந்து பிrத்ெதடுக்கப்படுகிறது.
 3. 3. 3 • டாட்ரா ஸ்ட்ராேமானியம் தாவர இைலகளிலிருந்து ெபறப்படும் மருந்து ஸ்ட்ரேமானியம் • ெபத்தம் என்ற ஹக்க வைகப்பாட்டில் என்றும் குடும்பங்கள் துைறகள் என்று அைழக்கப்பட்டன. • நிேகாட்டின் நிேகாட்டியானா ெடாபாக்கம் தாவத்திலிருந்து ெபறப்படுகிறது. • யூேபா பிேயசி குடும்பம் யூனிெசக்சுேவல்ஸ் வrைசையச் சா ந்தது. • யூேபாrபிேயசி குடும்பத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள ேபrனங்கள் எண்ணிக்ைக 300 • அக்காலிபா இன்டிகா தாவரத்தில் காட்கின் மஞ்சr உள்ளது. • ெரஸினஸ் கம்யூனிஸ் தாவரத்தின் கனி வைக ெரக்மா • பால் புத என அைழக்கப்படும் தாவரம் யூப்ேபா பியா திருக்கள்ளி • கிளாேடாடுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் யூ.திருக்கள்ளி. யூ.ஆண்டிேகாரம் • ெரஸினஸ் கம்யூனிஸ் ஒரு புத ச்ெசடி • ஹவியா பிேரசிலியன்சிஸ் தாவரத்தின் இைல மூன்று சிற்றிைலயுைடய கூட்டிைல
 4. 4. 4 • மியூேசசி குடும்பம் சா ந்துள்ள வrைக எபிைகேன • ராவெனல்லா மடகாஸ் கrயன்சிஸ் தாவரம் மியூேசசr குடும்பத்தின் மரம் ஆகும். • ராவெனலாத் தாவரத்தின் இைலயைமவு இரு வrைச • மியூசா தாவரத்தின் மஞ்சr கிைளத்த ஸ்ேபடிக்ஸ் ஆகும். • மியூசா ஒரு பாலிேகமஸ் தாவரம் • மியூஸா தாரவத்தின் கனி விைதகளற்ற நண்ட சைதப்பற்றுள்ள ெப r ஆகும். • மியூஸா ெடக்ஸ்ைடலிஸ் மணிலா நா த்தாவரம் எனவும் அைழக்கப்படும். • ராவெனல்லா மடகாஸ் கrயன்சிஸ் தாவரம் பயணிகளின் பைன எனவும் அைழக்கப்படுகிறது. • ஸ்ெடrலிட்சியா. ெரஜிேன தாவரம் பறைவகளின் ெசா க்க மல என அைழக்கப்படுகிறது. • மியூசா தாரவத்தின் இைலயைமவு சுழல் முைற • ராவெனலா மடகாஸ்கrயன்ஸில் தாவரத்தின் மஞ்சr கூட்டு ைசம் • ராவெனலா மடகாஸ்கrயன்ஸிஸ் தாவரத்தின் வளமான மகரந்த தாள்களின் எண்ணிக்ைக 6
 5. 5. • இந்தியா ஒரு - இைறயாண்ைம மக்களாட்சி குடியரசு • இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் • மக்கள் நலம் காப்பதில் வழிகாட்டும் ெநறிமுைறகள் • மக்களைவயில் உள்ள • மாநிலங்களைவயி • மாநிலங்களைவயில் நியமிக்கப்படும் உறுப்பின களின் • மாநிலங்களைவ • மாநிலங்களைவ ஆண்டுகள் • மக்களைவயில் பதவிக் • மாநிலங்களைவயில் உறுப்பின களின் • இந்தியாவில் முதல் 1952 1 இைறயாண்ைம, சமத ம, மதச்சா பற்ற குடியரசு வாக்களிக்கும் வயது - 18 காப்பதில் அரசுக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பது ெநறிமுைறகள் உள்ள ெமாத்த உறுப்பின கள் - 545 மாநிலங்களைவயில் ெமாத்த உறுப்பின கள் - 250 மாநிலங்களைவயில் குடியரசுத் தைலவரால் உறுப்பின களின் எண்ணிக்ைக - மாநிலங்களைவ உறுப்பின களின் குைறந்தபட்ச மாநிலங்களைவ உறுப்பின களின் பதவிக் காலம் பதவிக் காலம் - 5 ஆண்டுகள் மாநிலங்களைவயில் உள்ள ேத ந்ெதடுக்கப்பட்ட உறுப்பின களின் எண்ணிக்ைக - 238 முதல் ெபாதுத் ேத தல் நைடெபற்ற மதச்சா பற்ற, இருப்பது - 545 250 - 12 குைறந்தபட்ச வயது - 30 காலம் - 6 ேத ந்ெதடுக்கப்பட்ட நைடெபற்ற ஆண்டு
 6. 6. 2 • மக்களைவ உறுப்பின களின் பதவிக்காலம் - 5 ஆண்டுகள் • மக்களைவக்கு குடியரசுத் தைலவரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பின களின் எண்ணிக்ைக - 2 • மக்களைவக்கு ேத ந்ெதடுக்கப்பட்ட உறுப்பின களின் எண்ணிக்ைக - 543 • இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள அைவகள் - இரண்டு, மக்களைவ, மாநிலங்களைவ • மாநிலங்களைவயின் பதவிக் காலம் - நிரந்தரமானது • இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களின் எண்ணிக்ைக - 32 • மாநிலங்களின் ஆளுநைர நியமனம் ெசய்பவ - குடியரசுத் தைலவ • அைமச்சரைவ சகாக்களுக்குத் துைறைய ஒதுக்கீடு ெசய்பவ - பிரதம அைமச்ச • பிரதம அைமச்சைர நியமிப்பவ - குடியரசுத் தைலவ • இந்தியாவின் முதல் ெபண் பிரதம - இந்திரா காந்தி • இந்தியாவின் முதல் ெபண் குடியரசுத் தைலவ - பிரதபா பாட்டீல்
 7. 7. 3 • இந்தியாவின் முதல் மக்களைவ ெபண் தைலவ - மீரா குமா • அரசாங்கத்தின் சக்தி வாய்ந்த தைலவ - குடியரசுத் தைலவ • புது தில்லி சட்டமன்ற உறுப்பின களின் எண்ணிக்ைக - 70 • புது தில்லி ேதசிய தைலநகராக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1991 • இந்திய அரசியலைமப்பின் பாதுகாவலன் - உச்ச நதிமன்றம் • சா க் அைமப்பில் உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்ைக - 8 • இலட்சத் தவுகளின் தைலநகரம் - கவரத்தி • தாத்ரா மற்றும் நாக ஹேவலியின் தைலநகரம் - சில்வாசா • அந்தமான் நிேகாபா தவுகளின் தைலநகரம் - ேபா ட் பிேளய • மத்திய அரசு ேநரடியாக ஆட்சி ெசய்யும் பகுதிகள் - மத்திய அரசின் ேநரடி ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகள் • முதலைமச்சைர நியமனம் ெசய்பவ - மாநில ஆளுந • தமிழ்நாட்டில் தற்ேபாது உள்ள சட்டப்ேபரைவ உறுப்பின களின் எண்ணிக்ைக - 234
 8. 8. 4 • மாநிலங்களின் ஆளுநைர நியமனம் ெசய்பவ - குடியரசுத் தைலவ • பாண்டிய நாடு உள்ளடக்கிய பகுதிகள் - மதுைர, இராமநாதபுரம் • மதுைர யாருைடய தைலநகரம் - பாண்டியன் • ெவண்ணாறு கால்வாைய ெவட்டியவ - கrகாலன் • புலவ பிசிராந்ைதயாrன் நண்பனாக விளங்கிய ேசாழ மன்ன - ேகாப்ெபருஞ்ேசாழ • ேவளி என்பவ கள் - மைல நாடுகைள ஆட்சி ெசய்த குறுநில மன்ன கள் • கல்லைணைய கட்டியவ - கrகாலன் • ெவண்ணிப் ேபாrல் ேசர, பாண்டிய மன்ன கைள ேதாற்கடித்தவ - கrகாலன் • ெபருநராற்றுப்பைடைய இயற்றியவ - முடத்தாமக் கண்ணியா • பட்டினப்பாைலயின் ஆசிrய - உருத்திரங்கண்ணனா
 9. 9. • பூஞ்ைசகள் பச்சயமற்ற சா ந்தைவ. • பூஞ்ைசகைளப் ‘ைமகாலஜி’ என்று • ெபாதுவாக பூஞ்ைசகள் யூேகrேயாட்டுகள் • பூஞ்ைசகள் மட்குண்ணிகள் வைகயான ேவறுபட்ட • மட்குண்ணிகள் ெபாருள்களின் ைரேசாபஸ், அகாrகஸ் • பூஞ்ைசயின் அைழக்கப்படுகின்றது • ைமசீலியங்கள் ஆனைவ. இந்த இைழகளுக்கு பூஞ்ைசகளின் ெசல் ெசல்லுேலாஸினால் • ைமசீலியம் வளரக்கூடிய ெபய . 1 பச்சயமற்ற தாேலாைபட்டு வைகையச் பற்றிய தாவரவியல் என்று ெபய . பூஞ்ைசகள் பல ெசல்களால் யூேகrேயாட்டுகள் ஆகும். மட்குண்ணிகள், ஒட்டுண்ணிகள் என ேவறுபட்ட ஊட்ட முைறகைள ெகாண்டுள்ளது இறந்த மற்றும் அழுகிய மீது வாழ்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு அகாrகஸ். உடலம் ைமசீலியம் அைழக்கப்படுகின்றது. கிைளத்த, ெமல்லிய இைழகளால் இைழகளுக்கு ைஹபாக்கள் என்று ெசல் சுவ ைகட்டின் மற்றும் ெசல்லுேலாஸினால் ஆனது. வளரக்கூடிய தளத்திற்கு வள தளம் வைகையச் பிrவிற்கு ெசல்களால் ஆன என இரண்டு ெகாண்டுள்ளது. அங்ககப் எடுத்துக்காட்டு; என்று இைழகளால் என்று ெபய . மற்றும் பூஞ்ைச வள தளம் என்று
 10. 10. 2 • வண்ணான் பைட அல்லது ேதமல் ேபான்றைவ பூஞ்ைசகளால் மனித களுக்கு ஏற்படும் ேநாய்களாகும். • சில பூஞ்ைசகள் மரப்பட்ைடயில் வள கின்றன. மரக்கட்ைடயின் மீது வள வது ைசேலாபில்லஸ் அல்லது மரக்கட்ைட பூஞ்ைசயாகும். • முடி அல்லது மாட்டுக் ெகாம்பு ேபான்ற ெபாருளின் மீது வள பைவ ெகராட்டிேனாபில்லஸ் அல்லது ெகரடின் பூஞ்ைசகள் எனப்படும். • சில பூஞ்ைசகள் உய நிைலத் தாவரங்களின் ேவ கேளாடு கூட்டுயிrயாக வள கின்றன. இந்த வைக ேவ களுக்கு ைமேகாைரசா என்று ெபய . • பூஞ்ைசயினுைடய உடலம் ைமசீலியம் எனப்படும். ைமசீலியமானது ெமல்லிய இைழகள் ேபான்ற ைஹபாக்களால் ஆனது. • ஈஸ்ட்டு ேபான்ற பூஞ்ைசகள் ஒரு ெசல் உயிrனங்களாகும். • இைவ எளிய வைகத் தாவரங்கள். தாவர உலகத்தின் இரு வாழ்விகள் எனப்படும். • இைவ நிலத்திலும் நrலும் வாழ்பைவ. • இவற்றில் வாஸ்குலா திசுக்கள் இல்ைல. • பிைரேயாைபட்டாவின் தாவர உடலம், தாலஸ் எனப்படும். • ேகமிட்ேடாஃைபட் தனித்து வாழும் தாவரம் ஆகும்.
 11. 11. 3 • ந வாழ் பிைரேயாைபட்டுகள் rயல்லா ஃபுளுயிட்டன்ஸ் என்று அைழக்கப்படுகிறது. • சதுப்புநிலப் பகுதியில் வாழும் பிைரேயாைபட்டுகள் ஃேபக்னம் என்று அைழக்கப்படுகிறது. • இது ஒரு ஈரல் வடிவ பிைரேயாஃைபட் ஆகும். • ஈரமான நிலத்தில் வாழும் நிழல் விரும்பி தாவரமாகும். இது ெபாதுவாக மைழக்காலங்களில் ஈரமான சுவ களிலும், மண்ணிலும் ஆற்றங்கைரயிலும் வளரும் தன்ைம உைடயது. • நrல் வாழும் rக்ஸியா சிற்றினத்தின் ெபய rக்ஸியா புளயிட்டன்ஸ். • rக்ஸியாவின் ேகமிட்ேடாஃைபட் கிைடமட்டமாக வளரும் தட்ைடயான தாலஸ் ஆகும். • rக்ஸியாவில் நைடெபறும் இனப்ெபருக்க வைககள் உடல இனப்ெபருக்கம், பாலினப் ெபருக்கம் ஆகும். • rக்ஸியாவில் ஊேகஸ் வைக பாலினப் ெபருக்கம் நைடெபறுகிறது. • rக்ஸியாவில் ஆண் இனப்ெபருக்க உறுப்புகளின் ெபய - ஆந்தrடியம்.
 12. 12. 4 • rக்ஸியாவில் ெபண் இனப்ெபருக்க உறுப்புகளின் ெபய - அ க்கிேகானியம். • rக்ஸியா என்பது லிவ ெவ ட் வைகையச் சா ந்த ஒரு தாவரமாகும். • பாக்டீrயங்கள் யாவும் ஒரு ெசல் புேராகrயாடிக் உயிrகளாகும். • பாக்டீrய ெசல்லில் முழுைமயான நியூக்ளியஸ் இல்ைல. இதன் மரபுப் ெபாருள் நியூகிளியாடய்ட் அல்லது குேராமட்டின் உடலம் எனப்படும். நியூக்ளியஸிற்கு சவ்வு கிைடயாது. • பாக்டீrய ெசல்லில் மைறமுக ெசல்பகுப்பு நைடெபறுவதில்ைல. • பாக்டீrய rேபாேசாம் ைசட்ேடாபிளாசத்தில் விரவி காணப்படுகின்றன. • பாக்டீrயங்கள் பிளவுறுதல் மூலம் ெபருக்கமைடகின்றன. • பாக்டீrயங்களில் தன் ஊட்டமுைற மற்றும் சா ஊட்ட முைற என்ற இரண்டு வைகயான ஊட்ட முைறகள் காணப்படுகின்றன. • பசும் கந்தக பாக்டீrயம், ெவளி சிவப்பு கந்தக பாக்டீrயங்கள் ஆகியைவ ஒளிச்ேச க்ைக ெசய்யும் பாக்டீrயங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.
 13. 13. 5 • ஒளிச்ேச க்ைக அல்லது ேவதிேச க்ைக மூலம் தன் உணைவ தாேன தயாrத்துக் ெகாள்பைவ தன் ஊட்ட முைற பாக்டீrயங்கள் ஆகும். எடுத்துக்காட்டு குேளாேராபியம். • இறந்த அல்லது உயிருள்ளவற்றிலிருந்து ஊட்டப் ெபாருள்கைள ெபறும் பாக்டீrயங்கள் சா ஊட்டமுைற பாக்டீrயங்கள் ஆகும். • காக்கஸ் என்பது ேகாள வடிவ பாக்டீrயங்கள் • ேபசில்லஸ் என்பது ேகால் வடிவ அல்லது குச்சி வடிவ பாக்டீrயங்கள். • ஸ்ைபrல்லம் என்பது சுருள் வடிவம் ெகாண்ட பாக்டீrயங்கள். • விப்rேயா - கமா என்பது வைளந்த வடிைவ ெகாண்ட பாக்டீrயங்கள் • ைமக்ேராகாகஸ் என்பது தனித்தனி ேகாளவடிவ ெசல்கைள உைடயது. • டிப்ேளாகாக்கஸ் என்பது இரட்ைடயாக அைமந்த ேகாள வடிவ ெசல்கைள ெகாண்டைவ. • ஸ்ட்ெரப்ேடாகாகஸ் என்பது சங்கிலி வடிவில்அைமந்த ேகாள வடிவ ெசல்கைள ெகாண்டைவ.
 14. 14. மிகப்ெபrய மஞ்சrைய சூrயகாந்தி மஞ்சr என்றால் என்ன ஒேர அச்சில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட காணப்படுதல் மஞ்சr எனப்படும் மலrன் உறுப்புகள் என்ன பூவடிச் ெசதில், பூக்காம்பூச் அல்லிவட்டம், மகரந்ததாள் மிக ேவகமாக வளரும் தாவரங்கள் ஒன்று ெவப்பமண்டல ெதன் அெமrக்காைவ பூ விகமாக ெகாண்டது? ஆகாயத்தாமைர கா த்திைகப் பூ என்றும் அைழக்கப்படுவது காந்தள்(Gloriosa) அல்லி வைககள் என்ன குளிைர தாங்குகிற ந அல்லிகள் பகலில் ஆனால் ெவப்ப ந அல்லிகள் பகலில் அல்லது இரவில் பூக்கின்றன. 1 மிகப்ெபrய மஞ்சrைய(பூங்ெகாத்து) உைடய பூ எது என்ன? ஒேர அச்சில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட பூக்கள் கூட்டமாகக் மஞ்சr எனப்படும். மலrன் உறுப்புகள் என்ன ? பூக்காம்பூச் ெசதில், பூத்தளம், புல்லிவட்டம் மகரந்ததாள் வட்டம், சூலக வட்டம் மிக ேவகமாக வளரும் தாவரங்கள் ஒன்று? இத்தாவரம் ெவப்பமண்டல ெதன் அெமrக்காைவ பூ விகமாக என்றும் அைழக்கப்படுவது? அல்லி வைககள் என்ன ? குளிைர தாங்குகிற ந அல்லிகள் பகலில் மட்டுேம பூக்கும் ஆனால் ெவப்ப ந அல்லிகள் பகலில் அல்லது இரவில் உைடய பூ எது? கூட்டமாகக் புல்லிவட்டம், இத்தாவரம் ெவப்பமண்டல ெதன் அெமrக்காைவ பூ விகமாக மட்டுேம பூக்கும், ஆனால் ெவப்ப ந அல்லிகள் பகலில் அல்லது இரவில்
 15. 15. 2 இந்திய அரசு அளிக்கும் பத்ம ஸ்ரீ விரூதில், பத்ம வா த்ைத எந்த பூைவக் குறிக்கும் ? தாமைர வில்வ மரத்தில் பூக்கும் மலrன் ெபய என்ன? கூவிளம். இந்தியா சுதந்திரம் அைடந்தேபாது ேபாது காஷ்மீ மன்ன யா ? ஹr சிங். ஏது ஆசியாவில் மிக ெபrய ேசr இருக்கிறது? மும்ைப தாராவி. ைதயல் இயந்திரம் கண்டுபிடித்தவ யா ? ஐசக் சிங்க . யா ெநடுங்கணக்கு வrைசயின் அடிப்பைடயில் தமிழ் அகராதி ெதாகுத்தவ ? வரமாமுனிவ பலூசிஸ்தானில் உள்ள மக்கள் ேபசும் ஒரு திராவிட ெமாழி எது? பிராகுயி, இது திராவிட ெமாழி. எந்த நாடுகளின் ேதசிய ெகாடியில் சூrயன் உள்ளது? அ ெஜன்டீனா மற்றும் உருகுேவ
 16. 16. 3 ஆசியாவில் தற்ேபாது உள்ள எந்த ஒரு நகரம் மிகவும் பழைமயான நகரம்? ெபஷாவ . பாகிஸ்தான் என்ற ெபய ெகாடுக்க காரணம் யா ? ெசௗத்r ரஹம்மத் அலி. அடால்ஃப் ஹிட்லrன் விமானப்பைடயின் ெபய என்ன ? லுஃப்ட்வாஃேப(Luftwaffe) இரண்டாம் உலக ேபாrன் ேபாது அெமrக்க மற்றும் ேநச நாடுகள் இைடேய ஏற்றப்பட்ட ஒப்பந்த்தின் ெபய என்ன? கடன்-குத்தைக(Lend-Lease Agreement) ஒப்பந்தம் முருகெபருமானின் சமஸ்கிருத ெபய என்ன? ஸ்கந்தா. எந்த நகரத்தில் முதல் உலகத்தமிழ் மாநாடு நடத்தப்பட்டது? ேகாலாலம்பூ (மேலஷியா) தமிழ் ெமாழி எந்த ெவட்ெடழுத்துகைள அடிப்பைடயாக ெகாண்டது? பிராமி ெவட்ெடழுத்துகள்.
 17. 17. 4 எந்த நபrன் ெபரும் முயற்சியில் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி ைமயம் அைமக்கப்பட்டது? தனிநாயகம் அடிகள் என்கிற ேசவிய தனிநாயகம் அடிகளா . முதன் முதலாக எந்த ெமாழியில் யாரால் திருக்குறள் ெமாழிெபய க்கப்பட்டது? வரமாமுனிவ மூலம் லத்தன். ெஜேலாேடாலாஜி(Gelotology) என்றால் என்ன? சிrப்ைப பற்றிய படிப்பாகும். எது உலகின் நண்டேநர நாடகம்? ேஹம்லட்(Hamlet) 4042 வrகளும் மற்றும் 29551 ெசாற்கைளயும் ெகாண்டுள்ளது. யா பல் தூrைக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 1780ஆம் ஆண்டில் வில்லியம் அடிஸ் அவ களால். எந்த பண்ைடய காவியம் மணலால் எழுதப்பட்டது? பாபிேலான் நாகrகத்தின் கில்கெமஷ்(Gilgamesh). எந்த பாண்டிய மன்ன மதுைர மீனாட்சி அம்மன் ேகாவிைல கட்ட ெதாடங்கினா ? குலேசகர பாண்டியன்.
 18. 18. சிங்கப்பூ பண்ைடய காலப்ெபய என்ன துமாசிக் இது உள்ள கடல் நகரம் என்று ெபாருள்படும் எந்த வைளகுடாவிற்காக கியூபா மற்றும் அெமrக்க நாடுகள் உடன்படிக்ைக ெசய்து ெகாண்டன குவாண்டனேமா வைளகுடா தமிழ்நாட்டின் ரயில்ேவ 5952 கிேலாமீட்ட கள் தமிழ்நாட்டின் ெமாத்த ரயில் 532 தமிழ்நாட்டில் எத்தைன ேதசிய 24 தமிழ்நாடு அரசுப் ேபாக்குவரத்துக் ெதாடங்கப்பட்டது? 1972 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ெபrய தூத்துக்குடி, ெசன்ைன தமிழ்நாட்டின் பன்னாட்டு எங்கு அைமந்துள்ளன 1 சிங்கப்பூ பண்ைடய காலப்ெபய என்ன? இது உள்ள கடல் நகரம் என்று ெபாருள்படும் எந்த வைளகுடாவிற்காக கியூபா மற்றும் அெமrக்க நாடுகள் உடன்படிக்ைக ெசய்து ெகாண்டன? குவாண்டனேமா வைளகுடா தமிழ்நாட்டின் ரயில்ேவ பாைதயின் நளம் எவ்வளவு கிேலாமீட்ட கள் ெமாத்த ரயில் நிைலயங்கள் எத்தைன எத்தைன ேதசிய ெநடுஞ்சாைலகள் ேபாக்குவரத்துக் கழகம் எப்ெபாழுது முக்கிய ெபrய துைறமுகங்கள் ? ெசன்ைன, எண்ணூ துைறமுகங்கள் பன்னாட்டு விமான நிைலயங்கள் எங்கு எங்கு அைமந்துள்ளன ? இது உள்ள கடல் நகரம் என்று ெபாருள்படும். எந்த வைளகுடாவிற்காக கியூபா மற்றும் அெமrக்க எவ்வளவு? எத்தைன? உள்ளன? எப்ெபாழுது எண்ணூ துைறமுகங்கள் நிைலயங்கள் எங்கு,
 19. 19. 2 ெசன்ைன(அண்ணா), திருச்சிராப்பள்ளி, ேகாயம்புத்தூ தமிழ்நாட்டின் உள்நாட்டு விமான நிைலயங்கள் எங்கு, எங்கு அைமந்துள்ளன ? ெசன்ைன(காமராஜ்), மதுைர, தூத்துக்குடி, ேசலம் ராணுவ தளவாடங்கள் தயாrக்கும் ெதாழிற்சாைல தமிழ்நாட்டில் எங்கு உள்ளது? ெசன்ைனக்கு அருகில் ஆவடியில் ெபாதுத்துைற நிறுவனமான மாநில ெதாழில் ேமம்பாட்டுக் கழகம்(SIPCOT) எப்ெபாழுது ெதாடங்கப்பட்டது 1972 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மட்டும் எத்தைன? 12,115 ( 2013 வைர ) தமிழ்நாட்டில் உள்ள அஞ்சல் மற்றும் தந்தி அலுவலகங்களின் எண்ணிக்ைக ? 3504 ( 2013 வைர ) தமிழ் எந்த ஆண்டு ஆட்சி ெமாழியாக ெகாண்டுவரப்பட்டது ? 1958 தமிழ்நாட்டின் ெமாத்த நிலப்பரப்பு ? 1,30,058 சதுர கிேலாமீட்ட கள்
 20. 20. 3 தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பூ ? ெசங்காந்தள் மல தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு ? வைரயாடு தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் பைன மரம்? தமிழ்நாட்டின் மிக உய ந்த சிகரம்? ெதாட்டெபட்டா இந்தியாவின் நளமான ஆறு எது? கங்ைக. இந்தியாவின் நளமான இரண்டாவது ஆறு எது? ேகாதாவr ஆற்றின். பிரம்மபுத்திரா நதி திெபத்திய ெமாழியில் எப்படி அைழக்கப்படுகிறது? யா லுங் ட்சாங்ேபா(Yarlung Tsangpo) ஹிராகுட் அைண எந்த ஆற்றின் ேமல் கட்டப்பட்டது? மகாநதி ஆறு. எந்த ஐந்து ஆறுகள் இைணந்து சிந்து நதி உருவாகிறது? ஜலம், ெசனாப், ரவி, பியாஸ் மற்றும் சட்ெலஜ்.
 21. 21. 4 தக்ஷிண் கங்கா என்றைழக்கப்படும் ஆறு ேகாதாவr ஆறு. 1600 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆைண எந்த நதியில் யாரால் கட்டப்பட்டது ? கல்லைண, கrகாலனால் காவிrயின் குறுக்ேக கட்டப்பட்டது லட்சுமி நாராயணி தங்கக் ேகாவில் எங்குள்ளது? ேவலூ ஸ்ரீபுரம் உலகின் மிகப்ெபrய தவு எது? கிrன்லாந்து 2008ல், தமிழக அரசின் சிறந்த திைரப்பட விருது ெபற்ற படம் ? தசாவதாரம் எது பாைலவனம் இல்லாத கண்டம்? ஐேராப்பா 1966ல், ஐநாவில் பாட அனுமதி ெபற்ற முதல் பாடகி யா ? எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி எத்திேயாப்பியாவின் தைலநகரம் 'அடிஸ் அபாபா' வின் ெபாருள் என்ன? புதிய மல
 22. 22. நிரங்கr - என்பது என்ன சீக்கிய மதப்பிrவு ஐேராப்பிய ெமாழிச்ெசாற்கைள எஸ்ெபராண்ேடா(ESPERANTO) லஸாரஸ் லுட்விக் உலகின் முதல் மக்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது பாபிேலான் ஐேராப்பா-ஆசியா இரு லூதுேவனியா உலகின் முதல் ெபண் திருமதி பண்டாரநாயஹ தமிழகத்தில் முதல் ேமலக்ேகாட்ைட முதல் சமத்துவபுரம் திருெநல்ேவலி மத்திய மாநில உறவுகைளச் குழுவின் தைலவ ஆ .எஸ். ச க்காrயா 1 என்ன ? ெமாழிச்ெசாற்கைள ைவத்து உருவாக்கப்பட்ட (ESPERANTO) ெமாழிைய உருவாக்கியது லுட்விக் ஸாெமனாஃப் மக்கள் ெதாைக கணக்ெகடுப்பு எங்ேக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது? இரு கண்டங்களில் அைமந்த நகரம் ெபண் பிரதம ? பண்டாரநாயஹ முதல் சமத்துவபுரம் எங்ேக ெதாடங்கப்பட்டது சமத்துவபுரம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது உறவுகைளச் சீ படுத்த அைமக்கப்பட்ட தைலவ யா ? ச க்காrயா உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கியது யா ? எங்ேக நகரம் எது ? ெதாடங்கப்பட்டது? அைமக்கப்பட்ட
 23. 23. 2 வரதட்சிைண சாவுக்கு அளிக்கப்படும் தண்டைன எத்தைன ஆண்டுகளுக்கு குைறயாமல் இருக்கும்? 7 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் முதல் சமத்துவபுரம் எங்ேக ெதாடங்கப்பட்டது? ேமலக்ேகாட்ைட மிசா(MISA) சட்டம் நிைறேவற்றப்பட்ட ஆண்டு என்ன? 1971 ேகாைவ குண்டுெவடிப்பு குறித்து விசாrக்க அைமக்கப்பட்ட குழுவின் ெபய என்ன? நதியரச ேகாகுலகிருஷ்ணன் குழு மன்ன மானியம் எந்த ஆண்டு ஒழிக்கப்பட்டது? 1971 பாராளுமன்ற மதிப்பீட்டு குழுவின் உறுப்பின கள் எத்தைன ேப ? 30 இந்தியாவின் முதல் துைண குடியரசுத்தைலவ யா ? டாக்ட .எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டின் முதல் ெபண் முதலைமச்ச யா ? ஜானகி ராமச்சந்திரன் பூஜ்ஜிய ேநரம் என்றால் என்ன ? ேகள்வி ேநரம்
 24. 24. 3 ஆளுநrன் அவசரச் சட்டம் எவ்வளவு காலத்துக்குள் மாநில சட்டமன்றத்தில் நிைற ேவற்றப்பட ேவண்டும்? 6 வாரத்துக்குள் இந்தியாவின் மூன்றாவது குடியரசுத்தைலவ யா ? ஜாஹி உேஷன் ைவக்கம் சத்தியாகிரகம் நைடெபறக் காரணம் என்ன ? தாழ்த்தப்பட்ட இந்துக்கள் ஆலயத்திற்குள் ெசல்ல திராவிட முன்ேனற்றக் கழகம் எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 1949 ெஜயின் விசாரைணக் குழு யாருைடய மரணம் ெதாட பாக அைமக்கப்பட்டது? ராஜவ் காந்தி மத்திய திட்டக்குழு எந்த ஆண்டு ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது ? 1950 இந்தியாவின் பிரதமராகேத வு ெசய்யப்படக் குைறந்தபட்ச வயது என்ன? 25 இந்தியாவின் மக்களைவையயும் மாநிலங்களைவையயும் ஒேர ேநரத்தில் கூட்டும் அதிகாரம் உள்ளவ ? குடியரசுத்தைலவ
 25. 25. 4 1997-ம் ஆண்ைட ஐக்கிய நாடுகள் சைப எந்த விழிப்புண வுக்காகத் ேத ந்ெதடுத்தது? சுற்றிச்சுழல் மற்றும் வள ச்சி ெசன்ைன மாநிலம், தமிழ்நாடு எனப் ெபயrடப்பட்ட ஆண்டு எது? 1969 ஆளுநrன் அவசரச் சட்டம் எவ்வளவு காலத்துக்குள் மாநில சட்டமன்றத்தில் நிைற ேவற்றப்பட ேவண்டும்? 6 வாரத்துக்குள் இந்தியாவின் மூன்றாவது குடியரசுத்தைலவ யா ? ஜாஹி உேஷன் ைவக்கம் சத்தியாகிரகம் நைடெபறக் காரணம் என்ன ? தாழ்த்தப்பட்ட இந்துக்கள் ஆலயத்திற்குள் ெசல்ல திராவிட முன்ேனற்றக் கழகம் எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 1949 ெஜயின் விசாரைணக் குழு யாருைடய மரணம் ெதாட பாக அைமக்கப்பட்டது? ராஜவ் காந்தி மத்திய திட்டக்குழு எந்த ஆண்டு ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது ? 1950
 26. 26. இந்தியாவின் பிரதமராகேத வு வயது என்ன? 25 இந்தியாவின் மக்களைவையயும் ஒேர ேநரத்தில் கூட்டும் குடியரசுத்தைலவ 1997-ம் ஆண்ைட ஐக்கிய விழிப்புண வுக்காகத் சுற்றிச்சுழல் மற்றும் ெசன்ைன மாநிலம், எது? 1969 அகில இந்தியா பணிகைள உண்டு? பாராளுமன்றம் இந்தியாவில் வாக்குrைம நி ணயிக்கப்பட்டுள்ள 18 வருடம் ெகாத்தடிைம ஒழிப்புச் இயற்றப்பட்டது? 1976 1 பிரதமராகேத வு ெசய்யப்படக் குைறந்தபட்ச மக்களைவையயும் மாநிலங்களைவையயும் கூட்டும் அதிகாரம் உள்ளவ ? குடியரசுத்தைலவ ஐக்கிய நாடுகள் சைப எந்த விழிப்புண வுக்காகத் ேத ந்ெதடுத்தது? மற்றும் வள ச்சி , தமிழ்நாடு எனப் ெபயrடப்பட்ட பணிகைள உருவாக்கும் அதிகாரம் வாக்குrைம ெபறுவதற்கு நி ணயிக்கப்பட்டுள்ள குைறந்தபட்ச வயது என்ன? ஒழிப்புச் சட்டம் ைமய அரசால் எந்த குைறந்தபட்ச மாநிலங்களைவையயும் ெபயrடப்பட்ட ஆண்டு யாருக்கு ஆண்டு
 27. 27. 2 இந்தியாவின் மூன்றாவது குடியரசுத்தைலவ யா ? ஜாஹி உேஷன் ஆளுநைர நியமிக்கும் அதிகாரம் யாrடம் உள்ளது? குடியரசுத்தைலவ ெசன்ைன மாநகராட்சி எந்த ஆண்டு உருவானது? 1968 ெசன்ைன மாநகராட்சியின் முதல் ேமய ெபய என்ன? எல். ஸ்ரீராமுலு நாயுடு ஆ.தி.மு.க முதல் முதலாக ெவற்றி ேபட்டர பாராளுமன்றத் ெதாகுதி எது? திண்டுக்கல் தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பின களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக எவ்வளவு? 234 தமிழக சட்டமன்றத்தின் ேமலைவ எந்த ஆண்டு கைலக்கப்பட்டது? 1986 மாநகராட்சியின் ேமய , துைண ேமய ஆகிேயாrன் பதவிகாலம் எவ்வளவு? ஐந்து(5) ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்து சமிதியின் தைலவ எவ்வாறு அைழக்கபடுகிறா ?
 28. 28. 3 ேச மன் எந்த ஆண்டு ெசன்ைன உய நதிமன்றக்கிைள மதுைரயில் ெதாடங்கப்பட்டது ? 2003 ேபரரசி விக்ேடாrயாவின் பிரகடனம் எந்த ஆண்டில் ெவளியிடப்பட்டது? 1858 அடிப்பைட கடைமகள் அடங்கியுள்ள பிrவு என்ன? பிrவு 51 ஏ ெதற்காசிய பிராந்திய நாடுகளின் கூட்டைமப்பு(SAARC) மாநாடு முதல் முதலில் எங்ேக நடந்தது? டாக்கா இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டத்தின் தந்ைத என்று அைழக்கப்படுபவ யா ? அம்ேபத்க எது அடிப்பைட உrைம கிைடயாது? ெசாத்துrைம குடியரசுத்தைலவராகப் ெபாறுப்ேபற்க வயது வரம்பு என்ன ? 35 வயது மாநில அரசின் ெபயரளவு நி வாகி யா ? ஆளுந
 29. 29. 4 கி.பி. 1947-ல், இந்தியா விடுதைல ெபற்றேபாது ெசன்ைன சட்டசைபயில் தைலவராக இருந்தவ யா ? ஓமந்தூரா ேவல்ஸ் இளவரச ெசன்ைனக்கு எப்ேபாது முதல்முதலாக வந்தா 1962 இந்தியாவில் முப்பைடகளின் தளபதி யா ? குடியரசுத்தைலவ வரதட்சைண தைடச்சட்டம் எந்த ஆண்டு ெகாண்டு வரப்பட்டது? கி.பி. 1961 சா க்(SAARC) அைமப்பின் தைலைமயிடம் எங்ேகயுள்ளது? காத்மாண்டு மக்களாட்சி என்பதற்குப் ெபாருத்தமான விளக்கம் கூறியவ யா ? ஆபிரஹாம் லிங்கன் பல கட்சி ஆட்சி நைடெபறும் நாட்டுக்கு ஓ உதராணம்? இந்தியா எதன் அடிப்பைடயில் இந்தியாவில் மாநிலங்கள் பிrக்கப்பட்டுள்ளன? ெமாழி
 30. 30. • முழு ஒட்டுண்ணி கஸ்குட்டா • பகுதி ஒட்டுண்ணி • பூச்சி உண்ணும் தாவரம் உருமாற்றம்அைடந்துள்ளது • சூrய பனித்துளி • இருள் சுவாசம் நைடெபறும் • சுவாசத்தில் ெபாதுவாக கா ேபாைஹட்ேரட் • ெசல்லின் ஆற்றல் • கிைளக்காலிஸின் பிளப்பு • கிைளக்காலிஸின் • ெபன்ேடாஸ் பாஸ்ேபட் டிக்கன்ஸன் • காற்றில்லா சுவாசம் 1 ஒட்டுண்ணி தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ஒட்டுண்ணி தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தாவரம் ைநட்ரஜன் பற்றாக்குைறக்காக உருமாற்றம்அைடந்துள்ளது. எனப்படும் தாவரம் ட்ரsரா நைடெபறும் இடம் பசும்கணிகம் ெபாதுவாக பயன்படும் தளப்ெபாருள் கா ேபாைஹட்ேரட் ஆற்றல் நாணயம் எனப்படுவது ATP கிைளக்காலிஸின் ேவறுெபய EMP வழித்தடம் (அ கிைளக்காலிஸின் இறுதிெபாருள் ைபருவிக் அமிலம் பாஸ்ேபட் வழிதடத்ைத கண்டுபிடித்தவ சுவாசம் நைடெபறும் இடம் ைசட்ேடாபிளாசம் விஸ்கம் பற்றாக்குைறக்காக தளப்ெபாருள் அ) இனிப்பு அமிலம் கண்டுபிடித்தவ ைசட்ேடாபிளாசம்
 31. 31. 2 • ெகாழுப்பு அமிலத்தின் சுவாச ஈவு 0.36. குளுேகாஸ்சின் சுவாச ஈவு 1 • முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட தாவர ஹ ேமான் ஆக்ஸின்கள் • ெசயற்ைக ஹா ேமான்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு NAA • பக்காேன ேநாய் ெநல் தாவரத்தில் கண்டறியப்பட்டது. • ெநல்லின் ேகாமாளி தன ேநாைய உருவாக்குவது ஜிப்ெரலின்கள் • ஜிப்ெரலின்கள் பியுஜிேகாைர தாவரத்திலிருந்து ஜிப்ரலின் ெபறப்படுகிறது. • ெசல் பிrதைல தூண்டும் ஹா ேமான் ைசட்ேடாைகனின் • ைசட்ேடாைகனிைன முதன் முதலில் பிrத்ெதடுத்தவ கள் மில்ல மற்றும் ஸ்கூஜ் • மக்காச்ேசாளத்தில் காணப்படும் ைசட்ேடாைகனின் சியாட்டின் ஆகும். • தாவரங்கள் முதுைம அைடவைத தாமதப்படுத்தும் ஹா ேமான் ைசட்ேடாைகனின் • வாயு நிைலயில் உள்ள ஹா ேமான் எத்திலின் • கனிகள் பழுப்பதலில் பங்காற்றும் ஹா ேமன் எத்திலின்
 32. 32. 3 • ஒளிகாலத்துவம் முதன் முதலில் அறியப்பட்ட தாவரம் ேமrலாண்ட் மாமூத் • ைபட்ேடா குேராைம கண்டறிந்தவ பட்ல மற்றும் குழுவின • ெவ னைலேசஷன் என்ற ெபயைர அறிமுகப்படுத்திய T.D ைல ெசன்ேகா • நிலத்தில் உள்ள கைளகைள நக்கிட பயன்படும் ஹ ேமான் 2-4- D • குறும்பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு புைகயிைல மற்றும் கிைரசாந்தியம் • நள் பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ேகாதுைம மற்றும் ஒட்ஸ் • இைலத்துைள மூடுதைல தூண்டும் ஹா ேமான் ABA • இைல உதி தைல தைடெசய்யும் ஹா ேமான் ஆக்ஸின் • முழுைமயான ஆக்சிஜைனற்றம் அைடயும் குளுக்ேகாஸ்ஸிலிருந்து கிைடப்பது 38 ATP • ATP -யின் மிைகயாற்றல் பிைணப்புகளின் எண்ணிக்ைக 2 • ெசல்சுவrன் ெசல்லுேலாஸ் சிைதக்கும் ெநாதி ெசல்லுேலஸ்
 33. 33. 4 • அேசாலா என்ற ந ெபரணியில் காணப்படும் பாக்டீrயம் அனாபினா அேசாேல. • இந்திய வயல்ெவளிகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் உயிr உரம் அேசாலா பின்ேனட்டா • தாவர ேவ களின் ெவளிப்புறப் பரப்பில் காணப்படும் ேவ எக்ேடாட்ராபிக் ைமக்ேகா ைரசா • ெநல்லின் ெவப்பு ேநாைய உண்டாக்கும் ேநாய் உயிr ைபrகுேலrயா ஒைரேச • நிலக்கடைலயில் டிக்கா ேநாைய ஏற்படுத்தும் ேநாய் உயிr ெச க்ேகாஸ் ேபாரா ெப சேனடா • எலுமிச்ைச ேகன்க ேநாயின் ேநாய் உயிr சாந்ேதாேமானாஸ் சிட்r • ெநல்லின் தூங்குேரா ேநாய் இைலப் பூச்சி மூலம் பரவுகிறது. • ைபrத்திரம் கிைர சாந்திமம் தாவரத்திலிருந்து ெபறப்படுகிறது. • ைவரசுக்கு எதிராக பயன்படும் புரதப்ெபாருள் இன்ட ெபராண்கள் • ச க்கைரையக் காட்டிலும் 100 மடங்கு இனிப்பு ெகாண்ட புரதம் பிேரசின்
 34. 34. • ேதநரு பதிலாக பயன்படுத்தப்படும் பராகுெவன்சிஸ் • காப்பிக்கு பதிலாக நிட்டிடா • மா ஃபின் பப்பாவ ெபறப்படுகிறது. • குயிைனன் சின்ேகானா ெபறப்படுகிறது. • டிஜாக்ஷின் மருந்துப்ெபாருள் • எஃபிட்ரா ைசனிக்கா மருந்து எஃபிட்rன் • ஜின்ஜங்க் மருந்து • இந்திய அகாலிபா • எலும்பு இைணவி குவாட்ராங்குலாrஸ் • ெபனிசில்லின் கிைடக்கும் ெநாட்ேடட்டம் 1 பயன்படுத்தப்படும் தாவர இைல பதிலாக பயன்படுத்தப்படும் விைத தூள் பப்பாவ சாம்னிஃெபரம் ெசடியிலிருந்து சின்ேகானா அஃபிசினாலிஸ் தாவரத்திலிருந்து மருந்துப்ெபாருள் டிஜிடாலிஸ் ெபறப்படுகிறது ைசனிக்கா என்ற தாவரத்திலிருந்து ெபறப்படும் எஃபிட்rன் மருந்து ஜின் ெசங்கிலிருந்து ெபறப்படுகிறது அகாலிபா எனப்படும் தாவரம் அகாலிபா இன்டிகா இைணவி எனப்படும் தாவரம் சிசஸ் குவாட்ராங்குலாrஸ்(பிரண்ைட) கிைடக்கும் தாவரம் ெபனிசிலியம் இைல ஐலக்ஸ் தூள் ேகாலா ெசடியிலிருந்து தாவரத்திலிருந்து ெபறப்படுகிறது. ெபறப்படும் ெபறப்படுகிறது. இன்டிகா ெபனிசிலியம்
 35. 35. 2 • ஜப்பானில் ெநல்லிலிருந்து ெபறப்படும் ேபாைத ெபாருள் சாேகா • ச க்கைரைய காட்டிலும் 100 மடங்கு இனிப்பு ெகாண்ட தாவரம் ெபன்டாைடப்ளான்ட்ரா பிேரசிலானா • வில்வம் தாவரத்தின் இருெசாற்ெபய ஏகில் மா மிலாஸ் • அகாலிைபன் அகாலிபா இண்டிகா தாவரத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. • பசுந்தாள் உரமாக பயன்படும் தாவரம் குேராட்டேலrயா ஜன்சியா • புற்றுேநாய்க்கு எதிரான மருந்து காணப்படும் தாவரம் வின்கா ேராசியா • கால்சிசின் பன்மயங்கைள ைய தூண்டப்பயன்படுகிறது. • ைநட்ரேசாேமானஸ் பாக்டீrயா அேமானியாைவ ைநட்ேரட்டாக மாற்றுகிறது. • அபின் தரும் பாப்பி ெசடியிலிருந்து மா பின் என்ற அதி வலிைம மிக்க வலி நக்கி ெபறப்படுகிறது. • ேபேபசி குடும்பத்தின் ந வாழ் தாவரம் ஆஸ்கிேனாமினி ஆஸ்ெபரா • ஃேபேபசி குடும்ப தாவர ேவ முண்டுகளில் காணப்படும் பாக்டீrயம் ைரேசாபியம்
 36. 36. 3 • காட்டுத் த எனப்படும் தாவரம் ப்யூட்டியாஃபிராண்ேடாசா • அதப்புைடய இைலக்காம்பு ெகாண்ட குடும்பம் ேபேபஸி • ஃேபேபசி குடும்பத்தின் அல்லி வட்டத்தில் காணப்படும் இதழைமவு இறங்கு தழுவு இதழ் அைமவு • ஃேபேபசி குடும்பத்தின் அல்லி வட்டம் வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவ அல்லிவட்டம் என்று அைழக்கப்படுகிறது. • ஃேபேபசி குடும்ப தாவர சூலகத்தின் காணப்படும் சூல் ஒட்டுமுைற விளிம்பு சூல் ஒட்டுமுைற • 5+5 இருகற்ைற மகரந்தம் காணப்படும் தாவரம் ஆஸ்கிேனாமினி ஆஸ்ெபரா • இக்ேஸாரா காக்ஸினியாவில் குறுக்குமறுக்கு எதிrைலைமவு இைலயைமவு.முைற உள்ளது. • ெமாrண்டாவில் கூட்டுகனி கனி உள்ளது. • ப புrன் சாயம் ரூபியாடிங்ேடாrயா தாவர ேவrலிருந்து ெபறப்படுகிறது. • ேவ க்கிழங்கு காணப்படும் ஆஸ்ட்ேரஸி தாவரம் டாலியா காக்ஸினியா • வட்ட இைலயைமவு காணப்படும் ஆஸ்ட்ேரசி தாவரம் யுப்பேடாrயம்
 37. 37. 4 • ஆஸ்ட்ேரசி குடும்பத்தின் சிரமஞ்சr மஞ்சr எது. • சிர மஞ்சrயின் தனிமலராக குறுக்கம் அைடந்துள்ள தாவரம் எக்சினாப்ஸ் • ஆஸ்திேரசியின் புல்லி வட்டம் ேபப்பஸ் தூவி உருமாற்றம் அைடந்துள்ளது. • சின்ெசனிஷியஸ் மகரந்தம் காணப்படும் குடும்பம் ஆஸ்ட்ேரசி • சான்டானின் என்ற மருந்து ஆ டிமிசியா மாrட்டிமா தாவரத்திலிருந்து ெபறப்படுகிறது. • ெகாசு விரட்டியாக பயன்படும் ைபrத்திரம் கிைரசாந்தியம் சினrேபாலியத்தில் ெபறப்படுகிறது. • பாட்மாrேகால்டு என்படுவது காெலண்டு அஃபிஸினாலிஸிஸ் • அrேகசி குடும்பம் இடம்ெபற்றுள்ள வrைச காலிசிேன • ேகாகாஸ் நியூசிஃெபராவில் உள்ள மஞ்சr வைக கூட்டு ஸ்பாடிக்ஸ் மஞ்சுr • பைண எண்ெணய் எந்த தாவரத்திலிருந்து எலாயிஸ் ைகெனன்சிஸ் • கல்ப விருட்சம் எனப்படும் தாவரம் ேகாகாஸ் நியுசிஃெபரா
 • rajaduraijais

  Feb. 11, 2018

Preparation tips for tnpsc group i 1 main exam books paper 1

Views

Total views

868

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×