-สาเนา-               ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร   เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคาร

576 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคาร

 1. 1. -สาเนา- ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ 2554 ----------------------- ด้วยโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม ้2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอาเภอราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และกาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-604098,081-2999190 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็ปไซด์ www.kan1.go.th ,http://sites.google.com/site/khaodinvittayakan และ http://gprocurement.go.th ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

×