สำเนาประกาศสอบราคาซื้อ

562 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สำเนาประกาศสอบราคาซื้อ

  1. 1. -สาเนา- ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ 2554 ----------------------- ด้วยโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รูปแบบ CC Type 1 จานวน1 ชุด รวม 6 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง(สาหรับครู) จานวน 1 เครื่อง 2. Active Broad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short throw จานวน 1 ชุด 3. เครื่องสารองไฟฟ้าสาหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จานวน 1 เครื่อง 4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย(สาหรับครู) จานวน 1 ตัว 5. เก้าอี้คอมพิวเตอร์(สาหรับครู) จานวน 1 ตัว 6. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย จานวน 1 ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และกาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่20 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-604098,081-2999190 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็ปไซด์ www.kan1.go.th ,http://sites.google.com/site/khaodinvittayakan และ http://gprocurement.go.th
  2. 2. ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

×