Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ตารางกําหนดสั ดส่ วนคะแนนวัดและประเมินผล
   คะแนนระหว่ างภาคเรียน : ปลายภาคเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

      กลุ่มสาร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สัดส่วนคะแนน

17,824 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สัดส่วนคะแนน

  1. 1. ตารางกําหนดสั ดส่ วนคะแนนวัดและประเมินผล คะแนนระหว่ างภาคเรียน : ปลายภาคเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนวัดผล คะแนน รรวม ระหว่างภาคเรี ยน วัดผลปลายภาคเรี ยน ภาษาไทย/เพิมเติม ่ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ วิทยาศาสตร์ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ ประวัติศาสตร์ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ ภาษาต่ างประเทศ ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ สุ ขศึกษาและพละศึกษา ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ ศิลปะ ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ การงานอาชีพฯ/เพิมเติม ่ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐

×