Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตัดสินกลุ่มสาระ

331 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ตัดสินกลุ่มสาระ

  1. 1. การตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ใช้ระบบตัวเลข แสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระ เป็ น ๘ ระดับ ดังนี้ ระดับผล ความหมาย ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ การเรียน ๔ ดีเยียม ่ ๘๐ - ๑๐๐ ๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ ๓ ดี ๗๐ - ๗๔ ๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ ๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔ ๑.๕ พอใช้ ๕๕ - ๕๙ ๑ ผ่านเกณฑ์ข้นตํ่า ั ๕๐ - ๕๔ ๐ ตํ่ากว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙

×