Successfully reported this slideshow.

เจษฎา

1,547 views

Published on

ผลงานนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เจษฎา

  1. 1. คําศัพท์เรื่ องแรงและการเคลื่อนที่ เสนอ ครูศภวรรณ ทักษิณ ุ โดย ด.ช.เจษฎา อยูเ่ กิด รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที่3 ้ โรงเรี ยนเขาดินวิทยาคาร ต.ท่าล้ อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
  2. 2. • ความเร็ ว คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตําแหน่งต่อหน่วยเวลา มีหน่วย เป็ นเมตรต่อวินาที (m/s) ในหน่วยเอสไอ ความเร็ วเป็ นปริ มาณ เวกเตอร์ซ่ ึ งประกอบด้วยอัตราเร็ วและทิศทาง ขนาดของความเร็ วคือ อัตราเร็ วซึ่ งเป็ นปริ มาณสเกลาร์ ตัวอย่างเช่น "5 เมตรต่อวินาที" เป็ น อัตราเร็ ว ในขณะที่ "5 เมตรต่อวินาทีไปทางทิศตะวันออก" เป็ นความเร็ ว ความเร็ วเฉลี่ย v ของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปด้วยการกระจัดขนาดหนึ่ง ∆x  ในช่วงเวลาหนึ่ง ∆t สามารถอธิ บายได้ดวยสู ตรนี้ ้ แหล่งที่มา::  th.wikipedia.org/wiki/ความเร็ว
  3. 3. • ความเร่ ง (อังกฤษ: acceleration, สัญลักษณ์: a) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลง (หรื ออนุพนธ์เวลา) ของความเร็ ว เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ที่มีหน่วยเป็ น ความยาว/ ั เวลา² ในหน่วยเอสไอกําหนดให้หน่วยเป็ น เมตร/วินาที² • เมื่อวัตถุมีความเร่ งในช่วงเวลาหนึ่ง ความเร็ วของมันจะเปลี่ยนแปลงไป ความเร่ ง อาจมีค่าเป็ นบวกหรื อลบก็ได้ ซึ่งเรามักว่าเรี ยกความเร่ ง กับ ความหน่วง ตามลําดับ ความเร่ งมีนิยามว่า "อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่ง" และ กําหนดโดยสมการนี้ th.wikipedia.org/wiki/ความเร่ ง
  4. 4. 1.วัตถุจะหยุดนิ่งหรื อเคลื่อนที่ดวยความเร็ วและทิศทางคงที่ได้ต่อเมื่อผลรวมของแรง ้ (แรงลัพธ์) ที่กระทําต่อวัตถุเท่ากับศูนย์ สามารถแตกออกมาได้ 2 อย่างคือ • *วัตถุจะหยุดนิ่งถ้าไม่มีแรงใดๆที่ไม่เท่ากับ 0 มากระทําต่อวัตถุน้ นๆ ั • *วัตถุจะเคลื่อนที่ต่อเนื่องถ้าไม่มีแรงใดๆที่ไม่เท่ากับ 0 มากระทําต่อวัถุน้ นๆ ั th.wikipedia.org/wiki/แรงลัพธ์
  5. 5. • แรงกิริยา (อังกฤษ: action force) เป็ นแรงที่เกิดจากการกระทํา โดยสิงใดๆ เช่น การออกแรงกดโต๊ ะ การออกแรงเตะลูกฟุตบอล นํ ้าหนัก ่ ของวัตถุก็เป็ นแรงกิริยาแบบหนึงที่โลกออกแรงดึงดูดวัตถุให้ เข้ าสู่ ่ ศูนย์กลางของโลก th.wikipedia.org/wiki/แรงกิริยา
  6. 6. • ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ าม เสมอ th.wikipedia.org/wiki/แรงปฏิกิริยา
  7. 7. • แรงพยุง = ความหนาแน่นของของเหลว x ปริ มาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลว ( Buoyant force = Liquid x Immersed Volume ) เราสามารถใช้กฎของอาร์ดีเมดีสอธิบายปรากฏการณ์จมลอยของวัตถุในของเหลวได้มากมาย เช่น ในกรณี ของ การโยนเหรี ยญบาทลงนํ้านั้น แรงพยุงที่น้ ากระทําต่อเหรี ยญบาทย่อมเท่ากับนํ้าหนักหรื อมวลของนํ้าที่มี ํ ปริ มาตรหรื อขนาดเท่าเหรี ยญบาทนั้น แต่น้ าหนักหรื อมวลของนํ้าที่มีปริ มาตรเท่าเหรี ยญบาทนี้จะมีค่าน้อย ํ กว่านํ้าหนักของตัวเหรี ยญเอง เมื่อแรงดึงลงคือนํ้าหนักของเหรี ยญมีค่ามากกว่าแรงยกขึ้นหรื อแรงพยุงตัว ่ เหรี ยญบาทก็ยอมจมนํ้า http://www.sporttime.co.th/exoops/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=4
  8. 8. • ความหนาแน่น (อังกฤษ: density, สัญลักษณ์: ρ อักษรโรในภาษากรี ก) เป็ น การวัดมวลต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร ยิงวัตถุมีความหนาแน่นมากขึ้น มวลต่อหน่วย ่ ปริ มาตรก็ยงมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือวัตถุที่มีความหนาแน่นสูง (เช่น เหล็ก) จะ ิ่ มีปริ มาตรน้อยกว่าวัตถุความหนาแน่นตํ่า (เช่น นํ้า) ที่มีมวลเท่ากัน • หน่วยเอสไอของความหนาแน่นคือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) • ความหนาแน่นเฉลี่ย (average density) หาได้จากผลหารระหว่างมวลรวม กับปริ มาตรรวม ดังสมการ th.wikipedia.org/wiki/ความหนาแน่น

×