Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
๑
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนวิชิตสงคราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
๒
๓
๔
สารบัญ
เรื่อง หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 1
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 22
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ และ...
๕
โครงการรักการอ่าน 139
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต)
142
...
๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗/๑๒ ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ ๔ ตาบลวิชิต อาเภ...
๒
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนวิชิตสงครามได้เปลี่ยนสังกัดจากสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด...
๓
๒.๑๑ ระบบโครงสร้างการบริหาร
แผนภูมิการบริหารโรงเรียนวิชิตสงคราม
ปีการศึกษา ๒๕๕9
หน่วยงานต้นสังกัด ผู้อานวยการโรงเรียน
นา...
๔
๓. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 890 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง
เพศ
รวม
เฉ...
๕
๔) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘
๕) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๖) จานวนนัก...
๖
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ...
๗
ครูดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
ที่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
นางวันทนา แก้วกลิ่น
นางเพ็ญฤดี...
๘
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕.๑ อาคารเรียน
ที่ อาคารเรียนแบบ จานวน
สร้างเมื่อ
พ.ศ...
๙
๕.๒.๑ บ้านพักครู
ที่ บ้านพักครูแบบ จานวน
สร้างเมื่อ
พ.ศ.
สภาพอาคาร
ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน
๑ กรมสามัญ
๒ หลัง
๒ ห้อง
๒๕๒...
๑๐
๕.๒.๔ ห้องน้า ห้องส้วม
ที่ ห้องน้า ห้องส้วมแบบ จานวน
สร้างเมื่อ
พ.ศ.
สภาพอาคาร
ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน
๑ อื่นๆ
๒ หลัง
...
๑๑
๗. ห้องพยาบาล
๘. ห้องโสตทัศนศึกษา
๙. โรงอาหาร
๑๐. สนามกีฬา
๑๑. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
๑๒. สนามหญ้า
๑๓. ห้องน้าห้องส้วม
1...
๑๒
๖. สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนมีพื้นที่ประมาณ ๕๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรสองหมื่นคนเศษ เขตบริการของ
โรงเรียนวิชิตสงครามครอ...
๑๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระวิชา จานวน(คน) คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ
ภาษาไทย ๖๗ ๔๗.๐๑ ๑๓.๓๐ ๔๗.๐๑
คณิ...
๑๔
7.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ...
๑๕
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ...
๑๖
มาตรฐานที่ ๑๑
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

มาตรฐานที่ ๑๒
สถานศึกษา...
๑๗
7.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ...
๑๘
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย
- ทะเบียนคุม
- ภาพถ่าย
-...
๑๙
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
19.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
- ทะเบียนคุม
- ภาพถ่าย...
๒๐
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
28.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(จัดจ้างครูชาวต่างชาต...
๒๑
สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงาน จานวน ร้อยละ หมายเหตุ
สาเร็จ 32 94
ไม่สาเร็จ 2 6
ยกเลิก - -
รวม 34 ๑๐๐
๒๒
ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน
๑. ภาระงานของโรงเรียน
๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้แก่ผู้เ...
๒๓
๕. ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตชารุด ทาให้สัญญาณไม่...
๒๔
อุปสรรค มีค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพง รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกัน ในด้านครอบครัว ผู้ปกครองมี
รายได้ไม่แน่นอน มีการย้ายถ...
๒๕
คือ ด้านผลผลิตและบริการ และด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดคือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการและด้าน
อาคารสถานที่
อย่างไรก็ตาม...
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม

25,140 views

Published on

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวิชิตสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Published in: Education

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม

 1. 1. ๑ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนวิชิตสงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. ๔ สารบัญ เรื่อง หน้า ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 1 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 22 ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ 36 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัด ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ให้ได้มาตรฐาน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ 40 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จัดจ้างครูชาวต่างชาติ) โครงการ PRE O-NET 43 47 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT และ O–NET 51 โครงการเปิดโลกเปิดชีวิตกับแนะแนว โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษา (ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 54 60 โครงการเยาวชนคนวิชิต รู้คิด รู้รักษ์พลังงาน 63 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 67 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 73 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 77 โครงการพัฒนาสนามกีฬาสาหรับนักเรียนและเยาวชน 80 โครงการ Music band 83 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 86 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 89 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม และชาติไทย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 94 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - 6) 97 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนต้น 101 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 105 โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน 109 โครงการวันเด็ก 112 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 60 115 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวิชิตสงคราม 119 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 123 โครงการส่งเสริมวิชาการ 126 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 129 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย 132 โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 135
 5. 5. ๕ โครงการรักการอ่าน 139 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 142 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 146 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกระดับ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 150 ภาคผนวก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 152 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 155 โครงการพิเศษเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 156 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาญีปุ่น 159
 6. 6. ๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑. ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗/๑๒ ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ ๔ ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๙๘๘ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๖๙๑๙ E-mail : wsk-pk@hotmail.com Website : www.wichit.ac.th ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ จานวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านระเง็ง และหมู่ที่ ๕ บ้านชิดเชี่ยว ๒. ข้อมูลด้านการบริหาร ๒.๑ ผู้อานวยการโรงเรียน นายชัยยศ พรหมมาศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาการบริหาร การศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร - คน - ๒.๓ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตาบลวิชิต (ระเง็ง) ตั้งอยู่บนถนนวิชิตสงคราม โดยมี นายชั้น วรวิฑูร ทาหน้าที่เป็นครูใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้รับงบประมาณจานวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท กับเงินที่ประชาชนบริจาคสร้าง อาคารเรียนแบบ ป. ๑ กรมสามัญในที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนเจ้าฟ้า ห่างจากที่ดินที่เป็นโรงเรียนเดิมประมาณ ๕๐๐ เมตร บริษัทเข้งหงวน บริจาคที่ดิน จานวน ๔ ไร่เศษ เพื่อปลูกสร้าง และจัดตั้งโรงเรียนและอาคาร เรียน พุทธศักราช ๒๔๙๙ ย้ายจากโรงเรียนเดิมมาดาเนินการจัดการเรียนการสอน ณ ถนนเจ้าฟ้า ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ปัจจุบันโดยมี ฯพณฯจอมพลฟื้นรณนภา กาศฤทธาคนี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน พุทธศักราช ๒๕๐๙ นายแสง ลิมปานนท์ บริจาคที่ดิน จานวน ๑ ไร่เศษ เพื่อก่อสร้างอาคาร เรียนแบบ ๐๐๘ จานวน ๑ หลัง โดยใช้งบประมาณของทางราชการเป็นจานวนเงิน ๔๑๙,๐๐๐ บาท พุทธศักราช ๒๕๒๙ นายโสภณ เอกวานิช บริจาคที่ดิน ๕ ไร่ ๒ งานเศษ และเงินจานวน ๑ แสนบาท จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ชื่อมูลนิธิเอกวานิช พุทธศักราช ๒๕๔๐ โรงเรียนวิชิตสงครามได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่องในการปฏิรูป การศึกษา ได้มีการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และได้ทาการทาสีอาคารเรียน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการโรงเรียน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และได้เริ่มเปิดทาการสอนใน ระดับอนุบาล ๓ ขวบ เป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้ถ่ายโอนนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลวิชิต แต่อยู่ภายใต้การกากับดูแลช่วยเหลือบริหารจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนวิชิตสงคราม และในปีเดียวกัน โรงเรียนได้เริ่มเปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการนาร่องขยายโอกาสทางการศึกษาเป็น การศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี
 7. 7. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนวิชิตสงครามได้เปลี่ยนสังกัดจากสานักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียน ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยนาวิถีลูกเสือมาเป็นแกนนา ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมหลัก ๓ ประการ คือ ความมีระเบียบวินัย การเสียสละ และความเป็นประชาธิปไตย ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๒ ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนวิชิตสงคราม ได้เปิดทาการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล ๑ จนถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ได้นาวิธีการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยบูรณาการกับการ เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต คาขวัญของโรงเรียน วินัยดี วิชาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ปรัชญาประจาโรงเรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คติพจน์ นัตถิ ปัญญา สมาอาภา สีประจาโรงเรียน เหลือง ดา ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นประดู่ อัตลักษณ์ประจาโรงเรียน ความมีวินัย เอกลักษณ์ประจาโรงเรียน การบริหารจัดการด้วยกระบวนการลูกเสือ
 8. 8. ๓ ๒.๑๑ ระบบโครงสร้างการบริหาร แผนภูมิการบริหารโรงเรียนวิชิตสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๕9 หน่วยงานต้นสังกัด ผู้อานวยการโรงเรียน นายชัยยศ พรหมมาศ คณะกรรมการสถานศึกษา งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น ป.๑-๓ คุณภาพนักเรียนทุกคน รองผู้อานวยการโรงเรียน - ครูประจาชั้น ป.๑- ๓ ครูประจาชั้นอนุบาล หัวหน้าระดับชั้น อนุบาล รองผู้อานวยการโรงเรียน - หัวหน้าระดับชั้น ป.๔-๖ ครูประจาชั้น ป.๔- ๖ หัวหน้าระดับชั้น ม.๑-๓ ครูประจาชั้น ม.๑-๓ หัวหน้าระดับชั้น ม.๔-๖ ครูประจาชั้น ม.๔-๖
 9. 9. ๔ ๓. ข้อมูลนักเรียน จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 890 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ต่อห้อง อ.๑ 2 43 21 64 32 อ.๒ 2 39 29 68 34 รวม 4 82 50 132 ป.๑ 2 37 34 71 35 ป.๒ 2 38 40 78 39 ป.๓ ๒ 37 34 71 35 ป.๔ ๒ 30 32 62 31 ป.๕ ๒ 40 28 68 34 ป.๖ ๒ 39 36 75 37 รวม 12 211 204 425 ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ต่อห้อง ม.๑ ๓ 55 41 96 32 ม.๒ ๓ 37 42 79 26 ม.๓ 3 49 39 88 30 ม.๔ ๑ 10 18 28 28 ม.๕ ๑ 8 9 17 17 ม.๖ ๑ 12 13 25 25 รวม 12 30 40 70 รวมทั้งหมด ๓๐ 474 416 890 1) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน สนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๗๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙ ๒) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๗๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙ ๓) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘
 10. 10. ๕ ๔) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ ๕) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ๖) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๔ ๗) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ๘) สถิติการขาดเรียน ๑๘ คน /วัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙ ๙) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ๑๐) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร อ.๒ จานวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ป.๖ จานวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๓ ม.๓ จานวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙ ม.๖ จานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๑) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑: 20 ๑๒)จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๗๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙ ๑๓) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๗๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ ๑๔) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๗๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒ ๑๕) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๗๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ ๑๖) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง สม่าเสมอ ๗๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙ ๑๗)จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๗๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ ๑๘)จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา ๗๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๑ ๔. ข้อมูลบุคลากร ประเภท บุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ สอนเฉลี่ยชาย หญิง ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี ผู้อานวยการ ๑ - - - ๑ 45 ๓๙ รองผู้อานวยการ - - - - - - - ครูประจาการ 5 35 - ๓๖ 6 ๔๓ ๑๙ ครูอัตราจ้าง 2 9 - 12 - ๒๗ ๕ พนักงานราชการ ๑ 1 - ๒ - ๓๑ ๕ นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - ๓๕ - รวม ๑๐ 45 55 1 ๕0 7
 11. 11. ๖ ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล สถานศึกษา โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ โรงเรียนลูกเสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ระเบียบแถว กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนา ประชาธิปไตย จังหวัดภูเก็ต สานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจาจังหวัด ภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ “ภูเก็ตเกมส์ ๒๐๑๒” จังหวัดภูเก็ตและองค์การ บริการส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้รับรางวัล“อภัย จันทวิมล” สานักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวิชิตสงคราม เป็นศูนย์การจัดการประกวดและ แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงครามได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือใน การพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ครูดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 ที่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด ๑ นางสาวสุภาพร บุญสนอง ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ๒ นางอรุณรุ่ง ภักดี ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ๓ นางสาวกฤษณา พลไชย ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ๔ นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ๕ นางสาววาสนา สองเมือง ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ๖ นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ๗ นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
 12. 12. ๗ ครูดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 ที่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ นางวันทนา แก้วกลิ่น นางเพ็ญฤดี ช่วงโชติ นางรัชนก คงทรัพย์ นางเกศสิณี ต่อพงษ์ นายเชาวลิต ชูวงษ์ นางสาวอรทัย ใจขยัน ครูดีศรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๖ นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล นางสาวพรพิมล ก้าววุ่น นางสาวปรีดา จันเจริญ นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์ นายสมพร ชัชวาลรัตน์ นางบุบผา มุงคาภา นางสาวอารีรัตน์ สุขเกษม นางจินตนา สมศักดิ์ นางสาวรวิภา คีรีรัตน์ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต ๑๗ นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่ม สาระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ นางสาวอรทัย ใจขยัน นางสาวสุมาลิน ใสศรี นายเชาวลิต ชูวงษ์ นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน นางบุบผา มุงคาภา นางสาวจันทิมา ศรีคีรี ครูดีในดวงใจ โรงเรียนวิชิตสงคราม
 13. 13. ๘ ๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ๕.๑ อาคารเรียน ที่ อาคารเรียนแบบ จานวน สร้างเมื่อ พ.ศ. สภาพอาคาร ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน 1 ๐๐๘ ๑ หลัง ๑๐ ห้องเรียน ๒๕๐๙  2 กรมสามัญ ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน ๒๕๒๒  3 กรมสามัญ ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน ๒๕๒๒  4 กรมสามัญ ๑ หลัง ๑๒ ห้องเรียน ๒๕๑๓  5 ๑๐๕/๒๙ ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน ๒๕๔๖  6 ชั่วคราว ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ๒๕๔๖  7 ชั่วคราว ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ๒๕๔๖  8 สปช.๒/๒๘ ๑ หลัง ๙ ห้องเรียน ๒๕๕๑  9 สปช.๒/๒๘ ๑ หลัง ๑๘ ห้องเรียน ๒๕๕๓  10 ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน ๒๕๕๗  รวมอาคารเรียนทั้งหมดจานวน 10 หลัง ๑. อยู่ระหว่างการขอรื้อถอน จานวน 4 หลัง ๒. อยู่ในสภาพดี จานวน ๖ หลัง ๓. รวมจานวนห้องเรียนทั้งหมด ๘2 ห้องเรียน ๕.๒ อาคารประกอบ ๕.๒.๑ บ้านพักครู ๕.๒.๒ อาคารอเนกประสงค์ ๕.๒.๓ อาคารโรงฝึกงาน ๕.๒.๔ อาคารโรงอาหาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ๕.๒.๕ ห้องน้า ห้องส้วม
 14. 14. ๙ ๕.๒.๑ บ้านพักครู ที่ บ้านพักครูแบบ จานวน สร้างเมื่อ พ.ศ. สภาพอาคาร ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน ๑ กรมสามัญ ๒ หลัง ๒ ห้อง ๒๕๒๐  ๒ กรมสามัญ ๒ หลัง ๒ ห้อง ๒๕๒๑  รวมบ้านพักครู ทั้งหมดจานวน 2 หลัง ๕.๒.๒ อาคารอเนกประสงค์ ที่ อาคารอเนกประสงค์แบบ จานวน สร้างเมื่อ พ.ศ. สภาพอาคาร ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน ๑ อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง ๒๕๔๖  ๒ สปช.๒๐๖/๒๖ ๑ หลัง ๒๕๔๗  รวมอาคารอเนกประสงค์ ทั้งหมดจานวน ๒ หลัง ๕.๒.๓ อาคารโรงฝึกงาน ที่ อาคารโรงฝึกงานแบบ จานวน สร้างเมื่อ พ.ศ. สภาพอาคาร ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน ๑ ๓๒๑ ๑ หลัง ๒๕๑๘  รวมอาคารโรงฝึกงาน ทั้งหมดจานวน ๑ หลัง ๕.๒.๔ อาคารโรงอาหาร ที่ อาคารโรงอาหารแบบ จานวน สร้างเมื่อ พ.ศ. สภาพอาคาร ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน ๑ ๑ หลัง ๒๕๕๗  รวมอาคารโรงอาหาร ทั้งหมดจานวน ๑ หลัง
 15. 15. ๑๐ ๕.๒.๔ ห้องน้า ห้องส้วม ที่ ห้องน้า ห้องส้วมแบบ จานวน สร้างเมื่อ พ.ศ. สภาพอาคาร ดี พอใช้ ชารุด ขอรื้อถอน ๑ อื่นๆ ๒ หลัง ๑๖ ที่นั่ง ๒๕๔๖  ๒ อื่นๆ ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ๒๕๔๗  ๓ อื่นๆ ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ๒๕๔๙  ๔ สปช.๖๐๔/๔๕ ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ๒๕๕๒  รวมห้องน้า ห้องส้วม ทั้งหมดจานวน ๔ หลัง ๕.๓ ห้องสมุด มีห้องสมุด ขนาด ๙๐ ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด ๘,๘๗๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการ ยืม-คืน ใช้ระบบ Library ๒๐๐๐ จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๘๐ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๘ ของนักเรียนทั้งหมด ๕.๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ ห้องเรียน และมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ สอน จานวน ๖๐ เครื่อง พร้อมทั้งมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน มีจานวน ๖๐ เครื่อง ๕.๕ ห้องปฏิบัติการ ๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ ห้อง ๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ ห้อง ๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน ๑ ห้อง ๔. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จานวน ๑ ห้อง ๕. ห้องดนตรี จานวน ๒ ห้อง ๕.๖ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๔. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ๕. ห้องดนตรี ๖. อุทยานการเรียนรู้
 16. 16. ๑๑ ๗. ห้องพยาบาล ๘. ห้องโสตทัศนศึกษา ๙. โรงอาหาร ๑๐. สนามกีฬา ๑๑. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ๑๒. สนามหญ้า ๑๓. ห้องน้าห้องส้วม 14.สวนเศรษฐกิจพอเพียง ๕.๗ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ๑. บ้านแขนน ๒. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ๓. พิพิธภัณฑ์ถลาง ๔. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าภูเก็ต ๕. วัดฉลอง ๖. แหลมพรหมเทพ ๗. สถานพินิจ ๘. ศาลเจ้า ๙. มัสยิด ๑๐. วัดนาคา ๑๑. สะพานหิน ๑๒. สวนศรีภูวนาถ ๑๓. สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๑๔. หาดในหาน ๑๕. สวนสัตว์ภูเก็ต ๑๖. ชายทะเล ๑๗.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตาบลวิชิต ๑๘.สวนนกภูเก็ต ๑๙.สวนราชพฤกษศาสตร์ภูเก็ต 20.สยามนิรมิต ๕.๘ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน ๑. นายธนิน เข็มทอง ให้ความรู้เรื่องการตัดผม ๒. นางสารวย หริกุล ให้ความรู้เรื่องการทาพานสินสอดของหมั้น ๓. นายอับดุลเลาะห์ แอร์มิตร ให้ความรู้เรื่องการปลูกกล้วยและการปลูกข้าว ๔. นางมนทิรา แอร์มิตร ให้ความรู้เรื่องการทาอาหาร ๕. นางหนูพิน วงค์กมลลักษณ์ ให้ความรู้เรื่องการทาอาหาร ๖. นางสาวใบเตย ใบเงิน ให้ความรู้เรื่องการทาอาหาร 7. นายสุพจน์ พลเดช ให้ความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกผักสวนครัว
 17. 17. ๑๒ ๖. สภาพชุมชนโดยรวม สภาพชุมชนมีพื้นที่ประมาณ ๕๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรสองหมื่นคนเศษ เขตบริการของ โรงเรียนวิชิตสงครามครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๔ , ๕ ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่เป็นเหมืองแร่เก่าเป็นส่วนใหญ่ การตั้งถิ่นฐานประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนวิชิตสงคราม และถนนเจ้าฟ้าตะวันตก มีการก่อสร้างบ้านเรือนกระจายอยู่เกือบเต็มพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีสถานประกอบการ กระจุกตัวอยู่บริเวณแยกดาราสมุทร ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สรรพสินค้าบิ๊กซี สรรพสินค้าโฮมเวิร์ค อาชีพหลักของประชากร คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานห้างสรรพสินค้า พนักงานโรงแรม ร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๑๘ ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ ๗ ประกอบอาชีพ รับราชการ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญ เช่น ประเพณีกินผัก ประเพณีงานวันสารทเดือนสิบ ประเพณี ลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา งานพ้อต่อ การนับถือศาสนา ร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาอิสลาม 7. ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สรุปผลได้ดังนี้ 7.๑ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สาระวิชา จานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย ๖๑ ๑๖.๙๒ ๕.๑๙ ๔๘.๓๔ คณิตศาสตร์ ๖๑ ๑๑.๘๗ ๔.๗๕ ๓๓.๙๑ วิทยาศาสตร์ ๖๑ ๑๗.๑๕ ๖.๑๔ ๔๘.๙๙
 18. 18. ๑๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาระวิชา จานวน(คน) คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย ๖๗ ๔๗.๐๑ ๑๓.๓๐ ๔๗.๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๗ ๓๑.๙๔ ๑๑.๗๘ ๓๑.๙๔ วิทยาศาสตร์ ๖๗ ๓๕.๔๗ ๙.๒๘ ๓๕.๔๗ สังคมศึกษาฯ ๖๗ ๔๓.๗๙ ๑๓.๐๐ ๔๓.๗๙ ภาษาอังกฤษ ๖๗ ๓๕.๖๗ ๑๕.๒๓ ๓๕.๖๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สาระวิชา จานวน(คน) คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย ๕๘ ๔๑.๙๓ ๘.๓๓ ๔๑.๙๓ คณิตศาสตร์ ๕๘ ๒๘.๗๐ ๑๐.๐๒ ๒๘.๗๐ วิทยาศาสตร์ ๕๘ ๓๔.๙๓ ๑๐.๕๗ ๓๔.๙๓ สังคมศึกษาฯ ๕๘ ๔๔.๒๘ ๘.๖๐ ๔๔.๒๘ ภาษาอังกฤษ ๕๘ ๒๕.๖๙ ๗.๓๕ ๒๕.๖๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สาระวิชา จานวน(คน) คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย ๓๐ ๔๒.๕๕ ๙.๒๗ ๔๒.๕๕ คณิตศาสตร์ ๓๐ ๒๐.๘๓ ๖.๐๓ ๒๐.๘๓ วิทยาศาสตร์ ๓๐ ๒๙.๕๓ ๕.๗๒ ๒๙.๕๓ สังคมศึกษาฯ ๓๐ ๓๘.๑๐ ๕.๙๒ ๓๘.๑๐ ภาษาอังกฤษ ๓๐ ๑๙.๑๓ ๔.๗๒ ๑๙.๑๓
 19. 19. ๑๔ 7.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี มาก ดี เยี่ยม คุณภาพเด็ก มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามกาหนดในกฎกระทรวง  ด้านการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษา  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐
 20. 20. ๑๕ มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร  มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล  มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล  มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 21. 21. ๑๖ มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ คุณภาพสูงขึ้น  โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย 4.80
 22. 22. ๑๗ 7.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษา (ประกันคุณภาพในสถานศึกษา) - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 2. โครงการเปิดโลก เปิดชีวิต กับแนะแนว - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ นาฏศิลป์ - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 4. โครงการ Music band - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานธุรการ - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 6. โครงการ PRE O-NET - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 7. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NTและ O-NET - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 8. โครงการนิเทศแบบกัลยาณมิตร - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ
 23. 23. ๑๘ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ 10. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ปฐมวัย - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 11. โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 12.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 13.โครงการห้องอุ่นใจในสถานศึกษา - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 14.โครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 15.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 16.โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 17.โครงการห้องเรียนสีขาว - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 18.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษา - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ
 24. 24. ๑๙ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ 19.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 20.โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 21.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 22.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 23.โครงการรักการอ่าน - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 24.โครงการส่งเสริมวิชาการ - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 25.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็น ครู(ประถมศึกษาปีที่ 1-3) - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 26.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็น ครู(ประถมศึกษาปีที่ 4-6) - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 27.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็น ครู(มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ) - ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ
 25. 25. ๒๐ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสาเร็จ 28.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(จัดจ้างครูชาวต่างชาติ) ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 29.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 30.โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 31.โครงการ TO BE NUMBER ONE ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 32.โครงการเยาวชนคนวิชิต รู้คิด รู้รักษ์ พลังงาน ทะเบียนคุม - ภาพถ่าย - คาสั่ง - รายงานงานผลการดาเนินโครงการ 7.๔ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิก เหตุผล 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด เนื่องมีการปรับปรุงสถานที่อย่างต่อเนื่องและหลาย ด้าน 2. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่กาหนดจะดาเนินการ มี กิจกรรมและงานหลายอย่างและไม่สามารถทาใน เวลาเดียวกันได้ จึงไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่ วางแผนไว้
 26. 26. ๒๑ สรุปผลการดาเนินโครงการ ผลการดาเนินงาน จานวน ร้อยละ หมายเหตุ สาเร็จ 32 94 ไม่สาเร็จ 2 6 ยกเลิก - - รวม 34 ๑๐๐
 27. 27. ๒๒ ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน ๑. ภาระงานของโรงเรียน ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์เข้าเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒. จัดทาสาระหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๔. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ ๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ๗. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ๘. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในโรงเรียน ๙. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ร่มรื่นสวยงาม ๒. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ๒.๑ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ๒.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาจากจุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียนโดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ ๖ ปัจจัย คือ ๑. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย เป็นจุดแข็ง คือ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการ แบ่งกลุ่มบริหารตามระเบียบ ส่งผลให้การบริหารงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีนโยบายการบริหารงาน ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน ๒. ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ เป็นจุดแข็ง คือ นักเรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะด้านกิจกรรมลูกเสือ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านลูกเสือ ทักษะและสามารถใช้ เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงมีจานวนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน อย่างหลากหลาย ๓. ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค. กาหนด บุคลากรครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น บุคลากรบางสาขามี ไม่เพียงพอ ขาดทักษะในการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ไม่ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ไม่เน้นการสอนให้เกิด การเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ บุคลากรครูมีอายุเฉลี่ย ๔๕ ปี มีบุคลากรสอนตรงวิชาเอก และมีการทาวิจัยในชั้นเรียน ครูมีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานและทางานด้วยความเสียสละ ปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน หน่วยงาน ชุมชนเป็นอย่างดี ๔. ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ มีงบประมาณ ที่เพียงพอมีการ บริหารเงินได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารโรงเรียน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระบบบัญชี ของทางราชการ ส่วนที่เป็นจุดอ่อนคือ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ
 28. 28. ๒๓ ๕. ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ มีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตชารุด ทาให้สัญญาณไม่ทั่วถึง อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ไม่พร้อมต่อการใช้งาน และใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอกับการพักผ่อน ส่วนที่เป็นจุด แข็ง คือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สถานที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ๖. ปัจจัยด้านบริหารจัดการ มีจุดแข็ง คือ มีการกระจายงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ มีการ ประสานความร่วมมือกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ คือ มีการวางแผนงาน โครงการ แต่การนาแผนไปใช้ยังไม่ เป็นไปตามแผน กระบวนการนิเทศติดตามผลยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ตามปัจจัย ๖ ด้าน สรุปได้ว่า โรงเรียนวิชิตสงคราม มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ากว่าระดับประเทศ มีห้องปฏิบัติการ ไม่พร้อมต่อการใช้งาน และใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม อาคารประกอบ บุคลากรครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการย้ายไป ปฏิบัติราชการที่อื่น บุคลากรบางสาขามีไม่เพียงพอ ขาดทักษะในการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ไม่ปรับวิธี เรียน เปลี่ยนวิธีสอน ไม่เน้นการสอนให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชารุด ทาให้สัญญาณไม่ทั่วถึง พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอกับการพักผ่อน ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมน้อย ๒.๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม จาแนกตามปัจจัย ในการวิเคราะห์ได้ ๔ ปัจจัย คือ ๑. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นโอกาส คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน กล่าวคือ สังคมภูเก็ตมีประเพณี วัฒนธรรมมีความ หลากหลาย เช่น เทศกาลถือศีลกินผัก พ้อต่อ และการแต่งกายพื้นเมือง เช่น การแต่งชุดบาบ๋า ทาให้ นักเรียนมีความรักความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่น มีสภาพการคมนาคมที่สะดวก ทาให้ผู้ปกครองสามารถรับส่ง นักเรียนได้ตามความสะดวก ส่วนอุปสรรค คือ ด้านวัฒนธรรมมีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาทาให้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น การเลือกรับประทานอาหารจานด่วน การแต่งกาย การใช้ภาษา ครอบครัวของนักเรียนส่วนมากมีสภาพหย่าร้าง ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา ตลอดจนพื้นฐานการศึกษาของ ผู้ปกครองค่อนข้างต่า สภาพสังคมโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีห้างสรรพสินค้า ร้านเกม โรงแรม สถาน บันเทิง สภาพการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาเช้า และ เย็น ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของ นักเรียน ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการเรียน และการปกครองนักเรียน มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่ เยาวชนค่อนข้างสูง ๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาส คือ มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยีและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถหาได้ง่าย มีร้านจาหน่ายที่หลากหลาย มีการพัฒนาระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบ Fiber obtic ด้านอุปสรรค นักเรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม มีร้านเกมจานวนมาก ทาให้นักเรียนติดเกม ๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีทั้งโอกาสและ อุปสรรคกล่าวคือ ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง ท่องเที่ยวมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี มีอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพบริการ มีห้างร้านจานวนมากสะดวก ต่อการใช้จ่าย บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน มีการขยายตัวทางภาคธุรกิจ ทาให้ง่ายต่อการระดมทุน แต่ยังมี
 29. 29. ๒๔ อุปสรรค มีค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพง รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกัน ในด้านครอบครัว ผู้ปกครองมี รายได้ไม่แน่นอน มีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ทาให้รายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า ๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส กล่าวคือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณทาให้เกิดการคล่องตัวในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรเอกชนในพ.ร.บ. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้นักเรียนได้เรียนทุกคน และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ จัดให้มีการกระจายอานาจทางการศึกษา ทาให้ โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ด้านอุปสรรค คือ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้ต้องรับเด็กที่มีปัญหายาเสพติดเข้าเรียนโดยโรงเรียนไม่สามารถจาหน่ายได้ ตามปัจจัยทั้ง ๔ ด้าน สรุปได้ว่าโรงเรียนวิชิตสงครามมีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน กล่าวคือ สังคมภูเก็ตมีประเพณี วัฒนธรรมมีความหลากหลาย เช่น เทศกาลถือศีลกินผัก พ้อต่อ และการแต่งกาย พื้นเมือง เช่น การแต่งชุดบาบ๋า ทาให้นักเรียนมีความรักความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่น มีสภาพการ คมนาคมที่สะดวก ทาให้ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนได้ตามความสะดวก มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ บริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ผู้ปกครองมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยีและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถหาได้ง่าย มีร้านจาหน่ายที่หลากหลาย มีการพัฒนาระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบ Fiber obtic จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี มีอาชีพที่ หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพบริการ มีห้างร้านจานวนมากสะดวกต่อการใช้จ่าย บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน มีการขยายตัวทางภาคธุรกิจ ทาให้ง่ายต่อการระดมทุน โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณทา ให้เกิดการคล่องตัวในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรเอกชน ร่วมถึง พ.ร.บ.การจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้นักเรียนได้เรียนทุกคน และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวิชิตสงคราม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนใน ลักษณะ “เอื้อแต่อ่อน” คือ โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกเอื้อในทุกๆ ด้าน ด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนโครงสร้าง และนโยบาย ผลผลิต และการ บริการ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ ยังอ่อนต่อการบริหารงาน ของโรงเรียน โดยเฉพาะด้านผลผลิตและบริการ ด้านบุคลากร แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังมีอุปสรรคและ จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในเรื่อง บุคลากรที่มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการทาให้การ ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ด้านอาคารประกอบและแหล่งเรียนรู้ที่ขาดและใช้งานอย่างไม่เติมประสิทธิภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวสาหรับพักผ่อน และปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเน้นการ ใช้สื่อ ICT พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นระบบ ๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ ปัจจัยภายในที่มีความเข้มแข็ง กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อสถานศึกษาได้แก่ ด้านการเมืองและ กฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยด้านที่เป็นโอกาสมากที่สุด คือ ด้านการเมืองและ กฎหมาย ด้านที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งของสถานศึกษา คือ ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านผลผลิตและการบริการ ด้านงบประมาณ โดยปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งที่สุด
 30. 30. ๒๕ คือ ด้านผลผลิตและบริการ และด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดคือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการและด้าน อาคารสถานที่ อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้กาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ๒ ระดับ คือ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุม กาหนดนโยบาย และ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นระดับปฏิบัติการ 2.4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปใน ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้ วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยม หลักของคนไทย 12 ประการ ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา เป้าประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน ของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย และมีคุณภาพ ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอ ภาค ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและ ความ รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

×